Panduan Perolehan

February 19, 2017 | Penulis: Bard Syahar | Kategori: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

Download Panduan Perolehan...

Deskripsi

 
PERBENDAHARAAN MALAYSIA
 
Kaedah Perolehan Kerajaan
KERAJAAN MALAYSIA
 
PK 2/2013
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 1/85
KANDUNGAN
PK 2/2013 KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN ......................................... 4
1. Tatacara Perolehan Kerajaan .......................................................... 4
(i) Perancangan Perolehan ...................................................... 4
(ii) Peruntukan/Pembiayaan ..................................................... 5
(iii) Larangan Pecah Kecil .......................................................... 5
(iv) Penyediaan Spesifikasi ....................................................... 6
(v) Penggunaan Kontrak Pusat/Kontrak Pusat Sistem
Panel ..................................................................................... 7
2. Kontrak Pusat ................................................................................... 7
3. Kontrak Pusat Sistem Panel............................................................ 9
4. Kaedah Pelantikan Syarikat Bagi Perkhidmatan
Multimodal Transport Operator (MTO) ......................................... 10
5. Pembelian Terus Bagi Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
dan Kerja-Kerja
Requisition 
 .......................................................... 11
6. Lantikan Terus ................................................................................ 14
7. Sebut Harga .................................................................................... 14
(i) Peraturan Sebut Harga ...................................................... 14
(ii) Perolehan Di Kalangan Syarikat Bertaraf
Pembuat/Pembekal ............................................................ 14
(iii) Pelawaan Sebut Harga ....................................................... 15
(iv) Dokumen Sebut Harga ....................................................... 17
(v) Penjualan Dokumen Sebut Harga ..................................... 18
(vi) Tatacara Menguruskan Sebut Harga ................................ 18
(vii) Tempoh Sah Laku Sebut Harga ........................................ 19
(viii) Penerimaan Sebut Harga ................................................... 20
(ix) Penilaian Sebut Harga ....................................................... 21
(x) Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga, Keahlian
dan Tugas Jawatankuasa .................................................. 22
(xi) Asas Penilaian Sebut Harga .............................................. 24
(xii) Penyediaan Kertas Taklimat Sebut Harga ....................... 25
(xiii) Jawatankuasa Sebut Harga ............................................... 25
8. Tender ............................................................................................. 28
(i) Had Nilai Tender ................................................................. 28
(ii) Perihal Umum ..................................................................... 28
(iii) Dokumen Tender ................................................................ 30
(iv) Penjualan Dokumen Tender .............................................. 38
(v) Tempoh Sah Laku Tender ................................................. 39
(vi) Deposit Tender ................................................................... 40
(vii) Pengiklanan ........................................................................ 41
(viii) Anggaran Harga Jabatan ................................................... 43
(ix) Bantahan Ke Atas Spesifikasi Tender Yang
Menjurus Kepada Sesuatu Jenama .................................. 44
(x) Pembukaan Tawaran Tender ............................................ 45
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 2/85
(xi) Urus Setia Tender .............................................................. 46
(xii) Pembukaan Tender di Hadapan Awam ............................ 47
(xiii) Merahsiakan Maklumat Dan Kedudukan Sesuatu
Tender ................................................................................. 47
(xiv) Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti ............ 48
(xv) Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender ................ 48
(xvi) Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender ....... 48
(xvii) Penilaian Tender ................................................................ 48
(xviii) Perakuan Tender ................................................................ 52
(xix) Pertimbangan Dan Keputusan Lembaga Perolehan ....... 53
9. Tender Terhad ................................................................................ 54
(i) Pemilihan Syarikat/Kontraktor .......................................... 54
10. Had Nilai, Kuasa Dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan
Agensi ............................................................................................. 55
(i) Pertimbangan Tender ........................................................ 55
(ii) Pelantikan Ahli Lembaga Perolehan ................................ 55
(iii) Keahlian Lembaga Perolehan Persekutuan ..................... 56
(iv) Keahlian Lembaga Perolehan Persekutuan
Peringkat Negeri................................................................. 58
(v) Keahlian Lembaga Perolehan Negeri ............................... 60
(vi) Agensi Kerajaan Yang Tidak Mempunyai/Belum
Menubuhkan Lembaga Perolehan .................................... 60
(vii) Tanggungjawab Lembaga Perolehan ............................... 60
(viii) Had Nilai Dan Kuasa Lembaga Perolehan ....................... 63
(ix) Keutamaan Kepada Pembuat/Pembekal Tempatan ........ 64
(x) Tanggungjawab Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan
Dan Urus Setia Tender ....................................................... 65
11. Garis Panduan Tugasan Ke Luar Negara Berkaitan
Perolehan Kerajaan ........................................................................ 66
(i) Jenis Tugasan .................................................................... 66
(ii) Kuasa Melulus .................................................................... 66
(iii) Garis panduan Tugasan Ke Luar Negara Berkaitan
Perolehan Kerajaan ............................................................ 67
12. Peraturan Perolehan Bagi Jabatan/Agensi Kerajaan Yang
Bertempat Di Luar Negeri .............................................................. 67
(i) Peraturan Perolehan Yang Perlu Diikuti .......................... 67
(ii) Kuasa Untuk Menimbang dan Menyetujuterima.............. 67
13. Pelaksanakan Projek-Projek Kecil Secara Gotong Royong ...... 69
(i) Kriteria Penentuan Projek Kecil Secara Gotong
Royong ................................................................................ 69
(ii) Syarat Pelaksanaan Projek Kecil Secara Gotong
Royong ................................................................................ 70
(iii) Kawalan Dan Pengurusan ................................................. 71
(iv) Elaun Sagu Hati Kepada Peserta Gotong Royong .......... 71
(v) Laporan Pelaksanaan Projek ............................................ 71
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 3/85
14. Tatacara Pembelian Tanah Daripada Orang
Perseorangan, Syarikat Dan Perbadanan .................................... 71
15. Peraturan Bagi Perolehan Dan Pembaikan/Senggaraan
Bot/Kapal Kerajaan ........................................................................ 75
16. Tatacara Perolehan Perkhidmatan Pengendalian Kursus
Dan Latihan ..................................................................................... 79
17. Tatacara Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka
Dan Bina.......................................................................................... 80
(i) Penentuan Pelaksanaan Projek Secara Reka Dan
Bina ..................................................................................... 80
(ii) Kaedah Perolehan .............................................................. 81
(iii) Garis Panduan Perolehan Dan Pengurusan Projek
Secara Reka Dan Bina ...................................................... 81
(iv) Syarat-Syarat Am ............................................................... 81
18. Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan
Information Telecommunication Technology (ICT)
Kerajaan .......................................................................................... 83
LAMPIRAN .............................................................................................. 85
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 4/85
PK 2/2013 KAEDAH PEROLEHAN KERAJAAN
1. Tatacara Perolehan Kerajaan
 Agensi hendaklah memastikan perkara-perkara berikut dipatuhi sebelum
melaksanakan perolehan Kerajaan:
(i) Perancangan Perolehan
(a) Agensi hendaklah mengemukakan senarai perolehan yang
akan dipelawa bagi satu-satu tahun itu kepada Ketua Agensi
masing-masing pada bulan Disember tahun sebelumnya.
Senarai perolehan hendaklah termasuk kategori perolehan
(bekalan/perkhidmatan/kerja), peruntukan kewangan dan
tarikh tender yang akan dipelawa serta dijangka untuk
dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Perolehan.
(b) Agensi hendaklah membuat perancangan perolehan bagi
mengawal kos dan menangani masalah dalam melaksanakan
sesuatu perolehan. Amalan untuk menghabiskan peruntukan
di penghujung tahun adalah tidak dibenarkan.
(c) Agensi perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara
berikut dalam perancangan perolehan:
(i) Menyediakan carta/jadual proses iaitu Jadual Umum
untuk semua perolehan yang hendak dilaksanakan
untuk tahun berkenaan dan seterusnya Jadual
pelaksanaan khusus untuk setiap perolehan.
(ii) Menjalankan kajian pasaran/ sumber perolehan/
bekalan di pasaran tempatan untuk menentukan sama
ada barangan terdapat di pasaran tempatan (
 product
availability 
) dan mendapatkan anggaran harga
pasaran. Dalam hal ini, trend harga pembelian dalam
urusan perolehan sama ada oleh Agensi tersebut atau
agensi lain boleh dijadikan sebagai panduan.
(iii) Mengambil kira dasar-dasar/peraturan khusus
Kerajaan dan dasar-dasar semasa.
(iii) Penyediaan spesifikasi dan penyediaan dokumen-
dokumen berkaitan bagi melaksanakan dasar dan
peraturan antaranya barangan/bekalan hendaklah dari
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 5/85
buatan tempatan. Barangan import hanya dibenarkan
 jika ia tidak boleh diperoleh dari sumber dalam negeri.
(ii) Peruntukan/Pembiayaan
(a) Agensi hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa
 Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau Pembangunan
bagi perolehan yang berkenaan telah diluluskan dan
disediakan serta mencukupi.
(b) Agensi Kerajaan yang diberi peruntukan/pembiayaan
Kerajaan Persekutuan sama ada melalui geran peruntukan
atau pinjaman dan sama ada pembiayaan sepenuhnya atau
sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan, tidak kira
agensi mana yang melaksanakan projek atau melakukan
perbelanjaan, dikehendaki mematuhi semua peraturan
kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.
(c) Semua perolehan yang melibatkan pembiayaan daripada
institusi kewangan antarabangsa hendaklah mematuhi
peraturan yang ditetapkan oleh institusi kewangan
antarabangsa berkenaan.
(iii) Larangan Pecah Kecil
(a) Agensi dilarang memecahkecilkan perolehan tahunan untuk
mengelakkan daripada pelawaan secara sebut harga dan
tender.
(b) Dalam keadaan tertentu, projek-projek kerja yang telah
dipersetujui untuk ditender boleh dipecah kecil kepada
beberapa pakej dan hendaklah dipelawa secara tender
sekiranya memenuhi kriteria seperti berikut;
(1) projek yang terdiri daripada beberapa pakej kerja yang
memerlukan kepakaran khusus selaras dengan
bidang-bidang pengkhususan CIDB;
(2) kerja-kerja khusus yang perlu mematuhi
standard
atau keperluan kejuruteraan yang ditetapkan;
(3) keperluan untuk menyiapkan projek dengan segera
yang melibatkan penyampaian perkhidmatan yang
kritikal kepada orang awam;
(4) tidak menyebabkan pertambahan siling peruntukan
yang disediakan bagi projek berkenaan;dan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 6/85
(5) agensi pelaksana berkeupayaan untuk menyelaras
dan menyelia projek dengan berkesan.
(6) perancangan pakej tender secara berasingan
hendaklah terlebih dahulu dikemukakan kepada
Lembaga Perolehan ‘A’ Kementerian/Agensi untuk
kelulusan. Sebarang pindaan kepada perancangan
pakej tender asal yang diluluskan hendaklah dirujuk
semula kepada Lembaga Perolehan ‘A’ untuk
kelulusan. Namun, perakuan bagi setiap tender
hendaklah diputuskan oleh Lembaga Perolehan ‘A’
atau Lembaga Pero
lehan ‘B’ men
gikut had nilai tender
berkenaan.
(7) Agensi hendaklah memastikan peranan dan
tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam
setiap pakej projek terhadap kesempurnaan seluruh
projek dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak masing-
masing.
(iv) Penyediaan Spesifikasi
(a) Jawatankuasa Spesifikasi
Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh
Ketua Agensi bagi menyediakan spesifikasi umum/
khusus/teknikal bagi tiap-tiap perolehan yang hendak dibuat.
 Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-
kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan
berkelayakan dalam bidang berkenaan, yang boleh juga
terdiri daripada wakil-wakil agensi lain yang berkaitan.
(b) Tempoh Masa Penyediaan Spesifikasi
Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa
secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang
hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi
yang sempurna dan jelas.
(c) Butiran Spesifikasi
(i) Dalam menggariskan spesifikasi, perkara-perkara
seperti warna, saiz, bentuk, kualiti, pembungkusan,
nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan
hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 7/85
menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal
tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi.
(ii) Bagi perolehan perkhidmatan, skop dan spesifikasi
perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan
terperinci.
(iv) Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan
kepada sesuatu jenama atau buatan. Sekiranya
tidak dapat dielakkan, ungkapan ‘atau persamaan’
hendaklah digunakan.
(iv) Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi
penggunaan dan sekurang-kurangnya memenuhi
piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang
diiktiraf oleh Kerajaan. Sekiranya barangan tersebut
tidak mempunyai sebarang piawaian, Agensi
hendaklah memastikan barangan yang ditentukan
adalah sesuai, selamat digunakan dan dijamin oleh
pembuatnya atau petender.
(v) Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditanda
araskan (
benchmark 
) dengan barangan buatan
tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf.
(vi) Bagi perolehan peralatan yang melibatkan teknologi
maklumat, spesifikasi teknikal hendaklah diluluskan
oleh MAMPU, Jabatan Perdana Menteri. Arahan dan
garis panduan yang dikeluarkan oleh MAMPU
mengenai perkara ini hendaklah dirujuk. Pembelian
peralatan komputer secara
stand alone
 tidak perlu
mendapatkan persetujuan MAMPU.
(v) Penggunaan Kontrak Pusat/Kontrak Pusat Sistem Panel
Dalam membuat perolehan bekalan dan perkhidmatan, Agensi
hendaklah memastikan bahawa bekalan dan perkhidmatan tersebut
tidak terdapat dalam senarai Kontrak Pusat atau Kontrak Pusat
Sistem Panel.
2. Kontrak Pusat
(i) Kontrak Pusat diwujudkan oleh Perbendaharaan bagi item barangan
siap/perkhidmatan guna sama. Kerajaan boleh menambah bilangan
item Kontrak Pusat dari semasa ke semasa mengikut keperluan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 8/85
(ii) Harga bagi item Kontrak Pusat adalah mengikut harga kontrak yang
ditetapkan.
(iii) Kaedah pelaksanaan perolehan bagi item Kontrak Pusat adalah
seperti berikut:
(a) Anggaran Keperluan Bagi Item Kontrak Pusat
 Agensi dikehendaki membuat perancangan perolehan
tahunan serta mengemukakan anggaran keperluan dan
 jangka masa pembekalan yang diperlukan kepada Kontraktor
yang dipilih untuk membolehkan pihak Kontraktor membuat
perancangan pembekalan. Satu salinan jadual perancangan
berkenaan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan.
(b) Laporan Prestasi Kontraktor
 Agensi hendaklah mengemukakan sebarang aduan dengan
serta merta jika ada, atau tidak lewat daripada tiga (3) bulan
selepas tarikh Kontrak tamat kepada Bahagian Perolehan
Kerajaan, Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan
tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang masalah
yang berbangkit akibat kegagalan Agensi mematuhi arahan
ini.
(c) Penggunaan Kontrak
Semua Agensi hendaklah menggunakan Kontrak Pusat
sepenuhnya dan tidak dibenarkan membeli dari punca lain.
(iv) Senarai item di bawah Kontrak Pusat adalah seperti berikut:
(a) Sampul Surat (
Lampiran 2.1
);
(b) Pos Laju (
Lampiran 2.2
);
(c)
High Density Polyethylene
 (HDPE) Fittings (
Lampiran 2.3
);
dan
(d) Alat Pemadam Api Mesra Alam (
Lampiran 2.4
);
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 9/85
3. Kontrak Pusat Sistem Panel
(i) Agensi hendaklah melaksanakan perolehan bagi item Kontrak Pusat
Sistem Panel daripada panel pembekal atau kontraktor yang telah
dilantik oleh Perbendaharaan. Harga adalah berdasarkan harga
tawaran di kalangan panel. Kerajaan boleh menambah bilangan
item Kontrak Pusat Sistem Panel dari semasa ke semasa mengikut
keperluan.
(ii) Keterangan umum mengenai Kontrak Pusat Sistem Panel adalah
seperti berikut:
(a) Kajian Pasaran
Kajian pasaran yang berpatutan hendaklah dibuat supaya
perolehan yang hendak dilaksanakan adalah paling sesuai
dan menguntungkan dengan mengambil kira aspek kualiti
dan harga.
(b) Kontrak Formal
 
Kontrak formal hendaklah ditandatangani bagi kontrak yang
bernilai melebihi RM50,000 selaras dengan Arahan
Perbendaharaan (AP) 176.1. Walau bagaimanapun, bagi
kontrak bermasa kontrak formal hendaklah diadakan
walaupun nilai perolehan kurang daripada RM50,000.
(c) Laporan Penyata Pesanan
 Agensi Kerajaan hendaklah memastikan syarikat panel
pembekal mengemukakan Laporan Penyata Pesanan seperti
format yang ditetapkan di dalam Pekeliling berkaitan ke
Bahagian Perolehan Kerajaan (BPK), Kementerian
Kewangan bagi setiap suku tahun.
(d) Aduan Mengenai Syarikat Panel
 Agensi hendaklah mengemukakan aduan secara rasmi
mengenai prestasi syarikat yang kurang memuaskan ke BPK,
Kementerian Kewangan.
(e) Perolehan Item Kontrak Panel Daripada Punca Lain
 Agensi Kerajaan tidak dibenarkan memperoleh item-item di
bawah daripada punca lain tanpa kebenaran terlebih dahulu
daripada BPK, Kementerian Kewangan atau Pegawai
Kewangan Negeri mengikut yang mana berkenaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 10/85
(iii) Kerajaan telah bersetuju supaya Kontrak Pusat Sistem Panel bagi 33
item dan syarikat yang tamat tempoh kontrak pada 31 Disember
2013 dilanjutkan selama setahun sehingga
31 Disember 2014
.
Perincian mengenai pelanjutan tempoh kontrak, senarai item-item
dan syarikat-syarikat di bawah Kontrak Pusat Sistem Panel adalah
seperti di
Lampiran 2.5
.
(iv) Senarai lain-lain item dan syarikat-syarikat bagi Kontrak Pusat
Sistem Panel adalah seperti berikut:
Bil. Item LAMPIRAN
1. Kren Pelabuhan
Lampiran 2.6
2. Perisian Microsoft
Lampiran 2.7
 
3. Perkhidmatan Produk Pusat
kompetensi Sumber Terbuka
Lampiran 2.8
 
4. Kaedah Pelantikan Syarikat Bagi Perkhidmatan Multimodal Transport
Operator (MTO)
Tatacara perolehan bagi perolehan perkhidmatan MTO ditetapkan seperti
berikut:
(i) Perolehan bernilai
sehingga RM50,000
 boleh diuruskan secara
pembelian terus dengan
mana-mana syarikat yang berdaftar
dalam kod bidang 221109;
(ii) Perolehan
melebihi RM50,000
 hendaklah diuruskan melalui kaedah
sebut harga atau
e-bidding
tertakluk kepada syarat-syarat seperti
berikut:
(a) pelawaan hendaklah di kalangan sekurang-kurangnya 10
syarikat yang berdaftar di bawah kod bidang 221709;
(b) perolehan bernilai melebihi RM50,000 hingga RM500,000
hendaklah diputuskan oleh Jawatankuasa Sebut Harga
 Agensi;
(c) perolehan bernilai melebihi RM500,000 hendaklah
diputuskan oleh Lembaga Perolehan Agensi; dan
(d) perolehan yang diuruskan secara
e-bidding
hendaklah
mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yang berkuat
kuasa.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 11/85
5. Pembelian Terus Bagi Perolehan Bekalan/Perkhidmatan dan Kerja-
Kerja
Requisition 
 
(i) Pembelian Terus ditafsirkan sebagai perolehan bekalan/
perkhidmatan yang melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan
sehingga RM20,000 atau sesuatu kontrak.
(ii) Setiap jenis item ditafsirkan sebagai sesuatu barangan/
perkhidmatan yang mempunyai fungsi yang sama dan/atau boleh
diperolehi daripada satu punca bekalan serta perolehan tersebut
boleh dirancang.
(iii) Kerja
Requisition
 ditafsirkan sebagai kerja-kerja kecil dan
pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dengan
menggunakan Jadual Kadar Harga.
(iv) Perolehan perkhidmatan percetakan, perkhidmatan agen
pengembaraan, bekalan buku cetakan luar negara dan
perkhidmatan
Multimodal Transport Operator 
 (MTO) sehingga
RM50,000 boleh dibuat secara pembelian terus dengan
pembekal/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.
(v) Item-item Kontrak Pusat dan Kontrak Pusat Sistem Panel hendaklah
diperoleh melalui syarikat Kontrak Pusat atau Kontrak Pusat Sistem
Panel yang berkenaan.
Had Nilai, Kaedah Dan Syarat Pembelian Terus dan Sebut Harga Bagi
Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan Sehingga RM50,000
(vi) Had nilai pembelian terus dan sebut harga bagi perolehan bekalan
dan perkhidmatan sehingga RM50,000 seperti berikut:
Bil. Had Nilai Kaedah dan Syarat Perolehan Pihak Berkuasa Melulus
i. Sehingga
RM20,000
setahun atau
sesuatu kontrak
a. Dilaksanakan secara
pembelian terus daripada
mana-mana pembekal sama
ada berdaftar atau tidak
berdaftar dengan Kementerian
Kewangan dan sama ada
bertaraf Bumiputera atau
bukan Bumiputera.
b. Kajian pasaran hendaklah
dibuat dengan mendapatkan
sekurang-kurangnya tiga (3)
tawaran harga daripada
pembekal tempatan.
Pegawai Pengawal/Ketua
Jabatan/Pegawai Yang
Diturunkan Kuasa
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 12/85
Bil. Had Nilai Kaedah dan Syarat Perolehan Pihak Berkuasa Melulus
ii. Melebihi
RM20,000
hingga
RM50,000
setahun atau
sesuatu kontrak
Dilaksanakan secara sebut harga
mengikut tatacara sedia ada iaitu
Surat Pekeliling Perbendaharaan,
(SPP) Bil. 5 Tahun 2009 dengan
kelonggaran seperti berikut:-
a. Pelawaan sekurang-kurangnya
di kalangan tiga (3) pembekal
tempatan yang berdaftar
dengan Kementerian
Kewangan sama ada bertaraf
Bumiputera atau bukan
Bumiputera;
b. Tempoh notis dipendekkan
kepada tiga (3) hari;
c. Jawatankuasa Pembuka Sebut
Harga tidak diperlukan.
Penyebut harga boleh
mengemukakan dokumen
sebut harga terus kepada
urusetia melalui surat, faks
atau emel seperti ditetapkan
oleh agensi; dan
d. Penilaian sebut harga oleh
satu (1) Jawatankuasa
Penilaian dianggotai sekurang-
kurangnya tiga (3) orang ahli
termasuk pengerusi yang
dilantik oleh Ketua Jabatan.
Jawatankuasa Sebut Harga
(JKSH) seperti di dalam
peraturan sedia ada iaitu
SPP Bil. 5 Tahun 2009;
 ATAU
a. Pegawai Pengawal
boleh menubuhkan
JKSH baharu untuk
meluluskan perolehan
bekalan dan
perkhidmatan melebihi
RM20,000 sehingga
RM50,000 yang
dikenali sebagai JKSH
‘B’; dan
 
b.
JKSH ‘B’ hendaklah
terdiri daripada
sekurang-kurangnya
tiga (3) orang termasuk
pengerusi yang dilantik
oleh Pegawai
Pengawal/ Ketua
Jabatan.
Syarat-Syarat Perolehan Lain
(vii) Agensi hendaklah memastikan syarat-syarat seperti berikut dipatuhi
sebelum perolehan dilaksanakan:-
(a) Harga tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan
hendaklah dipilih;
(b) Agensi hendaklah membuat kajian pasaran supaya harga
bekalan atau perkhidmatan yang hendak diperolehi adalah
berpatutan dan menguntungkan Kerajaan. Perolehan
hendaklah tidak tertumpu kepada satu syarikat pembekal
sahaja dan syarikat-syarikat lain yang berkelayakan
hendaklah diberi peluang untuk menyertai perolehan tersebut;
(c) Bagi perolehan bekalan/perkhidmatan yang sukar ditentukan
harga pasaran, agensi boleh menggunakan harga pembelian
lampau sebagai perbandingan; dan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 13/85
(d) Bagi bidang khusus yang memerlukan lesen/permit yang sah
atau keperluan lain yang disyaratkan mengikut peruntukan
undang-undang yang ditetapkan, agensi hendaklah
memastikan bahawa pembekal yang dipilih mematuhi syarat-
syarat tersebut. Antaranya memiliki lesen daripada
Kementerian Dalam Negeri untuk perkhidmatan kawalan
keselamatan, lesen farmasi daripada Kementerian Kesihatan
bagi bekalan ubat dan sebagainya.
Had Nilai Perolehan Kerja-Kerja
Requisition 
 
(viii) Had nilai kerja-kerja
requisition
 menggunakan Jadual Kadar Harga
adalah sehingga RM50,000 sahaja dan hendaklah dilaksanakan
secara undian atau pusingan dengan menggunakan Jadual Kadar
Harga di kalangan kontraktor bangunan/awam Gred G1 yang
berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PPK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam
kategori dan pengkhususan yang berkaitan.
(ix) Bagi kerja-kerja
requisition
yang melebihi RM50,000 sebut harga
hendaklah dipelawa di kalangan kontraktor bangunan/awam yang
berdaftar dengan CIDB dan mempunyai PPK serta SPKK dalam
gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan.
Tanggungjawab Pegawai Pengawal/Unit Audit Dalam Agensi
 
(x) Bagi memastikan perolehan dilaksanakan dengan penuh
akauntabiliti, peranan Pegawai Pengawal adalah penting dalam
memastikan perkara-perkara berikut dipatuhi sepenuhnya:-
(a) Merancang perolehan tahunan agensi dan memastikan
pembelian terus tidak dipecah kecil untuk mengelak sebut
harga atau tender;
(b) Memastikan perolehan jenis item yang sama dalam setahun
yang melebihi had nilai pembelian terus dibuat mengikut
peraturan perolehan semasa yang ditetapkan;
(c) Mengambil tindakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan
(AP) 59 sekiranya pegawai-pegawai yang menguruskan
perolehan gagal mematuhi peraturan semasa yang
ditetapkan; dan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 14/85
(d) Unit Audit Dalam agensi bertanggungjawab memantau
pelaksanaan perolehan secara pembelian terus dan
perolehan selanjutnya bagi jenis item yang sama agar agensi
mematuhi peraturan ini dan tidak memecah kecil perolehan.
Satu rekod lengkap mengenai jenis item yang dibeli, nama
pembekal dan nilai perolehan hendaklah disimpan oleh agensi
dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal setiap tiga (3)
bulan serta disalinkan kepada Unit Audit Dalam agensi.
6. Lantikan Terus
(i) Kaedah lantikan terus hanya ditetapkan bagi
perolehan kerja
.
Kerja-kerja yang bernilai
tidak melebihi RM20,000
 boleh dibuat
secara lantikan terus di kalangan kontraktor
Gred G1
 yang berdaftar
dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB).
7. Sebut Harga
(i) Peraturan Sebut Harga
(a) Agensi hendaklah mengambil kira nilai perolehan tahunan
atau nilai kontrak bagi menentukan kaedah perolehan secara
sebut harga. Agensi dilarang memecah kecilkan perolehan
bekalan, perkhidmatan atau kerja bagi mengelakkan
pelawaan sebut harga/tender 
.
 
(b) Agensi dibenarkan untuk melaksanakan perolehan secara
pakej merangkumi kerja induk dan kerja melibatkan Wang
Kos Prima bagi perolehan kerja. Walau bagaimanapun,
 Agensi hendaklah mensyaratkan kontraktor induk melantik
subkontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred, Kategori
dan Pengkhususan yang berkenaan.
(ii) Perolehan Di Kalangan Syarikat Bertaraf Pembuat/Pembekal
(a) Perolehan hendaklah dipelawa di kalangan syarikat bertaraf
pembuat tempatan di negeri berkenaan bagi sebut harga
bekalan. Sekiranya bilangan syarikat pembuat di negeri
berkenaan tidak mencukupi, pembuat di negeri berhampiran
boleh dipelawa. Jika bilangan pembuat adalah kurang
daripada bilangan minimum yang perlu dipelawa, maka sebut
harga hendaklah dipelawa di kalangan pembuat yang
berkenaan sahaja.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 15/85
(b) Sekiranya tidak terdapat pembuat, maka perolehan boleh
dibuat di kalangan pembekal tempatan di negeri berkenaan.
Jika bilangan pembekal di negeri berkenaan tidak mencukupi,
pembekal di negeri berhampiran boleh dipelawa.
(c) Agensi dilarang mempelawa pembekal dan pembuat
bersekali untuk menyertai sesuatu sebut harga.
(iii) Pelawaan Sebut Harga
(a) Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan
(1) Perolehan yang melebihi RM50,000 sehingga
RM100,000 hendaklah dipelawa secara sebut harga di
kalangan sekurang-kurangnya lima (5) pembuat/
pembekal tempatan bertaraf Bumiputera yang
berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah
kod bidang yang berkaitan.
(2) Perolehan melebihi RM100,000 hingga RM500,000
hendaklah dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya
lima (5) pembuat/pembekal tempatan yang berdaftar
dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang
yang berkaitan. Sebut harga hendaklah terbuka
kepada pembuat/pembekal bertaraf Bumiputera dan
bukan Bumiputera. Syarikat pembuat/pembekal
bertaraf Bumiputera hendaklah diberi keutamaan
harga.
(3) Maksud pembuat/pembekal tempatan bagi perolehan
bekalan dan perkhidmatan adalah pembuat/pembekal
yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan
beralamat di negeri berkaitan. Sekiranya bilangan
pembuat/pembekal di negeri berkenaan tidak
mencukupi, pembuat/pembekal di negeri berhampiran/
sempadan boleh dipelawa.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 16/85
(b) Perolehan Kerja
(1) Perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak
mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai
Jadual Kadar Kejuruteraan Awam yang bernilai
melebihi RM20,000 hingga RM500,000 hendaklah
dipelawa secara sebut harga seperti berikut:
(i) Perolehan yang bernilai melebihi RM20,000
hingga RM200,000 hendaklah dipelawa di
kalangan sekurang-kurangnya lima (5)
kontraktor tempatan/daerah Gred G1 yang
berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut
kategori dan pengkhususan yang berkenaan;
dan
(ii) Perolehan yang bernilai melebihi RM200,000
hingga RM500,000 hendaklah dipelawa di
kalangan sekurang-kurangnya lima (5)
kontraktor tempatan Gred G2 yang berdaftar
dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut kategori dan
pengkhususan yang berkenaan.
(2) Kerja-kerja kecil seperti menebuk lubang,
mengubahsuai tandas, kerja-kerja pendawaian dan
kerja-kerja lain yang melibatkan struktur bangunan
hendaklah dirujuk dan mendapat persetujuan Jabatan
Kerja Raya terlebih dahulu.
(3) Semua perolehan kerja elektrik yang bernilai melebihi
RM50,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa di
kalangan sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor
elektrik tempatan yang berdaftar dengan CIDB dan
mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
mengikut Gred, Kategori dan Pengkhususan yang
berkenaan.
(4) Maksud kontraktor tempatan Gred G1 adalah
kontraktor yang berdaftar dengan CIDB di daerah
berkenaan. Sekiranya bilangan kontraktor di daerah
berkenaan tidak mencukupi, kontraktor di daerah
berhampiran/sempadan boleh dipelawa.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 17/85
(5) Maksud kontraktor tempatan Gred G2 adalah
kontraktor yang berdaftar dengan CIDB di negeri
berkenaan. Sekiranya bilangan kontraktor di negeri
berkenaan tidak mencukupi kontraktor di negeri
berhampiran/sempadan boleh dipelawa.
(6) Bagi kerja-kerja kecil yang hendak dijalankan oleh
agensi di bangunan guna sama (Bangunan yang
digunakan oleh pelbagai Kementerian/Jabatan/
Badan Berkanun) kelulusan hendaklah diperolehi
terlebih dahulu daripada Bahagian Pengurusan
Hartanah, Jabatan Perdana Menteri; dan
(7) Untuk kerja-kerja tambahan atau pengubahsuaian
yang melibatkan bangunan yang disewa, kebenaran
tuan punya bangunan hendaklah diperolehi terlebih
dahulu. Kementerian/Jabatan bolehlah menggunakan
perkhidmatan perunding yang bertanggungjawab ke
atas bangunan tersebut dan jika perunding berkenaan
enggan, Kementerian/Jabatan bolehlah melantik
perunding sendiri dengan mengikut peraturan semasa.
(iv) Dokumen Sebut Harga
(a) Bagi pelawaan sebut harga bekalan dan perkhidmatan
dokumen sebut harga iaitu
Borang Q (
Lampiran 2.9
)
hendaklah digunapakai.
Borang Q
 boleh diubah suai
mengikut keperluan Agensi. Dokumen sebut harga
merupakan sebahagian daripada kontrak dan hendaklah
mengandungi perkara-perkara berikut:
(1) Arahan kepada penyebut harga;
(2) Syarat-syarat am/syarat-syarat khas yang jelas;
(3) Format kontrak jika berkaitan;
(4) Spesifikasi; dan
(5) Pengalaman/Senarai Pesanan bekalan/ perkhidmatan
yang sedang dan telah dibuat (jika perlu).
(b) Bagi perolehan kerja, borang/format ]abatan Kerja Raya
(JKR)/]abatan Pengairan dan Saliran (JPS) boleh digunakan.
Borang-borang tersebut boleh diubah suai mengikut
keperluan Agensi. Dokumen sebut harga hendaklah
mengandungi perkara-perkara berikut:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 18/85
(1)
 Arahan kepada penyebut harga (contoh di
Lampiran
 
2.10
)
;
(2) Syarat-syarat sebut harga (contoh di
Lampiran 2.11
);
(3) Borang sebut harga termasuk Ringkasan Sebut
Harga/Senarai Kuantiti (tetap atau sementara)(contoh di
Lampiran 2.12
,
Lampiran 2.13
 dan
Lampiran 2.14
)
;
(4) Spesifikasi;
(5) Pelan Tapak Bina dan Lukisan Teknikal (jika ada);
(6) ]adual Kadar Harga (jika perlu); dan
(7) Pengalaman dan Senarai Kerja Dalam Tangan.
(c) Senarai semakan hendaklah disediakan dan disertakan
bersama dokumen sebut harga bagi memastikan pembuat/
pembekal/kontraktor mengemukakan tawaran sebut harga
yang lengkap berserta semua dokumen yang diperlukan.
Senarai semakan seperti contoh di
Lampiran 2.15
.
(v) Penjualan Dokumen Sebut Harga
 Agensi tidak digalakkan menjual dokumen sebut harga. Walau
bagaimanapun, sekiranya Agensi mengenakan bayaran, maka
kadar harga semuka dokumen hendaklah mengikut kadar yang
ditetapkan bagi dokumen tender yang berkuat kuasa tertakluk
kepada bayaran maksimum RM50.00 bagi satu (1) set dokumen
sebut harga.
(vi) Tatacara Menguruskan Sebut Harga
(a) Agensi hendaklah membuat pelawaan dengan
mengemukakan dokumen sebut harga kepada pembuat/
pembekal/kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan atau CIDB, yang mana berkenaan.
(b) Agensi hendaklah mempamerkan pemberitahuan/notis sebut
harga di papan kenyataan awam Agensi masing-masing,
selain daripada mempelawa sebut harga kepada penyebut
harga yang telah dikenal pasti.
(c) Tempoh sebut harga hendaklah sekurang-kurangnya tujuh
(7) hari berturut-turut dan pemberitahuan/notis sebut harga
hendaklah sentiasa dipamerkan di papan kenyataan
sepanjang tempoh tersebut.
(d) Kaedah pelawaan sebut harga hendaklah dilaksanakan sama
ada melalui pos berdaftar, pos laju, serahan tangan atau
e-mel.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 19/85
(e) Satu (1) daftar hendaklah diselenggarakan untuk
mencatatkan senarai edaran sebut harga atau pembuat/
pembekal/kontraktor.
(f) Semua borang sebut harga hendaklah diberi nombor siri
untuk pengawalan.
(g) Satu (1) penyebut harga hanya dibenarkan mengemukakan
satu (1) tawaran sebut harga sahaja. Tawaran alternatif
adalah tidak dibenarkan.
(h) Agensi hendaklah mensyaratkan kepada penyebut harga
supaya mengemukakan tawaran harga dan tawaran teknikal
dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dan berlakri
bagi bekalan dan perkhidmatan. Bagi sebut harga kerja
memadai tawaran dikemukakan dalam satu (1) sampul surat
berlakri sahaja.
(i) Pemberitahuan/Notis Sebut Harga di papan kenyataan
awam/Laman Web Agensi hendaklah menyatakan:
(1) Agensi yang memanggil sebut harga;
(2) Tajuk sebut harga;
(3) Syarat kelayakan penyebut harga;
(4) Bidang/gred/kategori/pengkhususan; dan
(5) Tempat sebut harga perlu dihantar, tarikh dan waktu
tutup.
(j) Sebut harga hendaklah diterima, dibuka dan dijadualkan
sebagaimana yang dilaksanakan bagi tender.
 
(vii) Tempoh Sah Laku Sebut Harga
Tempoh sah laku tawaran sebut harga hendaklah tidak melebihi 90
hari dari tarikh tutup sebut harga bergantung kepada kompleksiti
sebut harga yang dilaksanakan. Tempoh sah laku tawaran sebut
harga tidak boleh dilanjutkan. Jika tempoh sah laku tawaran telah
tamat atau keputusan tidak dibuat dalam tempoh sah laku tawaran,
sebut harga hendaklah dipelawa semula.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 20/85
(viii) Penerimaan Sebut Harga
(a) Peti Tawaran
(1) Peti tawaran hendaklah disediakan dengan dilabelkan
tajuk, rujukan sebut harga, tarikh dan waktu tawaran
ditutup.
(2) Peti tawaran hendaklah dikunci dengan dua (2) kunci
yang berbeza dan anak kuncinya hendaklah dipegang
secara berasingan oleh dua (2) orang pegawai kanan
 Agensi.
(3) Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga
Jabatan bagi setiap sebut harga dan memasukkannya
ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup sebut
harga.
(4) Peti tawaran hendaklah ditutup pada tarikh dan waktu
yang ditetapkan. Waktu sebut harga ditutup hendaklah
ditetapkan pada jam 12.00 tengah hari pada hari
bekerja. Agensi hendaklah memastikan langkah-
langkah diambil supaya tawaran yang diterima melalui
pos dimasukkan ke dalam peti tawaran sebaik sahaja
tawaran diterima dan hendaklah dimasukkan sebelum
tarikh dan waktu tutup. Dokumen sebut harga yang
lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan
tidak boleh dipertimbangkan.
(b) Pembukaan Peti Tawaran
(1) Peti tawaran hendaklah dibuka secepat mungkin
selepas sebut harga ditutup.
(2) Tawaran hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa
Pembuka Sebut Harga yang dilantik oleh Ketua
Jabatan/Bahagian secara bertulis. Jawatankuasa
Pembuka Sebut Harga hendaklah terdiri daripada
sekurang-kurangnya dua (2) pegawai yang mana
seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada
pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 21/85
(c) Tugas-Tugas Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
(1) Tugas-tugas Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
adalah seperti berikut:
(i) Membuka peti tawaran pada tarikh dan waktu
yang ditetapkan;
(ii) Memberi nombor kod untuk setiap dokumen
tawaran sebut harga;
(iii) Menandatangani ringkas pada lembaran yang
menyatakan harga dan pada apa-apa pindaan
tulisan atau taipan bertindih dalam tawaran
sebut harga;
(iv) Merekod pada borang jadual sebut harga
dengan mencatatkan nama penyebut harga,
kod penyebut harga, harga yang ditawarkan,
tempoh siap/tempoh penyerahan dan
menandatangani borang tersebut;
(v) Memastikan bahawa tawaran harga dan
tawaran teknikal telah dikemukakan dalam dua
(2) sampul surat yang berasingan dan berlakri
bagi bekalan dan perkhidmatan. Bagi sebut
harga kerja memadai tawaran dikemukakan
dalam satu (1) sampul surat berlakri sahaja;
(vi) Mengesahkan penyebut harga telah
mengemukakan semua dokumen yang
diperlukan seperti dalam Senarai Semakan;
dan
(vii) Mencatatkan apa-apa syarat yang tidak dipatuhi
 jika berkaitan seperti tawaran alternatif dan lain-
lain.
(ix) Penilaian Sebut Harga
(a) Semua sebut harga yang diterima hendaklah dikaji dan dinilai
sebelum syor dibuat kepada Jawatankuasa Sebut Harga.
Sebut harga yang paling menguntungkan Kerajaan
hendaklah disyorkan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 22/85
(b) Dalam penilaian sebut harga, perkara-perkara seperti jangka
masa siap, kadar harga, kekerapan perkhidmatan, kawasan
perlaksanaan, kos penyelenggaraan untuk tempoh tertentu
dan sebagainya perlu diambil kira.
(c) Bagi sebut harga tertentu, jika perlu, nasihat daripada
Jabatan Teknik seperti JKR dan JPS atau Agensi yang
seumpamanya hendaklah diperoleh.
(d) Penilaian sebut harga hendaklah disiapkan dalam tempoh
empat belas (14) hari dari tarikh dokumen diterima daripada
Urus Setia.
(x) Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga, Keahlian dan Tugas
Jawatankuasa
Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga hendaklah
dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang
menguruskan sebut harga.
(a) Penilaian Sebut Harga Bekalan Dan Perkhidmatan
Penilaian sebut harga bekalan/perkhidmatan hendaklah
dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti
berikut:
(1)
Jawatankuasa Penilaian Teknikal
 
(i) Keahlian Jawatankuasa Penilaian Teknikal
hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang,
iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli.
(ii) Ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal
hendaklah terdiri daripada pegawai yang mahir,
berpengalaman dan berkelayakan tentang
barangan/perkhidmatan berkaitan. Sekiranya
 Agensi tidak mempunyai kemahiran dalaman,
kepakaran dari Jabatan Teknik (JKR dan JPS)
atau Jabatan lain boleh digunakan seperti
Jabatan Kimia, Jabatan Perkhidmatan Haiwan,
MAMPU dan sebagainya.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 23/85
(iii) Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah
membuat penilaian berasaskan kepada
spesifikasi perolehan dalam dokumen sebut
harga. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan
dokumen-dokumen yang dikemukakan,
pernyataan pematuhan (
statement of
compliance)
 dan/atau penilaian fizikal. Walau
bagaimanapun, maklumat dan teknologi
semasa mengenai barang/perkhidmatan
tersebut boleh diambil kira.
(iv) Penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan
secara bermesyuarat. Penilaian teknikal secara
edaran adalah tidak dibenarkan.
(2)
Jawatankuasa Penilaian Harga
(i) Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang
daripada dua (2) orang, iaitu seorang pengerusi
dan seorang ahli.
(ii) Penilaian harga sesuatu sebut harga hendaklah
mengambil kira faktor-faktor seperti syarat
pembayaran, kadar pembayaran, tempoh,
diskaun, harga pasaran terbuka, keupayaan
penyebut harga dan sebagainya. Perbandingan
antara satu tawaran penyebut harga dengan
tawaran penyebut harga yang lain hendaklah
dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur
yang sama (
equal footing 
).
(iii) Penilaian bagi pembelian harta modal seperti
kenderaan, jentera berat, sistem maklumat dan
lain-lain hendaklah berdasarkan kepada prinsip
tawaran harga menyeluruh (
total cost bid 
), yang
bermaksud mengambil kira harga barangan,
alat ganti, latihan, pentauliahan/ pemasangan,
 jaminan, penyenggaraan dan lain-lain.
(iv) Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara
bermesyuarat. Penilaian harga secara edaran
adalah tidak dibenarkan.
(3) Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak
kompleks seperti perolehan pakaian sukan, kasut,
perabot, ubat, rangsum atau catuan basah/kering,
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 24/85
beg, alat tulis, peralatan pejabat dan sebagainya,
memadai Agensi menubuhkan satu ]awatankuasa
Penilaian sahaja.
(4) Penilaian sebut harga hendaklah disiapkan seboleh-
bolehnya tidak melebihi tempoh empat belas (14) hari
dari tarikh tawaran sebut harga dikemukakan kepada
]awatankuasa Penilaian.
(5) Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh
semua ahli Jawatankuasa.
(b) Penilaian Sebut Harga Kerja
(1) Penilaian sebut harga kerja hendaklah dibuat oleh
satu (1) ]awatankuasa Penilaian sahaja.
(2) Penilaian hendaklah dibuat oleh ]awatankuasa
Penilaian hendaklah dianggotai oleh tidak kurang
daripada tiga (3) orang pegawai. Salah seorang ahli
]awatankuasa hendaklah seorang pegawai teknikal
dalam bidang kerja tersebut.
(3) Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara
bermesyuarat. Penilaian harga secara edaran adalah
tidak dibenarkan.
(4) Penilaian sebut harga hendaklah seboleh-bolehnya
disiapkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari
tarikh tawaran sebut harga dikemukakan kepada
]awatankuasa Penilaian.
(5) Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh
semua ahli ]awatankuasa.
(xi) Asas Penilaian Sebut Harga
 Asas-asas penilaian sebut harga termasuklah perkara-perkara
berikut:
(1) Penyebut harga memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan
dalam dokumen sebut harga.
(2) Keupayaan/kemampuan penyebut harga seperti pengalaman
kerja yang Iepas, prestasi kerja/kontrak semasa, projek yang
sedang dilaksanakan/dalam tangan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 25/85
(3) Analisa harga dengan mengambil kira tempoh siap/
penghantaran.
(4) Kemampuan kewangan hendaklah dinilai bagi sebut harga
bernilai melebihi RM200,000 hingga RM500,000 dari segi
modal minimum sekurang-kurangnya 1.5% daripada
anggaran harga ]abatan. Modal minimum hendaklah dalam
bentuk aset mudah cair iaitu campuran nilai positif purata baki
akhir bulan dalam penyata bulanan bank bagi tiga (3) bulan
terakhir termasuk deposit tetap, baki nilai kemudahan kredit
dan nilai kemudahan kredit tambahan yang layak/akan
diperolehi oleh penyebut harga daripada bank atau institusi
kewangan.
(xii) Penyediaan Kertas Taklimat Sebut Harga
Setelah laporan penilaian sebut harga diterima oleh Urus Setia
Sebut Harga, Kertas Taklimat Sebut Harga hendaklah disediakan
dengan maklumat-maklumat seperti berikut :-
(a) Salinan borang notis sebut harga;
(b) Salinan spesifikasi sebut harga;
(c) Jadual sebut harga;
(d) Senarai syarikat yang telah dijemput dan syarikat yang
menjawabltidak menjawab;
(e) Salinan sijil pendaftaran dengan Kementerian
Kewangan/ClDB;
(f) Laporan Penilaian Sebut Harga;
(g) Kertas perakuan Sebut Harga; dan
(h) Maklumat berkaitan yang mungkin dikehendaki atau yang
disyaratkan oleh Jawatankuasa Sebut Harga.
(xiii) Jawatankuasa Sebut Harga
(a) Penubuhan Dan Keahlian Jawatankuasa Sebut Harga
(1) Pegawai Pengawal hendaklah melantik semua ahli
Jawatankuasa Sebut Harga secara bertulis bagi
Kementerian/Jabatan Persekutuan atau Pegawai
Kewangan Negeri bagi Jabatan-jabatan Negeri.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 26/85
(2) Pegawai Pengawal atau Pegawai Kewangan Negeri
boleh melantik Pemegang Waran Peruntukan atau
mana-mana pegawai daripada Kumpulan Pengurusan
dan Profesional sebagai Pengerusi.
(3) Keahlian jawatankuasa hendaklah terdiri daripada
sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai di mana
seorang daripadanya hendaklah pegawai dari
Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Bagi
perolehan kerja, seorang daripada ahli Jawatankuasa
Sebut Harga hendaklah terdiri daripada Pegawai
Teknikal.
(4) Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga
hendaklah dilantik atas nama jawatan secara
tahunan/dua tahun sekali.
(5) Ketua ]abatan boleh melantik secara bertulis pegawai
lain sekiranya Jabatan tidak mempunyai pegawai
Kumpulan Pengurusan dan Profesional bagi
melaksanakan tugas tersebut.
(6) Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah bersidang
secepat mungkin supaya keputusan dapat dibuat
dengan segera. ]awatankuasa Sebut Harga seboleh-
bolehnya hendaklah bersidang dalam tempoh dua (2)
minggu selepas penilaian dibuat.
(7) Pengerusi dan Ahli ]awatankuasa Sebut Harga tidak
boleh menganggotai ]awatankuasa Pembuka Sebut
Harga atau mana-mana ]awatankuasa Penilaian.
(b) Pertimbangan Sebut Harga
 
(1) Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang
sebut harga dan memilih sebut harga yang paling
menguntungkan Kerajaan. Jawatankuasa Sebut
Harga hendaklah berpuas hati semua penyebut harga
telah diberi peluang yang saksama.
 
(2) Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah bersidang/
bermesyuarat untuk memutuskan sebut harga.
Pertimbangan sebut harga secara edaran tidak
dibenarkan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 27/85
(3) Perbincangan dan keputusan ]awatankuasa Sebut
Harga hendaklah dicatatkan dalam minit dan
ditandatangani oleh pengerusi dan ahli ]awatankuasa
Sebut Harga. Asas-asas pemilihan sebut harga
hendaklah dicatatkan dengan jelas.
 
(4) Keputusan ]awatankuasa Sebut Harga hendaklah
sebulat suara.
(5)
Keputusan yang tidak sebulat suara dan/atau melebihi
had nilai hendaklah dikemukakan kepada Lembaga
Perolehan Agensi yang berkenaan untuk keputusan.
(c) Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga
(1) Pesanan Kerajaan/inden kerja hendaklah dikeluarkan
dengan segera kepada pembuat/pembekal/kontraktor
yang berjaya setelah menerima keputusan
]awatankuasa Sebut Harga. Contoh inden kerja di
Lampiran 2.16
.
(2) Pesanan Kerajaan/inden kerja adalah memadai
dikeluarkan bagi bekalan/perkhidmatan/kerja di mana
kontrak formal tidak sesuai. Walau bagaimanapun,
dokumen sebut harga hendaklah disertakan bersama
pesanan tempatan atau inden supaya kontraktor jelas
mengenai obligasinya.
(3) Agensi hendaklah mengadakan satu kontrak formal
bagi perolehan bekalan/perkhidmatan bermasa atau
perolehan kerja, yang mana berkenaan, untuk
ditandatangani selaras dengan AP 176.1(c).
(4) Keputusan muktamad Jawatankuasa Sebut Harga
hendaklah dipamerkan di papan kenyataan
Jabatan/Laman Web Agensi dengan menyatakan
nama syarikat yang berjaya, harga tawaran dan
tempoh siap/penghantaran secepat mungkin selepas
pesanan Kerajaan/inden kerja dikeluarkan.
(d) Tanggungjawab Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan
1. Agensi hendaklah menyediakan laporan perolehan
secara sebut harga iaitu rekod lengkap sebut harga
yang mengandungi maklumat antaranya tajuk
perolehan, nama pembuat/pembekal/kontraktor, nilai
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 28/85
perolehan dan sebagainya seperti format di
Lampiran 2.17
.
8. Tender
(i) Had Nilai Tender
Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang melibatkan
perbelanjaan tahunan atau sesuatu kontrak melebihi RM500,000
hendaklah dipelawa secara tender terbuka.
(ii) Perihal Umum
(a) Tender Bekalan dan Perkhidmatan
(1) Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan
hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga
bersih sahaja. Tender tempatan bagi barangan yang
perlu diimport hendaklah dipelawa dengan
menggunakan harga tawaran
Free On Board 
 (FOB)
sahaja.
(2) Tender antarabangsa hanya dipelawa sekiranya tidak
boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber dalam
negara.
(b) Tender Kerja
(1) Semua tender kerja hendaklah dipanggil secara
tempatan kecuali jika kontraktor tempatan tidak
mempunyai kepakaran atau keupayaan berkenaan
dengannya dan sukar dilaksanakan secara usaha
sama.
(2) Bagi tender kerja yang disertai oleh beberapa syarikat
tempatan secara usaha sama, kesemuanya
hendaklah berdaftar dengan CIDB dan mempunyai
Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja (SPKK) dalam gred,
kategori dan pengkhususan yang ditetapkan mengikut
nilai tender.
(3) Bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi
dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja yang
mana kontraktor tempatan tidak mempunyai
kepakaran atau keupayaan, tender kerja tersebut
hendaklah dipelawa secara usaha sama antara
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 29/85
syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa.
(4) Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada
syarikat-syarikat berdasarkan had kewangan seperti
berikut:
(i) Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak
melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa
kepada syarikat yang seratus peratus (100%)
milik warganegara.
(ii) Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara
RM30 juta hingga RM50 juta hendaklah
dipelawa kepada:
(a) syarikat seratus peratus (100%) milik
warganegara; atau
(b) syarikat tempatan yang disenaraikan di
Bursa Malaysia, iaitu syarikat-syarikat
yang ditubuhkan dan diperbadankan di
Malaysia oleh warganegara dengan
syarat pegangan saham individu asing
tidak melebihi tiga puluh peratus (30%)
dan Lembaga Pengarah, pengurusan
dan pekerja dianggotai seratus peratus
(100%) oleh warganegara.
(iii) Tender kerja yang dianggarkan bernilai
melebihi RM50 juta hendaklah dipelawa
kepada:
(a) syarikat seratus peratus (100%) milik
warganegara; atau
(b) syarikat tempatan yang disenaraikan
di Bursa Malaysia; atau
(c) syarikat usaha sama yang
diperbadankan di Malaysia (tidak kira
sama ada disenaraikan di Bursa
Malaysia atau tidak) dengan syarat
pegangan ekuiti asing tidak melebihi
empat puluh sembilan peratus (49%) dan
majoriti ahli Lembaga Pengarah,
pengurusan dan pekerja adalah
warganegara.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 30/85
(5) Syarat Kepada Kontraktor Gred G7 Untuk
Mengemukakan Laporan Kewangan Syarikat Yang
Telah Diaudit Bagi Dua (2) Tahun Berturut-turut Bagi
Perolehan Yang Dipelawa Oleh Agensi
 
(i) Bagi memastikan projek Kerajaan dilaksanakan
oleh kontraktor yang berkeupayaan, semua
 Agensi yang mempelawa tender kerja
di kalangan kontraktor Gred G7 hendaklah
mewajibkan salinan Laporan Kewangan
Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh
Juruaudit bertauliah bagi dua (2) tahun berturut-
turut sebagai salah satu dokumen wajib yang
perlu dikemukakan.
(ii) Agensi juga diingatkan supaya mewajibkan
semua kontraktor yang akan menyertai
perolehan kerja untuk turut mengemukakan
perkara-perkara berikut:
(a) senarai kontrak kerja semasa (kerja
dalam tangan);
(b) laporan penyeliaan projek atas prestasi
kerja semasa; dan
(c) laporan jurutera projek atas prestasi
kerja.
(iii) Dokumen Tender
(a) Penyediaan Dokumen Tender
(1) Setiap set dokumen tender hendaklah sempurna serta
mengandungi antara lain perkara berikut:
(i) Syarat-syarat dan arahan kepada petender
- Maklumat-maklumat penting yang wajib
dipatuhi oleh petender;
(ii) Spesifikasi - spesifikasi umum/khusus/teknikal
bagi bekalan/perkhidmatan/kerja yang
dikehendaki oleh Agensi;
(iii) Borang tender - Borang hendaklah diisi dan
ditandatangani oleh petender bagi menyertai
tender;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 31/85
(iv) Contoh Surat Setuju Terima tender - Contoh
surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu
tawaran berasaskan kepada syarat yang
telah ditetapkan dalam dokumen tender,
syarat yang telah dipersetujui dalam surat niat
atau apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui
melalui rundingan sebelumnya;
(v) Syarat-syarat kontrak - Syarat-syarat kontrak
yang akan diguna pakai bagi petender yang
berjaya;
(vi) Senarai kuantiti/ringkasan tender - Maklumat
yang menjelaskan huraian kerja/kuantiti yang
diperlukan dan tempoh masa yang akan diikat;
(vii) Jadual kadar harga - Jadual kadar harga yang
perlu diisi oleh petender (jika berkenaan);
(viii) Lukisan teknikal/pelan - Sesuatu pelan, model
atau lukisan yang diperlukan (jika berkenaan);
(ix) Tempat penghantaran - Tempat serahan
terakhir di mana barangan yang diperolehi
akan diserah kepada Agensi;
(x) Tempoh siap/penghantaran;
(xi) Cadangan pemindahan teknologi - Cadangan
pembuatan/ pemasangan dalam negeri,
penggunaan bahan tempatan dan tempat di
mana barang-barang yang ditender akan
dibuat secara langsung di Malaysia dengan
menggunakan bahan tempatan ke peringkat
yang maksimum, mewujudkan loji di Malaysia
dan pemindahan teknologi melalui program
offset (jika sesuai);
(xii) Prestasi/rekod pengalaman - Maklumat
tentang pengalaman petender dalam bidang
berkaitan yang dibekalkan/dilaksanakan
kepada Agensi dan pihak swasta;
(xiii) Syarat dua (2) tahun penyata kewangan yang
telah di audit;
(xiv) Profil dan kedudukan kewangan petender -
Maklumat terperinci tentang latar belakang
dan keupayaan kewangan petender;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 32/85
(xv) Senarai Semak - Senarai dokumen/perkara
yang perlu dikemukakan oleh petender seperti
contoh di
Lampiran 2.18
;
(xvi) Tempoh sah laku tawaran; dan
(xvii) Perkara-perkara lain yang berkenaan.
(2) Setiap dokumen tender hendaklah diberi nombor siri.
(b) Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam
Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan
(1) Agensi dikehendaki memastikan perkara-perkara
berikut dinyatakan dalam dokumen tender, di mana
berkenaan:
(i) Tempoh sah laku tender;
(ii) Larangan publisiti;
(iii) Cara pembelian (FOB/Harga Bersih);
(iv) Penghantaran barangan import dan
eksport Kerajaan [Multimodal Transport
Operator (MTO)];
(v) Mata wang;
(vi) Jadual pelaksanaan perkhidmatan/jadual
penghantaran;
(vii) Tempoh siap perkhidmatan/penghantaran;
(viii) Tempat penghantaran;
(ix) Terma pembayaran;
(x) Insurans Kumpulan Wang Insurans Barang-
barang Kerajaan (KWIBK);
(xi) Addendum;
(xii) Tempoh tanggungan kecacatan/waranti;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 33/85
(xiii) Bantahan spesifikasi seperti menjurus kepada
sesuatu jenama;
(xiv) Offset;
(xv) Denda (pelanggaran syarat kontrak untuk
bekalan/perkhidmatan);
(xvi) Penamatan kontrak;
(xvii) Timbang tara;
(xviii) Draf perjanjian kontrak; dan
(xix) Syarat-syarat lain yang perlu bagi menjaga
kepentingan Kerajaan.
(2) Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-
perkara berikut:
(i) Perincian teknikal dan perincian harga
hendaklah disediakan dalam sampul yang
berasingan dan berlakri;
(ii) Kedua-dua sampul perincian tersebut
hendaklah dimasukkan ke dalam satu
bungkusan; dan
(iii) Petender tidak dibenarkan mencatat nama
petender dan harga dalam dokumen spesifikasi
yang dikemukakan. Bagi Petender yang tidak
mengikut arahan ini akan menyebabkan
tawaran tender mereka tidak layak
dipertimbangkan.
(c) Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam
Dokumen Tender Kerja
(1) Agensi hendaklah menggunakan Borang JKR Siri 203
untuk tender kerja yang dilaksanakan secara
konvensional. Projek-projek yang dilaksanakan
secara
Turnkey 
 atau
Design & Build 
 boleh
menggunakan Borang PWD DB/T yang berkuat
kuasa. Senarai borang tender dan borang-borang lain
yang perlu digunakan adalah seperti di
Lampiran
 
2.19
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 34/85
(2) Penggunaan borang JKR Siri 203 hendaklah dipakai
 jika dipersetujui oleh pembiaya bagi projek yang
dibiayai oleh peruntukan asing.
(3) Agensi hendaklah memasukkan peruntukan dalam
 Arahan Kepada Petender bahawa semua tender yang
bernilai RM500,000 ke atas, levi sebanyak 0.25%
daripada nilai harga kontrak akan dikenakan ke atas
petender yang berjaya, seperti yang ditetapkan di
bawah seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 1994 (Akta 520).
(4) Agensi hendaklah memastikan bahawa borang
piawai/format yang ditetapkan yang berkuat kuasa
diguna pakai sepenuhnya.
 
(5) Syarat bayaran terus kepada sub kontraktor
hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender dan
dokumen kontrak.
 
(d) Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam
Dokumen Tender Antarabangsa
(1) Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-
perkara utama yang perlu dimasukkan dalam dokumen
tender bekalan/perkhidmatan dan kerja, termasuk
meminta petender mengemukakan cadangan
pembiayaan ke atas tawaran tender mereka, sama ada
dalam bentuk pinjaman 'dua hala', kredit pembekal atau
pembiayaan perniagaan yang lain, jika ada. Untuk
tujuan tersebut, cadangan pembiayaan seperti di
Lampiran 2.20
 
hendaklah dimasukkan ke dalam
dokumen tender.
(2) Bagi tender kerja, jika ia melibatkan kaedah
teknologi baru, petender hendaklah mengemukakan
cadangan-cadangan berikut:
(i) Setakat mana loji dan peralatan akan
dibawa masuk ke Malaysia;
(ii) Sama ada loji dan peralatan pemprosesan
akan ditubuhkan di Malaysia; atau
(iii) Cadangan lain sekiranya ada.
(3) Loji-loji yang dibawa masuk untuk kontrak kerja, sama
ada untuk kegunaan pembinaan atau dijadikan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 35/85
sebahagian daripada kerja kekal, adalah tidak
dikecualikan daripada cukai walaupun projek tersebut
adalah projek Kerajaan.
(4) Agensi hendaklah menggunakan Kumpulan Wang
Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK) dan
pembelian secara FOB dimasukkan ke dalam dokumen
tender bagi perlindungan insurans dalam tempoh
penghantaran barangan import Kerajaan. Badan
Berkanun hendaklah menguruskan perlindungan
insurans untuk pembelian tersebut melalui broker atau
syarikat insurans yang diluluskan oleh
Perbendaharaan.
(e) Kadar Bayaran Dokumen Tender (
Hard Copy/Soft Copy 
)
Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja
(1) Dokumen tender hendaklah dijual dalam bentuk
hard copy. Sekiranya perlu, agensi boleh
menyediakan dokumen tender dalam bentuk soft copy,
dan bayaran tambahan sebanyak RM10 bagi sekeping
cakera liut (disket)/cakera padat hendaklah dikenakan
kepada petender yang memerlukan.
(2) Sekiranya terdapat percanggahan maklumat antara
soft copy 
 dan
hard copy 
, dokumen dalam
hard copy 
 
hendaklah diguna pakai. Walau bagaimanapun,
tawaran tender hendaklah dikemukakan dalam bentuk
hard copy 
 sahaja.
(3) Pengiraan harga satu (1) set dokumen tender untuk
tender bekalan, perkhidmatan dan kerja hendaklah
dibuat berdasarkan kadar berikut:
(i) Harga semuka dokumen yang menggunakan
kertas saiz A4 adalah RM0.35 dan saiz A3
adalah RM0.70;
(ii) Harga bagi sesalinan lukisan/pelan ialah :
Saiz kertas Harga (RM)
 A3 0.70
 A2 3.50
 A1 6.50
 A 8.00
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 36/85
(iii) Walau apa pun kadar yang ditetapkan di
perenggan (i) dan (ii) di atas, bayaran
minimum bagi tiap-tiap satu (1) set dokumen
tender ialah RM50.
(4) Agensi hendaklah memastikan bahawa bayaran yang
dikenakan adalah seperti di atas jika dokumen tender
disediakan oleh perunding yang dilantik. Walau
bagaimanapun, perunding tersebut tidak dibenarkan
mengguna kadar-kadar di atas untuk apa-apa jenis
tuntutan termasuk tuntutan imbuhan balik daripada
 Agensi.
(5) Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat
dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen
dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos
(
money order 
) atau wang kiriman pos berpalang
(
 postal order 
), dan dibayar atas nama Ketua Agensi
berkenaan. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri,
bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan
Jabatan berkenaan. Wang tunai atau cek tidak boleh
diterima.
(6) Apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak
Kerajaan bagi maksud perolehan Kerajaan yang
bernilai melebihi RM500,000 perlu juga dikenakan
bayaran seperti di perenggan 8.(iii)(e)(3).
(f)
Dokumen Tender Yang Mempunyai
Security Document/
Security Drawing
(1) Definisi
Security Document 
 adalah seperti yang
dinyatakan di bawah:
(i) Berdasarkan tafsiran Arahan
Keselamatan,
Security Document
adalah
dokumen terperingkat, iaitu dokumen yang
mengandungi maklumat rasmi yang mesti
diberi perlindungan untuk kepentingan
keselamatan dan yang bertanda dengan
sesuatu peringkat keselamatan.
(ii) Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88),
Security Document
adalah termasuk
dokumen-dokumen seperti berikut:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 37/85
(a) sesuatu peta, pelan, model, graf atau
lukisan;
(b) sesuatu gambar foto;
(c) sesuatu piring hitam, pita rakam, runut
bunyi atau data-data lain (bukan imej
yang boleh dilihat) supaya boleh (dengan
atau tanpa bantuan sesuatu alat
kelengkapan lain) dikeluarkan ulang
darinya;
(d) sesuatu filem, negatif, pita rakam atau
alat-alat lain yang mengandungi satu
imej atau lebih yang boleh dilihat supaya
boleh (seperti tersebut di atas)
dikeluarkan ulang darinya; dan
(e) apa-apa juga yang ditafsirkan oleh
ketua Agensi sebagai
Security
Document 
.
(2) Definisi
Security Drawing 
 adalah seperti yang
dinyatakan di bawah:
 
(1) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan,
Security Drawing 
 termasuk di bawah dokumen
rasmi, iaitu apa-apa jenis maklumat yang
tercatat berkenaan dengan perkara-perkara
rasmi.
(2)
Security Drawing 
 adalah termasuk dokumen-
dokumen seperti berikut:
(a) perkara yang bertulis, bertaip, bertulis
trengkas, disalin, berstensil dan
bercetak dan juga draf serta buangan
daripada perkara itu;
(b) fotograf, foto salinan, pelan cetak,
negatif foto dan filem, jalur suara dan
rakaman;
(c) pelan, pelan lakar, lukisan, gambar
rajah, peta dan aneka jenis carta;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 38/85
(d) huruf cetak atur atau huruf cetak
miring, blok litograf, acuan, stensil,
proses plat atau alat-alat lain yang
digunakan untuk membuat dokumen-
dokumen rasmi; dan
(e) apa-apa juga yang ditafsirkan oleh
ketua Agensi sebagai
Security Drawing 
.
(3) Bagi dokumen tender yang mempunyai
Security Drawing
atau
Security Document 
,
deposit sebanyak RM5,000 hendaklah
dikenakan kepada petender. Deposit ini akan
dikembalikan apabila
Security Drawing 
 atau
Security Document
tersebut dikembalikan
kepada Agensi dalam keadaan asal semasa
ianya dikeluarkan.
(4) Bayaran deposit untuk
Security Drawing 
 atau
Security Document
hendaklah dibuat dalam
bentuk draf bank daripada bank yang berlesen
dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang
pos (
money order 
) atau wang kiriman pos
berpalang (
 postal order 
), dan dibayar atas
nama Ketua Agensi berkenaan. Bagi Jabatan
Mengakaun Sendiri, bayaran boleh juga dibuat
kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.
Wang tunai atau cek tidak boleh diterima.
(5) Ketua Agensi hendaklah mengadakan
peruntukan dalam dokumen tender di mana
petender dikehendaki memberi Aku Janji untuk
tidak menzahirkan (
reproduce
) dan tidak
membocorkan apa-apa maklumat dalam
Security Drawing/Security Document 
 dan untuk
mengembalikan
Security Drawing/Security
Document 
 kepada Kerajaan seperti yang
dinyatakan dalam dokumen tender.
(iv) Penjualan Dokumen Tender
(a) Penjualan dokumen hendaklah berasaskan syarat-syarat
yang dinyatakan dalam iklan tender.
(b) Agensi hendaklah meletakkan contoh dokumen tender yang
dijual ditempat menjual tender untuk membolehkan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 39/85
petender menyemak dokumen tender tersebut
sebelum membuat pembelian.
(c) Satu petender hanya dibenarkan membeli satu dokumen
tender dan mengemukakan satu tawaran tender sahaja.
Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan.
(v) Tempoh Sah Laku Tender
(a) Sebelum sesuatu tender dipelawa, satu jadual
pelaksanaan hendaklah disediakan bagi menunjukkan
anggaran masa untuk setiap peringkat dari tarikh
penyediaan spesifikasi sehingga keputusan dibuat. Contoh
 jadual pelaksanaan bagi tender Bekalan, Perkhidmatan dan
Kerja adalah seperti di
Lampiran 2.21
.
(a) Tempoh sah laku tender yang munasabah hendaklah
ditetapkan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut:
(1) jangka masa untuk menilai tawaran dari segi teknikal;
(2) jangka masa untuk menilai tawaran dari segi harga;
(3) jangka masa untuk menilai keupayaan petender;
(4) jangka masa untuk menyediakan laporan dan masa
yang diperlukan untuk membuat keputusan bagi
tender tersebut; dan
(5) jangka masa untuk membuat keputusan dan
mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada petender
yang berjaya.
(b) Penilaian tender hendaklah dilakukan dengan segera dan
tidak melewati tempoh ditetapkan dalam jadual pelaksanaan
tender.
(c) Tempoh sah laku tender yang minimum adalah sembilan
puluh (90) hari, yang dikira dari tarikh tender ditutup. Agensi
hendaklah memastikan supaya tempoh sah laku tender tidak
terlalu panjang kerana ini menyebabkan petender
menaikkan harga tawaran mereka.
(d) Agensi tidak digalakkan untuk melanjutkan tempoh sah
laku tawaran tender daripada tempoh sah yang telah
ditetapkan kerana ini boleh menyebabkan petender
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 40/85
menarik diri. Sekiranya perlanjutan tempoh sah laku
tawaran tender diperlukan, pelanjutan hendaklah dibuat
sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat dengan
kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang
berkenaan.
(e) Sebarang pembatalan tender hendaklah mendapat
kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang
berkenaan dan dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan
 Agensi dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan.
(vi) Deposit Tender
(a) Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan.
Walau bagaimanapun, bagi petender tempatan yang
mendapat pengecualian daripada pendaftaran, deposit
tender hendaklah dikenakan sebanyak 2.5% daripada
tawarannya atau maksimum RM10,000. Deposit tender
hendaklah dalam bentuk draf bank/jaminan bank dan
hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender.
(b) Tender bekalan/perkhidmatan antarabangsa hendaklah
dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut:
Anggaran Nilai Tender (RM) Deposit Tender
(RM)
Sehingga 5 juta 60,000
Melebihi 5 juta sehingga 10 juta 150,000
Melebihi 10 juta sehingga 20 juta 350,000
Melebihi 20 juta sehingga 30 juta 600,000
Melebihi 30 juta 1,000,000
(c) Tender kerja antarabangsa hendaklah dikenakan deposit
tender mengikut kadar berikut:
Anggaran Nilai Tender (RM) Deposit Tender
(RM)
Sehingga 10 juta 50,000
Melebihi 10 juta sehingga 20 juta 150,000
Melebihi 20 juta sehingga 50 juta 350,000
Melebihi 50 juta sehingga 100 juta 750,000
Melebihi 100 juta 1,000,000
(d) Deposit tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf
bank/jaminan bank dalam Ringgit Malaysia daripada bank
yang berlesen dan beroperasi di Malaysia. Deposit tender
akan dikembalikan seperti berikut:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 41/85
(1) Kepada petender yang berjaya, sebaik sahaja
petender tersebut mengemukakan Bon Pelaksanaan;
dan
(2) Kepada petender yang menyertai tawaran tetapi tidak
berjaya, sebaik sahaja tawaran tender tersebut di
setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas
tamatnya tempoh sah laku tender, mengikut yang mana
terdahulu.
(e) Deposit tender akan dirampas sekiranya syarat dalam
pelawaan tender telah ditetapkan bahawa petender yang
dikenakan deposit tender enggan menandatangani sesuatu
kontrak selepas tendernya disetuju terima atau menarik balik
tendernya sebelum keputusan dibuat.
(f) Deposit tender bagi petender yang tidak berjaya hendaklah
dikembalikan setelah tender itu di setuju terima oleh
petender yang berjaya atau selepas tamatnya tarikh sah laku
tender. Deposit petender yang berjaya hendaklah
dikembalikan selepas Bon Pelaksanaan diterima.
(vii) Pengiklanan
(a) Pengiklanan Tender Tempatan
(1) Semua pelawaan tender tempatan hendaklah
diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar
harian utama Bahasa Melayu. Kandungan iklan
tender hendaklah jelas, kemas, ringkas dan tidak
mendatangkan apa-apa keraguan atau pembaziran.
(2) Kandungan iklan tender hendaklah menyatakan
perkara-perkara berikut:
(i) Agensi yang memanggil tender;
(ii) Tajuk tender yang diiklankan;
(iii) Jenis tender, sama ada terbuka dan/atau khas
Bumiputera;
(iv) Syarat-syarat kelayakan petender:
(a) bagi tender bekalan dan/atau
perkhidmatan berdaftar dengan
Kementerian Kewangan di bawah kod
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 42/85
bidang dan sub-bidang yang berkenaan;
atau
(b) bagi tender kerja - berdaftar dengan
CIDB dan mempunyai Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
dalam gred, kategori dan pengkhususan
yang berkenaan;
(v) Tempat, tarikh dan masa dokumen tender
dijual;
(vi) Tempat, tarikh dan masa bagi taklimat/lawatan
tapak/premis (jika berkenaan);
(vii) Harga, cara bayaran dan jawatan
penerima bayaran dokumen tender; dan
(viii) Tempat, tarikh dan waktu tender diterima dan
ditutup.
(3) Bagi mengurangkan kos pengiklanan, Agensi yang
mempunyai banyak tender adalah digalakkan untuk
merangkumkan kesemua tender di dalam satu
kenyataan tender sahaja
(4) Masa yang cukup hendaklah diberi bagi
membolehkan petender mengkaji tawaran dan
membuat persediaan bagi sesuatu tender. Untuk
tujuan ini, tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-
 kurangnya dua puluh satu (21) hari dari tarikh iklan
atau tarikh dokumen tender mula dijual atau tarikh
taklimat/ lawatan tapak/premis yang mana
terkemudian.
(5) Agensi hendaklah menetapkan jam 12.00 tengah hari
pada hari pelawaan tender ditutup (hari bekerja)
sebagai waktu terakhir untuk menerima tawaran
tender. Tawaran tender yang lewat diterima dari
waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak boleh
dipertimbangkan.
(6) Agensi adalah bertanggungjawab untuk
memasukkan/menghantar sesalinan kenyataan
tender yang diiklankan ke dalam laman web masing-
masing dan pautan (
hyperlink 
) kepada laman web
MyGovernment Portal
 [
www.malaysia.gov.my 
].
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 43/85
(7) Bagi tawaran tender kerja untuk projek
kerja/pembinaan Kerajaan, semua agensi Kerajaan
 juga dikehendaki memasukkan secara ‘
online

maklumat iklan tender kerja ke dalam laman web
CIDB. Iklan tersebut boleh dimasukkan secara
percuma melalui laman web khas CIDB iaitu di
alamat
www.tender.gov.my 
.
Panduan untuk
memasukkan iklan tender kerja secara online tersebut
turut boleh diperolehi daripada alamat tersebut.
(b) Pengiklanan Tender Antarabangsa
(1) Semua pelawaan tender antarabangsa hendaklah
diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar
harian tempatan utama Bahasa Melayu dan satu (1)
akhbar harian tempatan utama Bahasa Inggeris.
(2) Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya
lima puluh enam (56) hari dari tarikh dokumen tender
mula diiklan atau dijual atau tarikh taklimat/lawatan
tapak/premis yang mana terkemudian.
(3) Tawaran tender kerja antarabangsa hendaklah juga
mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam
Pengiklanan Tender Tempatan yang mana
berkenaan.
(viii) Anggaran Harga Jabatan
(a) Penyediaan Anggaran Harga
(1) Agensi hendaklah menyediakan Anggaran Harga
Jabatan bagi setiap tender dan memasukkannya ke
dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup tender.
(2) Bagi perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang sukar
ditentukan Anggaran Harga Jabatan, Agensi boleh
memasukkan harga pembelian lampau perolehan
berkenaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 44/85
(ix) Bantahan Ke Atas Spesifikasi Tender Yang Menjurus Kepada
Sesuatu Jenama
(a) Bantahan oleh Petender
(1) Agensi hendaklah memasukkan suatu peruntukan
dalam dokumen tender yang membolehkan petender
membuat bantahan secara bertulis kepada Agensi
dan disalinkan kepada Perbendaharaan sekiranya ia
mendapati spesifikasi tender menjurus kepada
sesuatu jenama. Bantahan tersebut berserta bukti-
 bukti yang kukuh hendaklah dikemukakan kepada
 Agensi yang membuat pelawaan tender dalam
tempoh seperti berikut:
(i) Empat belas (14) hari dari tarikh dokumen
tender mula dijual bagi tender tempatan; dan
(ii) Dua puluh lapan (28) hari dari tarikh dokumen
tender mula dijual bagi tender antarabangsa.
(2) Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut
tidak akan dipertimbangkan.
(b) Penubuhan Jawatankuasa untuk Menimbangkan
Bantahan
(1) Apabila terdapat bantahan dari petender, Agensi
hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk
menimbang serta memutuskan bantahan yang dibuat
oleh petender. Jawatankuasa ini hendaklah
dipengerusikan oleh wakil Agensi yang membuat
tawaran dengan dua (2) orang ahli lain yang terdiri
daripada wakil Perbendaharaan dan seorang pegawai
dari agensi lain yang berpengetahuan dan
berpengalaman dalam bidang tersebut.
(2) Sekiranya bantahan didapati berasas, tender tersebut
hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut
spesifikasi yang telah disemak semula.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 45/85
(x) Pembukaan Tawaran Tender
(a) Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender
(1) Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah
dianggotai sekurang- kurangnya oleh dua (2) orang
pegawai, di mana seorang daripadanya hendaklah
terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan
Profesional atau setaraf. Sekiranya Bahagian/Unit
berkenaan kekurangan pegawai, pelantikan boleh
dibuat di kalangan pegawai daripada Bahagian/Unit
lain dalam Agensi tersebut.
(2) Pelantikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender
hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua
Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender.
(b) Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender
Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender hendaklah
memastikan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah
dilaksanakan dengan sempurna:
(1) Peti tawaran dibuka secepat mungkin selepas tender
ditutup.
(2) Setiap tawaran tender yang diterima, dibuka dan
disemak nombor siri dengan rekod penjualan
dokumen.
(3) Nombor kod hendaklah diberi untuk setiap dokumen
dan senarai harga, dokumen spesifikasi teknikal dan
katalog/brosur petender serta ditandatangani ringkas.
(4) Lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa
pindaan yang terdapat dalam tawaran tender
hendaklah ditandatangani ringkas.
(5) Nama petender dipastikan tidak tercatat di dalam
dokumen spesifikasi teknikal petender dan sekiranya
terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen
tersebut, maka ianya hendaklah dicatatkan dalam
borang jadual tender.
(6) Dokumen tawaran harga dijadualkan dengan
menggunakan nombor kod yang diberikan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 46/85
(7) Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan
borang jadual tender dengan mencatatkan nama
petender, kod petender, amaun yang ditender,
tempoh siap atau tempoh penyerahan. Nama dan
 jawatan semua ahli Pembuka Tender hendaklah
dicatatkan dalam borang jadual tender dan
ditandatangani oleh setiap ahli. Contoh Jadual Harga
Tender bagi tender bekalan dan perkhidmatan adalah
seperti di
Lampiran 2.22
 
dan
Lampiran 2.23
 
dan
tender kerja seperti di
Lampiran 2.24
; dan
(8) Menyediakan Jadual Harga Tender untuk dipamerkan
di papan kenyataan Agensi atau dalam laman web
 Agensi seberapa segera yang boleh, dengan tidak
menzahirkan nama petender yang mengambil
bahagian. Contoh Jadual Harga Tender yang perlu
dipamerkan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan
kerja adalah seperti di
Lampiran 2.25
dan
Lampiran
 
2.26
. Bagi tender yang melibatkan keselamatan
 
negara, Agensi tidak diwajibkan mempamerkan jadual
harga tersebut.
(xi) Urus Setia Tender
(a) Urus Setia Tender bertanggungjawab menguruskan semua
urusan tender dari mula sehingga proses tender selesai.
Sebagai panduan, antara tugas-tugas Urus Setia adalah
seperti berikut:
i. Menguruskan perancangan awal dan jadual
pelaksanaan tender;
ii. Menguruskan dan menyediakan dokumen tender;
iii. Menguruskan iklan atau pelawaan tender;
iv. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Pembuka
Tender;
v. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penilaian
Tender;
vi. Menyemak pendaftaran dengan Sistem ePerolehan.
Menyediakan rekod penjualan dokumen tawaran
dan mengatur lawatan tapak/premis (jika
berkenaan);
vii. Menutup peti tender pada tarikh dan masa tutup
yang ditetapkan;
viii. Menjaga keselamatan peti tender dan dokumen
tender;
ix. Mengatur pembukaan tender;
x. Mengatur penilaian tender; dan
xi. Mengatur mesyuarat Lembaga Perolehan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 47/85
(b) Urus Setia Tender hendaklah menyediakan Kertas Taklimat
Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan. Urus Setia
Tender adalah bertanggungjawab memastikan peraturan
perolehan yang berkuat kuasa dipatuhi sepenuhnya serta
memberi nasihat kepada Lembaga Perolehan Agensi.
(xii) Pembukaan Tender di Hadapan Awam
(a) Semua tawaran tender bekalan/perkhidmatan yang
dianggarkan bernilai melebihi RM30 juta dan tender kerja
yang bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dibuka
di hadapan awam.
(b) Pembukaan tender di hadapan awam bermaksud
pembukaan tender di kalangan petender yang membeli dan
mengembalikan dokumen tender sahaja.
(xiii) Merahsiakan Maklumat Dan Kedudukan Sesuatu Tender
(a) Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit
Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk
dokumen tender, tawaran tender dan penilaian tender
hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh
disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat
dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad
dibuat.
(b) Merahsiakan Maklumat Tender
Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan
tentang keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan
sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah
arahan pentadbirannya. Rujukan hendaklah dibuat kepada
peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Akta
Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575). Mana-mana pegawai
awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan
sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan
dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang
sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam
yang terlibat.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 48/85
(xiv) Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti
 Agensi hendaklah memasukkan peruntukan berkenaan larangan
pengiklanan dan publisiti dalam syarat pelawaan tender dan
dokumen kontrak. Contoh peruntukan tersebut adalah seperti
berikut:
“IKLAN & PUBLISITI
 
Tiada maklumat berkenaan kontrak boleh disiarkan dalam
sebarang akhbar, majalah atau alat pengiklanan/media massa
melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar kepada dan
diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu.” 
 
(xv) Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender
Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi daripada Pengerusi
Lembaga Perolehan sekiranya Jawatankuasa Penilaian
memerlukan penjelasan lanjut daripada petender semasa
proses penilaian tender. Walau bagaimanapun, sebarang
perundingan tidak dibenarkan. Penjelasan tersebut hendaklah
diuruskan oleh Urus Setia Tender secara bertulis.
(xvi) Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender
(a) Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu urusan tender
termasuk mempertimbangkan sesuatu tender dilarang
mengubah apa-apa maklumat yang dikemukakan petender
di dalam dokumen tender termasuk harga, pengalaman
petender dan sebagainya.
(b) Sekiranya terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan
berlaku perbezaan harga di antara harga di dalam
Bill Of
Quantities (BQ)
 dan Borang Tender yang telah
ditandatangani, maka harga di dalam Borang Tender
hendaklah diguna pakai dalam mempertimbangkan sesuatu
perolehan.
(xvii) Penilaian Tender
(a) Jawatankuasa Penilaian Tender, Keahlian dan Tugas
Jawatankuasa
(1) Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender
hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua
Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 49/85
(2) Penilaian tender bekalan, perkhidmatan dan kerja
berasaskan
Turnkey 
 atau
Design and Build 
 hendaklah
dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan
seperti berikut:
(i) Jawatankuasa Penilaian Teknikal
(a) Keahlian jawatankuasa hendaklah
tidak kurang daripada tiga (3) orang,
iaitu seorang pengerusi dan dua (2)
orang ahli, di mana sekurang-kurang
seorang daripadanya hendaklah terdiri
daripada pegawai Kumpulan
Pengurusan dan Profesional atau
setaraf.
(b) Ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian
Teknikal hendaklah terdiri daripada
pegawai yang mahir, berpengalaman
dan berkelayakan tentang
barangan/perkhidmatan tersebut.
Sekiranya Agensi tidak mempunyai
kemahiran dalaman, maka pakar dari
Jabatan-jabatan Teknik/pakar yang lain
boleh digunakan seperti Jabatan Kerja
Raya (JKR), Jabatan Pengairan dan
Saliran (JPS), Jabatan Kimia, Jabatan
Perkhidmatan Haiwan, MAMPU dan
sebagainya.
(c) Jawatankuasa Penilaian Teknikal
hendaklah membuat penilaian secara
terperinci bagi memastikan penilaian
yang dibuat adalah berasaskan kepada
spesifikasi perolehan yang ditetapkan
dalam dokumen tender. Penilaian
hendaklah dibuat berdasarkan
dokumen-dokumen yang dikemukakan,
pernyataan pematuhan (
statement of
compliance
) dan/atau penilaian fizikal.
Walau bagaimanapun, maklumat dan
teknologi semasa mengenai
barang/perkhidmatan tersebut boleh
diambil kira.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 50/85
(d) Penilaian teknikal hendaklah
dilaksanakan secara bermesyuarat.
Penilaian teknikal secara edaran adalah
tidak dibenarkan.
(ii) Jawatankuasa Penilaian Harga
(a) Keahlian jawatankuasa hendaklah
tidak kurang daripada dua (2) orang,
iaitu seorang pengerusi dan seorang
ahli, di mana salah seorang daripadanya
hendaklah terdiri daripada pegawai
Kumpulan Pengurusan dan Profesional
atau setaraf.
(b) Penilaian harga sesuatu tender
hendaklah mengambil kira faktor-faktor
seperti syarat pembayaran, kadar
pembayaran, tempoh, diskaun, harga
pasaran terbuka, keupayaan petender
dan sebagainya. Perbandingan antara
satu tawaran petender dengan tawaran
petender yang lain hendaklah
dibuat berasaskan kepada faktor atau
unsur yang sama (
equal footing 
).
(c) Penilaian bagi pembelian harta
modal seperti kenderaan, jentera berat,
sistem maklumat dan lain-lain
hendaklah berdasarkan kepada prinsip
tawaran harga menyeluruh (
total cost
bid 
), yang bermaksud mengambil kira
harga barangan, alat ganti, latihan,
pentauliahan/pemasangan, jaminan,
penyenggaraan dan lain-lain.
(d) Penilaian harga hendaklah
dilaksanakan secara bermesyuarat.
Penilaian harga secara edaran adalah
tidak dibenarkan.
(e) Proses penilaian tender hendaklah
disiapkan dan dilaksanakan seboleh-
bolehnya tidak melebihi tempoh tiga
puluh (30) hari dari tarikh tawaran
tender dikemukakan kepada
Jawatankuasa Penilaian.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 51/85
(f) Laporan penilaian hendaklah
ditandatangani oleh semua ahli
Jawatankuasa.
(b) Penilaian Tender Kerja
(1) Penilaian tender kerja, kecuali tender yang
berasaskan konsep
Turnkey 
 atau
Design and Build 
 boleh dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian
sahaja.
(2) Jawatankuasa Penilaian hendaklah dianggotai oleh
tidak kurang dari tiga (3) orang pegawai. Salah
seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang
Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang
berkaitan dengan kerja tersebut.
(3) Proses penilaian tender hendaklah seboleh-
 bolehnya disiapkan dalam tempoh tiga puluh (30)
hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada
Jawatankuasa Penilaian.
(4) Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh
semua ahli Jawatankuasa.
(c) Asas Penilaian Tender
(1) Asas-asas penilaian tender oleh Jawatankuasa
termasuklah perkara-perkara berikut:
(i) Memastikan petender memenuhi kesemua
syarat yang dinyatakan dalam dokumen
tender.
(ii) Menilai kemampuan teknikal petender
seperti kakitangan profesional dan teknikal,
pengalaman kerja, rekod prestasi, projek yang
sedang dilaksanakan/dalam tangan dan loji
(disewa atau milik sendiri).
(iii) Menilai kemampuan kewangan petender dari
segi modal pusingan,
net worth
, kemudahan
kredit, nilai baki kerja dalam tangan yang
belum siap dan sebagainya.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 52/85
(iv) Menganalisis harga tender dengan mengambil
kira tempoh siap/penghantaran yang
ditawarkan berdasarkan tawaran yang paling
menguntungkan Kerajaan.
(v) Memastikan kontraktor Gred G7
mengemukakan laporan kewangan syarikat
yang telah diaudit bagi tiga (3) tahun berturut-
turut sebagai salah satu dokumen wajib yang
perlu dikemukakan.
(xi) Memastikan kontraktor mengemukakan
perkara-perkara berikut:
(a) senarai kontrak kerja semasa (kerja dalam
tangan);
(b) laporan penyeliaan projek atas prestasi
kerja semasa; dan
(c) Laporan Jurutera projek atas prestasi
kerja.
(d) Garis Panduan Penilaian Tender
Garis Panduan Penilaian Tender adalah seperti
di
Lampiran 2.27
 
(xviii) Perakuan Tender
(a) PerakuanKepada Lembaga Perolehan
 
(1) Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada
Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan
Penilaian Tender. Perakuan tersebut hendaklah
berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi harga
dan kualiti mengikut keperluan agensi dan
hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip perolehan
dan dasar-dasar semasa Kerajaan. Perakuan tersebut
 juga hendaklah menyatakan dengan khusus tawaran
petender yang dicadangkan untuk dipertimbangkan.
(2) Urus Setia yang menguruskan tender sesuatu Agensi
hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender
untuk pertimbangan Lembaga Perolehan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 53/85
(xix) Pertimbangan Dan Keputusan Lembaga Perolehan
(a) Tatacara Pertimbangan Tender
(1) Penjelasan dan panduan berkenaan pelantikan,
keahlian, pihak berkuasa dan had nilai setuju terima
Lembaga Perolehan Agensi hendaklah mengikut AP
dan peraturan yang berkaitan.
(2) Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah
merekodkan segala keputusan penting seperti
nombor tender, tarikh keputusan tender, nama/kod
petender yang berjaya, harga tawaran, tempoh siap,
sebab-sebab penerimaan/penolakan dan sebagainya.
(3) Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah
mendapatkan tandatangan Ahli Lembaga Perolehan
 Agensi sebaik sahaja keputusan tender telah dibuat.
(4) Keputusan muktamad Lembaga Perolehan Agensi
hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan
dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya,
harga tawaran dan tempoh siap secepat mungkin
selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan,
ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di
dalam laman web agensi masing-masing dan pautan
(
hyperlink 
) kepada laman web MyGovernment Portal
[www.malaysia.gov.my 
].
(5) Pengumuman keputusan muktamad tersebut di
papan kenyataan Jabatan dan di laman web masing-
masing hendaklah dinyatakan di dalam dokumen
tender untuk memudahkan kontraktor membuat
rujukan.
(6) Sekiranya sesuatu tender itu perlu dirujuk kepada
Perbendaharaan untuk keputusan, rujukan tersebut
hendaklah sampai kepada Perbendaharaan dalam
tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan Lembaga
Perolehan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 54/85
9. Tender Terhad
 Agensi dibenarkan untuk melaksanakan tender terhad dengan syarat-
 syarat berikut:
(i) Pemilihan Syarikat/Kontraktor
(a) Tender terhad yang bernilai sehingga RM5 juta dipelawa di
kalangan 10 syarikat/kontraktor Bumiputera tempatan yang
berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi tender
bekalan/perkhidmatan dan CIDB yang mempunyai Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) bagi tender kerja.
(b) Tender terhad yang bernilai melebihi RM5 juta hingga RM10
 juta hendaklah dipelawa di kalangan sekurang-kurang 10
syarikat/kontraktor tempatan yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan bagi tender bekalan/perkhidmatan
dan CIDB yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK) bagi tender kerja.
(a) Syarikat yang dipilih untuk menyertai tender terhad
hendaklah terlebih dahulu melalui proses penilaian dari segi
kemampuan kewangan dan teknikal, pengalaman, prestasi
kerja dan lain-lain asas penilaian yang berkaitan. Sekiranya
bilangan syarikat yang layak diperaku kepada Lembaga
Perolehan melebihi 10 syarikat, maka perolehan hendaklah
dibuat secara tender terbuka.
(b) Bagi tujuan pemilihan syarikat untuk tender terhad, Agensi
hendaklah mempelawa tender di kalangan pembuat dan jika
tidak terdapat pembuat, pembekal boleh dipelawa. Tender
tidak boleh dipelawa bersekali di kalangan pembuat dan
pembekal. Jika bilangan pembuat/pembekal adalah kurang
daripada bilangan minimum yang perlu dipelawa, maka
pelawaan hendaklah dibuat di kalangan pembuat/pembekal
yang berkenaan sahaja.
(c) Tender terhad bagi projek kerja hendaklah dipelawa di
kalangan kontraktor yang berdaftar dengan CIDB yang
mempunyai pejabat di kawasan atau daerah di mana projek
akan dilaksanakan. Sekiranya bilangan kontraktor tempatan
tidak mencukupi, pelawaan tender boleh dibuka kepada
kontraktor di kawasan atau daerah atau negeri yang
berdekatan untuk mengambil bahagian dalam tender
berkenaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 55/85
(d) Semua tender terhad hendaklah diputuskan oleh Lembaga
Pe
rolehan ‘A’ Agensi.
 
10. Had Nilai, Kuasa Dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan Agensi
(i) Pertimbangan Tender
(a) Semua perolehan secara tender hendaklah dipertimbangkan
dalam mesyuarat Lembaga Perolehan. Pertimbangan tender
secara edaran adalah tidak dibenarkan kecuali bagi
perolehan secara
eBidding 
.
(b) Semua perolehan yang melibatkan peruntukan/pembiayaan
Kerajaan Persekutuan sama ada sebahagian atau
sepenuhnya, hendaklah dibawa ke Lembaga Perolehan
Persekutuan untuk pertimbangan dan keputusan.
(ii) Pelantikan Ahli Lembaga Perolehan
(a) Ahli Lembaga Perolehan Persekutuan hendaklah dilantik
oleh Menteri Kewangan manakala ahli Lembaga Perolehan
Negeri dilantik oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri.
Penubuhan Lembaga Perolehan Persekutuan akan
diuruskan oleh Perbendaharaan manakala Lembaga
Perolehan Negeri diuruskan oleh Pihak Berkuasa Kewangan
Negeri. Agensi adalah bertanggungjawab memastikan
sebarang perubahan kepada keahlian Lembaga Perolehan
hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada
Perbendaharaan/Pihak Berkuasa Kewangan Negeri,
mengikut mana yang berkaitan. Bagi Syarikat-syarikat
Kerajaan, penubuhan Lembaga Perolehannya hendaklah
berdasarkan undang-undang tubuh masing-masing. Dalam
keadaan tertentu, Kementerian Kewangan bolen
menubuhkan Lembaga Perolehan khusus bagi pelaksanaan
projek-projek yang diberi peruntukan khas dari semasa ke
semasa.
(b) Agensi Persekutuan hendaklah menubuhkan Lembaga
Perolehan ‘A' dan Lembaga Perolehan ‘B’. Bagi Badan
Berkanun Persekutuan, cadangan keahlian Lembaga
Perolehan hendaklah dikemukakan kepada Kementerian
Kewangan melalui Kementerian masing-masing. Lembaga
Perolehan ‘A’ akan mempertimbang dan menyetuju terima
tender-tender yang melebihi RM20 juta, manakala Lembaga
Perolehan 'B' akan mempertimbang dan menyetuju terima
tender-tender yang bernilai sehingga RM20 juta. Lembaga
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 56/85
Perolehan ‘B’ tidak boleh mempertimbang dan menyetuju
terima tender melebihi RM20 juta manakala Lembaga
Perolehan ‘A’ hanya boleh mempertimbang dan menyetuju
terima tender sehingga had nilai yang ditetapkan.
(c) Bagi menentukan sama ada sesuatu tender perlu diputuskan
oleh Lembaga Perolehan ‘A’ atau Lembaga Perolehan ‘B’,
 Anggaran Harga Jabatan hendaklah digunakan sebagai
panduan dan perenggan 10(ii)(b) hendaklah dipatuhi.
(d) Keahlian/wakil semua Lembaga Perolehan hendaklah terdiri
daripada pegawai awam dari Kumpulan Pengurusan dan
Profesional dan/atau yang setara bagi Lembaga Perolehan
Badan Berkanun. Hanya ahli yang diwartakan berserta Urus
Setia mesyuarat sahaja dibenarkan berada dalam bilik
mesyuarat semasa keputusan dibuat.
(e) Kuorum bagi mesyuarat Lembaga Perolehan hendaklah
tidak kurang daripada tiga (3) orang termasuk Pengerusi.
Kehadiran wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan
diwajibkan dalam Lembaga Perolehan ‘A’ manakala
kehadiran wakil Ketua Pengarah Kerja Raya diwajibkan
da
lam Lembaga Perolehan ‘B’.
 
(f) Keahlian Lembaga Perolehan hendaklah diwartakan dalam
Warta Kerajaan Persekutuan atau Warta Kerajaan Negeri,
yang mana berkenaan. Pewartaan bagi Lembaga Perolehan
Persekutuan akan diuruskan oleh Bahagian Perolehan
Kerajaan, Kementerian Kewangan. Pewartaan Lembaga
Perolehan Badan Berkanun hendaklah diuruskan sendiri
oleh Agensi berkenaan. Salinan warta hendaklah
dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan
rekod.
(iii) Keahlian Lembaga Perolehan Persekutuan
(a) Keahlian Lembaga Perolehan Kementerian adalah seperti
berikut:
Lembaga Perolehan ‘A’
 
Pengerusi : Ketua Setiausaha Kementerian atau
Timbalan Ketua Setiausaha
 Ahli : (a) Wakil Ketua Setiausaha
Perbendaharaan (Bahagian
Perolehan Kerajaan); dan
(b) Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya
atau wakilnya.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 57/85
Lembaga Perolehan ‘B’
 
Pengerusi
:
Ketua Setiausaha Kementerian atau
Timbalan Ketua Setiausaha
 Ahli
: (a)
Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya
atau wakilnya.
(b)
Seorang Setiausaha Bahagian/Ketua
Bahagian; dan
(c)
Jika perlu, seorang pegawai awam
dari Kementerian/Jabatan lain yang
boleh memberi sumbangan kepada
Lembaga Perolehan dari segi
pengetahuan/pengalamannya dalam
bidang tertentu mengikut keperluan
perolehan.Keahlian pegawai tersebut
adalah tidak kekal tetapi mengikut
keperluan dan kesesuaian dalam
bidang perolehan yang berkenaan.
(b) Keahlian Lembaga Perolehan Jabatan Kerja Raya adalah
seperti berikut:
Lembaga Perolehan ‘A’
 
Pengerusi : Ketua Pengarah atau Timbalan Ketua
Pengarah, Jabatan Kerja Raya
 Ahli : (a) Wakil Ketua Setiausaha
Perbendaharaan (Bahagian
Perolehan Kerajaan); dan
(b) Wakil Ketua Setiausaha Kementerian
Kerja Raya.
Lembaga Perolehan ‘B’
 
Pengerusi : Ketua Pengarah atau Timbalan Ketua
Pengarah, Jabatan Kerja Raya
 Ahli : (a) Wakil Ketua Setiausaha Kementerian
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 58/85
Kerja Raya;
(b) Seorang Pengarah Cawangan; dan
(c) Jika perlu, seorang pegawai awam
dari Kementerian/Jabatan lain yang
boleh memberi sumbangan kepada
Lembaga Perolehan dari segi
pengetahuan/pengalamannya dalam
bidang tertentu mengikut keperluan
perolehan.Keahlian pegawai tersebut
adalah tidak kekal tetapi mengikut
keperluan dan kesesuaian dalam
bidang perolehan yang berkenaan.
(iv) Keahlian Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat Negeri
(a) Keahlian Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah adalah
seperti berikut:
Pengerusi : Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah
 Ahli : (a) Setiausaha Persekutuan Negeri
Sabah atau wakilnya;
(b) Pegawai Kemajuan Negeri Sabah
atau wakilnya;
(c) Ketua Penolong Pengarah Unit
Teknikal, Pejabat Pembangunan
Negeri Sabah atau wakilnya; dan
(d) Jika perlu, seorang pegawai awam
dari Kementerian/Jabatan lain yang
boleh memberi sumbangan kepada
Lembaga Perolehan dari segi
pengetahuan/pengalamannya dalam
bidang tertentu mengikut keperluan
perolehan.Keahlian pegawai tersebut
adalah tidak kekal tetapi mengikut
keperluan dan kesesuaian dalam
bidang perolehan yang berkenaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 59/85
(b) Keahlian Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak adalah
seperti berikut:
Pengerusi : Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak
 Ahli : (a) Setiausaha Persekutuan Negeri
Sarawak atau wakilnya;
(b) Pegawai Kemajuan Negeri Sarawak
atau wakilnya;
(c) Ketua Penolong Jabatan Kerja Raya
atau wakilnya; dan
(d) Jika perlu, seorang pegawai awam
dari Kementerian/Jabatan lain yang
boleh memberi sumbangan kepada
Lembaga Perolehan dari segi
pengetahuan/pengalamannya dalam
bidang tertentu mengikut keperluan
perolehan.Keahlian pegawai tersebut
adalah tidak kekal tetapi mengikut
keperluan dan kesesuaian dalam
bidang perolehan yang berkenaan.
(c) Keahlian Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat Negeri
adalah seperti berikut:
Pengerusi : Pegawai Kemajuan Negeri
 Ahli : (a) Pengarah Kerja Raya Negeri atau
wakilnya;
(b) Pegawai Pengairan dan Saliran
Negeri atau wakilnya;
(c) Jika perlu, seorang pegawai awam
dari Kementerian/Jabatan lain yang
boleh memberi sumbangan kepada
Lembaga Perolehan dari segi
pengetahuan/pengalamannya dalam
bidang tertentu mengikut keperluan
perolehan.Keahlian pegawai tersebut
adalah tidak kekal tetapi mengikut
keperluan dan kesesuaian dalam
bidang perolehan yang berkenaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 60/85
(v) Keahlian Lembaga Perolehan Negeri
(a) Keahlian Lembaga Perolehan Negeri adalah seperti berikut:
Pengerusi : Setiausaha Kerajaan Negeri atau Pegawai
Kewangan Negeri
 Ahli : (a) Pegawai Kewangan Negeri, jika tidak
menjadi Pengerusi, atau wakilnya;
(b) Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri
atau wakilnya;
(c) Jika perlu, seorang pegawai awam
dari Kementerian/Jabatan lain yang
boleh memberi sumbangan kepada
Lembaga Perolehan dari segi
pengetahuan/pengalamannya dalam
bidang tertentu mengikut keperluan
perolehan.Keahlian pegawai tersebut
adalah tidak kekal tetapi mengikut
keperluan dan kesesuaian dalam
bidang perolehan yang berkenaan.
(vi) Agensi Kerajaan Yang Tidak Mempunyai/Belum Menubuhkan
Lembaga Perolehan
(a) Agensi Kerajaan yang tidak mempunyai Lembaga
Perolehannya sendiri hendaklah merujuk kepada Lembaga
Perolehan Kementerian yang bertanggungjawab ke atas
 Agensi berkenaan.
(b) Agensi yang tidak mempunyai Lembaga Perolehannya
sendiri dan tidak terletak di bawah mana-mana Kementerian
yang mempunyai Lembaga Perolehan hendaklah
mengemukakan perakuan tender kepada Lembaga
Perolehan di Kementerian Kewangan untuk pertimbangan
dan keputusan.
(vii) Tanggungjawab Lembaga Perolehan
(a) Tertakluk kepada had kuasa yang ditetapkan, Lembaga
Perolehan adalah bertanggungjawab mempertimbang dan
menyetuju terima tender berasaskan kepada prinsip, dasar
dan peraturan Kerajaan. Antara tanggungjawab dan tugas-
 tugas Lembaga Perolehan adalah seperti berikut:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 61/85
(1) Memeriksa dan meneliti pendaftaran dengan
Kementerian Kewangan atau Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) iaitu Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera
(STB)(jika berkaitan), iklan tender, spesifikasi tender,
dokumen tender (jika perlu), jadual tender yang
disediakan oleh ]awatankuasa Pembuka Tender,
laporan penilaian teknikal dan laporan penilaian
kewangan dan lain-lain;
(2) Memastikan semua pelawaan tender mematuhi
tatacara pengurusan tender yang berkuat kuasa. Bagi
tender bekalan, pelawaan hendaklah di kaIangan
pembuat sahaja dan jika tiada pembuat tempatan,
tender hendaklah dipelawa di kalangan pembekal.
Tender tidak boleh dipelawa bersekali di kalangan
pembuat tempatan dan pembekal;
(3) Menyemak keupayaan teknikal dan kewangan
petender;
(4) Mempertimbang dan memutuskan tender yang
paling menguntungkan dengan mengambil kira harga,
perkhidmatan atau kegunaan barangan, kuantiti,
kualiti, tempoh penyerahan atau penyiapan, kos
penyenggaraan dan faktor-faktor lain yang berkaitan;
(5) Memutuskan untuk menender semula atau
mengesyorkan kaedah perolehan yang lain, jika
Lembaga Perolehan mendapati tatacara perolehan
tidak mengikut peraturan yang ditetapkan atau
mengesyaki perkara luar aturan berlaku;
(6) Mempertimbang dan menyetuju terima tender dengan
syarat keputusan hendaklah sebulat suara dan selaras
dengan had nilai yang diluluskan;
(7) Mempertimbang dan menyetuju terima mana-mana
sebut harga yang diperakukan oleh Jawatankuasa
Sebut Harga yang melebihi had nilai sebut harga;
(8) Sekiranya ahli Lembaga Perolehan masih
memerlukan maklumat lanjut daripada petender
mengenai sesuatu perkara semasa mesyuarat
bersidang, Lembaga Perolehan boleh meminta Urus
Setia Tender mendapatkan maklumat berkenaan;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 62/85
(9) Mana-mana ahli Lembaga Perolehan yang
mempunyai apa-apa kepentingan mengenai sesuatu
tender itu, ahli tersebut hendaklah mengisytiharkan
kepentingannya serta menarik diri dari perbincangan
dan keputusan tender berkenaan dan perkara ini
hendaklah diminitkan;
(10) Ahli Lembaga Perolehan hendaklah bersikap neutral
dan profesional dalam mempertimbangkan sesuatu
tender serta bebas dari pengaruh luar; dan
(11) Memastikan ahli Lembaga Perolehan berserta Urus
Setia mesyuarat sahaja berada dalam bilik mesyuarat
semasa keputusan tender hendak dibuat. Mana-mana
pihak yang bukan ahli Lembaga Perolehan tidak
dibenarkan berada dalam bilik mesyuarat semasa
keputusan dibuat dan Pengerusi Lembaga Perolehan
hendaklah memastikan peraturan ini dipatuh.
(b) Pengerusi Lembaga Perolehan adalah bertanggungjawab
memastikan Agenda Mesyuarat turut merangkumi
pengesahan minit mesyuarat, perancangan tender, laporan
kemajuan tender/perunding sebelum membincangkan kertas
pertimbangan tender. Bagi tujuan penyelenggaraan rekod,
kesemua perkara-perkara tersebut hendaklah diminitkan
dengan jelas bagi memudahkan rujukan. Bagi kertas
pertimbangan tender, perkara-perkara yang dibincangkan
termasuk alasan penolakan dan pemilihan syarikat yang
berjaya hendaklah dimasukkan dalam minit mesyuarat.
(c) Pengerusi Lembaga Perolehan diberi kuasa untuk
melanjutkan tempoh sah laku tender. Agensi hendaklah
memastikan pelanjutan tempoh tersebut dibuat sebelum
tarikh tempoh sah laku asal tamat.
(d) Sekiranya ahli Lembaga Perolehan masih memerlukan
maklumat lanjut daripada petender mengenai sesuatu
perkara setelah menerima kertas taklimat tender dan
dokumen berkaitan sebelum mesyuarat bersidang, kelulusan
bertulis darlpada Pengerusi Lembaga Perolehan berkenaan
hendaklah diperolehi terlebih dahulu.
(e) Keputusan tender hendaklah dibuat dalam tempoh sah laku
 tender. Keputusan Lembaga Perolehan hendaklah
ditandatangani oleh ahli-ahli Lembaga Perolehan sebaik
sahaja keputusan dibuat semasa mesyuarat bersidang.
Contoh Kertas Keputusan Tender adalah seperti di
Lampiran 2.28
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 63/85
(f) Lembaga Perolehan hendaklah kerap bersidang bagi
memastikan keputusan perolehan dapat dibuat dengan
cepat. Bagi maksud ini, Agensi hendaklah menjadualkan
tarikh Lembaga Perolehan bersidang sepanjang tahun. Bagi
 Agensi yang menguruskan bilangan tender yang banyak,
Lembaga Perolehan hendaklah bersidang sekurang·
kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) minggu.
(viii) Had Nilai Dan Kuasa Lembaga Perolehan
(a) Had nilai dan kuasa Lembaga Perolehan Agensi untuk
mempertimbang dan menyetuju terima tender adalah
ditetapkan seperti berikut:
(1) Lembaga Perolehan Kementerian/
Jabatan Kerja Raya Sehingga
 
(i) Tender Kerja RM100 juta
(ii) Tender Bekalan/Perkhidmatan RM50 juta
(iii) Tender Terhad RM10 juta
(Kerja/Bekalan/Perkhidmatan)
(2) Lembaga Perolehan Persekutuan
Peringkat Negeri
 
(i) Tender Kerja RM20 juta
(ii) Tender Terhad (Kerja) RM1 juta
(3) Lembaga Perolehan Persekutuan
(Sabah/Sarawak)
(i) Tender Kerja/Bekalan/
(ii) Perkhidmatan RM30 juta
(iii) Tender Terhad RM5 juta
(Kerja/Bekalan/Perkhidmatan)
(4) Lembaga Perolehan BadanBerkanun
(i) Tender Kerja/Bekalan/
Perkhidmatan RM100 juta
(ii) Tender Terhad RM10 juta
(Kerja/Bekalan/Perkhidmatan)
(5) Lembaga Perolehan Syarikat Kerajaan
(i) Tender Kerja/Bekalan/
Perkhidmatan RM300 juta
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 64/85
(b) Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat Negeri tidak
dibenarkan mempertimbang dan menyetuju terima tender
bekalan dan perkhidmatan Persekutuan di peringkat Negeri.
(c) Lembaga Perolehan Agensi hanya boleh mempertimbang
dan menyetuju terima tender dengan syarat keputusan yang
dibuat adalah sebulat suara dan tidak melebihi had nilai dan
kuasa yang ditetapkan. Keputusan yang tidak sebulat suara
dan/atau melebihi had nilai dan kuasa lembaga Perolehan
 Agensi hendaklah dikemukakan ke Kementerian Kewangan
untuk keputusan muktamad. Selain itu, keputusan Lembaga
Pengarah yang tidak selaras dengan keputusan Lembaga
Perolehan Agensi hendaklah dirujuk kepada Kementerian
Kewangan untuk keputusan muktamad.
(d) Agensi hendaklah mendapat kelulusan daripada Kementerian
Kewangan terlebih dahulu bagi melaksanakan tender terhad
yang melebihi had nilai yang ditetapkan dan tender tersebut
hendaklah diputuskan oleh Kementerian Kewangan.
(e) Dalam keadaan di mana Surat Setuju Terima (SST) telah
dikeluarkan kepada petender yang berjaya dipilih dan
petender berkenaan menolak tawaran atau tidak
mengembalikan SST dalam tempoh yang ditetapkan, maka
perkara ini hendaklah dimaklumkan kepada Lembaga
Perolehan Agensi untuk memilih petender lain dalam tempoh
sah laku tender.
(ix) Keutamaan Kepada Pembuat/Pembekal Tempatan
(a) Lembaga Perolehan Agensi hendaklah memastikan dasar
dan peraturan mengenai perolehan bahan/barangan/
perkhidmatan tempatan dipatuhi dan mengambil kira perkara
tersebut semasa mempertimbangkan sesuatu tender.
(b) Pembuat/Pembekal tempatan dimaksudkan seperti berikut:
(1) Perolehan Bekalan
(i) Pembuat
Sekiranya terdapat pembuat tempatan (
local
manufacturer 
), tender hendaklah dipelawa di
kalangan pembuat tempatan yang berdaftar
dengan Kementerian Kewangan dalam kod
bidang berkaitan. Syarikat pembekal hanya
boleh dipelawa sekiranya tidak terdapat
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 65/85
pembuat. Pembuat dan syarikat pembekal tidak
boleh dipelawa bersekali.
(ii)
 
Pembekal/Agen
Sekiranya tidak terdapat pembuat tempatan
yang ingin menyertai tender atau sanggup
membekal terus kepada Agensi, Agensi
hendaklah mempelawa syarikat pembekal/agen
yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan
dalam kod bidang berkaitan.
(iii)
 
Barangan Import
Perolehan barangan import hanya boleh
dilaksanakan jika barangan berkenaan tidak
dikeluarkan oleh mana-mana pembuat
tempatan. Perolehan barangan import
hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan
Industri (MITI). Sekiranya MITI mengesahkan
tiada pembuat tempatan bagi barangan
berkenaan, perolehan hendaklah dilaksanakan
secara tender antarabangsa.
(b) Perolehan Perkhidmatan
 Agensi hendaklah mempelawa syarikat pembekal
perkhidmatan yang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan dalam kod bidang berkaitan.
(x) Tanggungjawab Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan Dan Urus
Setia Tender
(a) Setiap Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan dan Urus Setia
adalah bertanggungjawab memastikan semua urusan
perolehan dilaksanakan mengikut peraturan dan dasar
perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa.
(b) Urus Setia Tender yang menguruskan tender sesuatu Agensi
hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk
pertimbangan Lembaga Perolehan. Urus Setia Tender
adalah bertanggungjawab memastikan peraturan eproelhan
yang berkuat kuasa dipatuhi sepenuhnya serta memberi
nasihat kepada Lembaga Perolehan Agensi.
Tanggungjawab Urus Setia Tender adalah seperti yang
nyatakan dalam Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan
Secara Tender.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 66/85
(c) Agensi adalah bertanggungjawab menyelenggara satu daftar
berkaitan dengan semua tender yang dilaksanakan.
Maklumat asas tender hendaklah mengikut format seperti di
Lampiran 2.29
. Seksyen Pematuhan, Bahagian Perolehan
Kerajaan, Kementerian Kewangan akan melakukan naziran
ke atas proses tender yang dilaksanakan oleh semua Agensi
dari semasa ke semasa.
11. Garis Panduan Tugasan Ke Luar Negara Berkaitan Perolehan
Kerajaan
Perbendaharaan telah menetapkan garis panduan tugasan ke luar negara
berkaitan perolehan Kerajaan untuk dipatuhi oleh Agensi Kerajaan.
(i) Jenis Tugasan
Jenis tugasan ke luar negara dikategorikan kepada dua (2)
seperti berikut:-
(a) Tugasan sebelum pelawaan tender adalah tugasan yang
dibuat sebelum Agensi membuat pelawaan sesuatu tender;
dan
(b) Tugasan selepas pelawaan tender adalah tugasan yang
dilaksanakan selepas pelawaan sesuatu tender.
(ii) Kuasa Melulus
(a) Pegawai Pengawal diberi kuasa untuk meluluskan semua
permohonan tugasan sebelum pelawaan tender ke luar
negara, manakala permohonan kelulusan tugasan selepas
pelawaan tender hendaklah dikemukakan ke Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan.
(b) Pegawai Pengawal dikehendaki memastikan kuasa yang
diberikan untuk meluluskan tugasan sebelum pelawaan
tender ini tidak disalahgunakan dengan memastikan
tugasan dan bilangan pegawai yang benar-benar perlu
sahaja dibenarkan. Pegawai Pengawal juga hendaklah
memastikan tiada tugasan berkaitan perolehan yang
berulang-ulang dibuat bagi perolehan
 yang sama.
(c) Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa
sebarang tugasan ke luar negara berkaitan perolehan
Kerajaan tidak dibiayai oleh syarikat swasta. Syarikat yang
menawarkan pembiayaaan untuk sebarang tugasan ke luar
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 67/85
negara berkaitan perolehan Kerajaan boleh disenarai
hitamkan.
(iii) Garis panduan Tugasan Ke Luar Negara Berkaitan Perolehan
Kerajaan
Garis panduan dan borang permohonan untuk tugasan ke luar
negara berkaitan perolehan Kerajaan yang perlu dikemukakan
kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan
adalah seperti di
Lampiran 2.30
.
 
12. Peraturan Perolehan Bagi Jabatan/Agensi Kerajaan Yang Bertempat
Di Luar Negeri
(i) Peraturan Perolehan Yang Perlu Diikuti
(a) Pihak Yang Memanggil Tender/Sebut Harga/Pesanan
Tempatan
(1) Semua perolehan hendaklah diuruskan sendiri oleh
 Agensi berkenaan dengan perbincangan dan
perundingan bersama-sama sama ada
Duta
Besar/Pesuruhjaya Tinggi/Kuasa Usaha/Konsul
Jeneral/Konsul (Ketua
 Perwakilan) terlebih dahulu.
(2) Di mana Agensi memerlukan perkhidmatan perunding,
pelantikan perunding di negara berkenaan hendaklah
dibuat oleh Ketua Perwakilan berdasarkan kadar
bayaran di negara tersebut. Perunding yang dilantik
hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa di negara
yang berkenaan.
(ii) Kuasa Untuk Menimbang dan Menyetujuterima
(a) Lembaga Perolehan
 
(1) Lembaga Perolehan hendaklah terdiridari sekurang-
kurangnya tiga (3) orang dan di pengerusikan oleh
Ketua Perwakilan.
(2) Ahli-ahli Lembaga Perolehan yang lain hendaklah
dilantik oleh Ketua Perwakilan dan pelantikan ini
hendaklah diwartakan selaras dengan peruntukan di
bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 192.
(3) Kuorum bagi Lembaga Perolehan hendaklah seramai
tiga (3) orang.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 68/85
(b) Had Nilai Setuju Terima Tender
(1) Lembaga Perolehan di peringkat Perwakilan ini adalah
diberi kuasa menimbang serta menyetuju terima
semua tender sehingga RM7 juta sahaja.
Walau
bagaimanapun bagi tender-tender yang mempunyai
aspek teknikal hendaklah
 dirujuk dan mendapat
persetujuan daripada Ibu Pejabat (Kementerian Luar
Negeri) terlebih dahulu.
(2) Semua keputusan yang dibuat oleh Lembaga
Perolehan adalah muktamad dengan syarat keputusan
yang dibuat adalah secara sebulat suara. Jika
keputusan tidak dibuat secara sebulat suara, satu
laporan lengkap hendaklah dikemukakan kepada
Kementerian Kewangan melalui Kementerian Luar
Negeri untuk keputusan seterusnya.
(3) Bagi tender-tender yang bernilai melebihi RM7 juta,
ianya hendaklah dikemukakan ke Kementerian
Kewangan setelah ditimbang dan dibuat perakuan
terlebih dahulu oleh Lembaga Perolehan melalui
Kementerian Luar Negeri.
(4) Nilai RM7 juta yang dimaksudkan di sini adalah nilai
yang dikira berasaskan kadar pertukaran mata wang
pada tarikh tender ditutup.
(5) Bagi perolehan secara sebut harga dan pesanan
tempatan kuasa adalah terletak kepada Ketua Jabatan/
 Agensi masing-masing selaras dengan peraturan di
dalam Arahan Perbendaharaan yang berkuat kuasa.
(c) Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak
(1) Semua kontrak hendaklah ditandatangani oleh Ketua
Perwakilan bagi negara yang berkenaan.
(d) Kuasa Untuk Meluluskan Arahan Perubahan (Variation
Order) Bagi Kontrak Kerja
(1) Sebelum arahan perubahan diluluskan, Ketua
Perwakilan hendaklah memastikan bahawa
perubahan-perubahan yang dibuat adalah benar-
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 69/85
benar 
diperlukan dan ada peruntukan yang mencukupi
bagi menampung tambahan tersebut.
 
(2) Pihak berkuasa bagi meluluskan perubahan tersebut
adalah seperti berikut:-
Nilai Perubahan Pihak Berkuasa
a. Jika harga asal kontrak tidak
melebihi RM7 juta dan
perubahan terkumpul yang
dicadangkan tidak melebihi
30%, ATAU jika harga asal
kontrak melebihi RM7 juta
tetapi perubahan terkumpul
yang dicadangkan tidak
melebihi RM2 juta.
Ketua Perwakilan di negara
yang berkenaan atau mana-
mana pegawai yang tidak
rendah dari Gred 48 atau
yang setaraf dengannya
yang di beri kuasa secara
bertulis oleh Ketua
Perwakilan.
b. Dalam hal lain Ketua Setiausaha
Perbendaharaan.
(e) Peraturan-Peraturan lain
Bagi perkara-perkara lain yang tidak dinyatakan, peraturan-
peraturan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa
hendaklah diguna pakai.
13. Pelaksanakan Projek-Projek Kecil Secara Gotong Royong
Gotong royong adalah satu konsep kerja beramai-ramai secara
bermuafakat untuk menyempurnakan sesuatu kerja tanpa mengharapkan
keuntungan kewangan. Kerja-kerja secara bergotong royong bertujuan
mewujudkan semangat kerjasama di kalangan anggota masyarakat di
samping mengeratkan hubungan antara Kerajaan dengan rakyat.
(i) Kriteria Penentuan Projek Kecil Secara Gotong Royong
Kriteria bagi menentukan projek-projek kecil yang boleh
dilaksanakan secara gotong royong adalah seperti berikut:
(a) had maksimum kewangan sebanyak RM100,000 dan
disediakan secara pemberian terus kepada pihak yang
menerajui projek gotong royong;
(b) projek kecil yang tidak memerlukan kepakaran khusus seperti
mekanikal dan elektrikal. Namun sekiranya perlu, kerja-kerja
seperti elektrikal dan mekanikal tersebut hendaklah
dilaksanakan oleh syarikat yang berdaftar dalam bidang yang
berkenaan;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 70/85
(c) boleh dilaksanakan sendiri oleh Pihak Peneraju Projek yang
terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan
Kampung (JKKK) atau Jawatankuasa Kemajuan Mukim
Badan/Pertubuhan/Persatuan lain yang melibatkan
masyarakat setempat atau Badan-badan Bukan Kerajaan
(NGO) dengan diawasi oleh Pegawai Penyelia;
(d) mestilah bebas daripada semua halangan (
free from
encumbrances
) seperti pemilikan tapak projek dan
sebagainya;
(e) melibatkan tenaga penduduk tempatan dan bercorak
kemasyarakatan seperti kerja-kerja pembinaan, pembersihan
atau lain-lain kerja bercorak fizikal termasuk rumah untuk
Program Bantuan Rumah Skim Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat atau Program Perumahan Rakyat
Termiskin; dan
(f) tempoh pelaksanaan tidak melebihi 14 hari kerja berturut-
turut atau 14 hari dalam tempoh maksimum 3 bulan.
Sebarang pelanjutan tempoh perlu mendapat kelulusan
Pegawai Pengawal/Pegawai Pemegang Waran/Pemegang
Waran Kecil terlebih dahulu.
(ii) Syarat Pelaksanaan Projek Kecil Secara Gotong Royong
Pelaksanaan projek-projek kecil secara gotong royong hendaklah
tertakluk kepada syarat dan peraturan seperti berikut:
(a) senarai projek yang akan dilaksanakan secara gotong royong
hendaklah dikenal pasti terlebih dahulu dan dipersetujui oleh
Pegawai Pengawal;
(b) Pegawai Pemegang Waran/Pemegang Waran Kecil
hendaklah melantik Pegawai Penyelia yang
bertanggungjawab memastikan hal-hal kewangan diuruskan
dengan betul dan telus, menyelia pelaksanaan projek dan
bertanggungjawab mengesahkan projek berkenaan siap;
(c) Pihak Peneraju Projek bertanggungjawab memastikan
keselamatan bahan-bahan dan peralatan projek sepanjang
tempoh pelaksanaan; dan
(d) mana berkenaan/perlu, Pegawai Penyelia bolehlah mendapat
kerjasama Jabatan Teknik seperti Jabatan Kerja Raya dan
Jabatan Pengairan dan Saliran bagi pelaksanaan projek
tersebut.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 71/85
(iii) Kawalan Dan Pengurusan
Dalam mengendalikan projek kecil secara gotong royong, tatacara
kewangan seperti berikut hendaklah dipatuhi sepenuhnya:
(a) Pihak Peneraju Projek hendaklah membuka/mempunyai satu
akaun di bank tempatan;
(b) sumbangan kewangan daripada swasta dan
dermawan/orang perseorangan boleh juga diterima oleh
Pihak Peneraju Projek dengan syarat resit dikeluarkan dan
dimasukkan ke dalam akaun gotong royong berkenaan; dan
(c) satu penyata kewangan berasingan hendaklah disediakan
dan disimpan oleh Pihak Peneraju Projek bagi setiap projek
dan boleh diperiksa oleh mana-mana pihak pada bila-bila
masa.
(iv) Elaun Sagu Hati Kepada Peserta Gotong Royong
Bayaran bagi urusan gotong royong seperti elaun sagu hati dan
makan minum peserta adalah dihadkan sehingga 20% daripada
peruntukan pemberian Kerajaan. Jumlah bayaran sagu hati kepada
peserta hendaklah mengikut kemahiran dan tahap penglibatan
peserta yang ditetapkan oleh Pihak Peneraju Projek.
(v) Laporan Pelaksanaan Projek
Semua Pegawai Pemegang Waran/Pemegang Waran Kecil
dikehendaki mengemukakan laporan pelaksanaan projek gotong
royong secara berkala bagi setiap separuh tahun pertama dan
kedua kepada Pegawai Pengawal masing-masing seperti format di
Lampiran 2.31
.
Laporan juga hendaklah dikemukakan oleh setiap
Kementerian yang berkenaan kepada Kementerian Kewangan bagi
setiap separuh tahun pertama dan kedua (sebelum 31 Julai dan 31
Januari tahun berikutnya).
14. Tatacara Pembelian Tanah Daripada Orang Perseorangan, Syarikat
Dan Perbadanan
(i) Tatacara ini terpakai bagi semua Kementerian/Agensi yang diberi
peruntukan/pembiayaan Kerajaan Persekutuan sama ada melalui
geran peruntukan atau pinjaman dan sama ada pembiayaan
sepenuhnya atau sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 72/85
(ii) Pembelian tanah berbentuk:
(a) Tanah kosong mengikut peraturan berkaitan yang ditetapkan
oleh Ketua Pengarah Tanah dan Galian; atau
(b) Tanah beserta dengan bangunan sama ada bangunan telah
siap atau sedang dalam pembinaan (termasuk pembelian di
dalam sesuatu skim strata).
(iii) Pembelian adalah tertakluk kepada peruntukan yang mencukupi
dan hendaklah dibuat melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan
(
PTP
) dan dipindah milik serta didaftarkan di atas nama
PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN
.
(iv) Pembelian tanah milik orang perseorangan, syarikat dan
perbadanan dibenarkan sekiranya pemilik berkenaan telah
mempunyai hak milik bagi tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun
serta bebas daripada sebarang bebanan dan syarat kegunaan yang
akan menghalang daripada sebarang pembangunan yang
dicadangkan. Pembelian tanah di bawah pada (ii)(a) beserta
cadangan membina infrastruktur atau cadangan membina
bangunan oleh pemilik tanah tidak dibenarkan.
(v) Pegawai Pengawal diberi kuasa meluluskan pembeilan sesuatu
tanah secara terus melalui rundingan pemilik yang berdaftar/pemaju
tanpa perlu merujuk kepada Kementerian Kewangan.Pegawai
Pengawal hendaklah memastikan setiap permohonan dikemukakan
bersekali dengan perakuan daripada Jabatan Ketua Pengarah
Tanah dan galian (JKPTG) dan penilaian daripada Jabatan
Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).
(vi) Bagi pembelian tanah di bawah para (ii)(b), Kementerian/Agensi
hendaklah mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh
Jawatankuasa Pengawas Ke Atas Harta-harta Kerajaan (JPHK),
Jabatan Perdana Menteri. Satu senarai semak bagi pematuhan ke
atas semua arahan JPHK hendaklah disertakan semasa memohon
kelulusan Pegawai Pengawal bersekali dengan perakuan JKPTG
dan JPPH.
(vii) Satu Jawatankuasa Rundingan Harga di peringkat
Kementerian/Agensi hendaklah ditubuhkan dan wajib dianggotai
oleh wakil-wakil daripada JKPTG, JPPH dan dipengerusikan oleh
pegawai di Kementerian/Agensi yang dilantik secara bertulis oleh
Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan. Pelaksanaan
rundingan harga hanya dibenarkan selepas semua peraturan di
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 73/85
para (ii) hingga (vi) di atas dipatuhi. Tugas-tugas Jawatankuasa
Rundingan Harga ini adalah seperti berikut:
(a) mendapatkan maklumat-maklumat tanah yang lengkap;
(b) memastikan tapak yang hendak dibeli bebas daripada
sebarang bebanan (
encumbrances
) dan syarat kegunaan
tanah hendaklah bersesuaian dengan cadangan
pembangunan yang akan dilaksanakan;
(c) mengadakan rundingan harga dengan pemaju/pemilik bagi
mendapatkan harga yang berpatutan dengan memastikan
harga pembelian hendaklah tidak melebihi harga penilaian
yang ditentukan oleh JPPH dan mencatatkan keputusan
rundingan tersebut;
(d) memaklumkan dan merundingkan terma-terma bagi
Perjanjian Jual Beli; dan
(e) memperakukan harga yang telah dirunding kepada Pegawai
Pengawal untuk keputusan muktamad.
(viii) Sekiranya Jawatankuasa gagal mendapatkan persetujuan harga
dan terma perjanjian yang muktamad, Jawatankuasa boleh
memperakukan kepada Pegawai Pengawal untuk membatalkan
pembelian tersebut.
(ix) Kaedah pembayaran hendaklah dilaksanakan seperti berikut:
(1) Bagi pembelian tanah di bawah (ii)(a):
(a) 10% daripada harga pembelian yang dipersetuji selepas
perjanjian ditandatangani;
(b) 85% setelah Borang Pindah Milik atau Memorandum of
Transfer (Sabah dan Sarawak) iaitu Borang 14A KTN
(Semenanjung), Borang G (Sarawak) dan Borang LSE 18
Schedule XIII (Sabah) diserahkan untuk didaftarkan di
Pejabat Tanah yang berkenaan; dan
(c) baki 5% dibayar setelah hak milik didaftarkan di atas nama
PTP.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 74/85
(x) Bagi pembelian tanah berserta bangunan yang telah disiapkan di
bawah para (ii)(b):
(a) 10% daripada harga pembelian yang dipersetujui selepas
perjanjian ditandatangani;
(b) 85% setelah Borang Pindah Milik atau Memorandum of
Transfer (Sabah dan Sarawak) iaitu Borang 14A KTN
(Semenanjung), Borang G (Sarawak) dan Borang LSE 18
Schedule XIII (Sabah) diserahkan untuk didaftarkan di
Pejabat Tanah yang berkenaan; dan
(d) baki 5% dibayar setelah hak milik didaftarkan di atas nama
PTP.
(xi) Bagi pembelian tanah berserta bangunan yang sedang dalam
proses pembinaan di bawah para (ii)(b):
(a) 10% daripada harga pembelian yang dipersetujui selepas
perjanjian ditandatangani;
(b) 20% setelah Borang Pindah Milik atau Memorandum of
Transfer (Sabah dan Sarawak) iaitu Borang 14A KTN
(Semenanjung), Borang G (Sarawak) dan Borang LSE 18
Schedule XIII (Sabah) diserahkan untuk didaftarkan di
Pejabat Tanah yang berkenaan serta setelah hak milik
didaftarkan di atas nama PTP; dan
(c) baki 70% untuk bayaran seterusnya hendaklah dibuat
mengikut kaedah bayaran kemajuan projek-projek Kerajaan
yang berkuat kuasa.
(xii) Bagi pembelian di bawah para (ii)(b) yang melibatkan bangunan di
dalam sesuatu skim strata:
(a) 10% daripada harga pembelian yang dipersetujui selepas
perjanjian ditandatangani;
(b) 85% mengikut kemajuan pembinaan bangunan; dan
(c) baki 5% dibayar setelah hak milik didaftarkan di atas nama
PTP.
(xiii) Bagi pembelian yang melibatkan pembinaan, pemilik/pemaju
hendaklah dikenakan syarat supaya mengemukakan bon
pelaksanaan sebanyak 5% daripada keseluruhan harga pembelian.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 75/85
Tempoh sah laku bon pelaksanaan hendaklah meliputi 12 bulan
selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan.
(xiv) Kementerian/Agensi hendaklah melantik pegawai yang sesuai untuk
mengesahkan semua bayaran dan memantau pelaksanaan
sepenuhnya syarat-syarat jual beli tanah sehingga sempurna
didaftarkan di atas nama PTP. Walaupun Perjanjian Jual Beli
ditandatangani oleh PTP, Kementerian/Agensi boleh memasukkan
nama pengurus/pentadbir kontrak di dalam perjanjian tersebut di
atas nama jawatan pegawai di Kementerian/Agensi yang membiayai
pembelian tanah bagi memudahkan pengurusan dan pemantauan
kontrak.
(xv) Sekiranya perjanjian ditamatkan atas sebab kegagalan
pemilik/pemaju menyempurnakan obligasinya, Kementerian/Agensi
hendaklah memastikan bayaran tertentu yang telah dibuat kepada
pemilik/pemaju dikutip balik dengan dikenakan kadar faedah tidak
kurang daripada 8% setahun dan terma ini hendaklah dimasukkan
dalam Perjanjian Jual Beli.
15. Peraturan Bagi Perolehan Dan Pembaikan/Senggaraan Bot/Kapal
Kerajaan
(i) Agensi hendaklah terlebih dahulu merancang dan mengatur
keperluan alat ganti/bahan bagi kerja pembaikan/senggaraan
tersebut. Agensi adalah dilarang dari menumpukan ke satu
limbungan/kontraktor sahaja bagi pembaikan/senggaraan bot/kapal
di bawah jagaan masing-masing, kecuali agensi yang berurusan di
bawah program penswastaan.
(ii) Kerja pembaikan/senggaraan bot/kapal TLDM bagi stesen luar
pantai bolehlah menggunakan peraturan di bawah ini atau mana-
 mana peraturan yang sedia ada.
(iii)
 
Peraturan Perolehan
 
(a) Agensi hendaklah menguruskan sendiri perolehan bot/kapal
mengikut tatacara perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa.
Satu Jawatankuasa hendaklah ditubuhkan bagi penyediaan
dan penilaian spesifikasi teknikal.
(b) Perolehan bot/kapal Kerajaan hendaklah dibuat daripada
kalangan pembina tempatan yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan mengikut kelas dan kelayakan
masing-masing. Butir-butir lanjut mengenai kelas imbungan
dan bot/kapal adalah seperti berikut:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 76/85
Kelayakan Dan Kelas Limbungan Pembaikan
Dan Penyelenggaraan
BIL
KELAS BOT/KAPAL/LIMBUNGAN KELAYAKAN MENGIKUT
KELAS BOT/KAPAL
1
2
3
4
5
Kelas
 A
Kelas
B
Kelas
C
Kelas
D
Kelas
E
 
600 tan ke atas
400 tan hingga 600 tan
200 tan hingga 400 tan
50 tan hingga 200 tan
Bawah 50 tan
Kelayakan Dan Kelas Limbungan
Bagi Pembinaan Dan Pembaikan/Penyelenggaraan
BIL KELAS LIMBUNGAN
KELAYAKAN MENGIKUT
KELAS BOT/KAPAL
1
2
3
4
5
6
Kelas AA
Kelas BB
Kelas CC
Kelas DD
Kelas EE
Kelas FF (Pembuat)
600 tan ke atas
400 tan hingga 600 tan
200 tan hingga 400 tan
50 tan hingga 200 tan
Bawah 50 tan
Tanpa Limbungan
(c) Perolehan bot/kapal Kerajaan yang memerlukan kemudahan
pembinaan khusus, di mana limbungan tempatan tertentu
sahaja mempunyai kemudahan tersebut, rundingan terus
bolehlah diadakan dengan limbungan berkenaan, dengan
syarat kelulusan daripada Kementerian Kewangan diperolehi
terlebih dahulu.
(d) Agensi hendaklah memastikan semua kontrak pembinaan
bot/kapal Kerajaan yang ditandatangani dengan
limbungan/kontraktor tempatan hendaklah mengandungi
syarat di mana semua perkhidmatan sokongan mestilah
diperolehi daripada syarikat-syarikat tempatan. Keutamaan
hendaklah diberikan kepada syarikat bertaraf Bumiputera.
(e) Bagi perolehan bot/kapal terpakai, agensi dikehendaki
mematuhi peraturan dan tatacara perolehan Kerajaan yang
berkuat kuasa.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 77/85
(iv) Peraturan Perolehan Perkhidmatan Senggaraan Dan
Pembaikan
(a)
Senggaraan Berjadual
(1) Bagi senggaraan berjadual yang tidak dilaksanakan
sendiri, agensi bolehlah menghantar bot/kapal
kelimbungan/kontraktor yang berdekatan dan
berdaftar dengan Kementerian Kewangan secara
giliran mengikut kelas yang bersesuaian.
(2) Bagi agensi yang memerlukan perkhidmatan
pembaikan/ penyenggaraan secara berjadual dan
bagi tempoh tertentu, satu perjanjian hendaklah
ditandatangani dengan mana-mana limbungan/
kontraktoryang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan. Kadar bayaran bagi perkhidmatan yang
diperlukan hendaklah mengikut Jadual Kadar
Pembaikan dan Senggaraan Bot/Kapal Kerajaan
yang berkuatkuasa tertakluk kepada potongan harga
yang ditetapkan oleh Kerajaan.
(b) Senggaraan Di Limbungan Kerajaan
(1) Agensi yang memiliki kemudahan limbungan sendiri
dikehendaki menggunakan kemudahan tersebut
secara optimum untuk penyenggaraan bot/kapal
masing-masing. Agensi tersebut hendaklah
menggunakan perkhidmatan kontraktor yang
berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah
bidang Penyenggaraan dan Pembaikan Bot/Kapal
(untuk limbungan Kerajaan) dengan menggunakan
harga jadual kadar Kelas E yang berkuatkuasa tetapi
dengan potongan tidak kurang dari 25%.
(c) Senggaraan Bot Kecil
(1) Agensi bolehlah menghantar bot-bot kecil di bawah
10 tan (berat sesaran) ke mana-mana
limbungan/kontraktor yang berdekatan dan berdaftar
dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang
berkaitan. Harga kerja-kerja senggaraan tersebut
hendaklah berasaskan Jadual Kadar Kelas E yang
berkuat kuasa tetapi dengan potongan tidak kurang
dari 15%.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 78/85
(d) Pembaikan Kerosakan Kecemasan
(1) Bagi bot/kapal yang mengalami kerosakan
kecemasan semasa menjalankan tugas, pembaikan
 bolehlah dibuat oleh mana-mana
limbungan/kontraktor tempatan yang berhampiran
secara lantikan terus.
(2) Untuk pembaikan peralatan bot/kapal yang tidak
memerlukan bot/kapal memasuki limbungan,
pembaikan bolehlah dilaksanakan oleh kontraktor
yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.
(e) Senggaraan dan Pembaikan Lain
(1) Kerja-kerja pembaikan kecil di luar keupayaan anak-
 anak kapal dan kosnya tidak melebihi RM100,000
setahun bagi sebuah bot/kapal bolehlah ditawarkan
secara lantikan terus dengan mana-mana
limbungan/kontraktor yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan. Kerja pembaikan kecil dan
kosnya tidak melebihi RM50,000 setahun bagi
sebuah bot/kapal boleh dihantar ke mana-mana
limbungan/kontraktor yang diketahui sentiasa
memberikan perkhidmatan yang terbaik dan dengan
harga yang berpatutan, sama ada berdaftar atau
tidak.
(2) Bagi keperluan alat ganti dan bahan-bahan lain yang
berkaitan yang tidak terdapat dalam simpanan/stok
agensi, pembelian boleh dibuat daripada
limbungan/kontraktor yang sedang membaiki
bot/kapal tersebut dengan syarat Sijil Ketiadaan (
Non-
 Availibility
[N.A]) telah dikeluarkan oleh agensi
tersebut. Untuk mengelakkan kelewatan penyiapan
bot/kapal, Sijil N.A juga boleh dikeluarkan dalam
keadaan di mana pembekal Kontrak Pusat dan
kontrak agensi tidak dapat membekal alat ganti
tersebut dalam masa yang diperlukan.
(v) Jadual Kadar Pembaikan Dan Senggaraan
Pembaikan dan senggaraan bot/kapal Kerajaan hendaklah dihantar
kepada limbungan/kontraktor tempatan yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan dimana syarat-syarat dan harga
pembaikan/senggaraan hendaklah juga mengikut Jadual Kadar
Pembaikan dan Senggaraan Bot/Kapal Kerajaan yang
berkuatkuasa tertakluk kepada potongan harga yang ditetapkan
oleh Kerajaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 79/85
16. Tatacara Perolehan Perkhidmatan Pengendalian Kursus Dan Latihan
(i)
 
Perkhidmatan pengendalian kursus dan latihan adalah
perkhidmatan bukan perunding. Oleh itu, perolehan perkhidmatan
pengendalian kursus dan latihan hendaklah diuruskan mengikut
tatacara perolehan semasa iaitu secara pembelian terus/sebut
harga/tender mengikut nilai perolehan yang berkenaan. Bayaran
kepada pensyarah/penceramah atau syarikat yang mengendalikan
kursus/latihan/seminar/bengkel tidak boleh menggunakan kadar
bayaran perunding kerana khidmat yang diberikan tidak melibatkan
kerja-kerja perunding yang sebenarkan.
(ii) Bagi maksud perolehan di atas, Pegawai Pengawal hendaklah
memastikan syarat-syarat berikut dipatuhi sepenuhnya:
(a) peruntukan kewangan telah diluluskan dan mencukupi;
(b) Memberi keutamaan kepada kepakaran yang sedia ada di
kalangan anggota perkhidmatan awam/agensi Kerajaan dan
institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan mempunyai kepakaran
khusus untuk memberi syarahan/ceramah atau
mengendalikan kursus/ latihan yang diperlukan;
(c) pelawaan untuk mendapatkan perkhidmatan penceramah
atau pengendalian kursus/latihan hendaklah menyatakan
dengan jelas skop perkhidmatan, bidang kepakaran/
kelayakan/pengalaman penceramah, jumlah masa syarahan,
bilangan peserta dan sebagainya supaya harga yang
ditawarkan dapat diperincikan untuk penilaian;
(d) memastikan harga dan perkhidmatan yang ditawarkan
adalah munasabah, paling menguntungkan, berkualiti dan
sesuai dengan keperluan perkhidmatan awam;
(e) perolehan perkhidmatan pengendalian kursus/latihan secara
pakej hendaklah dibuat daripada firma yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan;
(f)
kontrak perkhidmatan hendaklah ditandatangani
sekiranya khidmat penceramah atau pengendalian
kursus/latihan/seminar/bengkel tidak dibuat secara
one-
 off 
 sebaliknya secara bersiri bagi jangka masa yang
tertentu;
(g) kadar bayaran kepada pensyarah/penceramah hendaklah
berasaskan kelayakan akademik seperti berikut:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 80/85
KADAR ASAS MENGIKUT KELAYAKAN AKADEMIK
Diploma/Sijil Sarjana
Muda
Sarjana Ph.D.
RM100 sejam RM200 sejam RM300 sejam RM400 sejam
(h) bagi pensyarah/penceramah tertentu yang mempunyai
pengalaman atau kepakaran khusus sama ada dari dalam
atau luar negara, bayaran elaun
ex-gratia
 tambahan tidak
melebihi 20% daripada kadar di atas boleh diluluskan oleh
 jawatankuasa/panel yang bertanggungjawab ke atas hal-hal
latihan di agensi;
(i) tuntutan kos imbuhan balik bagi bahan/peralatan serta
tuntutan perjalanan, penginapan dan lain-lain hendaklah
berpatutan dan dibayar mengikut kadar yang ditetapkan
sekiranya perolehan tidak dibuat secara pakej;
(j) perolehan bagi kemudahan penginapan dan penyediaan
makanan peserta kursus/latihan hendaklah dibuat mengikut
kadar kelayakan yang berkuat kuasa.
17. Tatacara Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka Dan Bina
(i) Penentuan Pelaksanaan Projek Secara Reka Dan Bina
(a) Semua projek Kerajaan hendaklah dilaksanakan secara
konvensional. Walau bagaimanapun, Agensi boleh
melaksanakan projek kerja secara Reka dan Bina tertakluk
kepada pertimbangan dan kelulusan Pegawai Pengawal atau
Ketua Jabatan bagi Jabatan Teknik. Asas penentuan bagi
projek-projek yang hendak dilaksanakan secara Reka dan
Bina ditetapkan seperti berikut:
(1) Skop kerja yang kompleks dan melibatkan kepakaran
khusus, yang mana kepakaran tersebut tidak terdapat
dalam Agensi berkenaan atau Jabatan Teknik.
Contohnya projek yang memerlukan kepakaran atau
teknologi tinggi dalam pembinaan seperti Pusat
 Angkasa Negara;
(2) Reka bentuk bangunan/struktur ditentukan oleh sistem
kelengkapan, perkhidmatan atau peralatan yang akan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 81/85
ditempatkan. Contohnya projek hangar bagi pesawat
penggempur dan
bunker 
 bagi misil/peluru; atau
(3) Projek-projek khas yang perlu disiapkan dalam masa
yang singkat bagi menepati jadual yang telah
ditetapkan atau demi kepentingan dan keselamatan
Negara yang bukan berpunca daripada kelemahan
perancangan Agensi. Contohnya pembinaan Stesen
Pusat Penggera Tsunami.
(b) Projek-projek yang mana telah terdapat reka bentuk atau
lukisan piawai adalah tidak dibenarkan untuk dilaksanakan
secara Reka dan Bina.
(ii) Kaedah Perolehan
 
(a) Projek secara Reka dan Bina boleh dilaksanakan mengikut
kaedah perolehan seperti berikut:
(1) Tender Terbuka
Projek Reka dan Bina hendaklah dilaksanakan secara
tender terbuka melalui proses pra-kelayakan bagi
memastikan hanya kontraktor yang berkelayakan dan
berkeupayaan sahaja dipelawa menyertai tender.
(2) Tender Terhad
Tender terhad hanya dibenarkan dalam keadaan
seperti di perenggan 17(i)(a)(3) di atas.
(iii) Garis Panduan Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka
Dan Bina
(a) Agensi hendaklah merujuk Garis Panduan Perolehan Dan
Pengurusan Projek Secara Reka Dan Bina seperti di
Lampiran 2.32
 
dalam melaksanakan projek secara Reka dan
Bina.
(iv) Syarat-Syarat Am
(a) Dalam melaksanakan projek secara Reka dan Bina, Agensi
dikehendaki mematuhi syarat-syarat am seperti berikut:
(1) Semua Agensi yang melaksanakan projek
pembangunan hendaklah mematuhi dasar dan
peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 82/85
termasuk peraturan berkaitan
Industrialised Building
System
 (IBS);
(2) Agensi bukan teknikal hanya dibenarkan
melaksanakan sendiri projek mengikut had nilai dan
kuasa yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, Agensi
bukan teknikal yang tidak mempunyai keupayaan
teknikal untuk menguruskan pelaksanaan projek
secara Reka dan Bina hendaklah merujuk kepada
Jabatan Teknik;
(3) Tapak adalah bebas daripada sebarang halangan; dan
(4) Kelulusan Jawatankuasa Standard dan Kos di Unit
Perancang Ekonomi hendaklah diperolehi sebelum
tender dipanggil selaras dengan Surat Pekeliling Am
yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Jabatan
Perdana Menteri dari semasa ke semasa.
(b) Agensi hendaklah memastikan semua kehendak
pelanggan/pengguna telah diambil kira dalam penyediaan
Kehendak Kerajaan
(Government’s Requirements)
 bagi
mengelakkan berlakunya perubahan dalam skop kerja
semasa pembinaan.
(v) Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, Agensi boleh mendapat
keterangan lanjut dengan merujuk kepada:
Ketua Pengarah Kerja Raya
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin
50582 KUALA LUMPUR
(u.p.: Pengarah Kanan, Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan)
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 83/85
18. Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information
Telecommunication Technology (ICT) Kerajaan
(i) Peraturan Semasa Perolehan ICT
Perolehan ICT boleh dibahagikan kepada lima (5) proses utama
seperti berikut:
(a) Perancangan Perolehan;
(b) Pelaksanaan Perolehan;
(c) Proses Penilaian Perolehan;
(d) Pemantauan dan Pelaksanaan Projek; dan
(e) Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak.
(ii) Perolehan ICT yang dilaksanakan hendaklah mematuhi
peraturan semasa berkaitan ICT seperti berikut:
(a)
Kelulusan Teknikal
 - Dirujuk dan mendapat kelulusan
teknikal daripada Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)
 Agensi, JPICT Kementerian dan Jawatankuasa Teknikal ICT
(JTICT) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan
Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri
(JPM) selaras dengan Surat Pekeliling Am semasa dan
pekeliling MAMPU yang berkuat kuasa.
(b)
Keutamaan Perkhidmatan Pakar Dalaman
 -
Mengutamakan penggunaan kepakaran dalaman sektor
awam untuk pembangunan ICT bagi mengurangkan
kebergantungan Agensi kepada kepakaran luar.
(c)
Keutamaan Bahan/Barangan/Perkhidmatan Tempatan
 
 –
Mengutamakan produk keluaran syarikat berstatus
Multimedia Super Corridor 
 (MSC) Malaysia dan memastikan
perolehan ICT yang diimport hendaklah dilaksanakan selaras
dengan peraturan yang berkuat kuasa.
(d)
Penglibatan Perunding Asing Sebagai Perunding ICT
 
 –
 
Memastikan semua perolehan ICT yang memerlukan
perkhidmatan perunding asing secara
outsourcing
hendaklah
mendapat kebenaran MAMPU, Jabatan Perdana Menteri.
(e)
Pemilikan Kod Sumber
(Source Code) 
 Dan/Atau
Intellectual Property Rights 
 (IPR)
 - Kod sumber dan/atau
Intellectual Property Rights
 (IPR) bagi pembangunan sistem
aplikasi dan serahan-serahan lain yang berkaitan hendaklah
menjadi Hak Milik Kerajaan Malaysia.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 84/85
(f)
Pemindahan Teknologi
(Transfer of Technology) 
 -
Pemindahan teknologi dan pengetahuan hendaklah
dilaksanakan dengan sempurna dalam tempoh kontrak bagi
memastikan Pegawai Teknikal Agensi berupaya
menyelenggara perkakasan/perisian/rangkaian/sistem
aplikasi selepas tamat tempoh jaminan.
 
(g)
Akta Rahsia Rasmi Atau Tapisan Keselamatan
 
 –
 Bagi
perolehan yang memerlukan syarikat/perunding mendapat
akses kepada data/ maklumat/premis Kerajaan atau
kawasan-kawasan sensitif/terperingkat, Agensi hendaklah
melaksanakan tapisan keselamatan dan memastikan
kakitangan syarikat yang terlibat di dalam projek Kerajaan
menandatangani Borang Perakuan Untuk Ditandatangani
Oleh Penjawat Awam/Syarikat Berkenaan Dengan Akta
Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88].
(iii) Garis Panduan Pengurusan Perolehan ICT Kerajaan
 
(a) Agensi hendaklah merujuk Garis Panduan Pengurusan
Perolehan ICT Kerajaan seperti di
Lampiran 2.33
 
dan
hendaklah dibaca bersekali dengan Surat Pekeliling Am dan
Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU, JPM berkaitan ICT,
 Arahan Perbendaharaan serta Pekeliling lain berkaitan
perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013
M.S. 85/85
LAMPIRAN
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 1/19
 
KONTRAK PUSAT BAGI MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAH
SAMPUL SURAT KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG
MALAYSIA
LATAR BELAKANG
2. Kerajaan telah bersetuju agar item sampul surat diuruskan secara Kontrak Pusat
untuk tempoh tiga (3) tahun mulai 1 Januari 2014 sehingga 31 Disember 2016. Agensi
Kerajaan hendaklah memperoleh item berkenaan hanya di kalangan syarikat pembekal
Kontrak Pusat (Kontraktor) yang telah dilantik sahaja.
MAKLUMAT SYARIKAT PEMBEKAL KONTRAK PUSAT
3. Maklumat Kontraktor bagi item sampul surat adalah seperti di Lampiran A1.
Kerajaan berhak untuk menambah atau sebaliknya bilangan Kontraktor daripada masa ke
semasa mengikut prestasi syarikat pembekal.
 
4. Kontraktor hendaklah mengemukakan ke Kementerian Kewangan laporan seperti di
Lampiran B untuk setiap suku tahun sebelum 15 hari bulan, bulan berikutnya sebagai
memenuhi keperluan kontrak selaras dengan Klausa 24 Kontrak.
HARGA KONTRAK DAN SPESIFIKASI SAMPUL SURAT
5. Harga sampul surat adalah seperti di Jadual I, merupakan harga bersih termasuk
semua cukai, kos pembungkusan dan kos penghantaran. Spesifikasi sampul surat seperti di
Jadual II.
ANGGARAN KEPERLUAN
6. Agensi dikehendaki membuat perancangan perolehan tahunan seperti di Lampiran C
serta mengemukakan anggaran keperluan dan jangka masa pembekalan yang diperlukan
kepada Kontraktor untuk membolehkan pihaknya membuat perancangan pembekalan.
Sesalinan jadual perancangan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan pada atau sebelum 31 Mac tahun semasa.
PESANAN
7. Agensi boleh membuat pembelian dengan mana-mana Kontraktor yang dinyatakan
di Lampiran A1 yang dikenal pasti boleh menawarkan bekalan berkualiti serta perkhidmatan
yang cekap dan memuaskan.
8. Semua pesanan hendaklah dibuat terus kepada Kontraktor dengan mencatatkan
nombor Kontrak, jenis dan saiz sampul surat dan kuantiti keperluan. Pesanan akhir oleh
 Agensi mestilah dibuat tidak lewat daripada enam (6) minggu sebelum tarikh Kontrak Pusat
tamat.
9. Kuantiti pesanan bagi setiap penghantaran hendaklah bersesuaian dan munasabah.
Keperluan yang terlalu besar hendaklah dipecah-pecahkan kepada beberapa pesanan dan
tempoh masa penghantaran pula hendaklah dijarakkan mengikut jangka masa yang
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 2/19
 
munasabah untuk membolehkan Kontraktor menguruskan bekalan mengikut setiap
pesanan berkenaan.
10. Apabila membuat pesanan, Agensi hendaklah memberi alamat yang lengkap dan
nama pegawai yang menguruskan bekalan serta nombor telefon, nombor faks dan e-mel
supaya pembekalan dapat disempurnakan dengan teratur dan tepat pada tempat yang
dikehendaki.
11. Agensi juga dinasihatkan supaya memfaksimilikan pesanan kepada Kontraktor pada
tarikh ia ditandatangani bagi memastikan pembekalan dapat disempurnakan di dalam
tempoh yang ditetapkan.
PESANAN MINIMUM
12. Jumlah nilai minimum bagi setiap pesanan untuk satu lokasi/destinasi hendaklah
tidak kurang dari RM500.00.
13. Agensi dibenarkan melaksanakan perolehan di luar Kontrak Pusat ini bagi mana-
mana kombinasi item yang disenaraikan di Jadual I dengan mana-mana pembekal
Bumiputera atau bukan Bumiputera sama ada berdaftar atau tidak berdaftar dengan
Kementerian Kewangan di kawasan/daerah yang berkenaan secara pembelian terus
dengan nilai tidak melebihi RM500.00 setahun. Kelonggaran ini diberi untuk memudahkan
 Agensi yang jumlah keperluan tahunan kurang daripada had minimum seperti mana yang
ditetapkan di perenggan 12. Walau bagaimanapun, Agensi tidak dibenarkan memecah kecil
pesanan dengan tujuan untuk membolehkan pembelian luar Kontrak dilaksanakan.
TEMPOH PENYERAHAN
14. Tempoh penyerahan bekalan adalah dalam masa enam (6) minggu daripada tarikh
pesanan rasmi dikeluarkan. Sekiranya perlu, Agensi adalah dibenarkan untuk membuat
perubahan tempoh penyerahan kepada sesuatu tempoh lain tertakluk kepada syarat-syarat
berikut:-
i. Perubahan ini dibuat dengan persetujuan bertulis Pegawai Pengawal atau
wakilnya dengan Kontraktor. Salinan persetujuan tersebut hendaklah
dikemukakan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian
Kewangan; dan
ii. Agensi berkenaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perubahan ini.
 
15. Bekalan yang diserahkan oleh Kontraktor pada masa dan tarikh yang ditetapkan di
dalam Borang Pesanan tidak boleh ditolak tanpa arahan bertulis pegawai yang membuat
pesanan. Jika penolakan dibuat secara
ad hoc 
 tanpa memberitahu Kontraktor terlebih
dahulu, tindakan boleh diambil terhadap pegawai berkenaan seperti menanggung segala
tuntutan ganti rugi daripada Kontraktor berkenaan jika ada.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 3/19
 
HAK AGENSI JIKA BEKALAN TIDAK MENGIKUT KONTRAK
16. Sekiranya Kontraktor lewat membuat penyerahan sampul surat mengikut tempoh
masa yang ditetapkan di perenggan 14, Agensi boleh:-
i. Menerima sampul surat tersebut dan menuntut daripada Kontraktor
pampasan sebanyak lima (5) peratus daripada nilai pesanan;
atau
ii. Membatalkan pesanan sampul surat dan membeli sampul surat tersebut
daripada punca lain. Dalam hal sedemikian, jika kos pembelian sampul surat
daripada punca lain melebihi harga kontrak, Kontraktor hendaklah membayar
amaun yang lebih itu; dan
iii. Agensi hendaklah melaporkan dengan serta merta kepada Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan dengan menyertakan salinan
pesanan tempatan dan invois/bil yang terlibat.
17. Sekiranya sampul surat yang dibekalkan tidak mengikut kontrak (tidak mengikut
spesifikasi, rosak, bukan keluaran semasa/baru), Agensi boleh:-
i. Menolak sampul surat tersebut dan meminta Kontraktor menggantikan
dengan sampul surat yang baru dalam tempoh 14 hari daripada tarikh
permintaan bertulis dibuat. Jika Kontraktor gagal berbuat demikian dalam
tempoh yang ditetapkan, Agensi boleh membeli sampul surat yang
dikehendaki dengan pihak ketiga (luar kontrak). Jika kos pembelian melebihi
daripada harga kontrak yang ditetapkan, maka Kontraktor dikehendaki
membayar amaun yang lebih itu; atau
ii. Jika sekiranya Agensi tidak menolak sampul surat yang rosak/tidak menepati
spesifikasi disebabkan ia telah dipakai/digunakan sebelum diketahui
rosak/tidak menepati spesifikasi, maka Agensi bolehlah membuat tuntutan
untuk mendapatkan pampasan daripada pihak Kontraktor yang bernilai sama
banyak dengan sampul surat yang rosak/tidak menepati spesifikasi tersebut.
iii. Jika selepas sampul surat diserahkan, Agensi mendapati bahawa sampul
tersebut bukan keluaran semasa atau keluaran baru, maka Agensi boleh
menolak sampul tersebut dan Kontraktor dikehendaki untuk membayar
kepada Agensi pampasan yang bernilai sama banyak dengan nilai sampul
tersebut.
PEMERIKSAAN SEMASA MENERIMA BEKALAN
18. Agensi mestilah memeriksa bekalan yang diterima untuk memastikan bahawa jenis,
saiz dan jumlah sampul surat yang dibekalkan itu adalah sama seperti yang dipesan. Jika
terdapat kerosakan atau kekurangan, Kontraktor hendaklah diminta mengganti jumlah yang
rosak atau kurang itu dalam tempoh empat belas (14) hari tanpa sebarang tambahan kos.
19. Jika ada sebarang keraguan tentang kualiti, pihak Agensi boleh berhubung dengan
pihak Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) atau makmal-makmal yang diiktiraf
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 4/19
 
oleh Kerajaan bagi menentukan kesahihan kualiti sampul surat yang dibekalkan berbanding
dengan spesifikasi mengikut kontrak. Segala perbelanjaan ke atas ujian sampul surat oleh
mana-mana Agensi yang terlibat akan ditanggung oleh Kontraktor jika ia melanggar terma
dan syarat Kontrak.
20. Penolakan bagi sampul surat yang tidak mengikut spesifikasi hendaklah dibuat
secara bertulis dengan salinan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian
Kewangan.
TEMPOH JAMINAN SAMPUL SURAT
21. Jaminan hanya diberikan kepada pelekat sampul surat dan tempoh jaminan tersebut
ialah enam (6) bulan daripada tarikh sampul surat diterima. Jaminan ini adalah bagi
kegunaan biasa dan sekiranya dalam tempoh tersebut pelekat sampul surat tidak boleh
digunakan lagi dan bukan akibat kecuaian pengguna, Kontraktor hendaklah diminta
menggantinya dengan percuma.
PEMBAYARAN BIL
22. Pembayaran bil-bil yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah dibuat mengikut
tatacara semasa yang ditetapkan dan masih berkuat kuasa. Bagi pesanan yang telah
disempurnakan oleh Kontraktor dengan memuaskan, bil mengenainya hendaklah dijelaskan
dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh bil itu diterima.
23. Walau apa pun peraturan penerimaan yang diamalkan oleh sesuatu Agensi,
pengesahan penerimaan bekalan mestilah dibuat dengan segera pada hari bekalan
disempurnakan untuk membolehkan Kontraktor mengemukakan bil pembayaran seberapa
segera. Dalam kes di mana sampul surat perlu dihantar untuk ujian spesifikasi, Agensi tidak
perlu menunggu laporan ujian jabatan penguji untuk membuat bayaran.
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
24. Pegawai Pengawal atau Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan
agensi di bawah kawalannya mematuhi peraturan perolehan yang ditetapkan dalam
menguruskan perolehan sampul surat . Agensi tidak dibenarkan memperoleh daripada
punca lain tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan atau Pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang berkenaan
kecuali atas sebab yang dinyatakan di perenggan 16 dan 17.
25. Spesifikasi teknikal dalam Kontrak ini adalah spesifikasi guna sama pelbagai Agensi.
Sekiranya spesifikasi itu tidak sesuai dengan keperluan Agensi, Agensi hendaklah
mengemukakan spesifikasi yang diperlukan dengan menyatakan justifikasi perbezaan
keperluan kepada Kementerian Kewangan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 5/19
 
HAL-HAL LAIN
26. Agensi hendaklah memastikan perkara-perkara berikut:
i. Spesifikasi item ditetapkan sebelum pesanan dibuat kepada Kontraktor yang
dipilih;
ii. Sampul surat yang dibekalkan memenuhi keperluan spesifikasi dan kualiti;
dan
iii. Kontraktor tidak dibenarkan mensubkan pembuatan sampul surat kepada
pihak lain selain daripada Kontraktor yang dilantik.
27. Agensi hendaklah memantau dan melaporkan sebarang aduan dengan serta-merta
(jika ada), atau tidak lewat daripada tiga (3) bulan selepas tarikh Kontrak Pusat tamat ke
Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan sekiranya mendapati Kontraktor
tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kementerian Kewangan tidak akan
bertanggungjawab ke atas sebarang masalah yang berbangkit akibat kegagalan agensi
mematuhi arahan ini. Semua aduan hendaklah menggunakan Lampiran A2 yang
disertakan. Kementerian Kewangan boleh menggugurkan atau menarik balik pelantikan
Kontraktor daripada Kontrak Pusat sekiranya gagal mematuhi perkara-perkara yang
ditetapkan di perenggan 4 dan 26(iii).
28. Agensi hendaklah mengemukakan aduan secara rasmi mengenai prestasi
Kontraktor yang kurang memuaskan melalui borang aduan seperti di
Lampiran 8.1
ke
Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan seperti alamat berikut:
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Bahagian Perolehan Kerajaan
(Seksyen Bekalan dan Perkhidmatan)
 Aras 3, Blok Utara
Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA
29. Jika ada sebarang kemusykilan mengenai Kontrak ini, Agensi boleh
menghubungi
Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan di talian telefon 03-8882 3239 atau
8882 3253.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 6/19
 
LAMPIRAN A1
SENARAI KONTRAKTOR BAGI MEMBUAT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL
SURAT KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA
 
Bil. Nama Syarikat/No. Kontrak Alamat/ No. Telefon/ No. Faks Perincian Bank
1. Persatuan Pemulihan Orang
Kurang Upaya Negeri Sembilan
(Bengkel Seri Sembilan)
(PERB/PK/1 / 2014)
Persatuan Pemulihan Orang Kurang
Upaya Negeri Sembilan
(Bengkel Seri Sembilan)
Batu 8, Mambau
71100 Seremban
Negeri Sembilan
No. Tel : 06-631 4232
No. Faks : 06-632 4153
E-mel : ppocns_bss@yahoo.com
Nama Dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
Trade Service Centre - Seremban
No. 1A & 2B, 1st Floor, Wisma
Dewan Perniagaan Melayu Negeri
Sembilan, Jln.
Dato’ Bandar
Tunggal
70000 Seremban, Neg. Sembilan
No. Akaun Bank:
0506-0001978-05-8
2. Persatuan Pemulihan Orang
Kurang Upaya Negeri Pahang
(Bengkel Sungai Lembing)
(PERB/PK/2 /2014)
Persatuan Pemulihan Orang Kurang
Upaya Negeri Pahang
d/a Ekar Harum Sdn. Bhd.
No. A43, Tingkat 1, Kuantan Avenue
Jalan Beserah
25000 Kuantan
Pahang
No. Tel : 09-513 0585
No. Faks : 09-513 0584
E-mel : ekarharum_sdn bhd@
yahoo.com
Nama Dan Alamat Bank:
United Overseas Bank (M) Bhd
No. 2, Jalan Besar
25000 Kuantan, Pahang
No. Akaun Bank:
153 301 5420
3. Majlis Pusat Kebajikan
Semenanjung Malaysia,
Cawangan Batu Pahat, Johor
(Bengkel Batu Pahat)
(PERB/PK/3 /2014)
Majlis Pusat Kebajikan Semenanjung
Malaysia
Cawangan Batu Pahat, Johor
(Bengkel Sampul Surat)
KM 7, (Batu 4) Jalan Kluang
83000 Batu Pahat
Johor
No. Tel : 07-431 2915
No. Faks : 07-431 2915
E-mel : mpksmcbp@yahoo.com
 
Nama Dan Alamat Bank:
OCBC Bank Malaysia Berhad
Cawangan Batu Pahat,
108-2, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
No. Akaun Bank:
712-103200-8
4. Persatuan Pemulihan Orang
Cacat Perak
(Bengkel Lembah Kinta)
(PERB/PK/ 4/2014)
Persatuan Pemulihan Orang Cacat
Perak
(Bengkel Lembah Kinta)
No. 17A, Jalan Ampang Baru 6A
31350 Ipoh
Perak
No. Tel : 05-311 1509/5509
No. Faks : 05-313 1435
E-mel : ppocperak@yahoo.com
Nama Dan Alamat Bank:
RHB Islamic Bank Bhd
No. 57 & 59, Medan Gopeng 1
Jalan Raja Dr. Nazrin Shah,
Gunung Rapat, 31350 Ipoh, Perak
No. Akaun Bank:
25809310500044
5. Majlis Pusat Kebajikan
Semenanjung Malaysia,
Cawangan Perlis
(PERB/PK/5 /2014)
Majlis Pusat Kebajikan Semenanjung
Malaysia, Cawangan Perlis
Kompleks Penyayang Dr. Siti
Hasmah
Nama Dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
Cawangan Kangar
44, Jalan Penjara
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 7/19
 
Jalan Jejawi Utan Buloh
02600 Arau
Perlis
No. Tel : 04-976 0913
No. Faks : 04-976 0913
E-mel : ramlimj88@yahoo.com
01000 Kangar, Perlis
No. Akaun Bank:
09010000116106
6. Majlis Pemulihan Negeri
Kelantan
(PERB/PK/ 6/2014)
Majlis Pemulihan Negeri Kelantan
Wisma Insaniyah Tengku Anis
Jalan Bayam
15200 Kota Bharu
Kelantan
No. Tel : 09-748 1715
No. Faks : 09-744 8112
E-mel : mpnk72@yahoo.com
Nama Dan Alamat Bank:
 Affin Islamic Bank Berhad
Jalan Sultan Ibrahim
15000 Kota Bharu, Kelantan
No. Akaun Bank:
105180012237
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 8/19
 
LAMPIRAN A2
Borang Aduan Kontrak Membuat, Membekal Dan Menghantar Sampul Surat Kepada
Semua Agensi Kerajaan Di Semenanjung Malaysia
Kepada :
..................................................
..................................................
...................................................
1. Aduan Lewat Bekal /Kurang Bekal/Gagal Bekal
Item dan
Nama
kontraktor
No.
Pesana
n dan
tarikh
Kuantiti
Pesanan
Tarikh
lanjutan
bekalan
(jika
ada)
Kuantiti yang
dibekalkan
Kuantiti yang
belum
dibekalkan
Tarikh
sebenar
dibekalka
n
Kuantiti (RM) Kuantiti (RM) Kuantiti (RM)
2. Perkara-perkara lain
(Perkara
 –
perkara lain yang tidak terkandung dalam jadual di atas)
Nama Pegawai Pelapor :
Bahagian dan No. Telefon :
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 9/19
 
JADUAL I
A. SAMPUL SURAT JENIS BIASA
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna
Harga Bersih Bagi 500 Keping (RM)
Sampul Umum
(Dengan Cetakan
‘Urusan
Seri
Paduka Baginda’
)
Sampul Umum
(Dengan Alamat
/Logo Jabatan)
1. C6(114 x 162mm) Wallet Putih 27.50 33.50
2. C6(114 x 162mm) - Bertingkap Wallet Putih 29.50 36.50
3. DL(110 x 220mm) Wallet Putih 36.00 38.00
4. DL(110 x 220mm) - Bertingkap Wallet Putih 39.00 44.50
5.
4 ½” x 9 ½”
- Bertingkap Saku Putih 40.00 46.00
6.
4 ½” x 9 ½”
- Bertingkap Wallet Putih 40.00 46.00
7. C5(165 x 229mm) Wallet Putih 43.50 47.50
8. C5(165 x 229mm)- Bertingkap Wallet Putih 47.50 51.50
9. C4(229 x 324mm) Saku Putih 78.00 87.50
10. X2(279 x 406mm) Saku Putih 102.00 121.50
11. C4(229 x 324mm) Saku Coklat 162.00 162.00
12. X2(279 x 406mm) Saku Coklat 210.50 210.50
B. SAMPUL SURAT JENIS EXPANDABLE
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna
Harga Sekeping
(RM)
1.
Sampul 12.5” P x 9” T x 3.3” L
 Expandable/ Peel & Seal Coklat 3.80
2.
Sampul 18” P X 11” T x 6” L
 Expandable/Peel & Seal Coklat 4.00
C. SAMPUL SURAT JENIS BERTAPAK KERTAS PVC/TYVEK TIDAK MUDAH KOYAK
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna Harga Bersih
Sekeping
(RM)
1. Sampul 280mm P x 380mm T x 145mm T Foldable/Peel & Seal
Putih 12.00
2. Sampul 225mm P x 395mm T x 73mm T Foldable/Peel & Seal
Putih 10.00
3. Sampul 185mm P x 265mm T x 37.5mm T Foldanle/Peel & Seal
Putih 8.50
4. Sampul 324mm P x 240mm T Peel & Seal
Putih 6.00
5. Sampul 406mm P x 292mm T Peel & Seal
Putih 7.50
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 10/19
 
D. SAMPUL SURAT KEMENTERIAN KESIHATAN
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna
Harga Bersih
Sekeping
(RM)
1. Sampul X- RAY
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT Hospital
U
kuran 18” x 14.5”
(460mm x 380mm)
Wallet Coklat 0.75
2. Sampul CT SCAN
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 18” x 14.5”
 
(460mm x 380mm)
Wallet Coklat 0.75
3. Sampul ULTRASOUND
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 10” x 13”
 
(255mm x 330mm)
Wallet Coklat 0.35
4. Sampul MAMOGRAFI
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 10” x 13”
 
(255mm x 330mm)
Wallet Coklat 0.35
5. Sampul X- RAY
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT Hospital
Ukuran 18” x 14.5”
(460mm x 380mm)
Saku Putih 0.35
6. Sampul CT SCAN
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT Hospital
Uk
uran 18” x 14.5”
(460mm x 380mm)
Saku Putih 0.35
7. Sampul ULTRASOUND
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT Hospital
Ukuran 18” x 14.5”
(460mm x 380mm)
Saku Putih 0.25
8. Sampul MAMOGRAFI
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT Hospital
Ukuran 18” x 14.5”
(460mm x 380mm)
Saku Putih 0.25
9. Sampul X- RAY
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
ber 
ukuran 18” x 14.5”
 
(460mm x 380mm)
Wallet Putih 6.50
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 11/19
 
E. SAMPUL SURAT KEGUNAAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
(LHDNM)
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna
Harga Bersih Bagi
500 Keping (RM)
1. 115mm x 235mm
(4.5” x 9.5”)
 
Wallet Putih 39.50
2. 115mm x 235mm
(4.5” x 9.5”)
- Bertingkap
Wallet Putih 44.50
3. 165mm x 229mm
(6” x 9”)
 
Saku/Wallet Putih 47.50
4. 165mm x 229mm
(6” x 9”)
- Bertingkap
Saku/Wallet Putih 50.50
5. 180mm x 257mm
(7
” x
10
”)
 
Saku/Saku Putih 57.50
6. 180mm x 257mm
(7” x 10”)
- Bertingkap
Saku/Wallet Putih 59.50
7. 230mm x 325mm
(9” x 12.75”)
 
Saku Putih 101.50
8. 230mm x 325mm
(9” x 12.75”)
- Bertingkap
Saku Putih 119.50
9. 305mm x 406mm
(12” x 16”)
 
Saku Putih 138.00
10. 245mm x 160mm
 A-222
Wallet Putih 48.00
11. 325mm x 230mm
C4B-221
Saku Putih 87.50
12. 325mm x 230mm
C4B-222
Saku Putih 87.50
13. 225mm x 150mm
B9-206
Wallet Putih 46.00
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 12/19
 
JADUAL II
SPESIFIKASI SAMPUL SURAT UNTUK PEMBEKALAN KONTRAK PUSAT
KEMENTERIAN KEWANGAN
1. SKOP
Semua sampul surat hendaklah memenuhi keperluan Malaysia Standard MS
120:1992
Specification For Envelopes (First Revision)
.
2. SAIZ SAMPUL SURAT
Sila rujuk
Lampiran 1
3. WARNA
Sampul surat hendaklah berwarna putih dengan kecerahan minimum sampul surat
pada tahap 70% ISO Brightness, kecuali bagi Sampul Surat jenis C4, X2, Sampul
Surat jenis
Expandable
dan Sampul Surat Kementerian Kesihatan (jenis kraft)
 –
 
Sampul X-Ray, Sampul CT Scan, Sampul Ultrasound dan Sampul Memografi.
4. PELEKAT
(SEALING)
 
Pelekat hendaklah tahan dan masih boleh digunakan dalam masa enam (6) bulan
dari tarikh pengeluaran.
5.
MARKING/DESIGN 
 
5.1 Sampul surat yang digunakan untuk kegunaan umum hendaklah dicop
den
gan ‘URUSAN SERI PADUKA BAGINDA’ di bahagian tengah atas
sampul surat mengikut kesesuaian saiz dan ukuran sampul.
Font
hendaklah
dari jenis
Times New Roman
.
5.2 Cap ubah hala hendaklah dicetak di bahagian belakang sampul surat. Format
cap ubah hala adalah seperti di
Lampiran 2.
 
6. JENIS DAN BERAT ASAS KERTAS SAMPUL SURAT
Sila rujuk
Lampiran 1.
 
7. PEMBUNGKUSAN
7.1 Setiap kotak hendaklah mengandungi 500 keping sampul surat, dan bagi
setiap 100 keping sampul surat, satu pemisah atau pembahagi dari jenis kad
yang tebal hendaklah digunakan (untuk semua sampul surat yang boleh
digunakan oleh mesin OCR).
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 13/19
 
7.2 Di luar kotak hendaklah dicatatkan berat asas kertas, bilangan sampul surat,
tarikh pengeluaran dan cara penyimpanan yang disyorkan supaya sampul
surat tidak rosak dan sebagainya.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 14/19
 
Lampiran 1 Kepada Jadual II
SPESIFIKASI SAMPUL SURAT
*
Untuk Sampul Umum Dengan Alamat/Logo Jabatan
 –
 berat asas
 –
 120gms
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna Berat Asas Jenis Kertas
D. SAMPUL SURAT KEMENTERIAN KESIHATAN
1. Sampul X- RAY
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 18” x 14.5”
(460mm x 380mm)
Wallet Coklat 150 gms Kraft
2. Sampul CT SCAN
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 18” x 14.5”
 
Wallet Coklat 150 gms Kraft
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna Berat Asas Jenis Kertas
 A. SAMPUL SURAT JENIS BIASA
1. C6(114 x 162mm) Wallet Putih 100 gms Woodfree
2. C6(114 x 162mm)- Bertingkap Wallet Putih 100 gms Woodfree
3. DL(110 x 220mm) Wallet Putih 100 gms Woodfree
4. DL(110 x 220mm)- Bertingkap Wallet Putih 100 gms Woodfree
5.
4 ½” x 9 ½”
- Bertingkap Saku Putih 100 gms Woodfree
6.
4 ½” x 9 ½”
- Bertingkap Wallet Putih 100 gms Woodfree
7. C5(165 x 229mm) Wallet Putih 100 gms Woodfree
8. C5(165 x 229mm)- Bertingkap Wallet Putih 100 gms Woodfree
9. C4(229 x 324mm) Saku Putih 100 gms Woodfree
10. X2(279 x 406mm) Saku Putih 100 gms Woodfree
11. C4(229 x 324mm) * Saku Coklat 150 gms/120gms Kraft
12. X2(279 x 406mm) * saku Coklat 150 gms/120gms Kraft
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna Berat Asas Jenis Kertas
B. SAMPUL SURAT JENIS EXPANDABLE
1.
Sampul 12.5” P x 9” T x 3.3” L
 Expandable/ Peel & Seal Coklat 150 gms Sack Kraft
2.
Sampul 18” P X 11” T x 6” L
 Expandable/ Peel & Seal Coklat 150 gms Sack Kraft
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna Berat Asas Jenis Kertas
C. SAMPUL SURAT JENIS BERTAPAK KERTAS PVC/TYVEK TIDAK MUDAH KOYAK
1. Sampul 280mm P x 380mm T x145mm L Foldable/Peel & Seal Putih 108 gms TYVEK/PVC
2. Sampul 225mm P x 395mm T x73mm L Foldable/Peel & Seal Putih 108 gms TYVEK/PVC
3. Sampul 185mm P x265mm T x37.5mm L Foldable/Peel & Seal Putih 108 gms TYVEK/PVC
4. Sampul 324mm P x 240mm T Peel & Seal Putih 108 gms TYVEK/PVC
5. Sampul 406mm P x 292mm T Peel & Seal Putih 108 gms TYVEK/PVC
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 15/19
 
(460mm x 380mm)
3. Sampul ULTRASOUND
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 10” x 13”
 
(255mm x 330mm)
Wallet Coklat 150 gms Kraft
4. Sampul MEMOGRAFI
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 10” x 13”
 
(255mm x 330mm)
Wallet Coklat 150 gms Kraft
5. Sampul X-RAY
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
Ukuran 18” x 14.5”
 
(460mm x 380mm)
Wallet Putih 100 gms Woodfree
6. Sampul CT SCAN
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
Ukuran 18” x 14.5”
 
(460mm x 380mm)
Saku Putih 100 gms Woodfree
7. Sampul UKTRASOUND
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
Ukuran 18” x 14.5”
 
(460mm x 380mm)
Saku Putih 100 gms Woodfree
8. Sampul MAMOGRAFI
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
Ukuran 18” x 14.5”
 
(460mm x 380mm)
Saku Putih 100 gms Woodfree
9. Sampul X- RAY
Bercetak KEMENTERIAN KESIHATAN
MALAYSIA, JABATAN PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK dan ALAMAT hospital
U
kuran 18” x 14.5”
 
(460mm x 380mm)
Wallet Putih 108 gms
PVC-Tidak
Mudah Koyak
Bil. Saiz Sampul Surat Jenis Sampul Warna Berat Asas Jenis Kertas
E. SAMPUL SURAT LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (LHDNM)
1. 115mm x 235mm
(4.5” x 9.5”)
 
Wallet Putih 100 gms Woodfree
2. 115mm x 235mm
(4.5” x 9.5”)
- Bertingkap
Wallet Putih 100 gms Woodfree
3. 165mm x 229mm
(6” x 9”)
 
Saku/Wallet Putih 100 gms Woodfree
4. 165mm x 229mm
(6” x 9”)
- Bertingkap
Saku/Wallet Putih 100 gms Woodfree
5. 180mm x 257mm
(7” x 10”)
 
Saku/Wallet Putih 100 gms Woodfree
6. 180mm x 257mm
(7” x 10”)
- Bertingkap
Saku/Wallet Putih 100 gms Woodfree
7. 230mm x 325mm Saku Putih 100 gms Woodfree
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 16/19
 
(9” x 12.75”)
 
8. 230mm x 325mm
(9” x 12.75”)
- Bertingkap
Saku Putih 100 gms Woodfree
9. 305mm x 406mm
(12” x 16”)
 
Saku Putih 100 gms Woodfree
10. 245mm x 160mm
 A-222
Wallet Putih 100 gms Woodfree
11. 325mm x 230mm
C4B-221
Saku Putih 100 gms Woodfree
12. 325mm x 230mm
C4B-222
Saku Putih 100 gms Woodfree
13. 225mm x 150mm
B9-206
Wallet Putih 100 gms Woodfree
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 17/19
 
Lampiran 2 Kepada Jadual II
FORMAT CAP UBAH HALA DI BELAKANG SAMPUL SURAT
SURAT TIDAK DAPAT DISERAHKAN
TANDAKAN ‘X’ DI PETAK YANG BERKENAAN
 
TELAH BERTUKAR/BERPINDAH ALA ALAMAT TIDAK LENGKAP
TIDAK DIKENALI TIADA PETI SURAT
SEBAB-SEBAB LAIN
 ALAMAT YANG BOLEH DIHUBUNGI JIKA ADA:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 18/19
 
LAMPIRAN B
PENYATA PESANAN BAGI BULAN ____________HINGGA ____________TAHUN___________
MENGIKUT KLAUSA 24 KONTRAK MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAH SAMPUL SURAT
NO KONTRAK: PERB/PK/ /2014
PESANAN BEKALAN/PENGHANTARAN
NAMA
 AGENSI
KERAJAAN
NO. DAN
TARIKH
PESANAN
TARIKH
BEKALAN
DIPERLUKAN
JENIS
ITEM
DAN
KOD
KUANTITI
JUMLAH
NILAI (RM)
TARIKH
BEKALAN
KUANTITI
DIBEKAL
NILAI
DIBEKAL
(RM)
KUATITI
BELUM
BEKAL
NILAI
BELUM
BEKAL
(RM)
CATATAN
JUMLAH KESELURUHAN
Tandatangan Kontraktor :
Jawatan :
Tarikh dan Cop Syarikat :
 Adalah disahkan bahawa penyata yang dinyatakan di atas adalah
benar bagi_____________ hingga___________tahun ____________
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.1
M.S. 19/19
 
LAMPIRAN C
 
PERANCANGAN PEROLEHAN SAMPUL SURAT TAHUN___________
KEMENTERIAN :
 AGENSI :
BULAN
JENIS
SAMPUL
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
JUMLAH
Tandatangan Pegawai :
Jawatan :
Tarikh dan Cop Agensi :
 Adalah disahkan bahawa penyata yang dinyatakan di atas adalah
benar bagi_____________ hingga___________tahun ____________
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 1/15
KONTRAK PUSAT BAGI PERKHIDMATAN POSLAJU
BUTIR-BUTIR KONTRAK
2. Kementerian Kewangan telah bersetuju melanjutkan kontrak bagi Perkhidmatan
PosLaju untuk tempoh selama tiga (3) tahun mulai 1 Oktober 2011 hingga 30 September
2014 dengan syarikat Pos Malaysia Berhad dan selepas ini disebut sebagai Kontraktor.
3. Butiran Kontraktor seperti berikut:
Syarikat/No. Kontrak
 Alamat/ No.Telefon/
 No. Faks
Bank
Pos Malaysia Berhad
(22990-M)
PERB/PK/2/2011
Pos Laju Headquarters
Tingkat 22, Blok Utama
Dataran Kewangan Darul Takaful
No.4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 KUALA LUMPUR
Telefon: 03-2263 4200
Faks : 03-2273 9127
HSBC Bank Malaysia Bhd
Cawangan KL Main
Leboh Ampang
50100 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank :
001-139377-021
HARGA
4.
 
Kadar harga bagi Perkhidmatan PosLaju seperti di
Lampiran A 
,

,

,
 

 dan

.
Kadar harga tersebut tertakluk kepada kadar cukai perkhidmatan yang ditetapkan oleh
Kerajaan. Kadar harga baru berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.
 ANGGARAN KEPERLUAN
5.
 
Agensi hendaklah mengemukakan anggaran keperluan kepada Kontraktor supaya
penyampaian perkhidmatan dapat dirancang.
 JENIS PERKHIDMATAN POSLAJU (DOMESTIK DAN LUAR NEGARA)
6.
 
Perkhidmatan domestik seperti berikut:
Bil. Jenis Perkhidmatan Skop Perkhidmatan Kadar Harga
1 PosLaju biasa iaitu
Next Day Delivery 
 
(NDD)
Bagi 61 pusat PosLaju dan serahan
antara satu (1) atau dua (2) hari bagi
lain-lain tempat
Lampiran A
2
Time Certain Service
(TCS)
Serahan sebelum jam 10.00 pagi
dengan tambahan caj sebanyak
RM3.50 pada kadar PosLaju biasa
untuk setiap konsainan
Lampiran B
3
Same Day Delivery
Service
 (SDD)
Serahan pada hari yang sama dengan
tambahan caj RM6.00 bagi serahan
Lampiran C
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 2/15
Bil. Jenis Perkhidmatan Skop Perkhidmatan Kadar Harga
dalam kawasan (local town) dan
RM7.50 bagi luar kawasan (
cross-
town
)
4
Putrajaya Express
Penghantaran untuk dokumen antara
Lembah Klang dan Putrajaya atau
Cyberjaya dalam hari yang sama
Lampiran D
7.
 
Perkhidmatan luar negara seperti di
Lampiran E 
.
PUSAT POSLAJU
8.
 
Perkhidmatan kutipan (
 pick-up
) bagi item yang hendak dihantar adalah disediakan jika
diperlukan oleh Kementerian/Jabatan. Perkhidmatan kutipan ini berserta serahan pintu ke
pintu disediakan di 61 buah Pusat PosLaju seperti di
Lampiran F 
.
PEMBAYARAN BIL
9.
 
Pembayaran bil-bil yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah dibuat mengikut
tatacara semasa yang ditetapkan dan masih berkuat kuasa. Bagi pesanan yang telah
disempurnakan oleh Kontraktor dengan memuaskan, bil mengenainya hendaklah dijelaskan
dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh bil itu diterima.
10.
 
Walau apa pun peraturan penerimaan yang diamalkan oleh sesuatu Agensi,
pengesahan penerimaan perkhidmatan mestilah dibuat dengan segera pada hari perkhidmatan
disempurnakan untuk membolehkan Kontraktor mengemukakan bil pembayaran seberapa
segera.
11.
 
Bayaran hanya perlu dijelaskan setelah mendapat bil tuntutan dari kontraktor.
Bayaran akan dikembalikan sekiranya item yang dipos tidak dapat diserahkan dalam tempoh
 yang ditetapkan.
PERKHIDMATAN YANG TIDAK MENGIKUT STANDARD SERAHAN
12.
 
Kontraktor akan memulangkan caj pengeposan kepada pengirim sekiranya berlaku
kelewatan serahan atau serahan yang tidak mengikut standard PosLaju. Pemulangan caj
pengeposan ini adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut:
i.
 
Terhad kepada perkhidmatan NDD sahaja;
ii.
 
Pengeposan dibuat dari pusat PosLaju ke kawasan serahan pusat PosLaju
sahaja;
iii.
 
Maklumat nama dan alamat penerima serta pengirim ditulis dengan betul,
 jelas dan lengkap di Nota Konsainan PosLaju;
iv.
 
Standard serahan mengikut hari bekerja sahaja; dan
v.
 
Terhad kepada cubaan serahan kali pertama sahaja.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 3/15
13.
 
Walau apa pun di perenggan 12, Kontraktor tidak akan memulangkan caj
pengeposan sekiranya kelewatan serahan berlaku disebabkan perkara-perkara berikut:
a.
Force meajure
 termasuk bencana alam, cuaca buruk, tanah runtuh atau banjir;
b. Kiriman ditahan atau dirampas oleh pihak berkuasa seperti Kastam, Polis,
Kementerian Dalam Negeri atau mana-mana pihak berkuasa yang lain;
c. Faktor teknikal seperti kerosakan kapal terbang, pembatalan atau perubahan
 jadual penerbangan; dan
d. Perubahan laluan di luar kawalan Kontraktor.
14.
 
Bagi perkhidmatan lain seperti SDD, TCS dan
Putrajaya Express
, hanya surcaj
perkhidmatan akan dikembalikan jika berlaku serahan yang tidak menepati standard serahan
 yang ditetapkan.
15.
 
Jika berlaku kehilangan, bayaran pampasan akan dibayar mengikut nilai sebenar
barang tersebut tertakluk kepada had maksima RM300.00 untuk bungkusan melebihi 2kg
dan had maksima RM100.00 untuk dokumen 2kg dan ke bawah. Jika nilai barang melebihi
nilai tersebut, ia bolehlah diinsuranskan melalui skim yang ditawarkan oleh Kontraktor.
PENGGUNAAN KONTRAK
16.
 
Semua Agensi hendaklah menggunakan Pekeliling Kontrak ini sepenuhnya dan
tidak dibenarkan membeli dari punca lain tanpa kelulusan Bahagian Perolehan Kerajaan
(BPK), Kementerian Kewangan atau Pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang
berkenaan.
 
17.
 
Agensi adalah dibenarkan membuat pembelian di luar kontrak sekiranya harga yang
ditawarkan di pasaran adalah lebih murah dan kompetitif berbanding harga kontrak dan
dapat dibuktikan bahawa kontraktor tidak dapat melaksanakan perkhidmatan tersebut
tertakluk kepada kelulusan BPK, Kementerian Kewangan. Perolehan di luar PKP ini hendaklah
dilaksanakan mengikut tatacara perolehan semasa yang berkuat kuasa.
 ADUAN
18.
 
Agensi hendaklah mengemukakan aduan secara rasmi mengenai prestasi
kontraktor yang kurang memuaskan, jika ada, ke Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan seperti alamat berikut:
 
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Bahagian Perolehan Kerajaan
(Seksyen Bekalan Dan Perkhidmatan)
Aras 3, Blok Utara
Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 4/15
62592 PUTRAJAYA
19.
 
Agensi juga boleh membuat aduan secara terus kepada Kontraktor melalui ruangan
aduan khas di laman sesawang PosLaju
(
www.poslaju.com.my 
)
 berkenaan kelewatan
penghantaran dan lain-lain permasalahan berhubung perkhidmatan PosLaju.
HAL-HAL LAIN
20.
 
Sebarang pertanyaan mengenai PKP ini juga boleh dirujuk kepada Bahagian Perolehan
Kerajaan, Kementerian Kewangan di talian telefon 03-8882 4088 atau 8882 3278.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 5/15
Lampiran A
ZON 1 ZON 2 ZON 3 ZON 4 ZON 5
KADAR (RM)
Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru
2.80 3.22 3.60 4.14 4.80 5.52 5.20 5.98 5.60 6.44
0.64 0.74 0.80 0.92 1.20 1.38 1.20 1.38 1.60 1.84
ZON 1 ZON 2 ZON 3 ZON 4 ZON 5
KADAR (RM)
Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru
7.60 8.74 12.80 14.72 16.80 19.32 20.80 23.92 24.80 28.52
0.40 0.46 1.60 1.84 2.40 2.76 2.80 3.22 3.20 3.68
Zon 1 : Serahan Dalam Bandar (Dalam kawasan Pusat Poslaju sahaja)
Zon 2 : Dalam Semenanjung Malaysia/Sabah/Sarawak
Zon 3 : Di antara Sabah & Sarawak
Zon 4 : Di antara Semenanjung Malaysia & Sarawak
Zon 5 : Di antara Semenanjung & Sabah
Kadar di atas adalah termasuk 5% caj pengendalian & 10% caj bahan api Dan tertakluk kepada 6% cukai perkhidmatan.
Kadar lama berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2011 hingga 31 Disember 2011. Kadar baru berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 6/15
Lampiran B
KADAR DOMESTIK - TIME CERTAIN SERVICE (TCS)
-MESTI SERAH SEBELUM JAM 10.00 PAGI-
ZON
Dokumen Bungkusan
500 gm Pertama Tambahan 250 gm 2.001 - 2.5 kg Tambahan 0.5 kg
Kadar (RM) Kadar (RM) Kadar (RM) Kadar (RM)
Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru
Zon 1
2.80 3.22 0.64 0.74 7.60 8.74 0.40 0.46
Zon 2
3.60 4.14 0.80 0.92 12.80 14.72 1.60 1.84
Zon 3
4.80 5.52 1.20 1.38 16.80 19.32 2.40 2.76
Zon 4
5.20 5.98 1.20 1.38 20.80 23.92 2.80 3.22
Zon 5
5.60 6.44 1.60 1.84 24.80 28.52 3.20 3.68
Nota
Zon 1 : Serahan Dalam Bandar (Dalam kawasan Pusat Poslaju sahaja)
Zon 2 : Dalam Semenanjung Malaysia/Sabah/Sarawak
Zon 3 : Di antara Sabah & Sarawak
Zon 4 : Di antara Semenanjung Malaysia & Sarawak
Zon 5 : Di antara Semenanjung & Sabah
Kadar Time Certain Service: kadar biasa Poslaju (NDD) + tambahan surcaj sebanyak RM3.50 akan dikenakan untuk setiap konsainan.
Tiada diskaun terhadap nilai surcaj.
Kadar lama berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2011 hingga 31 Disember 2011. Kadar baru berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 7/15
Lampiran C
KADAR DOMESTIK SERAHAN HARI YANG SAMA
SAME DAY DELIVERY SERVICE (SDD) RATE
Berat (
ί 
) SDD Local Town SDD Cross-Town
Caj Surcaj Kadar Bersih Caj Surcaj Kadar Bersih
Kadar (RM) Kadar (RM)
Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru
(
ί 
) < 500 gm
2.80 3.22 6.00 8.80 9.22 3.60 4.14 7.50 11.10 11.64
500 gm < (
ί 
) < 750 gm
3.60 4.14 6.00 9.60 10.14 4.40 5.06 7.50 11.90 12.56
750 gm < (
ί 
) < 1 kg
5.60 6.44 6.00 11.60 12.44 4.80 5.52 7.50 12.30 13.02
 Nota :
Had berat : 1kg
Tertakluk kepada 6% cukai
perkhidmatan
Tiada diskaun terhadap nilai surcaj
Kadar lama berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2011 hingga 31 Disember 2011. Kadar baru berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 8/15
Lampiran D
KADAR DOMESTIK PUTRAJAYA EXPRESS
1) Perkhidmatan penghantaran ini ialah untuk
dokumen
 antara Lembah Kelang dan Putrajaya atau Cyberjaya
dalam hari yang sama.
2) Perkhidmatan ini boleh didapati di pusat PosLaju Lembah Kelang iaitu di Kuala Lumpur, Shah Alam, Klang,
Bandar Baru Bangi, Petaling Jaya, Batu Caves, Cheras, Putrajaya, Puchong atau lain-lain bandar yang akan
dimaklumkan oleh Kontraktor dari masa ke semasa.
3) Perkhidmatan pungutan disediakan di Lembah Kelang, Putrajaya dan Cyberjaya.
ITEM
1) Dokumen sahaja.
2) Berat sehingga 2kg sahaja.
GERENTI
1) Bayaran pengeposan dikembalikan jika berlaku kegagalan perkhidmatan.
2) Gantirugi untuk kerosakan atau kehilangan adalah mengikut terma dan syarat perkhidmatan PosLaju.
KOS
1) Hanya RM 13.80 untuk setiap penghantaran.
2) Kadar di atas tertakluk kepada 6% cukai kerajaan.
 MASA PENGEPOSAN
1) Pengeposan di kaunter sebelum pukul 12 tengahari.
2) Perkhidmatan pungutan sebelum pukul 11 pagi.
3) Perkhidmatan disediakan dari Isnin - Jumaat sahaja kecuali cuti umum.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 9/15
Lampiran E
PosLaju International Rates Schedule
 NO COUNTRY DOCUMENT MERCHANDISE
1st 500gm Next 500gm 1st 500gm Next 500gm
Rates (RM) Rates (RM)
Old
Rates
 New
Rates
Old
Rates
 New
Rates
Old
Rates
 New
Rates
Old
Rates
 New
Rates
1 ARGENTINA 90 103.5 40 46 137 157.55 39 44.85
2 AUSTRALIA 60 69 15 17.25 75 86.25 14 16.1
3 AUSTRIA 80 92 35 40.25 100 115 30 34.5
4 BAHRAIN 70 80.5 20 23 75 86.25 20 23
5 BANGLADESH 55 63.25 10 11.5 60 69 10 11.5
6 BELGIUM 70 80.5 20 23 100 115 15 17.25
7 BHUTAN 75 86.25 32 36.8 115 132.25 39 44.85
8 BRAZIL 85 97.75 40 46 137 157.55 38 43.7
9 BRUNEI 35 40.25 8 9.2 43 49.45 6 6.9
10 BULGARIA 80 92 35 40.25 157 180.55 40 46
11 CAMBODIA 40 46 6 6.9 52 59.8 6 6.9
12 CANADA 55 63.25 20 23 110 126.5 22 25.3
13 CHILE 85 97.75 40 46 180 207 55 63.25
14 CHINA 45 51.75 12 13.8 63 72.45 12 13.8
15 CUBA 90 103.5 65 74.75 180 207 55 63.25
16 CYPRUS 90 103.5 30 34.5 157 180.55 40 46
17 CZECH. REP 90 103.5 35 40.25 157 180.55 40 46
18 DENMARK 80 92 20 23 100 115 15 17.25
19 EGYPT 80 92 15 17.25 90 103.5 15 17.25
20 ESTONIA 80 92 20 23 157 180.55 40 46
21 FIJI 90 103.5 35 40.25 180 207 55 63.25
22 FINLAND 80 92 35 40.25 100 115 15 17.25
23 FRANCE 70 80.5 20 23 100 115 15 17.25
24 GERMANY 70 80.5 20 23 100 115 19 21.85
25 GHANA 90 103.5 60 69 180 207 55 63.25
26 GREECE 90 103.5 35 40.25 100 115 20 23
27 HONG KONG 42 48.3 10 11.5 55 63.25 12 13.8
28 HUNGARY 85 97.75 35 40.25 160 184 36 41.4
29 ICELAND 85 97.75 35 40.25 123 141.45 20 23
30 INDIA 45 51.75 10 11.5 65 74.75 12 13.8
31 INDONESIA 35 40.25 8 9.2 45 51.75 6 6.9
32 IRAN 85 97.75 30 34.5 115 132.25 22 25.3
33 IRELAND 75 86.25 25 28.75 100 115 15 17.25
34 ITALY 75 86.25 25 28.75 100 115 15 17.25
35 JAPAN 47 54.05 12 13.8 64 73.6 15 17.25
36 JORDAN 85 97.75 35 40.25 75 86.25 20 23
37 KAZAKHSTAN 85 97.75 40 46 157 180.55 40 46
38 KENYA 85 97.75 35 40.25 100 115 30 34.5
39 KUWAIT 85 97.75 30 34.5 75 86.25 20 23
40 LAOS 40 46 8 9.2 52 59.8 8 9.2
41 LEBANON 80 92 30 34.5 160 184 40 46
42 LIECHTENSTEIN 80 92 30 34.5 110 126.5 35 40.25
43 LUXEMBOURG 80 92 25 28.75 144 165.6 22 25.3
44 MACAU 44 50.6 10 11.5 60 69 12 13.8
45 MALAWI 90 103.5 60 69 180 207 42 48.3
46 MALDIVES 60 69 12 13.8 65 74.75 12 13.8
 NO COUNTRY DOCUMENT 
 
 MERCHANDISE
 
1st 500gm Next 500gm 1st 500gm Next 500gm
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 10/15
Rates (RM)
 
Rates (RM)
 
Old
Rates
 New
Rates
Old
Rates
 New
Rates
Old
Rates
 New
Rates
Old
Rates
 New
Rates
47 MAURITIUS 90 103.5 60 69 180 207 40 46
48 MEXICO 80 92 25 28.75 137 157.55 30 34.5
49 MONGOLIA 70 80.5 25 28.75 150 172.5 22 25.3
50 MOROCCO 82 94.3 65 74.75 180 207 45 51.75
51 MYANMAR 77 88.55 20 23 80 92 20 23
52 NEPAL 77 88.55 25 28.75 90 103.5 30 34.5
53 NETHERLANDS 75 86.25 25 28.75 110 126.5 23 26.45
54 NEW ZEALAND 55 63.25 15 17.25 76 87.4 17 19.55
55 NIGERIA 90 103.5 60 69 150 172.5 42 48.3
56 NORWAY 80 92 30 34.5 120 138 25 28.75
57 OMAN 80 92 40 46 150 172.5 40 46
58 PAKISTAN 45 51.75 10 11.5 62 71.3 12 13.8
59 P.N GUINEA 50 57.5 15 17.25 66 75.9 15 17.25
60 PHILIPPINES 35 40.25 9 10.35 55 63.25 8 9.2
61 POLAND 85 97.75 40 46 160 184 40 46
62 PORTUGAL 75 86.25 25 28.75 100 115 15 17.25
63 QATAR 85 97.75 25 28.75 75 86.25 20 23
64 RUSSIA 90 103.5 35 40.25 110 126.5 20 23
65 SAUDI ARABIA 75 86.25 25 28.75 80 92 25 28.75
66 SERBIA & MONTENEGRO 90 103.5 40 46 157 180.55 40 46
67 SINGAPORE 22 25.3 2 2.3 40 46 5 5.75
68 SLOVAKIA 90 103.5 40 46 157 180.55 40 46
69 SOLOMON ISLANDS 90 103.5 65 74.75 180 207 55 63.25
70 SOUTH AFRICA 85 97.75 40 46 150 172.5 39 44.85
71 SOUTH KOREA 43 49.45 12 13.8 65 74.75 15 17.25
72 SPAIN 85 97.75 35 40.25 115 132.25 15 17.25
73 SRI LANKA 45 51.75 10 11.5 65 74.75 12 13.8
74 SUDAN 88 101.2 65 74.75 180 207 55 63.25
75 SURINAME 88 101.2 65 74.75 180 207 55 63.25
76 SWEDEN 75 86.25 25 28.75 130 149.5 30 34.5
77 SWITZELAND 75 86.25 25 28.75 130 149.5 30 34.5
78 SYRIA 85 97.75 40 46 155 178.25 40 46
79 TAIWAN 46 52.9 12 13.8 65 74.75 12 13.8
80 TAJIKISTAN 85 97.75 38 43.7 155 178.25 40 46
81 THAILAND 36 41.4 6 6.9 45 51.75 6 6.9
82 TUNISIA 88 101.2 65 74.75 100 115 30 34.5
83 TURKEY 80 92 20 23 70 80.5 20 23
84 UKRAINE (KIEV) 85 97.75 40 46 155 178.25 40 46
85 UAE 75 86.25 20 23 80 92 20 23
86 U.KINGDOM 70 80.5 20 23 100 115 15 17.25
87 USA 65 74.75 20 23 100 115 20 23
88 UZBEKISTAN 90 103.5 40 46 157 180.55 40 46
89 VENEZUELA 110 126.5 20 23 120 138 20 23
90 VIETNAM 40 46 7 8.05 50 57.5 6 6.9
91 YEMEN 82 94.3 40 46 157 180.55 40 46
92 REST OF THE WORLD 90 103.5 65 74.75 180 207 55 63.25
The old rates took effect from October 1, 2011 until December 31, 2011
The new rates will take effect from Januari 1, 2012
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 11/15
PUSAT POSLAJU
 
KUALA LUMPUR
POSLAJU KUALA LUMPUR
Jalan Tun Sambanthan
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03-2263 2626
Faks: 03-2274 4000
POSLAJU CHERAS
No 5 & 7, Jalan 12/91A
Taman Shamelin Perkasa
Batu 3 1/2 Cheras
56100 Kuala Lumpur
Tel: 03-9283 2459
Faks: 03-9284 1809
SELANGOR
POSLAJU SHAH ALAM
No. 4, Jalan Jurunilai U1/20
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Tel: 03-5569 1916/1915
Faks: 03-5569 1920
POSLAJU PETALING JAYA
Lot 2, Jalan 51A/227C
Seksyen 51A
46100 Petaling Jaya
Tel: 03-7960 2806/3157
Faks: 03-7960 3217
POSLAJU BANDAR BARU BANGI
No. 24, Jalan P10/16
Taman Industri Selaman
43650 Bandar Baru Bangi
Tel: 03-8925 5226
Faks: 03-8925 5328
POSLAJU KLANG
No. 9, Grd Floor & 1
st 
 Floor
No. 11, Grd Floor,
Jalan Raya Timur KS/1
41000Klang
Tel: 03-33711031/1050
Faks: 03-33710669
Lampiran F
SELANGOR
POSLAJU RAWANG
No 2B-1-13 & 2B-1-1,
Jalan Mutiara 3
Mutiara Business Centre
48000 Rawang
Tel: 03-6093 4642
Faks: 03-6091 2597
POSLAJU BANTING
No 64 Jalan Emas 2
Bandar Sungai Emas
42700 Banting
Tel: 03-3180 3748
Faks: 03-3180 3746
POSLAJU PUTRAJAYA
(Service Centre)
Lot R19, Bangunan Auditorium
No 24, Persiaran Perdana
Kompleks Perbadanan Putrajaya
Presint 3
62675 Putrajaya
Tel: 03-8890 2489
Faks: 03-8890 2490
POSLAJU KUALA SELANGOR
No 50 Jalan Melati 3/1
Bandar Melawati
45000 Kuala Selangor
Tel: 03-3281 2654
Faks: 03-3289 8349
POSLAJU BATU CAVES
No. 31 & 33,
(Lot B2B-P2-7 & Lot B2B

P2-8)
Jalan DBP 1, Dolomite Business Park
68100 Batu Caves
Tel: 03-6185 1592/1593
Faks: 03-6185 1611
POSLAJU PUCHONG
No. 1, Jalan TPP 1/7
Taman Industri Puchong
47100 Puchong
Tel: 03-8060 1226/1725
Faks: 03-8060 2058
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 12/15
 NEGERI SEMBILAN
POSLAJU SEREMBAN
No. 148
Jalan Bandar Senawang 7
Pusat Bandar Senawang
70450 Seremban
Tel: 06-678 9500/8700
Faks: 06-6781400
POSLAJU NILAI
PT 5797 Jalan TS, 2/1G
Taman Semarak
71900 Nilai
Tel: 06-799 4393
Faks: 06-799 9628
POSLAJU BAHAU
No.21, Jalan Masjid
Pusat Perniagaan Bahau
72100 Bahau
Tel: 06-454 3182/3185
Faks: 06-454 3178
POSLAJU PORT DICKSON
No. 33 & 34 (Ground Floor),
Jalan DS 2/1
Bandar Dataran Segar
Batu 3, Jalan Seremban
71010 Port Dickson
Tel: 06-651 6315/6316
Faks: 06-651 6342
 MELAKA 
 
POSLAJU MELAKA
Jalan Tun Fatimah
Pasir Putih
75350 Bachang
Melaka
Tel: 06-336 3561/336 3560
Faks: 06-3363840
 JOHOR
POSLAJU JOHOR BAHRU
No. 4, Jalan Bakti
Kawasan Perindustrian Larkin
80350 Johor Bahru
Tel: 07-235 2143/2146
Faks: 07-235 7055
POSLAJU KLUANG
1439, Jalan Sultanah
86000 Kluang
Tel: 07-774 5166/772 0166
Faks: 07-772 8166
POSLAJU BATU PAHAT
No. 30, Jalan Kundang
Taman Bukit Pasir
83000 Batu Pahat
Tel: 07-432 0171/0181
Faks: 07-433 4681
POSLAJU MUAR
No 217 Jalan Meriam
84000 Muar
Tel: 06-953 3135/3134
Faks: 06-951 6734
POSLAJU PASIR GUDANG
No 12, Pusat Perdagangan
Jalan Bandar
81700 Pasir Gudang
Tel: 07-256 1992/1993
Faks: 07-256 5991
POSLAJU SEGAMAT
51B, Jalan Genuang
Kampung Abdullah
85000 Segamat
Tel: 07-931 8568/7894
Faks: 07-931 6346
POSLAJU PEKAN NENAS
Lot 2656 Jalan Johor
81500 Pekan Nenas
Pontian
Tel: 07-699 1662/1666
Faks: 07-699 1676
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 13/15
PAHANG
 
POSLAJU KUANTAN
A-141, Bangunan Sri Palma
Jalan Haji Abdul Aziz
25000 Kuantan
Tel: 09-516 1809/1326
Faks: 09-516 4809
POSLAJU TEMERLOH
No. 19A & 19B
Batu 3, Jalan Mentakab
28000 Temerloh
Tel: 09-296 5566/3344
Faks: 09-296 4455
POSLAJU BENTONG
No T IP-2 & TBP-2
Pusat Perniagaan Ketari
Jalan Ketari
28700 Bentong
Tel: 09-222 8236/37
Faks: 09-2228232
KELANTAN
 
POSLAJU KOTA BHARU
Pos Malaysia Berhad
Jalan Sultan Ibrahim
15670 Kota Bharu
Tel: 09-741 2756
Faks: 09-741 2757
POSLAJU MACHANG
Lot No. 601, No. 1
Terminal Bas Ekspres
Jalan Bandar Besar Machang
18500 Machang
Tel: 09-975 4141/975 7077
Faks: 09-975 7220
 TERENGGANU
 
POSLAJU KUALA TERENGGANU
No. 1081-W, Jalan Sultan Sulaiman
20000 Kuala Terengganu
Tel: 09-631 7845/ 5214
Faks: 09-631 5325
POSLAJU CHUKAI
Lot No. PT10715
Taman Chukai Utama,
Fasa 4,
24000 Kemaman
Tel: 09-858 9300/9211
Faks: 09-858 9207
POSLAJU DUNGUN
Pejabat Pos Dungun
JKR 911, Jalan Merebuk
23000 Dungun
Tel: 09-842 3512
POSLAJU JERTEH
Lot 146, Jalan Pasir Akar
22000 Jerteh
Tel: 09-690 4232/3082/4220
Faks: 09-6904223
PULAU PINANG
 
POSLAJU PULAU PINANG
245, Lebuh Victoria
10300 Georgetown
Tel: 04-263 7931
Faks: 04-263 2896
POSLAJU BUTTERWORTH
Jalan Bagan Dalam
12100 Butterworth
Tel: 04-332 6734
Faks: 04-331 4730
POSLAJU BUKIT MERTAJAM
No 42 Jalan Bayu Mutiara 2
Taman Mutiara, Mukim 11
Bukit Tengah
14000 Seberang Prai
Tel: 04-507 4513
Faks: 04-508 4423
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 14/15
PERLIS
 
POSLAJU KANGAR
No. 10, Rumah Kedai Dua Tingkat
Jalan Sena Indah 3
Taman Sena Indah
01000 Kangar
Tel: 04-976 1418/977 1555
Faks: 04-977 2555
KEDAH
 
POSLAJU ALOR SETAR
Pos Malaysia Berhad
Jalan Stadium
05670 Alor Star
Tel: 04-730 5675/732 3689
Faks: 04-732 8401
POSLAJU SUNGAI PETANI
No. 68, Jalan Fairuz 4
Taman Perusahaan Ringan Bakar
Arang
08000 Sungai Petani
Tel: 04-431 5112/5113
Faks: 04-431 5959
POSLAJU KULIM
No. 206 & 207, Taman Seluang
Kelang Lama
09000 Kulim
Tel: 04-490 6553/6554
Faks: 04-490 8467
POSLAJU LANGKAWI
No 27 & 28 Taman Sri Belian
Jalan Air Hangat
07000 Langkawi
Tel: 04-966 0455
Faks: 04-966 1455
POSLAJU JITRA
No. 8A & 8B
Jalan Changlun
06000 Jitra
Tel: 04-9170386/87
Faks: 04-9170393
 
PERAK 
 
POSLAJU IPOH
Bangunan Perniagaan Melayu Negeri
Perak
11 Lot PT 138197
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab
30000 Ipoh
Tel: 05-255 3155
Faks: 05-255 6055
POSLAJU TAIPING
Pos Malaysia Berhad
Jalan Barrack
34000 Taiping
Tel: 05-805 7153
Faks: 05-808 7877
POSLAJU TELUK INTAN
No. 132 Jalan Intan 5
Bandar Baru
36000 Teluk Intan
Tel: 05-625 1200
Faks: 05-621 8419
POSLAJU SITIAWAN
No. 5 & 6, Tingkat Bawah
Wisma Tian Siang,
Jalan Datuk Ahmad Yunus,
32000 Sitiawan
Tel: 05-691 9755
Faks: 05-691 1755
POSLAJU TAPAH
JKR 138, Jalan Stesyen,
35000 Tapah
Tel: 05-4011108/02
Faks: 05-4011106
POSLAJU KUALA KANGSAR
No. 8H (PT 3011)
Jalan Daeng Selili
33000 Kuala Kangsar
Tel: 05-776 1451/ 1615
Faks: 05-776 1448
POSLAJU TANJUNG MALIM
No. 2A & No. 6, Tingkat Bawah
Jalan Tanjung Utama
35900 Tanjung Malim
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.2
M.S. 15/15
SABAH
 
POSLAJU KOTA KINABALU
Jalan Chong Thein Vun
Off Jalan Abdul Razak
88670 Kota Kinabalu
Tel: 088-231 297/212 419
Faks: 088-265 667
POSLAJU SANDAKAN
Jalan Leila
90000 Sandakan
Tel: 089-210 594/229 454
Faks: 089-229 454
POSLAJU TAWAU
POS MALAYSIA BERHAD
Jalan Tun Hamdan
91000 Tawau
Tel: 089-772 414
Faks: 089-772 414
POSLAJU LAHAD DATU
POSMALAYSIA BERHAD
Jalan Teratai
91100 Lahad Datu
Tel: 089-880735
Faks: 089-8800652
POSLAJU KENINGAU
Lot No. 2 & No. 3, Block F
Ground Floor, Keningau Plaza
Keningau
89008 Keningau
 WILAYAH PERSEKUTUAN
LABUAN
POSLAJU LABUAN
Bangunan Tang Kah Wah
87000 Labuan
Tel: 087-410 104/412 349
Faks: 087-410 104
SARAWAK 
 
POSLAJU KUCHING
Lot 619, Blok 16 KCLD
Jalan Song
93350 Kuching, Sarawak
Tel: 082-461 612/100
Faks: 082-456088
POSLAJU BINTULU
KM 1 , Jalan Tun Razak
97000 Bintulu
Tel: 086-339 450/311 228
Faks: 086-338 221
POSLAJU SIBU
Lot 234A
Jalan Tun Abang Haji Openg
96000 Sibu
Tel: 084-345 998/337 555/332
198
Faks: 084-338 033
POSLAJU SARIKEI
No. 83A & 83B
Jalan Masjid Lama
96100 Sarikei
Tel: 084-656122
Faks: 084-655 586
POSLAJU MIRI
Jalan Pos
98000 Miri
Tel: 085-422 388/414 388
Faks: 085-435 288
POSLAJU SRI AMAN
D/A Pos Malaysia Sri Aman
Jalan Durian, 95000
Sri Aman
Tel: 083-326 100
Faks: 083-326 103
POSLAJU LIMBANG
D/A Pos Malaysia Limbang
Jalan Buang Siol
98700Limbang
Tel: 085-212 039
Faks: 085-212 011
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.3
M.S. 1/7
Kontrak Pusat Bagi Bekalan Dan Pengiriman High Density Polythylene (HDPE)
Fittings
Di Seluruh Malaysia
 TUJUAN
Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
 
(PKP) ini bertujuan memaklumkan kepada semua
Agensi Kerajaan mengenai Kontrak Pusat bagi bekalan dan pengiriman
HDPE fittings
 
kepada semua Agensi Kerajaan di Seluruh Malaysia.
BUTIR-BUTIR KONTRAK
2.
 
Kementerian Kewangan telah bersetuju melanjutkan kontrak bagi bekalan dan
pengiriman HDPE
Fittings
kepada semua Agensi Kerajaan di Seluruh Malaysia untuk
tempoh selama
 tiga (3) tahun
mulai
 1 September 2011 hingga 31 Ogos 2014
 
dengan syarikat pembekal (Kontraktor) Megapadu Sdn. Bhd.
3.
 
Butiran lengkap Kontraktor seperti berikut:
Syarikat/No. Kontrak Alamat/ No.Telefon/
 No. Faks
Perincian Bank
 Megapadu Sdn. Bhd.
PERB/PK/01/2011
No. 12 Jalan Bursa 23/4
Seksyen 23,
40300 Shah Alam
Selangor
Tel : 03-5548 4848
Faks : 03-5548 4849
RHB Islamic Bank Berhad
Lot No. G-01, Ground Floor
Bangsar Shopping Centre Office
Tower
Jalan Maarof, Bangsar
59000 Kuala Lumpur
No. Akaun : 2-64272-00000-800
HARGA KONTRAK DAN SPESIFIKASI HDPE FITTINGS
4. Harga HDPE
Fittings
 adalah seperti di
 Jadual I
 dan merupakan harga bersih
termasuk semua cukai, kos pembungkusan dan kos penghantaran. Spesifikasi HDPE
Fittings
seperti di
 Jadual II.
 
 ANGGARAN KEPERLUAN
5. Agensi dikehendaki membuat perancangan perolehan tahunan serta
mengemukakan
anggaran keperluan dan jangka masa pembekalan yang diperlukan
 
kepada Kontraktor yang dinyatakan di perenggan 3 di atas untuk membolehkan pihak
Kontraktor membuat perancangan pembekalan. Satu salinan jadual perancangan
berkenaan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian
Kewangan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.3
M.S. 2/7
PESANAN
6.
 
Agensi hendaklah membuat
pembelian terus
 dengan Kontraktor yang dinyatakan
di perenggan 3 di atas. Bagi item HDPE
 Fittings
 lain yang tidak dikeluarkan oleh Megapadu
Sdn. Bhd. dan yang diimport, perolehan oleh Agensi hendaklah dilaksanakan mengikut
tatacara perolehan semasa dengan syarikat-syarikat pembekal yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan.
7.
 
Semua pesanan hendaklah dibuat terus kepada Kontraktor dengan mencatatkan
nombor kontrak, jenis/saiz item dan kuantiti keperluan. Pesanan akhir oleh Agensi
mestilah dibuat tidak lewat daripada
enam (6) minggu
 sebelum tarikh Kontrak tamat.
8.
 
Tiada pesanan minimum ditetapkan bagi sesuatu pesanan, walau bagaimanapun
kuantiti pesanan bagi setiap penghantaran hendaklah bersesuaian dan munasabah.
Keperluan yang terlalu besar janganlah diminta melalui satu pesanan sahaja tetapi
hendaklah dipecah-pecahkan kepada beberapa pesanan. Pesanan-pesanan itu pula
hendaklah dijarakkan tempohnya mengikut jangka masa yang munasabah untuk
membolehkan Kontraktor menguruskan bekalan mengikut pesanan-pesanan yang
berkenaan.
9.
 
Apabila membuat pesanan, Agensi hendaklah memberi alamat yang lengkap dan
nama pegawai yang menguruskan bekalan serta nombor telefon, nombor faks dan e-mel
supaya pembekalan dapat disempurnakan dengan teratur dan tepat pada tempat yang
dikehendaki.
10.
 
Pihak Agensi juga dinasihatkan supaya menyampaikan pesanan secara elektronik
(faks atau e-mel) kepada kontraktor pada tarikh ia ditandatangani bagi memastikan
pembekalan dapat disempurnakan di dalam tempoh yang ditetapkan.
PEMBUNGKUSAN
11.
 
Harga kontrak adalah termasuk alat-alat pembungkusan dan kotak-kotak yang
dibekalkan oleh kontraktor. Semua kotak pembungkusan mempunyai label pada sekurang-
kurangnya dua belah bahagian luar bungkusan tersebut dengan mempunyai catatan alamat
pemesan, keterangan item dan kuantiti. Bagi bekalan yang mengandungi lebih dari satu
bungkusan/kotak, bilangan bungkusan/kotak akan juga dinyatakan.
12.
 
Semua item yang kecil dan bercerai hendaklah mempunyai tanda pengenalan dan
 jika item ini dibungkus, jenis item akan dicatatkan di luar bungkusan. Bungkusan ini akan
diperbuat daripada kotak tebal, kertas kalis air atau selofan yang bermutu tinggi.
13.
 
Semua item hendaklah dibungkus atau diikat sedemikian rupa supaya ia tidak
bergerak dan rosak semasa dalam peralihan atau semasa dalam perjalanan. Item yang
diperbuat daripada logam pula yang mana mudah karat hendaklah dipelihara dengan
menggunakan
 preservatives
 yang sesuai atau bahan lilin pemeliharaan karat.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.3
M.S. 3/7
 TEMPOH PENYERAHAN
14. Tempoh penyerahan bekalan adalah dalam masa
enam (6) minggu
 dari tarikh
pesanan rasmi dikeluarkan. Sekiranya perlu, Agensi adalah dibenarkan untuk membuat
perubahan tempoh penyerahan kepada sesuatu tempoh lain tertakluk kepada syarat-syarat
berikut:-
i.
 
Perubahan ini dibuat dengan persetujuan bertulis Pegawai Pengawal atau
wakilnya dengan Kontraktor. Salinan persetujuan tersebut hendaklah
dikemukakan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan;
dan
ii.
 
Agensi berkenaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perubahan ini.
15. Bekalan yang diserahkan oleh Kontraktor pada masa dan tarikh yang ditetapkan di
dalam
Borang Pesanan
 tidak boleh ditolak tanpa arahan bertulis pegawai yang membuat
pesanan. Jika penolakan dibuat secara
 ad hoc
tanpa memberitahu Kontraktor terlebih
dahulu, tindakan boleh diambil terhadap pegawai berkenaan seperti menanggung segala
tuntutan ganti rugi daripada Kontraktor berkenaan jika ada.
HAK AGENSI JIKA BEKALAN TIDAK MENGIKUT KONTRAK
16. Sekiranya Kontraktor
lewat membuat penyerahan
 HDPE
Fittings
 mengikut
tempoh masa yang ditetapkan di perenggan 14, Agensi boleh:-
i.
 
Menerima HDPE
Fittings
tersebut dan menuntut daripada Kontraktor
pampasan sebanyak
lima (5) peratus
 daripada nilai pesanan;
atau
ii.
 
Membatalkan pesanan HDPE
Fittings
 dan membeli HDPE
Fittings
 tersebut
daripada punca lain. Dalam hal sedemikian, jika kos pembelian HDPE
Fittings
 daripada punca lain melebihi harga kontrak, Kontraktor hendaklah
membayar amaun yang lebih itu; dan
iii.
 
Agensi hendaklah melaporkan dengan serta merta kepada Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan dengan menyertakan salinan
pesanan tempatan dan invois/bil yang terlibat.
17. Sekiranya HDPE
Fittings
 yang dibekalkan
 tidak mengikut kontrak 
 (tidak
mengikut spesifikasi, rosak, bukan keluaran semasa/baru), Agensi boleh:-
i.
 
Menolak HDPE
Fittings
 tersebut dan meminta Kontraktor menggantikan
dengan HDPE
Fittings
 yang baru dalam tempoh 14 hari dari tarikh
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.3
M.S. 4/7
permintaan bertulis di buat. Jika Kontraktor gagal berbuat demikian dalam
tempoh yang ditetapkan, Agensi boleh membeli HDPE
Fittings
 yang
dikehendaki dengan pihak ketiga (luar kontrak). Jika kos pembelian
melebihi daripada harga kontrak yang ditetapkan, maka Kontraktor
dikehendaki membayar amaun yang lebih itu; atau
ii.
 
Jika sekiranya Agensi tidak menolak HDPE
Fittings
 yang rosak/tidak
menepati spesifikasi disebabkan ia telah dipakai/digunakan sebelum
diketahui rosak/tidak menepati spesifikasi, maka Agensi bolehlah membuat
tuntutan untuk mendapatkan pampasan daripada pihak Kontraktor yang
bernilai sama banyak dengan HDPE
Fittings
 yang rosak/tidak menepati
spesifikasi tersebut.
iii.
 
Jika selepas HDPE
Fittings
 diserahkan, Agensi mendapati bahawa HDPE
Fittings
 tersebut bukan keluaran semasa atau keluaran baru, maka Agensi
boleh menolak
Fittings
 tersebut dan Kontraktor dikehendaki untuk
membayar kepada Agensi pampasan yang bernilai sama banyak dengan nilai
HDPE
Fittings
 tersebut.
PEMERIKSAAN SEMASA MENERIMA BEKALAN
18.
 
Agensi mestilah memeriksa bekalan yang diterima untuk memastikan bahawa jenis,
saiz dan jumlah HDPE
Fittings
 yang dibekalkan itu adalah sama seperti yang dipesan. Jika
terdapat kerosakan atau kekurangan, Kontraktor hendaklah diminta mengganti jumlah yang
rosak atau kurang itu dalam tempoh empat belas (14) hari tanpa sebarang tambahan kos.
19.
 
Jika ada sebarang keraguan tentang kualiti, pihak Agensi boleh berhubung dengan
pihak SIRIM QAS International Sdn. Bhd. atau makmal-makmal yang diiktiraf oleh
Kerajaan bagi menentukan kesahihan kualiti HDPE
Fittings
 yang dibekalkan berbanding
dengan spesifikasi mengikut kontrak. Segala perbelanjaan ke atas ujian HDPE
Fittings
 oleh
mana-mana Agensi yang terlibat akan ditanggung oleh Kontraktor jika ia melanggar terma
dan syarat Kontrak.
20.
 
Penolakan bagi HDPE
Fittings
 yang tidak mengikut spesifikasi hendaklah dibuat secara
bertulis dengan salinan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan.
 TEMPOH JAMINAN HDPE FITTINGS
21.
 
Jaminan bagi mutu HDPE
 fittings
 yang belum dipasang adalah selama 2 tahun
dengan syarat produk disimpan dalam tempat yang tertutup dan tidak terdedah kepada air
dan suhu tidak melebihi 60 darjah
celcius.
22.
 
Manakala produk yang telah dipasang tempoh jaminan adalah selama 10 tahun.
Jaminan ini adalah dari tarikh penyerahan dan bagi kegunaan biasa (
normal usage
) dan
sekiranya dalam tempoh tersebut barangan rosak bukan akibat kecuaian pengguna,
Kontraktor hendaklah diminta mengganti atau memperbaikinya dengan percuma.
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.3
M.S. 5/7
LAPORAN PRESTASI KONTRAKTOR
23.
 
Agensi hendaklah mengemukakan sebarang aduan dengan serta merta jika ada,
atau
 tidak lewat daripada tiga (3) bulan selepas tarikh Kontrak tamat
 kepada
Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan tidak akan
bertanggungjawab ke atas sebarang masalah berbangkit akibat kegagalan Agensi mematuhi
arahan ini. Semua aduan hendaklah menggunakan
Lampiran A 
 yang disertakan.
PEMBAYARAN BIL
24. Pembayaran bil-bil yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah dibuat mengikut
tatacara semasa yang ditetapkan dan masih berkuat kuasa. Bagi pesanan yang telah
disempurnakan oleh Kontraktor dengan memuaskan, bil mengenainya hendaklah dijelaskan
dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh bil itu diterima
.
25. Walau apa pun peraturan penerimaan yang diamalkan oleh sesuatu Agensi,
pengesahan penerimaan bekalan mestilah dibuat dengan segera pada hari bekalan
disempurnakan
 untuk membolehkan Kontraktor mengemukakan bil pembayaran
seberapa segera. Dalam kes di mana HDPE
Fittings
 perlu dihantar untuk ujian spesifikasi,
Agensi tidak perlu menunggu laporan ujian jabatan penguji untuk membuat bayaran.
PENGGUNAAN KONTRAK
26. Semua Agensi hendaklah menggunakan Pekeliling Kontrak ini sepenuhnya dan
tidak dibenarkan membeli dari punca lain tanpa kelulusan Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan atau Pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang berkenaan
kecuali atas sebab yang dinyatakan di perenggan 16 dan 17.
27. Spesifikasi teknikal dalam Kontrak ini adalah spesifikasi guna sama pelbagai Agensi.
Sekiranya spesifikasi itu tidak sesuai dengan keperluan Agensi, Agensi hendaklah
mengemukakan spesifikasi yang diperlukan dengan menyatakan mengapa perbezaan itu
perlu kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan bagi pengecualian tersebut.
HAL-HAL LAIN
28. Agensi hendaklah mengemukakan aduan secara rasmi mengenai prestasi syarikat
pembekal yang kurang memuaskan, jika ada, ke Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan seperti alamat berikut:
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Bahagian Perolehan Kerajaan
(Seksyen Bekalan Dan Perkhidmatan)
Aras 3, Blok Utara
Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.3
M.S. 6/7
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA
29. Sebarang pertanyaan mengenai PKP ini juga boleh dirujuk kepada Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan di talian telefon 03-8882 3855 atau 8882
3239.
 JADUAL I
ITEM : ELECTROFUSION STRAIGHT COUPLER
BIL SAIZ
HARGA (RM)
SEMENANJUNG SABAH/SARAWAK
1 D 20 mm 10.30 10.82
2 D 25 mm 11.20 11.76
3 D 32 mm 11.50 12.08
4 D 40 mm 11.70 12.29
5 D 50 mm 18.10 19.01
6 D 63 mm 19.70 20.69
7 D 75 mm 31.70 33.29
8 D 90 mm 35.00 36.75
9 D 110 mm 41.50 43.58
10 D 125 mm 60.00 63.00
11 D 160 mm 85.00 89.25
12 D 180 mm 128.00 134.40
13 D 200 mm 144.00 151.20
14 D 225 mm 163.00 171.15
15 D 250 mm 224.00 235.20
16 D 280 mm 366.00 384.30
17 D 315 mm 400.00 420.00
18 D 355 mm 1,029.00 1,080.45
19 D 400 mm 1,225.00 1,286.25
ITEM : ELECTROFUSION TAPPING SADDLE
BIL SAIZ
HARGA (RM)
SEMENANJUNG SABAH/SARAWAK
1 D 63x25 mm, 32 mm 102.35 107.47
2 D 75x25 mm, 32 mm 107.00 112.35
3 D 90x25 mm, 32 mm 107.80 113.19
4 D 110x25 mm, 32 mm, 63 mm 111.00 116.55
5 D 125x25mm, 32 mm, 63 mm 124.00 130.20
6 D 160x25 mm, 32 mm, 63 mm 156.80 164.64
7 D 180x25 mm, 32 mm, 63 mm 174.40 183.12
8 D 225x25 mm, 32 mm, 63 mm 220.40 231.42
9 D 250x25 mm, 32 mm, 63 mm 232.30 243.92
ITEM : ELECTROFUSION TRANSITION SOCKET 
 
BIL SAIZ
HARGA (RM)
SEMENANJUNG SABAH/SARAWAK
1
D 20 mm
Male 47.70 50.09
Female 53.90 56.60
2 D 25 mm Male 53.90 56.60
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.3
M.S. 7/7
Female 60.70 63.74
3
D 32 mm
Male 60.70 63.74
Female 62.10 65.21
4
D 50 mm
Male 80.40 84.42
Female 90.50 95.03
5
D 63 mm
Male 115.00 120.75
Female 115.00 120.75
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.4
M.S. 1/6
KONTRAK PUSAT BAGI PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG,
 MENGUJI DAN MENTAULIAH ALAT PEMADAM API MESRA ALAM
 AEROHUB®
 AEROSOL FIRE SUPPRESSION SYSTEM 
 DI BANGUNAN
KERAJAAN DI SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA
LATAR BELAKANG
1.
 
Kerajaan telah bersetuju agar item Alat Pemadam Api Mesra Alam AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression System
 diuruskan melalui
Kontrak Pusat
 dengan Hub
Technologies (M) Sdn. Bhd.
 yang merupakan syarikat ‘
 potential winners

dan selepas ini
disebut sebagai Kontraktor.
2.
 
Butir-butir lengkap Kontraktor adalah seperti berikut:
 No. Kontrak :
PERB/PK/15/2012
 Nama dan Alamat Kontraktor : Hub Technologies (M) Sdn. Bhd.
No.12 Jalan Sungai Kramat 4
Taman Klang Utama
42100 Klang 
 
SELANGOR DARUL Ehsan
 No. Telefon :
03 - 3291 9748
 No. Faks :
03

 3291 9749
 Nama dan Alamat Bank :
CIMB Bank
USJ 9, Subang Jaya
31-1 Jalan USJ 9/5S
47620 Petaling Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN
 No. Akaun Bank :
1209

0011-229

051
 TEMPOH KONTRAK
3.
 
Tempoh kontrak ialah selama tiga (3) tahun mulai
1 Ogos 2012 hingga
31 Julai 2015
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.4
M.S. 2/6
HARGA 
 
4.
 
Kadar harga bagi membekal, memasang, menguji dan mentauliah Alat Pemadam
Api Mesra Alam AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression System
 sahaja adalah ditetapkan
mengikut isi padu bilik/kawasan

normally unoccupied 

 sebanyak
RM280.00 per
meter padu
. Kos-kos lain seperti penyediaan bekalan elektrik (jika perlu), agensi boleh
merundingkan terus dengan Kontraktor secara berasingan.
5.
 
Harga adalah dalam Ringgit Malaysia termasuk semua jenis cukai yang dikenakan
oleh Kerajaan Malaysia.
SKOP KONTRAK
6.
 
Skop kontrak yang ditetapkan adalah seperti berikut:
a.
 
Mereka bentuk, membekal, memasang, menguji dan mentauliah Alat
Pemadam Api Mesra Alam AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression System
 
dan integrasi dengan lain-lain sistem kawalan di bangunan baru Kerajaan
 yang dilaksanakan secara konvensional dan bangunan sedia ada;
b.
 
Menggantikan sistem pencegah kebakaran sedia ada (Hallon/CO2) di
bangunan Kerajaan sedia ada kepada Alat Pemadam Api Mesra Alam
AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression System
 berdasarkan

 as and when
required 

 dan keperluan statut; dan
c.
 
Alat Pemadam Api Mesra Alam AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression
System
 akan dipasang di bilik/kawasan

normally unoccupied 

bermaksud bilik/kawasan yang tidak berpenghuni (hanya dimasuki bagi
tujuan penyelenggaraan) seperti Bilik Jana Kuasa, Bilik Suis, Bilik Server,
Bilik Kebal dan sebagainya.
SKOP KERJA
7.
 
Skop kerja yang ditetapkan adalah seperti berikut:
a.
 
Reka bentuk dan pemasangan sistem hendaklah memenuhi keperluan
statut, Jabatan Kerja Raya (JKR) dan Jabatan Bomba dan Penyelamat
Malaysia (JBPM) serta diperakukan oleh Jurutera Perunding M&E
bertauliah;
b.
 
Penggantian sistem sedia ada (Hallon/CO2) kepada Alat Pemadam Api
Mesra Alam AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression System
 adalah
berdasarkan keperluan agensi dari masa ke semasa yang ditentukan oleh
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.4
M.S. 3/6
agensi/JKR tertakluk kepada peruntukan semasa yang disediakan oleh
agensi berkenaan; dan
c.
 
Membuka dan melupus sistem pencegah kebakaran (Hallon/CO2) sedia
ada hendaklah mematuhi statut dan Jabatan Alam Sekitar/Kementerian
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan dilaksanakan secara

barter trade

 
(pertukaran aset dengan perkhidmatan).
KAEDAH PELAKSANAAN
8.
 
Kaedah pelaksanaan pemasangan/penggantian Alat Pemadam Api Mesra Alam
AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression System
 ditetapkan seperti berikut:
a.
 
Bagi bangunan Kerajaan yang dilaksana/diselia oleh JKR akan diurus dan
dipantau oleh JKR;
b.
 
Bagi bangunan Kerajaan yang dilaksanakan oleh agensi masing-masing,
akan diurus dan dipantau oleh agensi berkenaan atau JKR yang mana
berkaitan; dan
c.
 
Penggantian alat pemadam api sedia ada (Hallon/CO2) akan dilaksanakan
oleh agensi berkenaan atau JKR yang mana berkaitan.
 TEMPOH JAMINAN
9.
 
Tempoh jaminan bagi Alat Pemadam Api Mesra Alam AEROHUB®
 Aerosol Fire
Suppression System
 adalah dua belas (12) bulan dari tarikh penyerahan dan disah terima
oleh agensi/JKR.
10.
 
Penyelenggaraan selepas tamat tempoh jaminan tidak termasuk di dalam skop
kontrak ini.
 ANGGARAN KEPERLUAN
11.
 
Agensi dikehendaki membuat perancangan perolehan tahunan serta
mengemukakan
anggaran keperluan dan jangka masa pelaksanaan yang
diperlukan
 kepada Kontraktor untuk membolehkan pihak Kontraktor membuat
perancangan pelaksanaan. Satu salinan jadual perancangan berkenaan hendaklah
dikemukakan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan.
12.
 
Sekiranya agensi tidak mematuhi arahan pada Para 12, Kontraktor tidak boleh
dipersalahkan jika berlaku kelewatan pelaksanaan kelak.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.4
M.S. 4/6
13.
 
Setelah menerima anggaran keperluan, pihak Kontraktor hendaklah membuat
penyiasatan tapak (jika perlu) dan menyediakan lukisan reka bentuk untuk diserahkan
kepada agensi/JKR/JBPM supaya perkara-perkara lain yang tidak termasuk dalam skop
kontrak seperti keperluan elektrik, struktur dan sivil dapat disediakan.
14.
 
Agensi akan membuat pesanan setelah urusan reka bentuk dan lain-lain perkara
berkaitan selesai.
PESANAN DAN TEMPOH SIAP PROJEK 
 
15.
 
Semua pesanan hendaklah dibuat terus kepada Kontraktor dengan mencatatkan
nombor kontrak, isi padu, bilangan dan jenis bilik/kawasan yang akan dipasang alat
pemadam api. Pesanan akhir oleh agensi mestilah diserahkan kepada Kontraktor tidak
lewat daripada
enam (6) minggu
 sebelum tarikh kontrak tamat.
16.
 
Agensi adalah dikehendaki memberi alamat yang lengkap serta nama pegawai
dan nombor telefon masing-masing kepada pihak Kontraktor supaya perolehan dapat
dibuat dengan lancar dan tepat ke tempat yang ditetapkan.
17.
 
Agensi juga dinasihatkan supaya memfaksimilikan pesanan kepada Kontraktor
pada tarikh ia ditandatangani bagi memastikan perolehan dapat disempurnakan di dalam
tempoh yang ditetapkan.
18.
 
Agensi dan Kontraktor dikehendaki menetapkan tempoh siap projek. Sekiranya
Kontraktor gagal menyiapkan projek dalam tempoh yang telah dipersetujui bersama
tanpa alasan yang munasabah, maka pihak Kontraktor boleh dikenakan Denda Atas
Kelewatan (
Liquidated Ascertained Damages
) berdasarkan formula berikut:
Harga X BLR Bank Negara / 365 hari
(BLR pada hari Pesanan dikeluarkan)
 
19.
 
Pihak Kontraktor dikehendaki menyerahkan polisi-polisi insuran yang berkaitan
kepada agensi. Walau bagaimanapun pihak Kontraktor dikecualikan menyerahkan Bon
Pelaksanaan kepada agensi.
PEMERIKSAAN
20.
 
Agensi hendaklah memeriksa peralatan yang dipasang untuk memastikan bahawa
model dan jumlah alat pemadam api yang dibekalkan adalah sama seperti mana yang
dipesan. Sekiranya didapati jumlah peralatan tersebut kurang, Kontraktor hendaklah
diminta menggantikan jumlah yang kurang dengan segera tanpa sebarang kos tambahan.
21.
 
Semua peralatan yang dipasang mestilah baru, tulen, berada dalam keadaan baik
dan memuaskan. Sekiranya peralatan tersebut didapati rosak atau cacat semasa
penyerahan, peralatan tersebut hendaklah ditolak dengan serta-merta secara bertulis
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.4
M.S. 5/6
kepada Kontraktor. Pihak Kontraktor hendaklah diminta menggantikannya dengan
peralatan yang baru tanpa sebarang kos tambahan.
22.
 
Kontraktor hendaklah menguji alat pemadam api yang dipasang dan disahkan
oleh agensi/JKR serta memberi latihan pengoperasian kepada agensi. Kontraktor juga
dikehendaki menyerahkan
tiga (3) salinan ‘
Operation and Maintenance Manual 
’ berserta

 As Build Drawing 
’.
 
PEMBAYARAN BIL
23.
 
Pembayaran bil yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah dibuat mengikut
tatacara semasa yang ditetapkan dan masih berkuat kuasa. Bagi pesanan yang telah
disempurnakan oleh Kontraktor dengan memuaskan berserta Perakuan Siap Kerja, bil
mengenainya hendaklah dijelaskan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh
bil itu diterima.
24.
 
Walau apa pun peraturan penerimaan yang diamalkan oleh sesuatu agensi,
pengesahan penerimaan perolehan mestilah dibuat dengan segera pada hari perolehan
disempurnakan untuk membolehkan Kontraktor mengemukakan bil pembayaran
seberapa segera. Bayaran hanya perlu dijelaskan setelah mendapat bil tuntutan daripada
Kontraktor berserta Perakuan Siap Kerja. Walau bagaimanapun, bayaran mengikut
kemajuan kerja boleh dibuat tertakluk kepada persetujuan bersama.
 MODEL DAN SPESIFIKASI
25.
 
Model Alat Pemadam Api Mesra Alam AEROHUB®
 Aerosol Fire Suppression
System
 adalah
SS20
. Spesifikasi teknikal bagi peralatan yang berkaitan dan lukisan
pemasangan adalah seperti di
Lampiran A 
.
PENGGUNAAN KONTRAK
26.
 
Semua agensi hendaklah menggunakan
PKP
 ini sepenuhnya dan tidak
dibenarkan memperoleh dari punca lain tanpa kelulusan Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan atau Pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang
berkenaan.
27.
 
Kontraktor adalah diwajibkan mengemukakan Laporan Pesanan dan Bekalan
seperti di
Lampiran B
 ke Kementerian Kewangan untuk setiap tiga (3) bulan sekali
atau sebelum lima belas (15) hari bulan bulan berikutnya.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.4
M.S. 6/6
HAL-HAL LAIN
28.
 
Agensi hendaklah mengemukakan aduan secara rasmi mengenai prestasi
Kontraktor yang kurang memuaskan, jika ada, ke Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan seperti alamat berikut:
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Bahagian Perolehan Kerajaan
Seksyen Bekalan dan Perkhidmatan
Aras 3, Blok Utara
Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA
29.
 
Jika ada sebarang pertanyaan mengenai
PKP
 ini, agensi Kerajaan boleh
menghubungi Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan di talian telefon
03-8882 3295 atau 03-8882 4670.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.1/119
PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
LATAR BELAKANG
2.
 
Kerajaan telah bersetuju supaya 33 item dan syarikat di
 Jadual 1
dan
 Jadual 2
 yang tamat tempoh kontrak pada 31 Disember 2013 dilanjutkan selama setahun.
Agensi Kerajaan hendaklah memperoleh item-item tersebut hanya di kalangan syarikat
 yang dilantik.
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
3.
 
Maklumat syarikat Kontrak Pusat Sistem Panel
(Jadual 1
dan
 Jadual 2)
 akan
dikemaskini dari semasa ke semasa. Oleh itu,
 Agensi hendaklah menyemak senarai
syarikat di laman web
 www.treasury.gov.my
sebelum melaksanakan
perolehan.
 
4.
 
Agensi hendaklah memastikan syarikat yang dilantik mengemukakan laporan
seperti di
Lampiran A
ke Kementerian Kewangan untuk setiap suku tahun sebelum 15
haribulan, bulan berikutnya sebagai memenuhi keperluan Kontrak Pusat Sistem Panel
ini.
 TEMPOH KONTRAK 
 
5.
 
Pelanjutan tempoh kontrak ini adalah selama setahun
mulai 1 Januari 2014
hingga 31 Disember 2014
. Selepas tempoh tersebut, Kerajaan berhak untuk
mengekalkan atau menggugurkan item daripada Kontrak Pusat Sistem Panel.
KAEDAH DAN HAD NILAI PEROLEHAN
6.
 
Perolehan bagi item Kontrak Pusat Sistem Panel di
 Jadual 1
hendaklah diuruskan
sendiri oleh Agensi di kalangan syarikat yang disenaraikan dengan mematuhi tatacara
perolehan yang ditetapkan seperti berikut:
Bil Had Nilai Perolehan Kaedah Perolehan Pihak Berkuasa Melulus
(mengikut had nilai
perolehan yang
dibenarkan)
a. Sehingga RM50,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Pembelian terus dengan
mana-mana syarikat
panel
Pegawai Pengawal/Pegawai
Yang Diturunkan Kuasa
oleh Pegawai Pengawal
b. Melebihi RM50,000
sehingga RM500,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Sebut harga di kalangan
syarikat panel
Jawatankuasa Sebut Harga
Agensi
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.2/119
Bil Had Nilai Perolehan Kaedah Perolehan Pihak Berkuasa Melulus
(mengikut had nilai
perolehan yang
dibenarkan)
c. Melebihi RM500,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Sebut harga di kalangan
syarikat panel
Lembaga Perolehan Agensi
7.
 
Manakala, perolehan bagi item Kontrak Pusat Sistem Panel di
 Jadual 2
 
hendaklah diuruskan sendiri oleh Agensi secara rundingan terus dengan syarikat panel
tunggal. Perolehan yang melebihi RM50,000 hendaklah dirundingkan selaras dengan
Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 26 Mac 2008 dan diperakukan serta
dimuktamadkan oleh Pihak Berkuasa Melulus mengikut had nilai perolehan seperti
berikut:
Bil Had Nilai Perolehan Kaedah Perolehan Pihak Berkuasa Melulus
(mengikut had nilai
perolehan yang
dibenarkan)
a. Sehingga RM50,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Pembelian terus dengan
syarikat panel tunggal
Pegawai Pengawal/Pegawai
Yang Diturunkan Kuasa
oleh Pegawai Pengawal
b. Melebihi RM50,000
sehingga RM500,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Rundingan terus dengan
syarikat panel tunggal
Jawatankuasa Sebut Harga
Agensi
c. Melebihi RM500,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Lembaga Perolehan Agensi
PELAKSANAAN PEROLEHAN SECARA
eBIDDING 
 
8.
 
Agensi adalah digalakkan untuk membuat perolehan secara
eBidding 
, selaras
dengan peraturan semasa yang berkuat kuasa.
 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
9.
 
Adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan memastikan
agensi di bawah kawalannya mematuhi peraturan perolehan yang ditetapkan dalam
menguruskan perolehan ini. Agensi tidak dibenarkan memperoleh mana-mana item di
 Jadual 1
 dan
 Jadual 2
 daripada punca lain.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.3/119
HAL-HAL LAIN
10.
 
Agensi hendaklah memastikan perkara-perkara berikut:
a.
 
Pendaftaran syarikat panel dengan Kementerian Kewangan adalah masih
sah dan syarikat bebas daripada apa-apa tindakan/hukuman
tatatertib/tindakan mahkamah;
b.
 
Tempoh kontrak dengan syarikat panel hendaklah tidak melebihi
31 Disember 2014;
c.
 
Mana-mana item yang tidak ditetapkan spesifikasi, Agensi hendaklah
menetapkan spesifikasi mengikut keperluan sebelum pelawaan dibuat;
d.
 
Keluaran/produk syarikat panel hendaklah memenuhi keperluan spesifikasi
dan kualiti; dan
e.
 
Syarikat panel tidak dibenarkan sama sekali
mensubkan
 
pembuatan/pembekalan item kepada pihak lain.
11.
 
Agensi hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya terlebih dahulu
berdasarkan perjanjian kontrak yang telah dipersetujui mengenai prestasi syarikat panel
 yang kurang memuaskan dan diputuskan di peringkat Pihak Berkuasa Melulus asal yang
memutuskan perolehan tersebut dan melaporkan kepada Kementerian Kewangan
pengesyoran tatatertib (jika ada) seperti yang dijelaskan dalam Bab 8

 Ketidakpatuhan
Dalam Perolehan Kerajaan (
Lampiran 8.1
). Borang aduan (Borang KKM-BA (2010))
 yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat berikut:
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Bahagian Perolehan Kerajaan
(Seksyen Bekalan dan Perkhidmatan)
Aras 3, Blok Utara
Kompleks Kementerian Kewangan
Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA
12.
 
Sebarang pertanyaan mengenai
PKP
ini boleh dirujuk kepada Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan melalui talian telefon di
 Jadual 1
 dan
 Jadual 2
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.4/119
 Jadual 1
SENARAI ITEM-ITEM KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
(SECARA PEMBELIAN TERUS ATAU SEBUT HARGA)
BIL ITEM
 NAMA
SYARIKAT
SPESIFIKASI
PENGECUALIAN
KHUSUS
 TELEFON
03-8882
1.
 
Kasut Kulit, But Kulit dan
Barangan Lain Diperbuat
Daripada Kulit
Lampiran 1 Lampiran 1A Lampiran 1B
4094/4086
2.
 
Perabot Berasaskan Kayu
Lampiran 2 Tiada Tiada 3239/4088
3.
 
Bintang Darjah Kebesaran dan
Item Yang Berkaitan
Lampiran 3 Lampiran 3A Tiada
4094/4086
4.
 
Minyak Pelincir dan Gris Jenis
Tempatan (Kecuali Angkatan
Tentera Malaysia)
Lampiran 4 Lampiran 4A Tiada
3295/4361
5.
 
High Density Polyethylene
 
(HDPE)
Pipe
 
Lampiran 5 Lampiran 5A-5F Tiada
3239/4236
6.
 
Katil Besi Setingkat dan Dua
Tingkat (Tidak Termasuk Katil
Pesakit)
Lampiran 6 Tiada Tiada
3239/3253
7.
 
Perabot Pejabat Kerusi
Berasaskan Kain
Lampiran 7 Tiada Lampiran 7B
3239/4088
8.
 
Bas Penumpang Berhawa Dingin
Pelbagai Casis
Lampiran 8 Lampiran 8A Lampiran 8B
3295/4670
9.
 
Tilam dan Bantal Jenis
High
Resilient Foam
 
Lampiran 9 Tiada Tiada
3239/4088
10.
 
Perabot Jenis
Polypropylene
 
Lampiran 10 Tiada Tiada 3239/3855
11.
 
Bateri Baru Kenderaan
Lampiran 11 Tiada Tiada 3295/4670
12.
 
Sistem Perawatan Najis
Lampiran 12 Tiada Tiada 3295/4670
13.
 
Perabot Logam
Lampiran 13 Tiada Tiada 3239/4236
14.
 
Integrated Light and Sound
System
(ILSS)
 
Lampiran 14 Tiada Tiada
3295/4361
15.
 
Telur Ayam
Lampiran 15 Tiada Lampiran 15B
4094/4086
16.
 
Roti Putih, Roti Mill Penuh
(
Wholemeal 
), Ban dan Kek
Lampiran 16 Tiada Lampiran 16B
4094/4086
17.
 
Beras
Lampiran 17 Tiada
 
Lampiran 17B
4094/4086
18.
 
Bihun
Lampiran 18 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
19.
 
Seri Kaya
Lampiran 19 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
20.
 
Jem
Lampiran 20 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
21.
 
Sos Cili
Lampiran 21 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
22.
 
Sos Tomato
Lampiran 22 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
23.
 
Kicap
Lampiran 23 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
24.
 
Kordial Buah dan Berperisa
Lampiran 24 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
25.
 
Teh
Lampiran 25
 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
26.
 
Kopi
Lampiran 26
 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.5/119
27.
 
Serbuk Rempah Kari/Kurma
Lampiran 27
 Tiada
 
 Tiada
4094/4086
28.
 
Jalur Gemilang
Lampiran 28
Lampiran 28A Tiada
4094/4086
29.
 
Kertas Komputer Tidak Bercetak
Lampiran 29 Tiada Lampiran 29B 3239/3253
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.6/119
 Jadual 2
SENARAI ITEM-ITEM KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
(SECARA PEMBELIAN TERUS ATAU RUNDINGAN TERUS)
BIL ITEM
 NAMA
SYARIKAT
SPESIFIKASI
SYARAT
KHUSUS
 TELEFON
03-8882
30.
 
Perabot Berasaskan Rotan
Lampiran 30 Tiada Tiada
3239/4236
31.
 
Ayam
Lampiran 31
Lampiran
31A
 Tiada
4094/4086
32.
 
Baja Tunggal
Lampiran 32
Lampiran
32A
Lampiran
32B
4094/4086
33.
 
Perolehan Mesin Braille, Tongkat Putih dan
Lain-lain Peralatan Kegunaan Golongan Kurang
Upaya Penglihatan
Lampiran 33 Tiada Tiada
3239/3253
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.7/119
 Jadual 3
SENARAI PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN (PKP)/SURAT ARAHAN
PERBENDAHARAAN (SAP) YANG DIBATALKAN
BIL ITEM PKP/SAP YANG DIBATALKAN
1. Kasut / But Kulit dan Barangan Lain Diperbuat Daripada Kulit
PKP Bil. 7/2013
2. Perabot Berasaskan Kayu
PKP Bil. 6/2013
3. Bintang Darjah Kebesaran dan Item Yang Berkaitan
PKP Bil. 3/2013
4. Minyak Pelincir dan Gris Jenis Tempatan (Kecuali Angkatan Tentera
Malaysia)
PKP Bil. 2/2013
5.
High Density Polyethylene
 
(HDPE)
Pipe
 
PKP Bil. 19/2012
6. Katil Besi Setingkat dan Dua Tingkat (Tidak Termasuk Katil Pesakit)
PKP Bil. 18/2012
7. Perabot Pejabat Kerusi Berasaskan Kain
PKP Bil. 17/2012
8. Bas Penumpang Berhawa Dingin Pelbagai Casis
PKP Bil. 16/2012
9. Tilam dan Bantal Jenis
High Resilient Foam
 
PKP Bil. 9/2012
10. Perabot Jenis
Polypropylene
 
PKP Bil. 8/2012
11. Bateri Baru Kenderaan
PKP Bil. 7/2012
12. Sistem Perawatan Najis
PKP Bil. 6/2012
13. Perabot Logam
PKP Bil. 3/2012
14.
Integrated Light and Sound System
(ILSS)
 
PKP Bil. 5/2011
15. Telur Ayam
PKP Bil. 8/2013
16. Roti Putih, Roti Mill Penuh (
Wholemeal 
), Ban dan Kek
PKP Bil. 8/2013
 
17. Beras
PKP Bil. 8/2013
 
18. Bihun
PKP Bil. 8/2013
 
19. Seri Kaya
PKP Bil. 8/2013
 
20. Jem
PKP Bil. 8/2013
 
21. Sos Cili
PKP Bil. 8/2013
 
22. Sos Tomato
PKP Bil. 8/2013
 
23. Kicap
PKP Bil. 8/2013
 
24. Kordial Buah dan Berperisa
PKP Bil. 8/2013
 
25. Teh
PKP Bil. 8/2013
 
26. Kopi
PKP Bil. 8/2013
 
27. Serbuk Rempah Kari/Kurma
PKP Bil. 8/2013
 
28. Jalur Gemilang
PKP Bil. 2/2004
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.8/119
BIL ITEM PKP/SAP YANG DIBATALKAN
29. Kertas Komputer Tidak Bercetak
i.
 
PKP Bil. 9/2000
ii.
 
Pindaan Pertama Kepada
PKP 9/2000
iii.
 
 Tambahan Pertama Kepada
PKP 9/2000
iv.
 
 Tambahan Kedua Kepada
PKP 9/2000
 v.
 
Pindaan Pertama Kepada
 Tambahan Ketiga PKP
9/2000
 vi.
 
Pindaan Kedua Kepada
 Tambahan Ketiga PKP
9/2000
 vii.
 
 Tambahan Ketiga Kepada
PKP 9/2000
 viii.
 
 Tambahan Keenam Kepada
PKP 9/2000
ix.
 
 Tambahan Ketujuh Kepada
PKP 9/2000
30. Perabot Berasaskan Rotan
PKP Bil. 1/2013
31. Ayam
PKP Bil. 12/2012
32. Baja Tunggal
i.
 
PKP Bil. 30/1994
ii.
 
 Tambahan Pertama PKP
30/1994
iii.
 
Pindaan Pertama PKP
30/1994
iv.
 
Pindaan Kedua PKP
30/1994
 v.
 
Pindaan Pertama Kepada
Pindaan Kedua PKP
30/1994
 vi.
 
 Tambahan Kedua PKP
30/1994
 vii.
 
Pindaan Pertama Kepada
 Tambahan Kedua Kepada
PKP 30/1994
 viii.
 
SAP Bertarikh 2.2.2001
ix.
 
 Tambahan Ketiga Kepada
PKP 30/1994
33. Perolehan Mesin Braille, Tongkat Putih dan Lain-lain Peralatan
Kegunaan Golongan Kurang Upaya Penglihatan
SAP Bertarikh 20.09.2004
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.9/119
Lampiran 1
ITEM : KASUT KULIT, BUT KULIT DAN BARANGAN LAIN DIPERBUAT
DARIPADA KULIT
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL.
 NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Maranocorp Industries
(M) Sdn. Bhd.
No. 33, Jalan USJ 21/11
USJ City Centre
47630 Subang Jaya
SELANGOR 
 
No. Tel : 03-8023 3311
 
No. Faks: 03-8023 1331
 
E-mel : jasri@marano.com.my 
 
Nama Bank :
Malayan Banking Berhad
C8-C10, Jalan SS 15/4D
47500 Subang Jaya
SELANGOR
No. Akaun Bank :
512222211270
2.
 
Kulitkraf Sdn. Bhd. No. 5, Jalan 19/1
46300 Petaling Jaya
SELANGOR 
 
No. Tel : 03-7957 4633
 
No. Faks : 03-7957 7480
 
E-mel : mustafa@kulitkraf.com
 
Nama Bank :
Public Bank Berhad
New Town Centre
No. 1, 3 & 5, Ground Floor
Jalan 52/2
46200 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Akaun Bank :
3078686425
3.
 
HNW Shoe Sdn. Bhd. Lot 13051, Batu 5, Off Jalan Telekom
Kg. Johan Setia
41200 Klang
SELANGOR 
 
No. Tel : 03-5167 2129
 
No. Faks: 03-5167 3388
 
E-mel : hnwshoesb@yahoo.com
 
Nama Bank :
CIMB Bank Berhad
Wisma Genting
Ground Floor
28, Jalan Sultan Ismail
50250 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank :
14170022025014
4.
 
Era Intermerge Sdn.
Bhd.
No. 50, Jalan Apollo U5/193
Bandar Pinggiran Subang
Seksyen U5
40150 Shah Alam
SELANGOR 
 
No. Tel : 03-7845 9886 /
03-7845 2884
No. Faks: 03-7848 3959
 
E-mel : eraintermerge@gmail.com
 
Nama Bank:
Public Islamic Bank
Lebuh Macallum Branch
2-1-20 & 30
Harbour Trade Centre
2 GAT Lebuh Macallum
10300 PULAU PINANG
No. Akaun Bank:
3995959514
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.10/119
BIL.
 NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5.
 
Amtek Shoes Sdn. Bhd. No.12H, Seksyen 51
Jalan Tandang
46050 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Tel : 03-7781 5000 /
 
03-7783 1237 /
03-7783 1018 /
No. Faks: 03-7783 2235
 
E-mel : amtekshoes.sb@gmail.com
 
Nama Bank:
Hong Leong Bank Berhad
Port Klang Branch
90, Persiaran Raja Muda Musa
42000 Pelabuhan Klang
SELANGOR
No. Akaun Bank:
27500010184
6.
 
Kaslan M.I. Sdn. Bhd. Lot 10151, Jalan Haji Othman
Rantau Panjang
42100 Klang
SELANGOR 
 
Nama Bank:
OCBC Bank (Malaysia) Berhad
19, Jalan Stesen
41000 Klang
SELANGOR
No. Tel : 03-3291 1082 /
03-3291 5639
 
No. Faks
 
: 03-3291 5627
 
E-mel : infokaslan@yahoo.com
 
No. Akaun Bank:
7051231759
7.
 
TZ Leathers Sdn. Bhd. Lot 13935, Jalan Shapadu
Rantau Panjang
42100 Klang
SELANGOR 
 
No. Tel : 03-3291 1139 /
 
016-211 0879
 
No. Faks
 
: 03-3291 2819
 
E-mel :
wanshafiza@tzleathers.com.my
Nama Bank:
Malayan Banking Berhad
14-22, Jalan Kepayang Off Jalan
Meru
41050 Klang
SELANGOR 
 
No. Akaun Bank:
012110426031
8.
 
Visi Footwear Sdn.
Bhd.
No. 8, Lorong Klang Perdana 1
Taman Klang Perdana, Batu 7
Jalan Kapar
41200 Klang
SELANGOR 
 
No. Tel : 03-3290 6733 /
03-3290 6734 /
016-261 9851
 
No. Faks
 
: 03-3290 6735
E-mel : visifootwear@gmail.com
 
Nama Bank:
Malayan Banking Berhad
IBS Giza Kota Damansara
B01-B02, Sunway Giza Mall
2, Jalan PJU 5/14
47810 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Akaun Bank:
562759106371
9.
 
Pearl Crown Trading No. 11, Tingkat Atas
Jalan Wira 2
Taman Perwira
42500 Teluk Panglima Garang
SELANGOR
No. Tel : 03-3122 0907
 
No. Faks
 
: 03-3122 0960
 
E-mel : ppearlcrowntrading@yahoo.com
 
Nama Bank:
Bank Muamalat Malaysia Berhad
G-1, 2 & 3 Tingkat Bawah
Kompleks PKNS
40000 Shah Alam
SELANGOR
No. Akaun Bank:
12020002995711
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.11/119
BIL.
 NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
10.
 
Uswan Properties Sdn.
Bhd.
Lot 960
Jalan Kilang, Jaya Setia
Bandar Bistari Jaya
45600
 
SELANGOR 
 
Nama Bank:
Malayan Banking Berhad
Kompleks Dayabumi
KUALA LUMPUR
No. Tel. : 016-333 9715 /
019-333 9715
 
No. Akaun Bank:
514105613085
No. Faks
 
: 03-6272 1194
 
E-mel :
 uswan@uswan.com.my
puswan@gmail.com
 
11.
 
Sepatu Timur Sdn.
Bhd.
No. 93, Jalan SS 14/1,
Subang Jaya
47500 Petaling Jaya
SELANGOR 
 
No. Tel : 03-5634 0020 /
03-5634 0021
 
No. Faks
 
: 03-5636 3631
 
E-mel : faris@sepatutimur.com
 
Nama Bank:
Affin Bank Berhad
Kota Bharu Branch
Seksyen 13, Jalan Sultan Ibrahim
15050 Kota Bharu
KELANTAN
No. Akaun Bank :
100180003270
12.
 
Raja Chulan Dan Rakan
Sdn. Bhd.
93B, Jalan Jejaka 9
Taman Maluri, Cheras
55100 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-9285 2791 /
 
03-9285 3167
 
No. Faks: 03-9283 8612
 
E-mel
 
:
 rajachulandanrakan@unifi.my 
 
rclchulan@yahoo.com
 
Nama Bank:
CIMB Bank Berhad
279, Jalan Jejaka 9,
Taman Maluri
Cheras
55100 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank:
14220001116059
13.
 
Global Leather
Resources Sdn. Bhd.
No. 25, Jalan Permai 1C/KS09
Taman Pendamaran Permai
42000 Pelabuhan Klang
Klang
SELANGOR
No. Tel : 03-3162 5085
No. Faks: 03-3162 5085
E-mel :Fahmisyed2000@yahoo.com
Nama Bank:
Bank Islam (M) Bhd.
No42 A
Jalan Putra Mahkota 7/7A
Putra Point Business Centre
Putra Heights
47650 SELANGOR
No. Akaun Bank:
12159010003920
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.12/119
Lampiran 1A
SPESIFIKASI KASUT KULIT, BUT KULIT DAN BARANGAN LAIN
DIPERBUAT DARIPADA KULIT
1.
 
Spesifikasi dan keperluan ditetapkan oleh Agensi Pelaksana.
2.
 
Barangan lain yang diperbuat daripada kulit bermaksud barang yang digunakan sebagai
kelengkapan atau aksesori pakaian dan/atau bagi tujuan keselamatan diri semasa bertugas
rasmi seperti tali pinggang, sarung peluru, sarung pistol,
 pouches hand cuff 
,
caplis
 dan
item lain yang berkaitan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.13/119
Lampiran 1B
PENGECUALIAN KHUSUS PEROLEHAN BAGI ITEM KASUT KULIT, BUT KULIT
DAN BARANGAN LAIN DIPERBUAT DARIPADA KULIT
Selain daripada kaedah Kontrak Pusat Sistem Panel, Agensi juga boleh membenarkan pegawai
membeli sendiri kasut dan seterusnya membuat tuntutan bayaran balik yang disokong dengan
resit tertakluk kepada kadar kelayakan selaras dengan Peraturan Dan Kadar Bekalan Pakaian
Seragam.
 
Walau bagaimanapun, Agensi hendaklah memastikan keperluan dan spesifikasi kasut
selaras dengan objektif yang ditetapkan dengan mengambil kira aspek kualiti dan keseragaman
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.14/119
Lampiran 2
ITEM : PERABOT BERASASKAN KAYU
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
ZON UTARA
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
1. PERLIS MOHD ABIDIN YAHYA
(PERLIS)
SDN BHD
W2020, Jalan Kampong Katong,
Kubang Paya, 02600 Arau
PERLIS INDERA KAYANGAN
Tel : 04 - 986 5244
Faks : 04 - 986 3760
E-mel: may_pls@streamyx.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Kangar
No.44, Jalan Penjara
01000 Kangar, Perlis
No. Akaun : 0902-0007630-05-1
2. PERLIS RIMBA KERUING SDN BHD
105, Simpang Sanglang
02800 Sanglang
PERLIS INDERA KAYANGAN
Tel : 04 - 980 8029
Faks : 04 - 980 8029
E-mel: rimba.kruing@yahoo.com
Bank Muamalat Malaysia Berhad
No. 11 & 13, Jalan Bukit Lagi,
01000 Kangar, Perlis
No. Akaun : 0901-0000635-71-5
3. PERLIS BIDIN BIN JASIN SDN BHD
Batu 2, Jalan Raja Syed Alwi
01000 Kangar
PERLIS INDERA KAYANGAN
Tel : 04 - 976 1858
Faks : 04 - 976 1858
E-mel:
 
bzaharin@yahoo.com
 
Bank Muamalat Malaysia Berhad
No.11 & 13, Jalan Bukit Lagi,
01000 Kangar, Perlis
No. Akaun: 0901-0001543-71-6
4. PERLIS MAZARUL ENTERPRISE SDN
BHD
No.193, KM 10, Batas Lintang
02700 Simpang Empat
PERLIS
Tel : 04-980 5708
H/P: 019-221 4836
Faks: 04-980 5708
E-mel: mazarul11@yahoo.com
Bank Islam Malaysia Berhad
Lot 49 & 51, Lorong Seruling Off
Jalan Syed Alwi, P.O.Box 30
01700 Kangar, Perlis
No. Akaun: 09010010044262
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.15/119
ZON UTARA
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
5. KEDAH CEMARA FURNITURE
INDUSTRIES SDN BHD
No. 211, Tingkat 1, Jalan
Lagenda 8, Lagenda Height,
08000 Sg. Petani
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04 - 421 1076
Faks : 04

 421 1076
E-mel:
cemarafurnitureamin@gmail.com
Maybank Berhad
Cawangan PERDA, Bukit Mertajam,
P. Pinang
No. Akaun: 557090501076
6. KEDAH HARUM ASTANA SDN BHD
Kg. Batas Bengkok, Mukim
Sanglang
06150 Ayer Hitam, Alor Setar
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04 - 794 7485
Faks : 04 - 794 2641
E-mel: harum_astana@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Alor Setar, Alor Setar,
Kedah
No. Akaun : 0205-0014051-05-0
7. KEDAH JULONG SDN BHD
K161, Tingkat 1, Lebuhraya
Sultanah Bahiyah,
05350 Alor Setar
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04

 730 9534
Faks : 04

 743 9149
E-mel: rosediothman@gmail.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Mergong, Kedah
No. Akaun: 0217-0000252-05-0
8. KEDAH KPE RESOURCES SDN BHD
No. 271, Susuran Perusahaan 1
Taman Perindustrian 2010,
Bandar Baru Mergong
05150 Alor Setar
KEDAH DARULAMAN
Telefon : 04-734 8797
Faks : 04-734 8797
E-mel: kpe1994@gmail.com
Malayan Banking Berhad, Jalan
Sultan Badlishah, Alor Setar, Kedah
No. Akaun: 502027317562
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.16/119
ZON UTARA
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
9. KEDAH MABITA SDN BHD
No. 117, Simpang Sekolah
Menengah
08400 Merbok
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04 - 457 3300
Faks : 04 - 457 5300
E-mel: mabitasb@yahoo.com
Malayan Banking Berhad, G27
Kompleks Central Square, Jalan
Kampong Baru, 08000 Sg. Petani,
Kedah
No. Akaun: 552059680207
10. KEDAH PERABOT MERBAU SDN BHD
Lot 4115, Kampung Kuala
Menora, 09300 Kuala Ketil
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04 - 416 2624
Faks : 04 - 416 0424
E-mel: nraa_pmsb@yahoo.com
Bank Muamalat Malaysia Berhad
No.21 Lot 88, Jalan Perdana
Height 2/2, Perdana Height,
08000 Sungai Petani, Kedah
No. Akaun: 02020000436710
11. KEDAH PERABOT NOORZAKMAN
SDN BHD
Lot 290, KM 4, Jalan Putra
Mergong, Kg. Hujong Mergong
06250 Alor Setar
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04

 734 6672
H/P: 012

 467 5755
Faks : 04

 734 6672
E-mel: pnoorzakmansb@gmail.com
Bank Islam Malaysia Berhad,
Cawangan Alor Setar, No.1,
Kompleks Perniagaan Utama, jalan
Sultanah Bahiyah, 05150 Alor
Setar, Kedah
No. Akaun: 02011010106888
12. KEDAH PERNIAGAAN HUSSIN CHE
LAD
SDN BHD
Lot 3778, Kampong Belat Raja
Jalan Tambun Tualang
02600 Arau
PERLIS
Tel : 04-986 1969
Faks: 04-986 1969
E-mel: phcl11@yahoo.com
CIMB Kangar
44, Jalan Penjara
01000 Kangar, Perlis
No. Akaun: 0903-0001240-05-1
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.17/119
ZON UTARA
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
13. KEDAH SPPM PERMADA SDN BHD
Lot 91, Kawasan Perusahaan
Mergong
Fasa II, Seberang Jalan Putra
05150 Alor Setar
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04-731 0054
Faks : 04-7310054
E-mel: sales@sppm-perabot.com
Bank Islam Malaysia Berhad, No. 1,
Kompleks Perniagaan Utama,
Lebuhraya Sultanah Bahiyah,
05350 Alor Setar, Kedah
No. Akaun: 02011010115478
14. KEDAH TERAS KREATIF SDN BHD
Kampong Baru, Batu 3 ½ , Jalan
Changloon, 06100 Kodiang
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04 - 925 2321
Faks : 04 - 925 4315
E-mel:
teraskreatif_939@yahoo.com
Maybank Cawangan Jitra, Jitra,
Kedah
No. Akaun: 502063120409
15. KEDAH KONSORTIUM BEKAS
TENTERA (UTARA) SDN BHD
No. 187, Seberang Pondok
Chegar, Jalan Sungai Tiang
06700 Pendang
KEDAH DARUL AMAN
Telefon : 04-441 1976
Faks : 04-441 2003
E-mel: kkbtm_57@yahoo.com
AmBank (M) Berhad
Jalan Kg. Baru, 08000 Sungai
Petani, Kedah
No. Akaun: 015-201200134-2
16. KEDAH ABM TWO SDN BHD
No. 24-A, Kg Lengkuas
06200 Bukit Pinang, Alor Setar
KEDAH DARUL AMAN
Tel: 04-714 5972
HP: 019-578 8972
Faks: 04-714 5972
E-mel: abm2sdnbhd@gmail.com
Bank Muamalat Malaysia Berhad
Souq Al-Bukhary, Jalan Stadium,
Alor Setar, Kedah
No. Akaun: 02060000336716
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.18/119
ZON UTARA
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
17. KEDAH PHOENIX CALIBRE SDN. BHD.
Lot 49 & 71, Kawasan
Perindustrian Kuala Ketil, 09300
Baling
KEDAH DARUL AMAN
Tel : 04-646 6366
Faks : 04-646 6366
E-mel: karimnoorpcsb@gmail.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Kepala Batas, Seb. Perai
Utara, P. Pinang
No. Akaun: 07041081644056
18. PULAU PINANG HASHIM BAKAR SDN BHD
No. 1503, Jalan Dato' Haji
Ahmad Badawi, 13200 Kepala
Batas
Seberang Perai
PULAU PINANG
Tel : 04-575 4062
Faks : 04 - 575 2632
E-mel: hashimbakar@hotmail.com
CIMB Bank Berhad
No.1 & 3, Jalan Usahawan 4,
13200 Kepala Batas, Seb. Perai
Utara, P. Pinang
No. Akaun: 07041081705058
19. PULAU PINANG INDERA PERABOT SDN BHD
Lot 190, Mukim 5
Kampung Petani, Kubang Semang
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG
Tel : 04-521 2711
Faks : 04 -521 2417
E-mel:
inderaperabotsb@gmail.com
Malayan Banking Berhad
No. 21 & 23, Lorong Murni 6,
Taman Desa Murni, 13800 Sungai
Dua, Butterworth
No. Akaun: 557250008971
20. PULAU PINANG MUTIARA WOODWORK
INDUSTRIES SDN BHD
No. 1204 Mukim II
Jalan Padang Lalang
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG
Tel : 04-530 4670
Faks : 04 - 530 4670
E-mel:
mutiarawoodwork@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Bukit Mertajam, 70,
Jalan Stesyen, 14000 Bukit
Mertajam, P. Pinang
No. Akaun: 07290001984059
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.19/119
ZON UTARA
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
21. PULAU PINANG SYARIKAT ABU BAKAR TALIB
SDN BHD
3983, Kampung Banggol
13220 Kepala Batas
PULAU PINANG
Tel : 04-575 5044
Faks : 04 - 575 3123
E-mel: sykt_abt@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
91/93, Jalan Bagan Luar, Taman
Selat, P.O.Box 179, 12700
Butterworth, P.Pinang
No. Akaun: 0705-1153044-05-8
22. PULAU PINANG SUBKI KASSIM SDN BHD
2792, Kubang Menerong
13300 Tasek Gelugur
PULAU PINANG
Tel : 04-573 1420
Faks : 04 - 573 1420
E-mel: subky_kassim_sb@
 yahoo.com.my
Affin Bank Berhad
55-57, Taman Selat, Jalan Bagan
Luar, 12000 Butterworth,
P. Pinang
No. Akaun: 100100004042
23. PULAU PINANG ZILANZA URUSNIAGA SDN
BHD
Lot 386, Mukim 7, Jalan Paya
Kemian
14300 Nibong Tebal, Seb. Perai
Selatan
PULAU PINANG
Tel : 04- 593 5375
Faks : 04 - 593 9841
E-mel: zilanza@gmail.com
Maybank Berhad
345-H, Bangunan Kelab Gelugur,
Jalan Sultan Azlan Shah, 11700
Gelugur, P. Pinang
No. Akaun: 557157-800162
24. PULAU PINANG PUNCAK BUMI UTAMA SDN
BHD
S-10, Lorong Kendi 1, Jalan Kendi
Kawasan Industri MARA
14100 Simpang Ampat
PULAU PINANG
Tel : 04-587 3073
Public Bank Berhad
Tingkat Bawah 6862-6864,
Jalan Bagan Jermal,
Bagan Ajam, 13000 Butterworth
Pulau Pinang
No. Akaun: 3107882134
25. PULAU PINANG M. IDRIS SB SDN BHD
Lot S-2, Fasa 1, Lorong Kendi 3
Kawasan Industri MARA
14100 Simpang Ampat, S.P.S
PULAU PINANG
Tel : 04-587 2536
Faks : 04-587 2542
E-mel: misboz@yahoo.com
Maybank Berhad
Cawangan Glugur, Pulau Pinang
No. Akaun: 557157800587
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.20/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
1. WILAYAH
PERSEKUTUAN (KL)
KERIS SEPAKAT SDN BHD
No.11-2 Jalan Wangsa Delima 2A
Seksyen 5, Wangsa Maju
53300 KUALA LUMPUR
Tel : 03-4149 2033
Faks : 03-4142 9768
E-mel: kerisepakat@gmail.com
RHB Bank Berhad
No. B2-8 & B2-9, No. 63, Jalan
Sri Hartamas
50480 Kuala Lumpur
No. Akaun: 21444-6000-29990
2. WILAYAH
PERSEKUTUAN (KL)
GAGASAN EKSKLUSIF SDN
BHD
Lot 7A & Lot 8A, Kawasan
Perindustrian MARA, Jalan Batu
Caves, 68100 Kuala Lumpur
W.P.KUALA LUMPUR
Tel : 03-6185 2694
Faks: 03-6185 2695
E-mel:
gagasaneksklusifsdnbhd@gmail.com
AmBank (M) Berhad
No.8, Jalan Yap Kuan Seng,
50400 Kuala Lumpur
No. Akaun: 0662012000982
3. WILAYAH
PERSEKUTUAN (KL)
POINTRAY (MALAYSIA) SDN
BHD
No. 6-2, Jalan 8/23E, Taman
Danau Kota Off Jalan Genting
Klang
53100 Setapak
KUALA LUMPUR
Tel : 03-4142 0052
Faks: 03-4148 1720
E-mel: info.pointray@gmail.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Taman Danau Kota,
108, Jalan 2/23A, Taman Danau
Kota, 53100 Setapak, Kuala
Lumpur
No. Akaun: 14380001746053
4. WILAYAH
PERSEKUTUAN (KL)
PROBIL INDUSTRIES (M) SDN
BHD
Bangunan Probil No. 33,
Jalan 57/10, Taman Koperasi
Polis Fasa 2,
68100 KUALA LUMPUR
Telefon : 03-6187 8888
Faks : 03-6187 6788
E-mel: probil89@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
No. 2 & 4, Jalan SG 1/2, Taman
Seri Gombak, 68100 Batu Caves,
Selangor
No. Akaun: 1223-0009535-05-1
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.21/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
5. SELANGOR ASTANIKA SDN BHD
No. 23 A, Tingkat 1, Jalan
Muafakat 1, Taman Meru Selatan
41050 Klang
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-5523 2046
Faks: 03- 5523 2046
E-mel:
hassnol_zamman@yahoo.com
Maybank Berhad
No. 10, Persiaran Perbandaran,
Seksyen 14, 40000 Shah Alam,
Selangor
No. Akaun: 512101147543
6. SELANGOR AZ EDAR SDN BHD
No 59, Lot 10238
Greenwood Park, Jalan Batu Caves
68100 Batu Caves
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6185 0457
Faks : 03-6186 3768
E-mel: azedarsb@yahoo.com
CIMB Islamic Bank Berhad
Cawangan taman Maluri, Cheras,
Kuala Lumpur
No. Akaun: 14170000095108
7. SELANGOR BPNP KONSORTIUM SDN BHD
No.4-1, Jalan Anggerik Vanilla
Q31Q
Kota Kemuning, Seksyen 31
40460 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-5121 0390
Faks: 03-5121 5126
E-mel: enquiry@bpnpkon.com.my
Maybank Berhad, Cawangan
Kajang, Selangor
No. Akaun: 512026331493
8. SELANGOR CAMAR KREATIF SDN BHD
No. 92 & 93, Jalan
Villaraya1/3A, Villaraya Industrial
Park, Jalan Sungai Lalang, 43500
Semenyih
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-8724 5235
Faks : 03-8724 7348
E-mel: camar-cksb@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
9 &10, Jalan Tun Abdul Aziz,
43000 Kajang, Selangor
No. Akaun: 12190013202053
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.22/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
9. SELANGOR DPM SDN BHD
No.17 & 19, Jalan PJU 3/41
Sunway Damansara, Seksyen 12
Kota Damansara, 47810 Petaling
Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-7885 0864
Faks: 03-7885 0965
E-mel: dpm_bhd@yahoo.com
Malayan Banking Berhad Cawangan
Giza Kota Damansara, B01& B02,
Sunway Giza Mall, No. 2, Jalan
PJU 5/14, 47810 Petaling Jaya,
Selangor
No. Akaun: 562759108998
10. SELANGOR DREAMWOOD DESIGN SDN
BHD
No.7,17,19,21&23 Jalan
Cempaka 3A/1,Kawasan
Perindustrian Anugerah Suria
Sg.Choh, 48000 Rawang
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6092 4424
Faks: 03-6092 4425
Cimb Islamic Berhad
1&1A Jalan Bandar Rawang 2
Pusat Bandar Rawang
48000 Rawang Selangor
No. Akaun:1229-0000189-10-8
11. SELANGOR EDU WORLD SERVICES SDN
BHD
Lot 2141C, Jalan Welfare
Kampung Baru
47000 Sungai Buloh
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6157 9612
Faks : 03-6157 3460
E-mel: mieza@ews.com.my
BIMB
Cawangan Bandar Wawasan
No. 4 & 6, Wisma RKT, Jalan Raja
Abdullah, 50300 Kuala Lumpur
No. Akaun: 1415-30100-25620
12. SELANGOR FAIR TOUCH SDN BHD
Lot 367, Batu 15, Jalan Klang-
Banting
Jenjarom
42600 Kuala Langat
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-3332 7344
Faks: 03-3324 7446
E-mel: fairtouch_id@hotmail.com
CIMB Bank Berhad
54-56, Jalan J/112
Teluk Panglima Garang
Selangor
No. Akaun: 12310003455050
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.23/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
13. SELANGOR HESTIQ SDN BHD
No 10, Jalan Utama 2/20
Taman Perindustrian Maju Jaya
47100 Puchong
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-8723 1724
Faks : 03-8024 3477
E-mel: hestiqfurniture@gmail.com
CIMB Bank Berhad
28 & 30, Jalan Raden Tengah,
Bandar Baru Sri Petaling,57000
Kuala Lumpur
No. Akaun: 429-000207905-4
14. SELANGOR H.L. BROTHERS INDUSTRIES
SDN BHD
Lot 1071, Jalan Rantau Panjang
42100 Klang
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-3291 7581
Faks : 03-3291 9848
E-mel: hlbisb@gmail.com
CIMB Bank Berhad
77, Jalan Kapar
P.O.Box 60
41700 Klang, Selangor
No. Akaun : 1204-04456-11009
15. SELANGOR KILASAN VENTURES (M) SDN
BHD
Lot 1964, Batu 46, Kg. Sepakat
45600 Batang Berjuntai
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-3289 5730
Faks :03-3260 8034
E-mel:
kilasanventure@yahoo.com.my
Public Bank
Caw.Kuala Selangor
1&3, Jalan Raja Lumu,
45000 Kuala selangor,
Selangor
No. Akaun : 3086802936
16. SELANGOR MERANTI FURNITURE SDN
BHD
32A-B, Kompleks Diamond
Bangi Business Park, Jalan Medan
Bangi Off Persiaran Bandar,
43650 Bandar Baru Bangi
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-8925 3779
Faks : 03-8925 9379
E-mel: meranti
–
furniture@hotmail.com
CIMB Bank Berhad
9, Jalan Tun Aziz Lim Tan,
43000 Kajang, Selangor
No. Akaun: 12190010016052
17. SELANGOR N.I. FURNISHING SDN BHD
No.7-4, Blok I
Jalan Pju 1/37, Dataran Prima
47301 Petaling Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-7880 4591
OCBC Bank (Malaysia) Berhad
Menara OCBC, Jalan Tun Perak
Kuala Lumpur
No. Akaun: 707-1116947
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.24/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
18. SELANGOR ONE TECH (M) SDN BHD
Lot 1886-1887, Lorong 10
Kampung Merbau Sempak
47000 Sg. Buloh
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6038 4534
Faks : 03-6038 4595
E-mel: asma@onetech.com.my
RHB Islamic Bank Berhad
No. Akaun: 264124-00005522
19. SELANGOR PERABOT MATANG SDN BHD
No. 1, Perkampungan Perabot
Ulu Yam Baru
44300 Batang Kali
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6075 2301/02/03
Faks : 03-6075 2630
E-mel: pmatang@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
25 & 27, Jalan Meranti 1A,
Seksyen 3, Bandar Utama,
44300 Batang Kali, Selangor
No. Akaun: 1243-0000615-10-7
20. SELANGOR PERUSAHAAN AMBOS SDN
BHD
Lot 6, Kawasan Industri Perabot
Ulu Yam Bharu
44300 Batang Kali
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6075 3861
Faks : 03-6075 3860
E-mel: Per-ambos@yahoo.com.my
CIMB Bank Berhad, Cawangan
Sungai Besi, Kuala Lumpur
No. Akaun: 1411-3000513-05-0
21. SELANGOR PURPLE STAR INDUSTRIES SDN
BHD
No. 16A, Jalan Keluli AJ7/AJ
Pusat Perniagaan Bukit Raja
Seksyen 7, 40000 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-3341 1060
Faks : 03-3341 1061
E-mel: yunus-psi@yahoo.com
Maybank Berhad
(Cawangan Intan Mellenium)
Suite 1-01, Level 1, Taman Intan,
Klang, Selangor
No. Akaun: 562647303670
22. SELANGOR REGAL BONUS (M) SDN BHD
No. 2, Jalan Anggerik Vanilla
W 31/ W, Kota Kemuning,
Seksyen 31, 40460 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-5122 4982
Faks : 03-5122 5982
E-mel: cycus@tm.net.my
Maybank Berhad
Lot 10, Persiaran Perbendaharaan,
40000 Shah Alam, Selangor
No. Akaun: 512101-361056
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.25/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
23. SELANGOR R.J. REBUAN CORPORATION
(M) SDN BHD
No.43 G/F & 45G/F, Blok A
Jalan D/C 4/1,Desa Coalfield
47000 Sungai Buloh
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6038 5416
Faks: 03-6038 8351
E-mel:
rjrc_furniture@yahoo.com.my
AmBank (M) Berhad
Jalan Ipoh, Batu 3, Kuala Lumpur
No. Akaun: 125-201-200310-5
24. SELANGOR ROBASH CORP SDN BHD
No. 6A, Furniture Industrial Park,
Ulu Yam Baru, 44300 Batang Kali
SELANGOR DARUL EHSAN
H/P: 012-388 6762
Faks : 03-6075 3860
E-mel: bashah9636@gmail.com
CIMB Bank Berhad
UKM Bangi, Selangor
No. Akaun: 1411 300 1530053
25. SELANGOR RAUDAH MARKETING &
SUPPLIES SDN BHD
No.69, Jalan Meranti 2, Bandar
Utama Batang Kali, 44300 Batang
Kali
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6057 4799
Faks: 03-6057 4977
E-mel:
raudahmarketing@yahoo.com
CIMB Islamic Bank Berhad
No. 25, Jalan Meranti 1A, Bandar
Utama Batang Kali, 44300 Batang
Kali, Selangor
No. Akaun: 1243-0000352-10-8
26. SELANGOR SAFHBINA INDUSTRIES SDN
BHD
Lot 1244A, Kg. Kalong Hilir
Hulu Yam Baru
43000 Batang Kali
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6075 1153
Faks : 03-6075 2500
E-mel: safhbina@yahoo.com
Malayan Banking Berhad
No. 171, Bangunan Wisma Awal,
Jalan Raja Muda, Kg. Baru, 50300
Kuala Lumpur
No. Akaun: 014093-312157
27. SELANGOR STRATEGIC PLAN SDN BHD
No. 20, Jalan Mega 1A/1, Taman
Industri Mega, Bandar Teknologi
Kajang, 43500 Semenyih
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-8724 2610
Faks : 03-8724 2608
E-mel: zulieta08@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Kajang, Jalan Tun Abdul
Aziz, 43000 Kajang, Selangor
No. Akaun: 12190011661053
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.26/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
28. SELANGOR TALNOOR ENTERPRISE SDN
BHD
Lot 869-1, Zon Industri Sg. Sop
Jalan Sg. Sop, Batu 14, 43100
Hulu Langat
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-9021 3535
Faks : 03-9021 3888
E-mel: sykt_talnoor@yahoo.com
RHB Bank Berhad
Ground & Mezzanine Floor, 7 & 9,
Jalan Pandan Indah 4/2, 55100
Kuala Lumpur
No. Akaun: 21410100077320
29. SELANGOR TIARA MAJU SDN BHD
Lot 42, Simpang 3, Ijok
45620 Batang Berjuntai
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-3279 2863
Faks : 03-3279 2863
E-mel: tiaramaju@gmail.com
Maybank Berhad
No.2, Lorong Rahim Kajai 14,
Taman Tun Dr. Ismail, Kuala
Lumpur
No. Akaun: 014271 420303
30. SELANGOR TIMBER DYNAMICS CORP. SDN
BHD
34-C, Tingkat 2, Jalan BPR 6/11
Bukit Rahman Putra
40160 Sungai Buloh
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-6156 5467
Faks : 03-6156 4467
E-mel: tdc-timdyco@yahoo.com
KILANG:
TIMBER DYNAMICS CORP. SDN
BHD
No. 58, Jalan Kantan 2A
Seksyen BB8
48300 Bukit Beruntung, Rawang
SELANGOR DARUL EHSAN
Malayan Banking (Maybank)
Taman Tun Dr. Ismail
Kuala Lumpur
No. Akaun: 5142 7143 6514
31. SELANGOR TOUCHWOOD SDN BHD
Blok A-1-9, Desa Permai, Jalan
16B, Taman Dato Ahmad Razali,
68000 Ampang
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-4265 4422
Faks: 03-4266 2744
E-mel:
touchwood.sdn.bhd@gmail.com
Affin Bank Berhad
Cawangan Ampang Point, Ampang,
Selangor
No. Akaun: 100-3000-12106
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.27/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
32. SELANGOR YUSIA JAYA SDN BHD
Lot 243, Batu 3, Sg.Terap
45500 Tanjung Karang
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-3289 1535
Faks : 03-3289 2373
E-mel: yjsbmarketing@gmail.com
RHB Bank Berhad
Jalan Bernam, 45500 Tanjng
Karang, Selangor
No. Akaun: 21248835024440
33. SELANGOR TISISIT CORPORATION (M)
SDN BHD
No. 5&7, Jalan Raya 7/3
Kaw.Perindustrian Seri Kembangan
43300 Seri Kembangan
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-8942 2433/8942 2332
Faks: 03-8945 8023
E-mel: tisisitcorp@gmail.com
RHB Bank Berhad
Lot 1484 A&B
Jalan Besar
43300 Seri Kembangan
Selangor
No. Akaun : 26201800002433
34. SELANGOR AKI BERANANG SDN. BHD.
Wisma Aki Beranang
Lot 1173
Kampong Sesapan Batu Rembau
43700 Beranang
SELANGOR DARUL EHSAN
Tel : 03-8766 8051
Faks: 03-8766 8051
E-mel: akiberanang@gmail.com.my
Maybank Berhad
Cawangan Semenyih
No. 1&2 Jalan Semenyih
43500 Bandar Semenyih
Selangor
No. Akaun : 5125-2110-3115
35. PERAK BERNAS CRAFT (M) SDN BHD
Lot 8526, Kawasan Perindustrian
Ringan, Jalan Simpang
34000 Taiping
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 05-847 4833
Faks : 05-847 4833
E-mel: bernascraft@yahoo.com
Bank Muamalat (M) Berhad
No. 98-100, Tingkat Bawah dan
Satu, Jalan Kota, 34000 taiping,
Perak
No. Akaun: 08020000762717
36. PERAK LEMBUT BISTARI SDN BHD
98A, Kg. Bakap Baru
Batu Satu, Jalan Tg.Tualang
31000 Batu Gajah
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 05-365 3831
Faks : 05-365 3831
E-mel:
m.yatim.lbestari@gmail.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Batu Gajah
20, Jalan Pejabat Pos, 31000 Batu
Gajah, Perak
No. Akaun: 0809-0002503-05-0
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.28/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
37. PERAK MEDIA BARU SDN BHD
Lot 3801, Jalan Kilang 8,
Kawasan Perindustrian Ringan
Tupai
34000 Taiping
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 05-805 3312
Faks: 05-805 3312
E-mel: juss-mediabaru@gmail.com
Maybank Berhad
234-237, Jalan Chong ThyePhin,
34000 Taiping, Perak
No. Akaun: 508056217842
38. PERAK M.S ZABKI SDN BHD
No.58, Jalan Besar, 33600
Enggor, Karai,
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 05-757 6062
Faks : 05-776 6460
E-mel: azalina@mszabki.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Kuala Kangsar
95, Pusat Komersial, Jalan Kangsar,
K. Kangsar, Perak
No.Akaun: 0814-00011926-05-4
39. PERAK PERABUT MANAQ (PERAK)
SDN BHD
Lot 27320, Kg Seri Rahmat
31500 Lahat
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 05-356 3733
Faks : 05-366 2659
E-mel: manaq_733@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Batu Gajah
No. 20, Jalan Pejabat Pos, 31000
Batu Gajah, Perak
No. Akaun: 0809-0001880-05-7
40. PERAK PAHARUDIN INDUSTRIES SDN
BHD
F-1, Kampong Melayu
36700 Langkap
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 05-659 7400
Faks : 05-659 7420
E-mel: paharudin.industries
@gmail.com
CIMB Bank Berhad Cawangan
Langkap
3104C & D,
Jalan Kampar,
36700 Langkap, Perak
No. Akaun: 0823-0000081-05-2
41. PERAK SETIA MERANTI SDN BHD
Lot 2, Kawasan Industri Perabot
Negeri Perak, Jalan Lahat
31550 Pusing
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 019-555 7394
Faks: 05-323 3125
E-mel:
myname_shera@hotmail.com
Hong Leong Bank
No.116, 116, 117 Jalan Besar
31450 Menglembu
Ipoh, Perak
No. Akaun: 06800005027
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.29/119
ZON TENGAH
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
42. PERAK SYARIKAT PERABUT M.D.
ZAINUDDIN SDN. BHD.
Lot. No. 34359, Batu 9, Kg. Ulu
Chepor
31200 Chemor
PERAK DARUL RIDZUAN
Tel : 05-2011 868
Faks: 05-2011 868
E-mel :
perabutzainuddin@gmail.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Jelapang
64, Persiaran Silibin Utara
Jelapang, 30020 Ipoh
Perak
No. Akaun : 0818 0013054 528
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.30/119
ZON TIMUR
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
1. PAHANG BERESTU RESOURCES (M)
SDN BHD
F-278, Tingkat 1, Jalan Selayang,
28000 Temerloh
PAHANG DARUL MAKMUR
Tel : 09

 296 8553
Faks : 09

 09-296 9553
E-mel:
beresturesources@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
46, Jalan Temerloh, 28400
Mentakab, Pahang
No. Akaun: 06080000016108
2. PAHANG PURNAMA BERSATU SDN
BHD
Lot No.11, Kawasan IKS
Pusat Pertumbuhan Desa Kg. Soi
25150 Kuantan
PAHANG DARUL MAKMUR
Tel : 09 - 534 2382
Faks : 09 - 534 2384
E-mel: pbsbktn@yahoo.com.my
Maybank Berhad
No. 61-65, Jalan Tun Ismail,
25000 Kuantan, Pahang
No. Akaun: 006098212456
3. PAHANG TIRAI INNOVATIF SDN BHD
No.3, Jalan Industri Semambu
9/5
Kawasan Perindustrian Semambu
25350 Kuantan
PAHANG DARUL MAKMUR
Tel : 09 - 568 1424
Faks : 09 - 568 1810
E-mel: tiraisb@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
No. 1A, Lorong Tun Ismail 9, Sri
Dagang 2, 25000 Kuantan, Pahang
No. Akaun: 0601-07244899-05-6
4. PAHANG WADAH EMAS SDN BHD
No. 7, Pusat Komersil Pekan
Jalan Sultan Abu Bakar
26600 Pekan
PAHANG DARUL MAKMUR
Tel : 09 - 422 6907
Faks : 09 - 422 7907
E-mel: wdemas@yahoo.com
Bank Islam Malaysia Berhad
Cawangan Pekan, Pahang
No. Akaun: 06073010016962
5. TERENGGANU ALWY DEVELOPMENT SDN
BHD
Lot 4491, Kampong Bukit
Berangan, Tepoh
21060 Kuala Terengganu
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 09-662 4992/3555
Faks : 09-662 2555
E-mel: alwydev@yahoo.com.my
Maybank Berhad
No.92, Jalan Sultan Ismail, 22000
Kuala Terengganu, Terengganu
No. Akaun: 513014005719
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.31/119
ZON TIMUR
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
6. TERENGGANU A.M.A. B. BINA ENTERPRISE
SDN BHD
No. 4, Kawasan Perindustrian
Gong Badak
21300 Kuala Terengganu
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 09

 631 2499
Faks: 09-623 9759
E-mel: amabbina@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
Lot 3083, Jalan Sultan Ismail,
20200 Kuala Terengganu,
Terengganu
No. Akaun: 1302-0012307-05-0
7. TERENGGANU MIROTRAD SDN BHD
No. 307, Padang Landak
22000 Jerteh
TERENGGANU DARUL IMAN
H/P: 019-982 2308
Faks : 09 - 697 3448
E-mel: manmitotrad@yahoo.com
Maybank Berhad
Cawangan Jerteh
22000 Terengganu
No. Akaun: 013041803215
8. TERENGGANU MUSTAJAB IKHLAS SDN BHD
78E, 78F, Bangunan Koperasi,
Kampong Wakaf Mempelam,
20050 Kuala Terengganu
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 09 - 624 6803
Faks : 09

 620 3356
E-mel: mustklas@yahoo.com.my
Maybank Berhad
Jalan Sultan Ismail, Kuala
Terengganu, Terengganu
No. Akaun: 563019002237
9. TERENGGANU PERNIAGAAN JUSOH BIN
NEK SDN BHD
713, Jalan Siakap
Kg. Losong Hj. Mat Shafie
21000 Kuala Terengganu
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 09 - 623 1713
Faks: 09-624 6635
E-mel: jusohnek@yahoo.com
RHB Bank Berhad
Jalan Sultan Ismail, Kuala
Terengganu, Terengganu
No. Akaun: 21301000095479
10. TERENGGANU RAMACO BENA SDN BHD
No. Lot 27927
Kawasan Perindustrian Gong
Badak
21300 Kuala Terengganu
TERENGGANU
Tel: 09-
666 0582
Faks: 09-667 1934
E-mel: rbsb636@yahoo.com
Affin Bank Berhad
Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala
Terengganu, Terengganu
No. Akaun: 10-015-000367-9
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.32/119
ZON TIMUR
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
11. TERENGGANU SBY PERABUT SDN BHD
Lot 7, Kilang Bimbingan Industri
Kecil & Sederhana (IKS), Bukit
Kor Marang, 21600 Marang
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 09

 669 9003
Faks : 09

 669 9003
E-mel: sbyperabutsb@gmail.com
CIMB Bank Berhad, Cawangan Kuala
Terengganu
No. Akaun: 1302 00131 9050
12. TERENGGANU SUBKY SENDIRIAN BHD
3876 A, Kg. Gemuroh Lama,
21060 Tepoh, Kuala Terengganu
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 09

 612 0125
Faks : 09

 662 2880
E-mel: subkytaju@yahoo.com
Hong Leong Bank Berhad, Cawangan
Kuala Terengganu 2, No.1107-R,
Jalan Pejabat, 20200 Kuala
Terengganu, Terengganu
No. Akaun: 30500000940
13. TERENGGANU AMIZU INDUSTRIES SDN BHD
No. 9&10
Kawasan Perindustrian Gong
Badak
21300 Kuala Terengganu
TERENGGANU
Tel : 09-667 4422
Faks: 09-667 4499
E-mel: amizu-
industries@yahoo.com
Public Bank Berhad
Cawangan K. Terengganu
1849, Bangunan Wisma Maju, Jalan
Sultan Ismail
20200 K. Terengganu
No. Akaun: 3122885732
14. TERENGGANU SYARIKAT IBRAHIM PANDAK
SDN BHD
6518/32 Kampung Laut
21080 Kuala Terengganu
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 013-964 2027
Bank Muamalat Malaysia Berhad
Jalan Air Jernih, 20300 Kuala
Terengganu, Terengganu
No. Akaun: 1301-0004377-71-1
15. TERENGGANU CANTUMAN ANGGERIK
SDN. BHD.
T1&T2, Kawasan Industri
M.I.E.L
Telok Kalong
24007 Kemaman
TERENGGANU DARUL IMAN
Tel : 09-862 3110
Faks: 09-862 3112
E-Mel : c_anggerik@ymail.com
Bank Islam Malaysia Berhad
Jalan Sulaiman, Chukai
24007 Kemaman
Terengganu
No. Akaun: 13026010030068
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.33/119
ZON TIMUR
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
16. KELANTAN KELWOOD CORPORATION
SDN BHD
Lot 1395, Kampong Nechang
16210 Tumpat
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09

 764 8560
Faks : 09

 764 8560
Emel: kelwood.biz@gmail.com
CIMB Bank Berhad
Jalan Maju, 15000 Kota Bharu,
Kelantan
No. Akaun: 03110002328057
17. KELANTAN MAJLIS PEMULIHAN NEGERI
KELANTAN
Wisma Insaniyah Tengku Anis
Jalan Bayam, 15300 Kota Bharu
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09

 7481715
H/P: 019 - 910 7710
Faks : 09 - 744 8112
Maybank Berhad
Jalan Mahmooh
15100 Kota Bharu
Kelantan
No. Akaun: 003015903408
18. KELANTAN MOHD DAHAM SAWMILL
SDN BHD
Lot 2018, Kampung Binjai
16150 Kota Bharu
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09 - 765 2881/4691
H/P: 012 - 928 5136
Faks : 09 - 765 9394
Malayan Banking Berhad
Wakaf Siku, Kota Bharu
Kelantan
No. Akaun: 003033901162
19. KELANTAN MYR CONSTRUCTION SDN
BHD
No 1808, Kg Wakaf Delima
16250 Wakaf Baru
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09

 796 5633
Faks : 09

 796 5622
E-mel: myrcsb@gmail.com
Bank Islam Malaysia Berhad
No. Pt 546, Seksyen 2, Jalan Nara,
16800 Pasir Puteh, Kelantan
No. Akaun: 03090010040583
20. KELANTAN NADYA PROPERTIES SDN BHD
Lot 1487, Kampon Tapang,
Jalan Hospital, 15200 Kota
Bharu
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09 - 765 3242
Faks : 09 - 765 0242
E-mel:
nadyaproperties@yahoo.com
Bank Islam Malaysia Berhad
Lot 1542, Persiaran KK6, Jalan Raja
Perempuan Zainab 2, 16150
Kubang Kerian, Kelantan
No. Akaun: 03018010108296
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.34/119
ZON TIMUR
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
21. KELANTAN NIK LAH SDN BHD
1066 Batu 8, Jalan Sabak
Pengkalan Chepa
16100 Kota Bharu
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09

 774 2859
Faks : 09 - 774 5859
E-mel: niklahsb@gmail.com
Bank Islam Malaysia Berhad,
Cawangan KB2, No.3486-P, Jalan
Sultan Ibrahim, 15050 Kota Bharu,
Kelantan
No. Akaun: 03036010001303
22. KELANTAN PRIYAKIN SDN BHD
PT 226, Kg. Tanjung
Pengkalan Kubor
16080 Tumpat
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09 - 721 3000
Faks : 09 - 721 4000
E-mel: mhzaky3@gmail.com
Maybank Berhad
Jalan Mahmood, Kota Bharu,
Kelantan
No. Akaun: 003015223483
23. KELANTAN PT WOOD INDUSTRIES (M)
SDN BHD
4B, Tingkat 4, Jalan Sultan
Sulaiman, Wisma Pahlawan,
50000 Kuala Lumpur
Tel : 03-2273 9791
Faks : 03

 2273 7791
E-mel: aziz@ptwood.com.my
Malayan Banking Berhad
Tingkat Bawah, Bangunan
UMNO,17500 Tanah Merah,
Kelantan
No. Akaun: 553056001783
24. KELANTAN TUGU FAJAR (M) SDN BHD
Lot 240, Cabang Empat Banggol
Kulim, 17200 Rantau Panjang
KELANTAN DARUL NAIM
Tel : 09 - 795 1985
Faks: 09-795 1985
E-mel: tugufajarmsb@yahoo.com
Maybank Berhad
Lot PT 322, Bangunan Sinaran
Pantai Timur, Jalan Hulu Pasar,
17200 Rantau Panjang, Kelantan
No. Akaun: 003060403947
25. KELANTAN CITARASA TERAJU SDN BHD
Lot 1080A, Kg. Jias, Beta Hulu,
Kadok, 16450 Kota Bharu
KELANTAN DARUL NAIM
Tel: 09- 743 4833
Faks: 09-743 4833
E-mel: cteraju@yahoo.com.my
CIMB Bank Berhad
Jalan Maju, Bangunan BLB
15000 Kota Bharu
Kelantan
No. Akaun: 0311-0001811-055
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.35/119
ZON SELATAN
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
1. NEGERI SEMBILAN HERITAGE AURA (M) SDN
BHD
No. 69, Jalan Perniagaan
Senawang 1
Taman Perniagaan Senawang
70450 Senawang
NEGERI SEMBILAN DARUL
KHUSUS
Tel : 06-679 7677
Faks : 06-679 1677
E-mel: heritageaura@yahoo.com
Bank Islam Malaysia Berhad
Cawangan Seremban
Tingkat Bawah & 1, Jalan Dato’
Sheikh Ahmad, 70720 Seremban,
Neg. Sembilan
No. Akaun: 05012010074267
2. NEGERI SEMBILAN HOMESTEAD WOOD
INDUSTRIES SDN BHD
Lot 906, Jalan Gemas
73000 Tampin
NEGERI SEMBILAN DARUL
KHUSUS
Tel : 06-443 3027
Faks : 06-441 7822
E-mel: hswisb@po.jaring.my
CIMB Bank Berhad
Cawangan Tampin, Ground Floor,
Bangunan Baru UMNO,
73000 Tampin, Neg. Sembilan
No. Akaun: 0509-0008165-05-7
3. NEGERI SEMBILAN KIJANG ENT (M) SDN BHD
1038, Jalan 24, Lavender Height
70450 Seremban
NEGERI SEMBILAN DARUL
KHUSUS
Tel : 06-678 6273
Faks : 06-678 6271
E-mel: kijangent@yahoo.com
Am Islamic Bank
Cawangan Tampin, Melaka
No. Akaun: 064-202-200335-1
4. NEGERI SEMBILAN TUJU PERKASA SDN BHD
Pusat Perniagaan M.Y.A, No. 2,
Jalan Tampin, 71300 Rembau
NEGERI SEMBILAN DARUL
KHUSUS
Tel : 06-685 8058
Faks: 06-685 8588
E-mel: tuju-perkasa@yahoo.com
Bank Islam Malaysia Berhad, Caw.
Tampin,
Bangunan Bank Islam, Jalan Besar,
73000 Tampin, N. Sembilan
No. Akaun: 05021-01-0003607
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.36/119
ZON SELATAN
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
5. NEGERI SEMBILAN ZNA HOLDING SDN BHD
Lot 416 & 417, Jalan Nilai
7/16
Kawasan Perindustrian Nilai 7
71800 Nilai
NEGERI SEMBILAN DARUL
KHUSUS
Tel: 03-8925 9300
Faks: 03-8925 9300
E-mel: znagroup@gmail.com
Maybank Berhad
No.7 & 9, Jalan 9/9C,
Seksyen 9, 43650 Bandar Baru
Bangi, Selangor
No. Akaun: 562834606168
6. MELAKA ADUNAN KOMERSIL SDN
BHD
Plot 8 Fasa 4C, Jalan PBR 33
Kawasan Perindustrian Bukit
Rambai
75250 Bukit Rambai
MELAKA
Tel : 06-351 9367
Faks: 06-351 0118
E-mel: adunan-88@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Bukit Baru
Unit 13, Kompleks Perniagaan
AlAzim, Bukit Palah, Melaka
No. Akaun: 0408-0003618-05-8
7. MELAKA HASRO FURNITURE GALLERY
(M) SDN BHD
Lot 12, Fasa 4C, Jalan PBR 33
Kawasan Perindustrian Bukit
Rambai
75250 Bukit Rambai
MELAKA
Tel : 06-353 1801
H/P: 012-680 0460/682 0460
Faks : 06-353 1802/282 1872
HSBC Bank Malaysia Berhad
777 Jalan Hang Tuah
75300 Melaka
No. Akaun: 342-282068-001
8. MELAKA KUMPULAN SEBATU SDN
BHD
Lot MB 1028, Jalan Merawan
Pusat Industri Perkayuan Semujuk
Jalan Jasin, 77300 Merlimau
MELAKA
Tel : 06-263 1454
H/P: 013-613 4557
Faks : 06-263 2459
E-mel: sebatu -
1989@hotmail.com
Malayan Banking Berhad
Cawangan Merlimau
JB1, Jalan Debunga 1,
Taman Debunga
77300 Merlimau,
Melaka
No. Akaun: 504058303492
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.37/119
ZON SELATAN
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
9. MELAKA PRISMA TEGAS SDN BHD
Lot 509, KM 8, Jalan Bukit
Bayan, Bukit Katil
75450 MELAKA
Tel : 06-268 0271
Faks : 06-268 2299
E-mel: prismategas@live.com.my
CIMB Bank Berhad Cawangan Batu
Berendam, Melaka
No. Akaun: 04050000396106
10. MELAKA TERAS PUNCAK SDN BHD
Lot 10, Fasa 4C
Jalan PBR 33
Kawasan Perindustrian Bukit
Rambai
75250 Bukit Rambai
MELAKA
Tel : 06-351 8442
Faks : 06-351 6569
E-mel: teras_puncak@yahoo.com
HSBC Bank Malaysia Berhad
777, Jalan Hang Tuah, 75300
Melaka
No. Akaun: 342-525391-101
11. JOHOR MASMOTO SDN BHD
Lot 3054, Lorong Haji
Khairuddin, Taman Rambah,
82000 Pontian
JOHOR DARUL TAKZIM
Tel : 07-686 7077
Faks :07-686 7707
E-mel: masmotosb@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
No.30, Jalan Serampang, Taman
Pelangi, 80400 Johor Bahru, Johor
No. Akaun: 01025003260059
12. JOHOR PSB DECORATION SDN BHD
No.19, Jalan Mega 1/5, Taman
perindustrian Nusa Cemerlang,
79200 Nusajaya
JOHOR DARUL TAKZIM
Tel : 07-558 6766
Faks: 07-558 6755
E-mel: psbdeco@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
25 & 27, Jalan Medan Perintis 6,
Nusa Perintis, 81550 Gelang Patah,
Johor
No. Akaun: 01170000252108
13. JOHOR SELECTVEST SDN BHD
Lot 1581, Jalan Faizal
Kg Parit Pasir
81500 Pekan Nenas
JOHOR DARUL TAKZIM
Tel : 07-699 3999
Faks : 03-699 3222
E-mel: enquiry@selectvest.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Johor Bharu
Bangunan UMNO Johor Bharu
51, Jalan Segget, 80000 Johor
Bharu, Johor
No. Akaun: 0104-0017989-00-6
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.38/119
ZON SELATAN
BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK
14. JOHOR SMART VICTORY SDN BHD
No. 30, Jalan Lanjut 20, Taman
Desa Cemerlang, 81800 Johor
Bharu
JOHOR DARUL TAKZIM
Tel : 07-863 3066
Faks: 07-863 2066
E-mel:
marketing@smartvictory.com
KILANG:
Lot 2034, Jalan Indah Gemilang,
Taman Perindustrian Desa
Cemerlang, 81800 Johor Bharu,
JOHOR
CIMB Bank Berhad
Cawangan Permas Jaya, 39, Jalan
Permas 10/2, Bandar Baru Permas,
81750 Masai, Johor
No. Akaun: 0123-0003807-05-3
15. JOHOR IKATAN MUHIBBAH SDN BHD
No.3, Jalan Pasir Lebar Barat,
Kg. Sg. Lurus, Senggarang,
83200 Batu Pahat
JOHOR DARUL TAKZIM
Tel : 07-429 1451
Faks :07-429 1451
E-mel:
ikatanmuhibbah@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
No. 39 & 39A, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
No. Akaun: 0105-0014273-052
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.39/119
Lampiran 3
ITEM : BINTANG DARJAH KEBESARAN DAN ITEM YANG BERKAITAN
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1. Mariwasa Kraftangan
Sdn. Bhd.
Lot 522
Kawasan Perusahaan Kuala Kangsar
33000 Kuala Kangsar
PERAK
Nama Bank :
Malayan Banking Berhad
No. 10
Jalan Persiaran Perbandaran
40000 Shah Alam
SELANGOR
No. Tel : 05-7765888/7760214 No. Akaun Bank :
No.Faks : 05-7760213 512101260118
E-mel : megatruzi@mariwasakraftangan.
com
2. Elitkraf Sdn. Bhd. No. 3, Jalan Permas 9/13
Bandar Baru Permas Jaya
81750 Masai
 JOHOR
Nama Bank :
Malayan Banking Berhad
Cawangan Permas Jaya
 JOHOR
No. Tel : 07-3878369 No. Akaun Bank :
No. Faks : 07-3878370 001299301629
E-mel :
 hjarif_o@hotmail.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.40/119
Lampiran 3A
SPESIFIKASI BINTANG DARJAH KEBESARAN DAN ITEM YANG BERKAITAN
1.
 
Spesifikasi dan keperluan hendaklah ditetapkan oleh Agensi Pelaksana.
2.
 
Item-item yang berkaitan merujuk kepada item lain yang digunakan bagi tujuan
pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang, Pingat dan Pengurniaan Lain Persekutuan dan
Negeri-negeri seperti kalung, selempang, lencana darjah, lencana leher serta aksesori lain
 yang berkaitan. Bintang-bintang darjah dan item-item yang berkaitan tersebut
merupakan harta intelek Kerajaan. Sehubungan itu, Agensi hendaklah memastikan ianya
menjadi hak milik Kerajaan.
3.
 
Kaedah perolehan hendaklah dilaksanakan secara berasingan seperti berikut:
a.
 
Perolehan perkhidmatan
mereka bentuk 
 bintang-bintang darjah dan item-item
 yang berkaitan; dan
b.
 
Perolehan
pembekalan
 bintang-bintang darjah dan item-item yang berkaitan.
4.
 
Agensi hendaklah menetapkan harga, pembungkusan, tempoh kontrak dan tempat
penghantaran bagi bintang-bintang darjah dan item-item yang berkaitan mengikut
keperluan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.41/119
Lampiran 4
ITEM : PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN MINYAK PELINCIR DAN
GRIS JENIS TEMPATAN KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN
DI SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
Bil
 
 Nama Syarikat
 
 Alamat
 
Perincian Bank
1.
 
Sukimi Lube (M)
Sdn. Bhd.
No. 1, Blok F
Jalan Saujana Indah 10
Taman Perindustrian Saujana Indah
40150 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : 03-7842 2170
No. Faks : 03-7842 2179
E-mel : muhazli@sukimilube.com.my
Bank Islam Malaysia Berhad
Bandar Wawasan Branch
No. 4 & 6, Wisma RKT
Jalan Raja Abdullah
50300 KUALA LUMPUR 
 
No. Akaun Bank :
14153010022011
2.
 
Hyrax Oil Sdn. Bhd. A-8-1, Megan Avenue II
No. 12, Jalan Yap Kwan Seng
50450 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-2163 5893 /
03-3392 3585
No. Faks : 03-2164 6577 /
03-3392 3591
E-mel :
 razmein@hyraxoil.com
Affin Bank Berhad
Ara Damansara Branch
Unit B-G-07 & B-G-08
Block B, No. 2
Jalan PJU 1A/7A
Ara Damansara
47301 PETALING JAYA 
 
No. Akaun Bank :
109800013240
3.
 
All Season Synergy
Sdn. Bhd.
No. 3A & 6, Jalan Seri Pagi 3A
Seksyen BS3, Bukit Sentosa
48300 Rawang
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : 03-6021 5294
No. Faks : 03-6021 4315
E-mel :
 root@synergymy.com
RHB Bank Berhad
No. 157 & 159
Jalan SS 2/24, SS 2
Sungei Way Subang
47300 Petaling Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Akaun Bank :
26240100002172
4.
 
Lubetech Sdn. Bhd. Lot 8, Jalan Utas 15/7
P.O. Box 7052
40000 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : 03-5163 5295
No. Faks : 03-5519 0132
E-mel :
 zamri.jantan@umw.com.my
Malayan Banking Berhad
No. 10, Persiaran Perbandaran
Seksyen 14
40000 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Akaun Bank :
512101240277
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.42/119
Bil
 
 Nama Syarikat
 
 Alamat
 
Perincian Bank
5.
 
Syntomax Industries
Sdn. Bhd.
No. 7, Jalan Anggerik Mokara
31/46
Seksyen 31, Kota Kemuning
40460 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : 03-5122 4208
No. Faks : 03-5122 5975
E-mel :
 admin@syntomax.com.my
Malayan Banking Berhad
Sentul Raya Branch
No. 12 & 14, Jalan 14/48A
Tingkat 2
Off Jalan Sentul
51000 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank :
514477001758
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.43/119
Lampiran 4A
SPESIFIKASI
1.
 
Kriteria pelantikan syarikat panel pembekal adalah seperti berikut:
a.
 
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan sebagai pembuat minyak pelincir dan
gris jenis tempatan dalam kod bidang 060399 (Pembuat Bahan Pelincir);
b.
 
Bertaraf Bumiputera sepanjang tempoh
Kontrak Panel
 ini berkuat kuasa ; dan
c.
 
Produk hendaklah mendapat pengiktirafan kualiti daripada SIRIM QAS
International Sdn. Bhd.
2.
 
Agensi hendaklah memastikan perkara-perkara berikut:
a.
 
Spesifikasi item ditetapkan sebelum pelawaan sebut harga dibuat;
b.
 
Keluaran syarikat panel pembekal hendaklah memenuhi keperluan spesifikasi dan
kualiti. Jika agensi meragui kualiti minyak yang dibekalkan oleh syarikat panel
pembekal maka Agensi dibenarkan menghantar sampel minyak kepada SIRIM
QAS International Sdn. Bhd. untuk menentukan kesahihan kualiti minyak dan
kos ditanggung oleh Agensi.
c.
 
Syarikat panel pembekal tidak dibenarkan
mensubkan
 pembuatan minyak
pelincir dan gris jenis tempatan kepada pihak lain.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.44/119
Lampiran 5
ITEM : SENARAI SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI
PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE
DI SELURUH MALAYSIA
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
RUJUKAN
PRODUK
KELUARAN
SYARIKAT
1. MRPI Pipes Sdn Bhd Lot 5, Jalan Perusahaan 2
Kawasan Perindustrian Bukit Raja
41050 Klang
Selangor
No. Tel : 03-3343 0407/0470
No. Faks : 03-3343 0400/0408
E-mel:
 enquiries@mrpi.com.my
CIMB Bank Berhad
Menara UAB
No.6, Jalan Tun
Perak
50050 Kuala
Lumpur
No. Akaun Bank:
1414-0021322-05-2
Lampiran
5A
2. Dura-Mine Sdn Bhd Unit 1058, 10th Floor
Block A2
Pusat Dagang Setia Jaya
Jalan PJS 8/9 Sunway
46150 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel : 03-7875 2888
No. Faks : 03-7876 9088
E-mel:
 info@dura-mine.com
CIMB Bank Berhad
Seksyen 52 Branch
Lot 27, 29 & 31
Jalan 52/2
46200 Petaling
 Jaya
Selangor
No. Akaun Bank:
1248-0005144-05-5
Lampiran 5B
3. Polyolefins Pipe
Berhad
3rd Floor
Lot 2,4 & 6
Jalan 51A/222
46100 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel : 03-7873 3388
No. Faks : 03-7876 7788
E-mel :
 ivan@polypipe.com.my
Malayan Banking
Berhad
No. 11, Jalan
51A/222
46100 Petaling
 Jaya
Selangor
No. Akaun Bank:
014301-307215
Lampiran 5C
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.45/119
BIL. SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
RUJUKAN
PRODUK
KELUARAN
SYARIKAT
4. Polyflow Teguh Sdn
Bhd
Lot 626, Block 4
Muara Tebas Land District
Jalan Bako, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel : 082-432 912
No. Faks : 082-433 194
E-mel : ramontaki@yahoo.com.sg
OCBC Bank (M)
Berhad
UG Floor, Gateway
Kuching
No. 9, Jalan Bukit
Mata
93100 Kuching
Sarawak
No. Akaun Bank :
7601076599
Lampiran
5D
5. Weidasar Sdn. Bhd. Lot 8729, 126-B
Tingkat 1, Green Heights
Commercial Centre
Jalan Lapangan Terbang
93250 Kuching
Sarawak
No. Tel : 082-450 910
No. Faks : 082-460 910
E-mel:
weidasarkc@weidasar.com.my
Malayan Banking
Berhad
Lot 250-253
Jalan Tunku Abdul
Rahman
Kuching
Sarawak
No. Akaun Bank :
511038080242
Lampiran 5E
6. Timplas Industries
(M) Sdn. Bhd.
Lot 22, Industrial Zone 4,
Selatan 1, 1G KKIP Selatan
Kota Kinabalu Industrial Park
Jalan Sepangar
88460 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel : 088-498616 /80 /81
/90
No. Faks: 088-498290
E-mel:
 joseph.hoh@timplasindustries.com
CIMB Bank (Jalan
Sagunting Branch)
Tingkat Bawah,
Central Building
Jalan Sagunting
88000Kota
Kinabalu
Sabah
No. Akaun Bank :
1007-0007074-05-8
Lampiran 5F
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.46/119
Lampiran 5A
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE
 MENGIKUT PIAWAIAN MS 1058: PART 2:2005
(MRPI PIPES SDN.BHD.)
SAIZ
(MM)
PRODUK
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
20 - - -
25 - -
32 -
40
50
63
75
90
110

 

 

 

 

 
125
140
160
180 -
200 -
225
250
280
315
355

 

 

 

 

 
400
450
500 - - -
560 - - -
630 - - - - -
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.47/119
Lampiran 5B
PEMBEKALAN HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE
 MENGIKUT PIAWAIAN MS 1058
(DURA-MINE SDN. BHD.)
SAIZ
(MM)
PRODUK
PN 6.3 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
16
- - - -
20
25
32
40
50
63
75
90

 

 

 

 

 
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560 - - - - -
630 - - - - -
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.48/119
Lampiran 5C
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE
 MENGIKUT PIAWAIAN MS 1058:PART 2:2005
( POLYOLEFINS PIPE BERHAD )
SAIZ
(MM)
PRODUK
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
16 - - - -

 
20 - - - -

 
25 - -

 

 

 
32 -

 

 

 

 
40

 

 

 

 

 
50

 

 

 

 

 
63

 

 

 

 

 
75

 

 

 

 

 
90

 

 

 

 

 
110

 

 

 

 

 
125

 

 

 

 

 
140

 

 

 

 

 
160

 

 

 

 

 
180

 

 

 

 

 
200

 

 

 

 

 
225

 

 

 

 

 
250

 

 

 

 

 
280

 

 

 

 

 
315

 

 

 

 

 
355

 

 

 

 

 
400

 

 

 

 

 
450

 

 

 

 

 
500

 

 

 

 

 
560

 

 

 

 
-
630

 

 

 

 
-
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.49/119
Lampiran 5D
PEMBEKALAN HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE
 MENGIKUT PIAWAIAN MS 1058
(POLYFLOW TEGUH SDN. BHD.)
SAIZ
(MM)
PRODUK
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
16 -
 
- -
 
-
 
20 -
 
- -
 

 

 
25 -
 
-
32 -
40
-
50
63
75
90
110
125
140

 

 

 

 

 
160
180
200
225
250
280
315

 

 

 

 

 
355
400
450
500
560 - - - - -
630 - - - - -
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.50/119
Lampiran 5E
PEMBEKALAN HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE
 MENGIKUT PIAWAIAN MS 1058:PART 2:2005
(WEIDASAR SDN.BHD.)
SAIZ
(MM)
PRODUK
PN8 PN10 PN12.5 PN16
20 - - -
25 - -
32 -
40 -
50 -
63 -
75

 

 

 
-
90 -
110 -
125 -
140 -
160 -
180 -
200 -
225 -
250 -
280

 

 

 
-
315 -
355 -
400 -
450 -
500 - - -
560 - - - -
630 - - - -
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.51/119
Lampiran 5F
PEMBEKALAN HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PIPE
 MENGIKUT PIAWAIAN MS 1058:PART 2:2005
(TIMPLAS INDUSTRIES (M) SDN.BHD.)
SAIZ
(MM)
PRODUK
PN10 PN12.5 PN16
20 - -
25 -

 

 
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160

 

 

 
180
200
225
250
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.52/119
Lampiran 6
ITEM : KATIL BESI SETINGKAT DAN DUA TINGKAT
(TIDAK TERMASUK KATIL PESAKIT)
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1. Kabimas Manufacturing
Sdn. Bhd
No.10, Jalan 1, Kawasan
Perindustrian Semenyih Hi-Tech 2,
Jalan Sg. Lalang
43500 Semenyih
 
Selangor D.E
No. Tel : 03-8724 2011
No. Faks: 03-8724 3011
E-mel : info@kabimas.com.my
Affin Bank Berhad
Cawangan Kelana Jaya
No.101, Blok C, Menara Glomac,
Kelana Business Centre, No. 97,
Jalan SS7/2
47301 Kelana Jaya
Selangor D.E
No.Akaun: 100980018782
2. Puncak Bumi Utama Sdn.
Bhd.
S-10, Lorong Kendi 1, Jalan Kendi,
Kawasan Industri MARA,
14100 Simpang Ampat
Seb. Perai Selatan, P. Pinang
No. Tel : 04-587 3073
No. Faks: 04-587 4540
E-mel : puncakbumi@yahoo.com
Public Bank Berhad
Cawangan Bagan Ajam
Tingkat Bawah, 6862

 6864,
Jalan Bagan Jermal, Bagan Ajam
13000 Butterworth
Seb. Perai Utara, P. Pinang
No. Akaun: 3107882134
3. Malpro Industri Sdn. Bhd. Wisma Malpro
Lot 1042, Batu Satu, Jalan Sg. Buaya,
Sg. Choh
48000 Rawang
Selangor D.E
No. Tel : 03-6093 1232
No. Faks: 03-6092 8020
E-mel : malpro@streamyx.com
Malayan Banking Berhad
No.167-175, Jalan 2/3A
Bandar Utara Selayang
12 KM, Jalan Ipoh
68100 Batu Caves
Selangor D.E
No. Akaun: 012156307232
4. Redah Jaya Sdn. Bhd. No.7, Blok C, Megamas Business
Centre, Jalan Gelen K
Seksyen U19, Sungai Buloh
40160 Shah Alam
Selangor D.E
No. Tel : 03-6148 2881/3382
No. Faks: 03-6148 4890
E-mel : redahjsb@tm.net.my
CIMB Bank Berhad
Cawangan Seri Gombak
No.2, Jalan SG1/2
Taman Seri Gombak
68000 Batu Caves
Selangor D.E
No. Akaun: 1223-0009086-057
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.53/119
BIL NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5. Profitech Engineering Sdn.
Bhd.
Lot 451, Jalan Perusahaan 2
Bandar Baru Sg. Buloh
47000 Sungai Buloh
Selangor D.E
No. Tel : 03-6156 0271
No. Faks: 03-6156 3756
E-mel : profitech@streamyx.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Sungai Buloh
Lot 395, Jalan 1A/1
Bandar Baru Sungai Buloh
47000 Sungai Buloh
Selangor D.E
No. Akaun: 1229-000815-05-1
6. Nagasteel Sdn. Bhd. 23, Jalan 3/4C, Desa Melawati
53100 Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur
No. Tel : 03-4105 6791
No. Faks: 03-4105 6790
E-mel : sales@naga.com
RHB Bank Berhad
No.58, 58-1 & 58-2,
Jalan Dataran Wangsa Melawati
Wangsa Melawati
53300 Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur
No. Akaun: 2-12330-10003110
7. Azas Rekalogam Sdn. Bhd. Lot 1019A, Jalan 4/32, Mukim
Batu, Batu 6 ½ Off Jalan Kepong
52000 Kuala Lumpur
W. P. Kuala Lumpur
No. Tel : 03-6257 9066
No. Faks: 03-6251 2625
E-mel : plant@azasrl.com
Maybank Berhad
Cawangan Desa Jaya
No.8-10, Jalan 53, Desa Jaya
52000 Kepong
Selangor D.E
No. Akaun: 014208419169
8. DPM Sdn. Bhd. No.17 & 19, Jalan PJU 3/41
Sunway Damansara, Seksyen 12
Kota Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor D.E
No. Tel : 03-7885 0864/0865
No. Faks: 03-7885 0965
E-mel: dpm_bhd@yahoo.com
Malayan Banking Berhad
Cawangan Giza Kota Damansara
B01& B02, Sunway Giza Mall,
No. 2, Jalan PJU 5/14
47810 Petaling Jaya
Selangor D.E
No. Akaun: 562759108998
9. K.U.S. Industries (M)
Sdn. Bhd.
Lot 3.22 & 3.23, Tingkat 3
Pertama Kompleks
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur
No. Tel : 03-2691 9288/5288
No. Faks: 03-2694 0107
E-mel : kusindustries@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
KL Main Branch
No. 11, Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur
No. Akaun: 14081204724057
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.54/119
BIL NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
10. Pointray (Malaysia) Sdn.
Bhd
No. 6-2, Jalan 8/23E,
Taman Danau Kota Off Jalan Genting
Klang
53100 Setapak
W. P. Kuala Lumpur
No. Tel : 03-4142 0052/0035
No. Faks: 03-4148 1720
E-mel : info.pointray@gmail.com
CIMB Bank Berhad
Cawangan Taman Danau Kota
108, Jalan 2/23A, Taman Danau
Kota,
53100
Setapak
W.P. Kuala Lumpur
No. Akaun:14380001746053
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.55/119
Lampiran 7
ITEM : PERABOT PEJABAT KERUSI BERASASKAN KAIN
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Malpro Industri Sdn.
Bhd.
Wisma Malpro
Lot 1042, Batu Satu
Jalan Sg. Buaya, Sungai Choh
48000 Rawang
SELANGOR
Tel : 03-6093 1232/
03-6092 9030
Faks : 03-6092 8020
E-mel : Malprol@streamyx.com
Malayan Banking Berhad
Bandar Utama Selayang
68100 Batu Caves
SELANGOR
No. Akaun:
012156307232
2.
 
DPM Sdn. Bhd. No.17 & 19, Jalan PJU 3/41
Sunway Damansara
Seksyen 12
Kota Damansara
47810 Petaling Jaya
SELANGOR
Tel : 03-7885 0864/0865
Faks : 03-7885 0965
E-mel : dpm_bhd@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
No. 2 &4, Jalan Sg. ½
Taman Sri Gombak
68100 Batu Caves
SELANGOR 
 
No. Akaun:
12230003091058
3.
 
S.M Industries (M)
Sdn. Bhd.
Lot 83, Batu 23
Jalan Arang Batu
Kawasan Perindustrian Kecil
Sungai Bakau
48000 Rawang
SELANGOR
Tel : 03-6091 2757
Faks : 03-6092 4512
E-mel : simperabot@yahoo.com
CIMB Bank Berhad
No.2, Jalan Sg. ½
Taman Sri Gombak
68100 Batu Caves
SELANGOR 
 
No. Akaun:
12230002632051
4.
 
B.Tis Manufacturer
Sdn. Bhd.
Lot 1404, Batu 8 ½
Jalan Pahang Lama
Gombak Utara
53100
KUALA LUMPUR
Tel : 03-6189 3246
Faks : 03-6185 3246
E-mel : b.tis86@yahoo.com
Bank Mualamat
268-270, Jalan Bandar 12,
Taman Melawati
53100
KUALA 
 
LUMPUR 
 
No. Akaun:
1403-0002712-71-8
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.56/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5.
 
Moccis Furniture Sdn.
Bhd.
No.17-3, (Level 3)
Jalan Ampang Putra
68000 Ampang
SELANGOR
Tel : 03-4257 5115/4851
Faks : 03-4257 4381
E-mel : emryy@gmail.com
RHB Bank Berhad
11,13&15
Jalan Niaga 16/13A
40000 Shah Alam
SELANGOR 
 
No. Akaun:
21205900050010
6.
 
RJ Rebuan Corporation
(M) Sdn. Bhd.
No. 43G/43A
Jalan DC 4/1, Desa Coalfields
47000 Sungai Buloh
SELANGOR
Tel : 03-6038 5416
03-4045 4050
Faks : 03-60388351
E-mel : rjrc_furniture@yahoo.com
AmBank (M) Berhad
No. 87 & 89
Jalan Ipoh, Batu 3
51200
KUALA LUMPUR
No. Akaun:
125-201-200310-5
7.
 
PT Wood Industry (M)
Sdn. Bhd.
4B, Tingkat 4, Jalan Sultan
Sulaiman, Wisma Pahlawan 50000
KUALA LUMPUR
Tel : 03-2273 9791
03-2273 9735
Faks : 03-2273 7791
E-mel : business@ptwood.com.my
Malayan Banking Berhad
Ground Floor, Bangunan
UMNO, 17500 Tanah Merah
KELANTAN
No. Akaun:
5530-5600-1783
8.
 
Generasi Pesona
Konsortium Sdn. Bhd.
AL-167, Lot 2670
Jalan Kampung Kg. Baru
47000 Sungai Buloh
SELANGOR
Tel : 03-6148 9933
Faks :
E-mel : enquiry@gpesona.com.my
Public Bank Berhad
2, Jalan Sepadu B25/B Taman
Seri Muda
40400 Shah Alam
SELANGOR 
 
No. Akaun:
3129328820
 
9.
 
Safari Office System
Sdn. Bhd.
Wisma Safari Lot PT 70
Jalan Taiping, Kampung Sungai Baru,
Seksyen U19
47000 Sungai Buloh
SELANGOR
Tel : 03-6156 6277
Faks : 03-6156 8266 /0277
E-mel : allan@safariofficesystem.com
RHB
25, Jalan Public, Sungai Buloh
New Village
47000 Sungai Buloh
SELANGOR
No. Akaun:
212303 0003 8389
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.57/119
Lampiran 7B
PENGECUALIAN KHUSUS PEROLEHAN
PERABOT PEJABAT KERUSI BERASASKAN KAIN
 
Keutamaan harga kepada syarikat panel bertaraf pembuat Bumiputera berdasarkan Dasar
Keutamaan kepada syarikat Bumiputera bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan seperti
berikut:
 Nilai Perolehan Peratus Keutamaan
Sehingga RM10 juta 10%
Melebihi RM10 juta hingga RM100 juta 5%
Melebihi RM100 juta 3%
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.58/119
Lampiran 8
ITEM : BAS PENUMPANG BERHAWA DINGIN PELBAGAI CASIS
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL
 
 NAMA
SYARIKAT 
 
 ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Badanbas Sdn. Bhd. Batu 1 ½, Jalan Sungai Chua
P.O Box 3
43000 Kajang
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 03-8733 5030
No Faks: 03-8733 5521
E-mel: badrul@badanbas.com.my
Malayan Banking Berhad
Menara Maybank, 100
50050 Jalan Tun Perak
KUALA LUMPUR
No Akaun : 514011750259
2.
 
Sumai Engineering
Sdn. Bhd.
Lot 903 K
Kawasan Perindustrian Chendering
21080 Kuala Terengganu
 TERENGGANU DARUL IMAN
No Tel: 09-617 4499
09-617 4599
No Faks: 09-617 4699
09-617 4899
E-mel: wyuddin@sumaigroup.com
Bank Islam Malaysia Berhad
Jalan Sultan Ismail
20200 Kuala Terengganu
 TERENGGANU DARUL
IMAN
No Akaun: 13017010061878
3.
 
Masdef (Malaysia)
Sdn. Bhd.
Lot 41730-A
Batu14, Jalan Puchong
47100 Puchong
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 03-8061 0707
No. Faks: 03-8061 2211
E-mel: saleh@masdef.com.my
a.
 
CIMB Bank Berhad
60, Jalan SS 6/14
Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya
SELANGOR DARUL
EHSAN
No Akaun:
12160016581055
b.
 
Malayan Banking Berhad
G01, West Wing
Wisma Consplant, No. 2
Jalan SS16/4 Subang Jaya
SELANGOR DARUL
EHSAN
 
No Akaun:
512307004690
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.59/119
BIL
 
 NAMA
SYARIKAT 
 
 ALAMAT PERINCIAN BANK
4.
 
Scomi Special
Vehicles Sdn. Bhd.
Lot 795, Jalan Monorel
Sungai Choh
48000 Rawang
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 03-6099 8666
No Faks: 03-6091 9203
E-mel:
mansortahir@my.scomiengineering.
com
CIMB Bank Berhad
Oasis Square, No. 2
Jalan PJU1A/7A
Ara Damansara
47301 Petaling Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Akaun: 12300003159058
5.
 
DRB-HICOM
Defence
Technologies Sdn.
Bhd.
Lot 26, Jalan Pengapit 15/19
Seksyen 15
40200 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel: 03-5522 8888
No. Faks: 03-5513 6300
E-mel: amril@deftech.com.my
CIMB Bank Berhad
KL Main Branch
Menara Bumiputra Commerce
No. 11, Jalan Raja Laut
KUALA LUMPUR 
 
No Akaun: 14081199004054
6.
 
System
Enhancement
Resources @
Technologies Sdn.
Bhd.
No. 1, Jalan Apollo U5/194
Bandar Pinggiran Subang
40150
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel: 03-7847 1501
No. Faks: 03-7846 0205
E-mel: zainal@sertmy.com
Maybank Cyberjaya Branch
Prima 5-B
Jalan Teknokrat
63000 CYBERJAYA
No Akaun: 512446300581
7.
 
Intercoach Sdn.
Bhd.
24-3, Jalan 4/62D
Medan Putra Business Centre
Bandar Menjalara, Kepong
52200 KUALA LUMPUR
No. Tel: 013-208 1328
E-mel:
mervinappana@intercoach.com.my
Public Bank Berhad
45, Jalan 1B, Batu 17
Taman Jati
48000 Rawang
SELANGOR DARUL EHSAN
No Akaun: 3148208630
8.
 
Pioneer
Coachbuilders Sdn.
Bhd.
Lot 9166, Jalan Telok Gong
Kg. Telok Gong
42000 Pelabuhan Klang
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 03-3134 3322
No Faks: 03-3134 3255
E-mel: pcsb@pcsb.com.my
Malayan Banking Berhad
No. 12 & 13, Jalan TK 1/11A
Taman Kinrara Seksyen 1
Batu 7 ½ Jalan Puchong
47100 Puchong
SELANGOR DARUL EHSAN
No Akaun:
514833300375
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.60/119
BIL
 
 NAMA
SYARIKAT 
 
 ALAMAT PERINCIAN BANK
9.
 
SKS Coachbuilders
Sdn. Bhd.
Lot 9238, Jalan Puchong Kajang
Batu 20, Kampung Pulau Meranti
47100 Puchong
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 03-8062 6799
No Faks: 03-8062 2855
E-mel: emzack8848@gmail.com
CIMB Bank Berhad
No. 12 & 13
Jalan Kenari 1
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong
SELANGOR DARUL EHSAN
No Akaun: 12640000319055
10.
 
Super Coach
Assembly Plant Sdn.
Bhd.
Lot 73-86, Jalan Logam 5
Perindustrian Kamunting 3
Kamunting Raya Industrial Estate
34600 Kamunting
PERAK DARUL RIDZUAN
No Tel: 05-891 8888
No Faks: 05-891 7122
E-mel: cslau@kbes.com.my
Hong Leong Bank Berhad
396 & 398, Taman Saujana
34600 Kamunting
PERAK DARUL RIDZUAN
No Akaun: 33400004586
11.
 
Quality Bus &
Coach (M) Sdn.
Bhd.
72, Persiaran Jubli Perak
Seksyen 22
40000 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 03-5192 2522
No Faks: 03-5192 2514
E-mel: mohdhassanizo@gmail.com
CIMB Bank Berhad
No. 2, Wisma Anggerik
Jalan Perubahan 26/2
Seksyen 26
HICOM Industrial Park
40000 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No Akaun: 12420002920050
12.
 
RTG Intech
Corporation (M)
Sdn. Bhd.
Lot 897,
Dataran Dato’ Mohd Said,
Rinching Tengah
KM 23.5, Jalan KL-Seremban
43700 Beranang
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 03-8723 0533
No Faks: 03-8723 0534
E-mel:
roslan_rtgintech@yahoo.com.my
CIMB Bank Berhad
No. 1, Jalan Kajang Indah
Taman Kajang Indah
43000 Kajang
SELANGOR DARUL EHSAN
No Akaun: 12680001375055
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.61/119
Lampiran 8A
SPESIFIKASI/KRITERIA PELANTIKAN KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BAS PENUMPANG BERHAWA DINGIN PELBAGAI CASIS
Spesifikasi bas penumpang berhawa dingin pelbagai casis:
1.
 
Semua jenis bas penumpang berhawa dingin yang mempunyai reka bentuk sama ada
seperti Bas Ekspres, Bas Persiaran atau Bas Henti-Henti (kecuali bas/
coaster 
 25
penumpang);
2.
 
Minimum bilangan penumpang adalah 28;
3.
 
Minimum Berat Dengan Muatan (
BDM
) adalah 16,000 kg;
4.
 
Minimum bes roda adalah 6,000 mm;
5.
 
Minimum panjang bas (
bumper 
 ke
bumper 
) adalah 10,000 mm; dan
6.
 
Casis bas dari jenama yang dikenali di Malaysia.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.62/119
Lampiran 8B
PENGECUALIAN KHUSUS BAGI PEROLEHAN
BAS PENUMPANG BERHAWA DINGIN PELBAGAI CASIS
Keutamaan harga kepada syarikat panel bertaraf pembuat Bumiputera berdasarkan Dasar
Keutamaan kepada syarikat Bumiputera bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan seperti
berikut:
 Nilai Perolehan Peratus Keutamaan
Sehingga RM10 juta 10%
Melebihi RM10 juta hingga RM100 juta 5%
Melebihi RM100 juta 3%
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.63/119
Lampiran 9
ITEM : TILAM DAN BANTAL JENIS
HIGH RESILIENT FOAM 
 
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1. Desiran Jaya Sdn. Bhd. No. 13&15, Jalan Kantan 2G
Perindustrian Kantan
Bukit Beruntung
48300 Rawang
SELANGOR
No. Tel : 03-6021 2553
No. Faks : 03-6021 2557
E-mel : djayas@gmail.com
Ambank (M) Sdn. Bhd.
Lot 1&1A
Jalan Memanda 7
Ampang Point
Batu 4 ½
6800 Ampang
SELANGOR
No. Akaun:
0752-01200184-1
2. Pointray (M) Sdn. Bhd. No.6-2, Jalan 8/23E
Taman Danau Kota
53300 Setapak
KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4142 0052
No. Faks : 03-4148 2720
E-mel : info.pointray@gmail.com
CIMB Bank Berhad
No.108, Jalan 2/23A
Taman Danau Kota
53300 Setapak
KUALA LUMPUR
No. Akaun:
1438-0001746-05-3
3. Kabimas Manufacturing
Sdn. Bhd.
No. 21 & 23
Jalan Bulan U5/9,
Seksyen U5, Subang 2
40170 Shah Alam
SELANGOR
No. Tel : 03-7845 6000
No. Faks : 03-7846 1644
E-mel : info@kabimas.com.my
Affin Bank Berhad
Cawangan Ara Damansara
Unit B-G-07 & B-G-08
Blok B
No. 2, Jalan PJU 1A/7A
Ara Damansara
47301 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Akaun:
100980018782
4. Resilient Foam Industry
Sdn. Bhd.
No. 159, Jalan Melati FELCRA Bhd.
Bandar Seberang Perak
36800 Kampung Gajah
PERAK
No. Tel : 05-655 1082
No. Faks : 05-655 1344
E-mel : rfi_company@yahoo.com
Bank Islam Malaysia Berhad
Tingkat Bawah & 1
No.24, Jalan Ah Cheong
3600 Teluk Intan
PERAK
No. Akaun:
08031010027740
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.64/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5. Tilam Sutera (M) Sdn.
Bhd.
No.57-3, Jalan Sulaiman 3
Taman Putra Sulaiman
6800 Ampang
SELANGOR
No. Tel : 03-4270 6630
No. Faks : 03-4270 6680
E-mel : Tilamsutera@gmail.com
Affin Bank Berhad
No.11 & 11A
Jalan Memanda 7/1
Ampang Jaya Branch
6800 Ampang
SELANGOR
No. Akaun:
100300013150
6. A-Winn Corporation
Sdn. Bhd.
D-08-2, Plaza Kelana Jaya
Jalan SS7/13A
47301 Petaling Jaya
SELANGOR
HSBC Bank Malaysia Berhad
South Tower, Lebuh Ampang
No. 2
50100
 WP KUALA LUMPUR
No. Akaun:
201-610177101
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.65/119
Lampiran 10
ITEM : PERABOT JENIS POLYPROPYLENE
 
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1. B.TIS Manufacturer Sdn.
Bhd.
Lot 1404, Batu 8 ½
Jalan Pahang Lama, Gombak Utara
53100 Gombak
SELANGOR
No. Tel : 03-6189 3246
No. Faks : 03-6188 3528
E-mel
:
b.tis_86@yahoo.com
 
Bank Muamalat Malaysia
Berhad
268-270, Jalan Bandar 12
Taman Melawati
53100 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank:
1403-0002712-71-8
2. Pointray (Malaysia) Sdn.
Bhd.
No. 6-2, Jalan 8/23E
Taman Danau Kota
Off Jalan Genting Klang
53100 Setapak
KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4142 0052/0035
No. Faks : 03-4148 1720
E-mel :
 
info.pointray@gmail.com
 
Malayan Banking Berhad
Ampang Park, Lot 1.01 No
184
JalanAmpang
KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank:
514057188754
3. S.M. Plastics Sdn. Bhd. Lot 2792 Ulu Rening
Mukim Batang Kali
Hulu Selangor
44300 Batang Kali
SELANGOR
No. Tel : 03-6057 3970/3694
No. Faks : 03-6057 3694
E-mel:
 
smiperabot@yahoo.com
 
CIMB Bank Berhad
Taman Sri Gombak 2
Jalan SG ½
Taman Sri Gombak
68100 Batu Caves
SELANGOR
No. Akaun Bank:
1223-0010140-05-7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.66/119
Lampiran 11
ITEM : BATERI BARU KENDERAAN
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL
 
 NAMA SYARIKAT 
 
 ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Arbex Corporation (M)
Sdn. Bhd.
No. 94, Jalan Kapar 27/89
Taman Alam Megah, Seksyen
27
40400 Shah Alam
SELANGOR DARUL
EHSAN
No Tel: 03-5191 9544
No Faks: 03-5191 9603
E-mel: ismail@arbex.com.my
CIMB Bank Berhad
HICOM Industrial Park
SS 26 Shah Alam
SELANGOR DARUL
EHSAN
No Akaun:
12240000167050
2.
 
Bumicita Electric
Accumulator
Manufacturing Sdn.
Bhd.
52, Jalan SBC 8
Taman Sri Batu Caves
68100 Batu Caves
SELANGOR DARUL
EHSAN
No Tel: 03-6189 9980
03-6186 9980
No Faks: 03-6187 4559
E-mel: bumicita2@gmail.com
Malayan Banking Berhad
167-175, Jalan 2/3A
Bandar Utara Selayang,
12km, Jalan Ipoh
68100 Batu Caves
SELANGOR DARUL
EHSAN
 
No Akaun:
512156003193
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.67/119
Lampiran 12
ITEM : SISTEM PERAWATAN NAJIS
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL
 
 NAMA SYARIKAT 
 
 ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Atostech Fibreglass Sdn.
Bhd.
Lot PT 21554 K, Jalan Gelam 1
Kawasan Perindustrian Gong Badak
21300 Kuala Terengganu
 TERENGGANU DARUL IMAN
No Tel: 09-666 6614
09-666 6682
No Faks: 09-666 6627
E-mel: atostech@yahoo.com
RHB Bank Berhad
Jalan Sultan Ismail
20200 Kuala Terengganu
 TERENGGANU DARUL
IMAN
No Akaun:
21303800002803
2.
 
Bayu Tiara Engineering
Sdn. Bhd.
No. 71 & 72, Jalan PKNK 1/8
Kawasan Perindustrian Sungai Petani
08000 Sungai Petani
KEDAH DARUL AMAN
No Tel: 04-448 2427
04-448 2429
No Faks: 04-448 2428
E-mel: byutiara@yahoo.com.my
Malayan Banking Berhad
522-566
11600 Jelutung
PULAU PINANG
No akaun:
507031207836
3.
 
System Everest Sdn. Bhd. No. 2, Jalan P/19, Seksyen 10
Selaman Light Industrial Park Phase 1
43650 Bandar Baru Bangi
SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel: 03-8922 1314
No. Faks: 03-8922 2314
E-mel: admin@systemeverest.com
CIMB Bank Berhad
67, Jalan 8/1, Seksyen 8
43650 Bandar Baru Bangi
SELANGOR DARUL
EHSAN
No Akaun:
12470003678054
4.
 
PJBUMI Composites Sdn.
Bhd.
No. 6, Jalan Astaka U8/83
Sec. U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
 
No Tel: 03-7847 5740
No Faks: 03-7847 4597
E-mel: nasir@pjbumi.com.my
CIMB Bank Berhad
1, Jalan 9A/55A
54200 Taman Setiawangsa
KUALA LUMPUR
No Akaun:
1435-0004353-05-5
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.68/119
BIL
 
 NAMA SYARIKAT 
 
 ALAMAT PERINCIAN BANK
5.
 
D’Bumi Water Sdn. Bhd.
 B-5-9, Tingkat 5
Pusat Pentadbiran Perniagaan Sunway
Seberang Jaya
13700 Perai
PULAU PINANG
 
No Tel: 04-370 0997
No Faks: 04-370 0996
E-mel: zaidi3900@yahoo.com
Public Islamic Bank
Bukit Mertajam Branch
2644-2648
Jalan Che Bee Noor
14000 Bukit Mertajam
PULAU PINANG
No Akaun: 3985340210
6.
 
Goodwater Engineering
Sdn. Bhd.
No. 55-3, Jalan Sulaiman 3
Taman Putra Sulaiman
68000 Ampang
SELANGOR DARUL EHSAN
 
No Tel: 03-4270 2528
No Faks: 03-4270 2568
E-mel: gwe_2005@yahoo.com
Hong Leong Bank Berhad
No. 9, Lorong Memandal
68000 Ampang 
 
SELANGOR DARUL
EHSAN
 
No. Akaun:
04600022738
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.69/119
Lampiran 13
ITEM : PERABOT LOGAM
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1. Redah Jaya Sdn. Bhd. No. 7, Blok C
Megamas Business Centre
Jalan Gelen K
U19/K, Seksyen U19
47000 Sungai Buloh
SELANGOR
No. Tel : 03-6148 2881
03-6148 3382
No. Faks : 03-6148 4890
E-mel :
redahjsb@ya
hoo.com
CIMB Bank Berhad
No. 2, Jalan SG 1/2
Taman Sri Gombak
68100 Batu Caves
SELANGOR
No. Akaun Bank:
1223-0009086-057
2. Profitech Engineering
Sdn. Bhd.
Lot 451, Jalan Perusahaan 2
Bandar Baru Sungai Buloh
47000 Sungai Buloh
SELANGOR
No. Tel : 03-6156 0271/0831
No. Faks : 03-6156 3756
E-mel : salesprofitech@gmail.com
 
Bank Islam Malaysia Berhad
Cawangan Seksyen 14
SELANGOR
No. Akaun Bank:
12047010053047
3. Nagasteel Equipment
Sdn. Bhd.
23, Jalan 3/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4105 6791
No. Faks : 03-4105 6790
E-mel :
sales@naga.com
 
RHB Bank Berhad
No. 58, 58-1 & 58-2
Jalan Dataran Wangsa
Melawati, Wangsa Melawati
53300 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank:
2-12330-10003110
4. Azas Rekalogam Sdn.
Bhd.
Lot 1019A, Jalan 4/32
Mukim Batu, Batu 6 ½
Off Jalan Kepong
52000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-6257 9066
No. Faks : 03-6251 2625
E-mel :
plant@azasrl.com
 
Malayan Banking Berhad
No. 8-10, Jalan 53
Desa Jaya
52100 Kepong
SELANGOR
No. Akaun Bank:
014208419169
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.70/119
BIL. SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5. Kabimas
Manufacturing Sdn.
Bhd.
No. 10, Jalan 1
Kawasan Perindustrian Hi-Tech 2
43500 Semenyih
SELANGOR
No. Tel : 03-8724 2011
No. Faks : 03-8724 3011
E-mel :
info@kabimas.com.my 
 
Affin Bank Berhad
Cawangan Ara Damansara
Unit B-G-07 & B-G-08,
Blok B
No. 2, Jalan PJU 1A/7A
Ara Damansara
47301 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Akaun Bank:
100980018782
6. K.U.S Industries (M)
Sdn. Bhd.
Lot 3.22 & 3.23, Tingkat 3
Pertama Kompleks
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-2691 9288
03-2691 5288
No. Faks : 03-2694 0107
E-mel :
kusindustries@yahoo.com
 
CIMB Bank Berhad
Kuala Lumpur Main Branch
No. 11, Jalan Raja Laut
50350 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank :
1408-1204724-05-7
7. Meranti Furniture
Sdn. Bhd.
302A,B, Kompleks Diamond
Bangi Business Park
Jalan Medan Bangi Off Persiaran Bandar
43650 Bandar Baru Bangi
SELANGOR
No. Tel : 03-8926 3779
03-8926 3780
No. Faks : 03-8925 9379
E-mel
:
meranti_furniture@hotmail.com
 
CIMB Bank Berhad
Cawangan Kajang
9, Jalan Tun Aziz Lim Tan
43000 Kajang
SELANGOR
No. Akaun Bank :
1219-0010016-05-2
8. Axec Services &
Trading Sdn. Bhd.
No. 150-A, Jalan TUDM
Kg Baru Subang
40150 Shah Alam
SELANGOR
No. Tel
: 03-7847 2181
No. Faks
: 03-7847 3181
E-mel
:
axec_servtrdg@yahoo.com.my
RHB Bank Berhad
2G & 2M, Jalan SS21/39
Damansara Utama
47400 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Akaun Bank:
212349-00042363
9. LM Venture
Engineering Sdn. Bhd.
1-1-4, Jalan 17/56
Keramat Wangsa
54200 KUALA LUMPUR
No. Tel
: 03-4107 9411
No. Faks
: 03-4105 1185
E-mel
:
admin@lmventure.com.my 
 
Malayan Banking Berhad
No. 2, Wisma Peninsular
Jalan Setiawangsa 2
Taman Setiawangsa
54200 KUALA LUMPUR
No. Akaun Bank:
562188101391
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.71/119
BIL. SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
10. Iryas Incorporation
(M) Sdn. Bhd.
Wisma Iryas
No. 2, Jalan SS 13/6
Subang Jaya Industrial Estate
47500 Subang
SELANGOR
No. Tel : 03-5633 0668
No. Faks : 03-5633 0606
E-mel :
iryas@iryas.com
 
CIMB Bank Berhad
Seksyen 52
No. 27, Jalan 52/2
46200 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Akaun Bank:
1248-0002766-051
11. Felab Engineering Sdn.
Bhd.
Lot 113, JalanTimur 4/2
Kawasan Perusahaan Mergong Barrage
Fasa 2B
05150 Alor Setar
KEDAH
No. Tel : 04-733 8300
No. Faks : 04-733 7200
E-mel : enquries@felab.com.my
HSBC Bank Berhad
2&3 Kompleks Perniagaan
Sultan Abdul Hamid
Persiaran Sultan Abdul
Hamid
05050 Alor Setar
KEDAH
No. Akaun Bank:
339-078750-101
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.72/119
Lampiran 14
ITEM :
INTEGRATED LIGHT AND SOUND SYSTEM 
 (ILSS) BAGI
KENDERAAN KERAJAAN
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
 
BIL
 
 NAMA SYARIKAT 
 
 ALAMAT 
 
PERINCIAN BANK
1. Wan-Ra Engineering
(M) Sdn. Bhd.
No. 14, Jalan Ruang U8/103
Bukit Jelutong, Seksyen U8
40150 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel: 017-5636566
No Faks: 03-5569 3645
E-mel: wan-ra@wan-ra.com
CIMB BANK BERHAD
Lot P5.5, Persiaran Perbandaran
Bangunan UMNO
Seksyen 14
40000
 
Shah Alam
 
SELANGOR DARUL EHSAN
No Akaun :
12051305437057
2. Setanding Enterprise
Sdn. Bhd.
No. 22, Jalan PJS 11/20
Bandar Sunway Industrial Park
46150
Petaling Jaya
SELANGOR DARUL EHSAN
No Tel : 03-5634 4144
No Faks: 03-5634 9096
E-mel: setanding@gmail.com
HONG LEONG BANK
BERHAD
150, Jalan Tun Sambanthan
50470 KUALA LUMPUR
No Akaun :
29200001721
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.73/119
Lampiran 15
ITEM : TELUR AYAM
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
14.
 
Pertubuhan Peladang
Kebangsaan (NAFAS)
Lot 9, Jalan 241, Seksyen 51A
46100 Petaling Jaya
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Cawangan Bukit Bintang
No. 42-2, Ground & 1st Floor
Jalan Sultan Ismail
50250 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-7801 3838 No Akaun:
0-14084-30657-7
No. Faks : 03-7801 3839 /
03-7801 3840
E-mel : info@nafas.com.my
15.
 
Inai Utama Sdn. Bhd. No. 6, Jalan SS2/39
47300 Petaling Jaya
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
SS2 Branch, Petaling Jaya
SELANGOR
No. Tel : 03-7877 7366
/03-7877 7466
No Akaun:
5122-3133-4122
No. Faks : 03-7877 7166
E-mel : inaiutama@yahoo.com
16.
 
Tamah Farm Marketing Sdn.
Bhd.
No. 24, Jalan Melaka Raya 13
Taman Melaka Raya
75000 MELAKA
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
G123, Wisma Air
Jalan Hang Tuah
75300 Melaka
No. Tel : 06-283 1922 No. Akaun:
04015010060455
No. Faks : 06-283 1915
E-mel
:
general@tamahfarm.com.my 
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.74/119
Lampiran 15B
PENGECUALIAN KHUSUS BAGI ITEM TELUR AYAM
Bagi memudahkan urusan perolehan terutamanya di kawasan luar bandar, Agensi
dibenarkan untuk melaksanakan perolehan bagi item telur ayam secara pembelian terus
dengan mana-mana pembekal Bumiputera/bukan Bumiputera atau kedai runcit
di kawasan/daerah
 yang berkenaan tertakluk kepada had nilai perolehan RM500.00
setahun.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.75/119
Lampiran 16
ITEM : ROTI PUTIH, ROTI MILL PENUH (
WHOLEMEAL 
), BAN DAN KEK
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Aishah Food Industries
Sdn Bhd
Lot 11 & 12, Lorong Saga 1/9
Kompleks Kilang SME Bank
Kawasan Perindustrian Saga
08000 Sungai Petani
Kuala Muda
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
Cawangan Jitra
Kompleks UMNO
Cawangan Kubang Pasu
Jalan Ibrahim
06000 JITRA
KEDAH
No. Tel : 04-4310548 No Akaun: 0211-000-2235-057
No.Faks : 04-431 0545
E-mel : rotizarina@yahoo.com
2.
 
Syarikat Hero Bakery 185, Jalan Sekolah Sungai Layar
08000 Sungai Petani
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Cawangan Sungai Petani
KEDAH
No. Tel : 04-422 9886 No Akaun: 502054222039
No. Faks : 04-422 9886
E-mel :herobakery79@gmail.com
3.
 
Roti Minang Sdn Bhd Km 16(Kebun 500)
Jalan Tualang
Pokok Sena
04600 Alor Setar
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia
No. 1, Kompleks Perniagaan
Utama
Jalan Sultanah Sambg
05150 Alor Setar
KEDAH
No. Tel : 04-787 6061 No Akaun: 02011010073482
No. Faks : 04-787 0830
E-mel :
 rotiminang1979@gmail.com
 
4.
 
Perusahaan S.M. 11, Padang Menora
13310 Tasek Gelugor
Seberang Perai Utara
PULAU PINANG
Nama dan Alamat Bank:
Bank Muamalat Malaysia Berhad
Seberang Jaya
PULAU PINANG
No. Tel : 04-573 1278 No Akaun: 0701-0001720-716
No. Faks : 04-573 2278
E-mel:
rotismp.menara@yahoo.com.my
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.76/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5.
 
Roti Ria Sdn. Bhd. 44 Batu 8
Jalan Trong, Changkat Jering
34850 Taiping
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Public Bank Berhad
No. 27

 29
Regat Kamunting
34600 Kamunting
PERAK
No. Tel : 05-855 3026 No Akaun: 3094363431
No. Faks : 05-855 2473
E-mel:
rotiria@yahoo.com
6.
 
Roti Segar (M) Sdn Bhd Lot No 1. Tapak Industri Ringan
Changkat Cermin, Ayer Tawar
32400 Manjung
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
No. 10, Lumut SSC
Jalan Sultan Idris Shah
32200 Lumut
PERAK
No. Tel : 05-376 1128 No Akaun: 508168-601260
No. Faks : 05-376 2750
E-mel:
rotisegar@rotisegar.com.my
7.
 
Pertubuhan Peladang
Kawasan Ulu Kinta
No. 8 Medan Kidd
30200 Ipoh
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
RHB Bank Berhad
Cawangan Tasek
No. 699 & 701, Taman Musim
Bunga
Jalan Tasek
31400 Ipoh
PERAK
No. Tel : 05-249 6262 No Akaun: 20824936000046
No. Faks : 05-249 6266
E-mel:
ppk_ulukinta@lpp.gov.my
8.
 
Roti Suria No. 10, Jalan 6, Taman Mesra
Batu 13 ½ , Jalan Cheras
43000 Kajang
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
Ambank (M) Berhad
Cawangan Kajang
No. 6 & 7, Jalan S10/1
Seksyen 10 Off Jalan Bukit
43000 Kajang
SELANGOR
No. Tel : 03-8736 8731 No Akaun: 1862012000491
No. Faks : 03-8734 1419
E-mel :
 
goldifine08@gmail.com
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.77/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
9.
 
Roti Imam Sdn Bhd 4464, Lorong Penghulu
Gombak Setia
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Bank Muamalat Malaysia Berhad
No. 5, Prima Samudera
Jalan Samudera Utara II
68100 Batu Caves
SELANGOR
No. Tel : 03-6186 0489 No Akaun: 1405-000-3071-713
No. Faks : 03-6186 5112
E-mel : moazat@hotmail.com
10.
 
Roti Sendo Sdn Bhd No. 33, Jalan TPP 5/17
Taman Perindustrian Puchong
47100 Puchong
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank
Menara UAB
No. 6, Jalan Tun Perak
50050 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-8061 8233 No. Akaun: 14140015566050
No. Faks : 03-8061 6255
E-mel : rotisendosb@yahoo.com
11.
 
Ambang Kelana Sdn
Bhd
No. 13, Jalan TIB 1/3
Bolton Industrial Park
68100 Batu Caves
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank
Kampong Baru, No. 64
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-6187 2678 No. Akaun: 14160014524058
No. Faks : 03-6186 3678
E-mel : aksbkelana@yahoo.com
12.
 
Syarikat Serimakmor
Sdn Bhd
No. 1 & 2, Bangunan PKN NS
Jalan Kuala Pilah, Ampangan
70400 Seremban
 NEGERI SEMBILAN
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank
Jalan Dato’
Bandar Tunggal 1A
Dewan Perniagaan Melayu
 NEGERI SEMBILAN
 
No. Tel : 06-763 9208 No Akaun: 0506-0004465-055
No. Faks : 06-762 6466
E-mel :
norhayatiibrahim43@yahoo.com
13.
 
Perusahaan Azan Sdn
Bhd
Lot 2, Kawasan Perusahaan Dioh
72000 Kuala Pilah
 NEGERI SEMBILAN
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
Lot 383, 3804 Bangunan Takaful
Jalan Dato’, Ulu Muar 
 
Kuala Pilah
 NEGERI SEMBILAN
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.78/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
No. Tel : 06-481 1275 No Akaun: 05030010009797
No. Faks : 06-481 2175
E-mel : azan.ghazali61@gmail.com
14.
 
Syarikat Mayawan 180, Jalan Sekolah Bakar Batu
80150 Johor Bahru
 JOHOR
Nama dan Alamat Bank:
RHB Bank Berhad
Jalan Sutera
Taman Sentosa
Johor Bahru
 JOHOR
No. Tel : 07-333 5236 No Akaun: 20134333002872
No. Faks : 07-331 1980
E-mel :
 
allmanbest@gmail.com
 
15.
 
Roti Temerloh B27 & 28
Bengkel Sri Semantan
28000 Temerloh
PAHANG
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
Cawangan Temerloh
Lot No. C49 & C50
Jalan Tengku Ismail
28000 Temerloh
PAHANG
No. Tel : 09-277 4025 No Akaun: 06028010005387
No. Faks : 09-278 4026
E-mel:
 
rotem1984@yahoo.com
 
16.
 
Syarikat Roti Sukaramai
Sdn. Berhad
108, Jalan Bukit Kecil
21000 Kuala Terengganu
 TERENGGANU
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank
Jln. Sulatan Ismail
Kuala Terengganu
 TERENGGANU
No. Tel : 09-622 2195 No Akaun: 13020019642054
No. Faks : 09-622 2195
E-mel : nazhatulshima@yahoo.com
17.
 
Roti Desa No. 914, Bangunan Desa Darulnaim
Simpang Empat, Pasir Tumbuh
16150 Kota Bahru
KELANTAN
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank
Wisma Square Point
Lot 1, Jalan Pengkalan Chepa
15400 Kota Bahru
KELANTAN
No. Tel : 09-747 7370 No Akaun: 0301-0047722-05-8
No. Faks : 09-747 7370
E-mel : desa_roti@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.79/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
18.
 
Tanjung Cindai Sdn.
Bhd
Lot 2, Komplkes Industri Makanan
Kimar MARA
Kg. Batu Muda, Off Jalan Batu Caves
68100 Batu Caves
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
Agro Bank
Cawangan Bandar Baru Sungai
Buloh
47000 Sungai buloh
SELANGOR
No. Tel : 03-6188 8909 No Akaun: 100-5521-0000-
17750
No. Faks : 03-6189 8909
E-mel : tgcindai@gmail.com
19.
 
Mawar Kuantan No.1&3, Jalan Jaya Gading 4
Bandar Baru Jaya Gading
25150 Kuantan
PAHANG
Nama dan Alamat Bank:
RHB Bank Berhad
No. 2-6, Jalan Putra Square 1
Putra Square
25200 Kuantan
PAHANG
No. Tel : 09-538 2515 No Akaun: 20601240049890
No. Faks : 09-538 2515
E-mel:
mk.mawarkuantan@gmail.com
20.
 
Maiz Enterprise Sdn Bhd 392-3, Jalan Kesang Laut
Pt Bunga
84000 Muar
 JOHOR
Nama dan Alamat Bank:
Public Bank Berhad
Cawangan Muar
No. 47-50, Jalan sayang
84000 Muar
 JOHOR
No. Tel : 06-954 4529 No Akaun: 3138334404
No. Faks : 06-954 4530
E-mel : maiz888@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.80/119
Lampiran 16B
PENGECUALIAN KHUSUS BAGI ITEM ROTI PUTIH, ROTI MILL PENUH
(
WHOLEMEAL 
), BAN DAN KEK
Bagi memudahkan urusan perolehan terutamanya di kawasan luar bandar, Agensi dibenarkan
untuk melaksanakan perolehan roti putih, roti mill penuh (
wholemeal 
), ban dan kek secara
pembelian terus
dengan mana-mana pembekal Bumiputera/bukan Bumiputera atau
kedai runcit di kawasan/daerah
 yang berkenaan tertakluk kepada had nilai perolehan
RM700.00 setahun.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.81/119
Lampiran 17
ITEM : BERAS
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Cahaya Piramid (M)
Sdn. Bhd.
Lot 2587, Kampung Kepala
Gajah
Mukim Jabi
22000 Jerteh, Besut
 TERENGGANU
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
Cawangan Pasir Putih
KELANTAN
No. Tel : 09-697 9258 No. Akaun: 03090010009282
No. Faks : 09-690 4952
E-mel : abe_azizuu@yahoo.com
2.
 
Haji Razak Sdn. Bhd. Lot 2698, Batu 8
Jalan Datuk Kumbar
06500 Alor Setar
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
Cawangan Pokok Sena
Lot 1852186
Jalan Angsana 9, Taman
Angsana
06400 Pokok Sena
KEDAH
No. Tel : 04-732 9899 No. Akaun: 02075010027866
No. Faks : 04-785 1889
E-mel : naser5841@gmail.com
3.
 
Jabi Rice Mill Sdn.
Bhd.
Batu 9 ¾, Jalan Kebun 500
Mukim Jabi
Pokok Sena
06400 Alor Setar
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Cawangan Taman Ria Jaya
Sungai Petani
KEDAH
No. Tel : 04-787 6889 No. Akaun: 502102112196
No. Faks : 04-787 9312
E-mel : kedahrice@gmail.com
4.
 
Kilang Beras Othman
Jusoh Bersaudara (M)
Sdn. Bhd.
Kampung Bemban
Mukim Gelong
06000 Jitra, Kubang Pasu
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
Cawangan Mergong
Alor Setar
KEDAH
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.82/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
No. Tel : 04-917 2263 No. Akaun: 02170000159059
No. Faks : 04-917 0099
E-mel:
kboj_othmanjusoh@yahoo.com
5.
 
Koperasi Serbaguna
Kaum Ibu Kubang Pasu
Berhad
Kampung Lubuk Batu
Mukim Pelubang
06000 Jitra, Kubang Pasu
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Cawangan Jitra
175 & 176, Jalan PJ 7
Pekan Jitra 2
060000 Jitra
KEDAH
No. Tel : 04-917 1470 No. Akaun: 002063400451
No. Faks : 04-917 6166
E-mel : kaum_ibu@yahoo.com
6.
 
Kilang Beras Mihoda
Sdn. Bhd.
Batu 19 ¼, Jalan Naka
Kampung Bukit
06400 Pokok Sena
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
Cawangan Pokok Sena
KEDAH
No. Tel : 04-785 1309 No. Akaun: 02075010000181
No. Faks : 04-785 1889
E-mel :kb_mihoda@hotmail.com
7.
 
Pertubuhan Peladang
Kawasan Bandar Baharu
Jalan Permatang Pasir
34950 Bandar Baharu
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
Tingkat Bawah dan Satu
Banggunan YPEIM
Jalan Kelicap
Pekan Baru, Parit Buntar
34200 PERAK
No. Tel : 05-716 2592 No. Akaun: 0802201002637
No. Faks : 05-716 4592
E-mel : ppkbbharu@ipp.gov.my
8.
 
Mohd Rejab Sdn. Bhd. Batu 27 ½, Jalan Pedu
06300 Kuala Nerang
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
Plot 12, Pekan Kuala Nerang
06300 Kuala Nerang
KEDAH
No. Tel : 04-786 7622 No. Akaun: 02070002192057
No. Faks : 04-786 6657
E-mel : kbmrsb@gmail.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.83/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
9.
 
Satu Cita Sdn. Bhd. Lot 6639-6640
Simpang Tiga Selinsing
Simpang Empat Semanggol
34400 Semanggol
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Islam Malaysia Berhad
Tingkat Bawah
Lot 29 & 30, Pusat Perniagaan
Jalan Ipoh
34000 Taiping
PERAK
No. Tel : 05-890 4790 No. Akaun: 08040010025538
No. Faks : 05-890 5117
E-mel : siti_satucita@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.84/119
Lampiran 17B
PENGECUALIAN KHUSUS BAGI ITEM BERAS
Bagi memudahkan urusan perolehan terutamanya di kawasan luar bandar, Agensi dibenarkan
untuk melaksanakan perolehan item beras secara pembelian terus
dengan mana-mana
pembekal Bumiputera/bukan Bumiputera atau kedai runcit di kawasan/daerah
 yang
berkenaan tertakluk kepada had nilai perolehan RM1,000.00 setahun.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.85/119
Lampiran 18
ITEM : BIHUN
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Besta Corporation
Sdn. Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
Akaun No:1001-900123-74
2.
 
Konsortium Sajian
Seri Perak
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel : 05-354 2230 Akaun No:0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel : ksspsb@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.86/119
Lampiran 19
ITEM : SERI KAYA
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL.
 NAMA
SYARIKAT
 ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Besta Corporation
Sdn. Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501 No. Akaun: 1001-900123-74
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
2.
 
Pertima Trengganu
Sdn. Bhd.
Kawasan Perindustrian Chendering
21080 Kuala Terengganu
 TERENGGANU
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Jalan Sultan Ismail
20300 Kuala Terengganu
 TERENGGANU
No. Tel : 09-6171 211 / 09-6171
411 / 09-6171 322 /
019-2466162
No. Akaun: 013014409224
No. Faks : 09-6171 246
E-mel : Pertima72@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.87/119
Lampiran 20
ITEM : JEM
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Konsortium Sajian Seri
Perak Sdn. Bhd.
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel :05-354 2230 Akaun No:
0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel : ksspsb@yahoo.com
2.
 
Besta Corporation Sdn.
Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501 Akaun No:
1001-900123-74
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.88/119
Lampiran 21
ITEM : SOS CILI
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Onlyone Zuza Food
Industries Sdn. Bhd.
No.73, Lot Industri Keda Napoh
Kubang Pasu
06000 Jitra
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Alor Setar
KEDAH
No. Tel : 04-917 0773 No. Akaun:
502027119261
No. Faks : 04-917 1973
E-mel : zuzafood@yahoo.com
2.
 
Syarikat Salmi Hj. Tamin.
Sdn. Bhd.
KM. 40, Jalan Ipoh
Enggor
33600 Kuala Kangsar
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
68 -70, Jalan Raja Bendahara
Fasa II Bandar Baru
33000 Kuala Kangsar
PERAK
No. Tel : 05-757 6577 Akaun No.
008092409788
No. Faks : 05-757 6025
E-mel : salmi@tamin.com.my
3.
 
Jalen Sdn Bhd Lot 3688 Jalan Kempas Lama
Kampung Sinaran Baru
81300 Johor Bahru
 JOHOR
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
No. 5, Jalan Kebun Teh
80250 JOHOR 
 
No. Tel : 07-556 7434 No. Akaun:
0110-0008688-05-1
No. Faks : 07-556 0018
E-mel : sales@jalen.com.my
4.
 
Konsortium Sajian Seri
Perak Sdn. Bhd.
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce
Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel : 05-354 2230 No. Akaun:
0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel :
 
ksspsb@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.89/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5.
 
Adabi Consumer Industries
Sdn. Bhd.
Lot 136, Rawang Integrated
Industrial Park, Mukim Rawang
48000 Rawang
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
Hong Leong Bank Berhad
No. 59A, Jalan Welman
48000 Rawang
SELANGOR
No. Tel : 03-6092 3678 No. Akaun:
30200000240
No. Faks : 03-6092 6457
E-mel : zaki@adabi.com.my
6.
 
Besta Corporation Sdn.
Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501 No. Akaun:
1001-900123-74
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.90/119
Lampiran 22
ITEM : SOS TOMATO
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Onlyone Zuza Food
Industries Sdn. Bhd.
No.73, Lot Industri Keda Napoh
Kubang Pasu
06000 Jitra
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Alor Setar
KEDAH
No. Tel : 04-917 0773 No. Akaun:
502027119261
No. Faks : 04-917 1973
E-mel : zuzafood@yahoo.com
2.
 
Syarikat Salmi Hj. Tamin.
Sdn. Bhd.
KM. 40, Jalan Ipoh
Enggor
33600 Kuala Kangsar
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
68 -70, Jalan Raja Bendahara
Fasa II Bandar Baru
33000 Kuala Kangsar
PERAK
No. Tel : 05-757 6577 Akaun No.
008092409788
No. Faks : 05-757 6025
E-mel : salmi@tamin.com.my
3.
 
Jalen Sdn Bhd Lot 3688 Jalan Kempas Lama
Kampung Sinaran Baru
81300 Johor Bahru
 JOHOR
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
No. 5, Jalan Kebun Teh
80250 JOHOR 
 
No. Tel : 07-556 7434 No. Akaun:
0110-0008688-05-1
No. Faks : 07-556 0018
E-mel : sales@jalen.com.my
4.
 
Konsortium Sajian Seri
Perak Sdn. Bhd.
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce
Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel : 05-354 2230 No. Akaun:
0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel :
 ksspsb@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.91/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5.
 
Besta Corporation Sdn.
Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501 No. Akaun:
1001-900123-74
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.92/119
Lampiran 23
ITEM : KICAP
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Onlyone Zuza Food
Industries Sdn. Bhd.
No.73, Lot Industri Keda Napoh
Kubang Pasu
06000 Jitra
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
Alor Setar
KEDAH
No. Tel : 04-917 0773 Akaun No:
502027119261
No. Faks : 04-917 1973
E-mel : zuzafood@yahoo.com
2.
 
Syarikat Salmi Hj. Tamin.
Sdn. Bhd.
KM. 40, Jalan Ipoh
Enggor
33600 Kuala Kangsar
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
68 -70, Jalan Raja Bendahara
Fasa II Bandar Baru
33000 Kuala Kangsar
PERAK
No. Tel : 05-757 6577 Akaun No:
008092409788
No. Faks : 05-757 6025
E-mel : salmi@tamin.com.my
3.
 
Jalen Sdn Bhd Lot 3688 Jalan Kempas Lama
Kampung Sinaran Baru
81300 Johor Bahru
 JOHOR
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
No. 5, Jalan Kebun Teh
80250 JOHOR
No. Tel :07-556 7434 Akaun No:
0110-0008688-05-1
No. Faks : 07-556 0018
E-mel :
 
sales@jalen.com.my 
 
4.
 
Konsortium Sajian Seri Perak
Sdn. Bhd.
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce
Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel : 05-354 2230 Akaun No:
0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel :
 
ksspsb@yahoo.com
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.93/119
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
5.
 
Besta Corporation Sdn. Bhd. No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501 Akaun No:
1001-900123-74
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.94/119
Lampiran 24
ITEM : KORDIAL BUAH DAN BERPERISA
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Besta Corporation Sdn.
Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501 Akaun No:
1001-900123-74
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
2.
 
Freshie (M) Sdn. Bhd. Lot 19, Jalan Utas 15/7
40000 Shah Alam
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
No. 66, 68 & 70, Jalan Maarof
Bangsar Baru
KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-5510 7073 Akaun No:
014123208542
No. Faks : 03-5519 2769
E-mel : freshie@freshie.com.my
3.
 
Jalen Sdn Bhd Lot 3688 Jalan Kempas Lama
Kampung Sinaran Baru
81300 Johor Bahru
 JOHOR
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
No. 5, Jalan Kebun Teh
80250 JOHOR
No. Tel : 07-556 7434 Akaun No:
0110-0008688-05-1
No. Faks : 07-556 0018
E-mel : sales@jalen.com.my
4.
 
Syarikat Salmi Hj. Tamin.
Sdn. Bhd.
KM. 40, Jalan Ipoh
Enggor
33600 Kuala Kangsar
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Malayan Banking Berhad
68 -70, Jalan Raja Bendahara
Fasa II Bandar Baru
33000 Kuala Kangsar
PERAK
No. Tel : 05-757 6577 Akaun No:
008092409788
No. Faks : 05-757 6025
E-mel : salmi@tamin.com.my
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.95/119
Lampiran 25
ITEM : TEH
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Besta Corporation
Sdn. Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
Akaun No:
1001-900123-74
2.
 
Konsortium Sajian Seri
Perak Sdn. Bhd.
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel : 05-354 2230 Akaun No:
0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel :
 ksspsb@yahoo.com
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.96/119
Lampiran 26
ITEM : KOPI
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Koperasi Serbaguna Kaum
Ibu Kubang Pasu Berhad
Kampung Lubuk Batu
Mukim Pelubang, Kubang Pasu
06000 Jitra
KEDAH
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
Kompleks UMNO
Bahagian Kubang Pasu
Jalan Ibrahim
060000 Jitra
KEDAH
No. Tel : 04-917 1470 Akaun No: 0211-0000158-05-1
No. Faks : 04-917 6166
E-mel :
 
kaum_ibu@yahoo.com
 
2.
 
Konsortium Sajian Seri
Perak Sdn. Bhd.
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel : 05-354 2230 Akaun No: 0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel :
 
ksspsb@yahoo.com
 
3. Besta Corporation Sdn.
Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
Akaun No:1001-900123-74
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.97/119
Lampiran 27
ITEM : SERBUK REMPAH KARI/KURMA
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Nasuha Enterprise Sdn.
Bhd.
No.1 & 3, Jalan Jujur 2
Bandar Tun Razak, Cheras
56000 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
CIMB Bank Berhad
Cawangan Taman Connaught
76, Jalan Cheras
Taman Connaught
Cheras
KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-9171 5200 No. Akaun:
1442-0000177-05-9
No. Faks : 03-9171 0590
E-mel :
 
cicc_fin@maksiti.com
 
2.
 
Adabi Consumer Industries
Sdn Bhd
Lot 136, Rawang Integrated
Industrial Park, Mukim Rawang
48000 Rawang
SELANGOR
Nama dan Alamat Bank:
Hong Leong Bank Berhad
No. 59A, Jalan Welman
48000 Rawang
SELANGOR
No. Tel : 03-6092 3678 No. Akaun:
30200000240
No. Faks : 03-6092 6457
E-mel :
 
zaki@adabi.com.my 
 
3.
 
Konsortium Sajian Seri
Perak Sdn. Bhd.
Plot 17, Jalan Industri 4/1
Kawasan Perindustrian Gopeng
31600 Gopeng
PERAK
Nama dan Alamat Bank:
Bank Bumiputera Commerce
Berhad
288 & 290, Jalan Gopeng
31350 Gunung Rapat
IPOH, PERAK
No. Tel : 05-354 2230 No. Akaun:
0816-0001741-05-8
No. Faks : 05-354 2233
E-mel :
 ksspsb@yahoo.com
4.
 
Besta Corporation Sdn.
Bhd.
No. 9 & 11, Jalan 2/4C
Desa Melawati
53100 KUALA LUMPUR
Nama dan Alamat Bank:
Affin Bank Berhad
No. 159 & 161,
Jalan Genting Klang, Setapak
53000 KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4108 8501 No. Akaun:
No. Faks : 03-4108 8521
E-mel :
 info@besta.net.my
1001-900123-74
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.98/119
Lampiran 28
ITEM : JALUR GEMILANG
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Ns Linencraft Sdn. Bhd. No. 13-A, Jalan SG 1/1
Taman Seri Gombak
68100 Batu Caves
SELANGOR
Nama Bank:
CIMB Bank Berhad
No 2, Jalan Sg 1/1
Taman Seri Gombak
68100 Batu Caves
SELANGOR
No. Tel : 03-6189 2839 /
03-6189 2141
No. Faks : 03-6186 4119
E-mel: nslinen@streamyx. com
No. Akaun Bank:
12230011412050
2.
 
Selewa Maju Sdn. Bhd. 12A, Jalan Diplomatik 2/1
Presint Diplomatik
62050 PUTRAJAYA 
 
Nama Bank:
Malayan Banking Berhad
2-4-6, Jalan SJ 14
Taman Selayang Jaya
68100 SELANGOR
No. Tel : 03-6250 0462
No. Faks : 03-6261 4492
E-mel : selewamaju@yahoo.com
No. Akaun Bank:
512558200510
3.
 
Pakaian Kesuma No. 2, Jalan 11/55C
Off Jalan Bukit Setiawangsa
54200 KUALA LUMPUR 
 
Nama Bank:
Malayan Banking Berhad
Wisma Sime Darby
KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4257 4112
No. Faks: 03-4257 4113
E-mel: tengkudelina@yahoo.com
No. Akaun Bank:
514299318319
4.
 
Konsortium Usahawan Tekstil
Sdn. Bhh.
No.42 M, Jalan SS 21/39
Damansara Utama
47400 Petaling Jaya
SELANGOR
Nama Bank:
Malayan Banking Berhad
No.2 Lorong Rahim Kajai 14
Taman Tun Dr Ismail
KUALA LUMPUR
No. Tel : 03-4257 4112
No. Faks: 03-6157 5917
E-mel:shafiq@kusatex.com
No. Akaun Bank:
514271229765
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.99/119
Lampiran 28A
SPESIFIKASI JALUR GEMILANG
 JENIS: BENDERA PEJABAT (3’ X 6’)
 
BIL. BUTIRAN KAEDAH/
TEST
METHOD 
 
SPESIFIKASI
1. Ukuran (
Dimension
) MS ISO 3933
3’ x 6’
 
2. Rekabentuk (
Design
) i.
 
Diwarna kedua-dua belah bendera.
ii.
 
Dijahit tepi berlipat sekeliling (lebar
lipatan 1 cm di bahagian atas, bawah
dan ekor) dengan bilangan jahitan min 3
per cm.
iii.
 
Di bahagian kepala bendera hendaklah
dijahit dengan kain putih untuk
kegunaan pemasangan pada kayu/ tiang
bendera dengan ukuran lebar lipatan
kain putih 5 cm.
iv.
 
Warna-warna bendera hendaklah
mengikut
a. Pantone Red : 485
b. Pantone Blue : 286
c. Pantone Yellow : 109
v.
 
Nisbah ukuran bendera hendaklah
dirujuk kepada Bahagian Istiadat,
Urusetia dan Persidangan Antarabangsa,
JPM.
vi.
 
Jalur-jalur hendaklah berselang-seli di
antara warna merah dan warna putih
 yang bermula dengan warna merah di
atas dan berakhir dengan warna putih di
bawah.
3. Bahan (
Composition
) MS ISO 1833 65% Polyster 35% Cotton
4. Tenunan (
Weave
) Plain (1/1)
5. Bilangan benang per cm
(
Number of thread per cm
)
Warp
Weft
MS ISO 7211/2
Min. 40
Min. 30
6. Berat (
Grammage
), g/m² MS ISO 3801 100 ±5%
7. Kelunturan warna (
Colour
fastness
)
i.
 
Cahaya (
Light
)
ii.
 
Pencucian
a.
 
Perubahan warna
(
Colour change
)
b.
 
Staining
iii.
 
Air (
Water 
)
a.
 
Perubahan warna
(
colour change
)
b.
 
Staining 
 
MS ISO 105-B02
MS ISO 105-C10
MS ISO 105-E01
Min. 6
Min. 4
Min. 4
Min. 4
Min. 4
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.100/119
 JENIS: BENDERA RUMAH (2’ X 4’)
 
BIL. BUTIRAN KAEDAH/
TEST
METHOD 
 
SPESIFIKASI
1. Ukuran (
Dimension
) MS ISO 3933
2’ x 4’
 
2. Rekabentuk (
Design
) i.
 
Diwarna kedua-dua belah bendera.
ii.
 
Dijahit tepi berlipat sekeliling (lebar
lipatan 1 cm di bahagian atas, bawah
dan ekor) dengan bilangan jahitan
min 3 per cm.
iii.
 
Di bahagian kepala bendera
hendaklah dijahit dengan kain putih
untuk kegunaan pemasangan pada
kayu/ tiang bendera dengan ukuran
lebar lipatan kain putih 5 cm.
iv.
 
Warna-warna bendera hendaklah
mengikut
a. Pantone Red : 485
b. Pantone Blue : 286
c. Pantone Yellow : 109
v.
 
Nisbah ukuran bendera hendaklah
dirujuk kepada Bahagian Istiadat,
Urusetia dan Persidangan
Antarabangsa, JPM.
vi.
 
Jalur-jalur hendaklah berselang-seli di
antara warna merah dan warna putih
 yang bermula dengan warna merah
di atas dan berakhir dengan warna
putih di bawah.
3. Bahan (
Composition
) MS ISO 1833 65% Polyster 35% Cotton
4. Tenunan (
Weave
) Plain (1/1)
5. Bilangan benang per cm
(
Number of thread per cm
)
i.
 
Warp
ii.
 
Weft
MS ISO 7211/2
Min. 40
Min. 30
6. Berat (Grammage), g/m² MS ISO 3801 100 ±5%
7. Kelunturan warna (
Colour
fastness
)
i.
 
Cahaya (
Light
)
ii.
 
Pencucian
a.
 
Perubahan warna
(
Colour change
)
b.
 
Staining
iii.
 
Air (
Water 
)
a.
 
Perubahan warna
(
colour change
)
b.
 
Staining
MS ISO 105-B02
MS ISO 105-C10
MS ISO 105-E01
Min. 6
Min. 4
Min. 4
Min. 4
Min. 4
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.101/119
 JENIS: BENDERA KENDERAAN (6” X 12”)
 
BIL. BUTIRAN KAEDAH/ TEST
 METHOD
SPESIFIKASI
1. Ukuran (
Dimension
) MS ISO 3933
6” x 12”
 
2. Rekabentuk (
Design
) i.
 
Diwarna kedua-dua belah bendera.
ii.
 
Dijahit tepi berlipat sekeliling (lebar
lipatan 0.3 cm di bahagian atas,
bawah dan ekor) dengan bilangan
 jahitan min 4 per cm.
iii.
 
Di bahagian kepala bendera
hendaklah dijahit dengan kain putih
untuk kegunaan pemasangan pada
kayu/ tiang bendera dengan ukuran
lebar lipatan kain putih 1 cm.
iv.
 
Warna-warna bendera hendaklah
mengikut
a. Pantone Red : 485
b. Pantone Blue : 286
c. Pantone Yellow : 109
v.
 
Nisbah ukuran bendera hendaklah
dirujuk kepada Bahagian Istiadat,
Urusetia dan Persidangan
Antarabangsa, JPM.
vi.
 
Jalur-jalur hendaklah berselang-seli
di antara warna merah dan warna
putih yang bermula dengan warna
merah di atas dan berakhir dengan
warna putih di bawah.
vii.
 
Tiang bendera: Tinggi tiang 40.00
cm (15.75”)
 
viii.
 
Garis
Pusat Tiang: 1cm (3/8”)
 
ix.
 
Pelekat. Jenis
Loytape Double Side
Black Foam Tape
 (Gred K) dengan
base pad 
 sekurang-kurangnya 2.5 cm
lebar dan tidak mudah tercabut
pada kelajuan kenderaan 120 km/
 jam.
 x.
 
Klip. Dari jenis material yang tahan
lasak dan tidak mudah tercabut dari
tiang walaupun pada kelajuan
kenderaan 120 km/ jam.
3. Bahan (
Composition
) MS ISO 1833 65% Polyster 35% Cotton
4. Tenunan (
Weave
) Plain (1/1)
5. Bilangan benang per cm
(
Number of thread per cm
)
I.
 
Warp
II.
 
Weft
 
MS ISO 7211/2
Min. 40
Min. 30
6. Berat (Grammage), g/m² MS ISO 3801 100 ±5%
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.102/119
7. Kelunturan warna (
Colour
fastness
)
i.
 
Cahaya (Light)
ii.
 
Pencucian
a.
 
Perubahan warna
(
Colour change
)
b.
 
Staining
iii.
 
Air (
Water 
)
a.
 
Perubahan warna
(
colour change
)
b.
 
Staining
MS ISO 105-B02
MS ISO 105-C10
MS ISO 105-E01
Min. 6
Min. 4
Min. 4
Min. 4
Min. 4
8. Hak Cipta Jalur Gemilang yang dikemukakan tidak
melanggar mana-mana hak cipta yang
terdapat dalam pasaran.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.103/119
 JENIS:
BENDERA TANGAN (6” X 12”)
 
BIL. BUTIRAN KAEDAH/ TEST
 METHOD
SPESIFIKASI
1. Ukuran (
Dimension
) MS ISO 3933
6” x 12”
 
2. Rekabentuk (
Design
) i.
 
Diwarna kedua-dua belah bendera.
ii.
 
Dijahit tepi berlipat sekeliling (lebar
lipatan 0.3 cm di bahagian atas,
bahagian bawah dan ekor) dengan
bilangan jahitan min 4 per cm.
iii.
 
Di bahagian kepala bendera
hendaklah dijahit dengan kain
putih untuk kegunaan pemasangan
pada kayu/ tiang bendera dengan
ukuran lebar lipatan kain putih 1
cm.
iv.
 
Warna-warna bendera hendaklah
mengikut
a. Pantone Red : 485
b. Pantone Blue : 286
c. Pantone Yellow : 109
v.
 
Nisbah ukuran bendera hendaklah
dirujuk kepada Bahagian Istiadat,
Urusetia dan Persidangan
Antarabangsa, JPM.
vi.
 
Jalur-jalur hendaklah berselang-seli
di antara warna merah dan warna
putih yang bermula dengan warna
merah di atas dan berakhir dengan
warna putih di bawah.
vii.
 
Tiang bendera: Tinggi tiang 40.00
cm (15.75”)
 
viii.
 
Garis Pusat Tiang: 1cm (3/8”)
 
ix.
 
Klip. Dari jenis material yang tahan
lasak dan tidak mudah tercabut
dari tiang apabila dikibarkan.
 x.
 
Pemegang: mempunyai diameter
1.5 cm berjalur.
3. Bahan (
Composition
) MS ISO 1833 65% Polyster 35% Cotton
4. Tenunan (
Weave
) Plain (1/1)
5. Bilangan benang per cm
(
Number of thread per cm
)
i.
 
Warp
ii.
 
Weft
 
MS ISO 7211/2
Min. 40
Min. 30
6. Berat (
Grammage
), g/m² MS ISO 3801 100 ±5%
7. Kelunturan warna (
Colour
fastness
)
i.
 
Cahaya (
Light
)
ii.
 
Pencucian
MS ISO 105 B02
MS ISO 105 C03
Min. 6
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.104/119
a.
 
Perubahan warna
(
Colour change
)
b.
 
Staining
iii.
 
Air (
Water 
)
a.
 
Perubahan warna
(
colour change
)
b.
 
Staining 
 
MS ISO 105 E01
Min. 4
Min. 4
Min. 4
Min. 4
8. Hak Cipta Jalur Gemilang yang dikemukakan tidak
melanggar mana-mana hak cipta yang
terdapat dalam pasaran.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.105/119
Lampiran 29
ITEM : KERTAS KOMPUTER TIDAK BERCETAK
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1. Moc Prints Sdn. Bhd. No. 37, Persiaran Mewah,
Kawasan Perindustrian Bandar
Tun Razak,
Cheras
56000 Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur
Tel : 03-9172 1266
Faks: 03-9172 1308
Emel: mcsbform@gmail.com
CIMB Islamic Bank
Berhad
76 & 78, Jalan Cerdas
Taman Connaught,
Cheras
56000 K.Lumpur
 No. Akaun Bank:
1435-0000074-10-4
2. Dany Press Sdn. Bhd. No. 25, Persiaran Mewah,
Bandar Tun Razak, Cheras
56000 Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur
No. Tel : 03-9172 1311
Faks: 03-91714490
CIMB Bank Berhad
Kuala Lumpur Main
Brach, No.11 Jalan Raja
Laut
50350 Kuala Lumpur
 No. Akaun Bank:
1408-1201101014
3. Mediaform Security Printing Sdn.
Bhd.
No.8, Jalan SS 13/6
Subang Jaya Industrial Estate
47500 Subang Jaya
Selangor D.E
No. Tel : 03-5612 6768
Affin Bank Bhd
Unit BG01&BG08, Blok
B, No.2 Jalan PJU
1A/7A, Ara
Damansara,Petaling Jaya
 No. Akaun Bank:
100980005533
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.106/119
Lampiran 29B
PENGECUALIAN KHUSUS BAGI PEROLEHAN ITEM KERTAS KOMPUTER TIDAK
BERCETAK 
 
Agensi dibenarkan untuk melaksanakan perolehan bagi item kertas komputer tidak bercetak
dengan mana-mana syarikat pembekal yang memenuhi kriteria berikut:
a.
 
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang 221605 dan 221606;
b.
 
Bertaraf Bumiputera; dan
c.
 
Produk mendapat pengesahan kualiti daripada FRIM atau mana-mana badan pensijilan
 yang diiktiraf oleh Kerajaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.107/119
Lampiran 30
ITEM : BEKALAN DAN PENGHANTARAN PERABOT BERASASKAN ROTAN
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PANEL BAGI PEROLEHAN
BIL.
 NAMA
SYARIKAT
 ALAMAT PERINCIAN BANK
1. Rinaat Cane Sdn.
Bhd.
Plot 14, Taman Industri Perabot
Negeri Perak
Jalan Pusing
31550 Pusing
PERAK
No. Tel : 05-322 0712/3852
No. Faks : 05-321 3061
E-mel : trade@rinaatcane.com
Malayan Banking Berhad
No. 8, Jalan Tranchell
31450 Menglembu
PERAK
No. Akaun Bank:
558145503212
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.108/119
Lampiran 31
ITEM : AYAM
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA
SYARIKAT
 ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Pertubuhan Peladang
Kebangsaan
(
 NAFAS
)
Lot 9, Jalan 241, Seksyen 51A
46100 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Tel.: 03-7801 3838
No. Faks : 03-7801 3839/3840
03-7876 6622
Alamat e-mel:
info@nafas.com.my 
 
Aduan sms : NAFAS ADUAN
[aduan anda]
hantar ke 15888
Nama Bank:
Malayan Banking Berhad
Cawangan Bukit Bintang
No. 42-2, Ground & 1st Floor
Jalan Sultan Ismail
50250 KUALA LUMPUR
Akaun No:
0-14084-30657-7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.109/119
Lampiran 31A
SPESIFIKASI, HARGA DAN SYARAT-SYARAT BEKALAN AYAM
1.
 
PENDAHULUAN
1.1
 
Kementerian Kewangan bersetuju melantik Pertubuhan Peladang
Kebangsaan (
 NAFAS
) sebagai pemayung kepada penternak-penternak
Bumiputera.
 NAFAS
 adalah dipertanggungjawabkan bagi menyenggarakan
kontrak ini agar berjalan dengan sempurna dan mencapai objektifnya.
2.
 
 JENIS & SPESIFIKASI AYAM
2.1
 
Pembekalan ayam adalah terbahagi kepada tiga (3) jenis iaitu
ayam
hidup
,
ayam bersih
super 
 dan
ayam potong sembilan (9)
.
2.2
 
Spesifikasi bagi ayam hidup, ayam bersih
 super 
 dan ayam potong sembilan
(9) adalah seperti di
Lampiran 31A1, 31A2
dan
 31A3.
3.
 
KAWASAN BEKALAN & HARGA
3.1
 
Agensi hendaklah merundingkan harga dengan
 NAFAS
 mengikut kawasan
berdasarkan kepada harga pasaran.
4.
 
PESANAN MINIMA
4.1
 
Had minima bagi setiap pesanan adalah seperti berikut:-
Ayam hidup : 20 ekor
Ayam bersih
 super 
: 30 kilogram
Ayam potong sembilan : 20 kilogram
5.
 
 TEMPOH PENYERAHAN
5.1
 
Tempoh penyerahan adalah seperti berikut:
Ayam hidup : dalam tempoh 24 jam
Ayam bersih
 super 
 dan ayam potong sembilan : dalam tempoh 48 jam
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.110/119
6.
 
KUALITI BEKALAN
6.1
 
Agensi hendaklah memastikan kualiti bekalan ayam daging hidup dan
ayam daging bersih yang dibekalkan oleh kontraktor mematuhi
spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, Jabatan
Perkhidmatan Veterinar (
 JPV 
) dan Jabatan Kemajuan Islam (
 JAKIM
)
/ Majlis Agama Islam Negeri (
 MAIN
).
7.
 
PUNCA-PUNCA BEKALAN AYAM
7.1
 
 NAFAS
 adalah disyaratkan untuk mendapatkan bekalan ayam daging
hidup dan ayam daging bersih daripada penternak-penternak
Bumiputera yang menjadi ahli Pertubuhan Peladang. Namun demikian,
 jika dijangkakan akan berlaku kekurangan atau ketidakcukupan bekalan
ayam daripada penternak-penternak Bumiputera di satu-satu tempat
atau kawasan, kebenaran bertulis daripada Bahagian Perolehan
Kerajaan, Kementerian Kewangan hendaklah diperoleh sebelum
pembelian dibuat dari punca-punca lain.
8.
 
PUSAT-PUSAT PEMPROSESAN AYAM
8.1
 
Bekalan ayam bersih hendaklah diproses di pusat-pusat pemprosesan
 yang diselenggarakan oleh
 NAFAS
.
9.
 
 TINDAKAN PENCEGAHAN
9.1
 
Agensi hendaklah memastikan pembelian anak ayam, makanan ayam
dan ubat-ubatan ayam dibuat oleh
 NAFAS
 berdasarkan nasihat
 JPV 
 
bertujuan untuk mengelakkan penyakit ayam yang tidak terkawal.
10.
 
DENDA
10.1
 
Denda hendaklah dikenakan bagi setiap penghantaran pesanan yang
lewat dibekal, gagal dibekal dan rendah mutu. Penetapan kadar denda
hendaklah ditetapkan oleh Agensi masing-masing.
10.2
 
Bagi pembekalan ayam yang rendah mutu,
 NAFAS
 hendaklah
menggantikan bekalan ayam tersebut mengikut spesifikasi dan masa
 yang telah ditetapkan. Sekiranya
 NAFAS
 gagal membuat penggantian,
Agensi boleh mendapatkan bekalan ayam daripada sumber luar yang
mana semua kos termasuk kos pentadbiran ditanggung sepenuhnya
oleh
 NAFAS
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.111/119
10.3
 
Agensi hendaklah mengambil tindakan menamatkan kontrak berkenaan
sekiranya didapati ayam yang dibekalkan diberi makan dengan
makanan ayam bercampur pasir dengan niat untuk menaikkan berat
timbangan. Agensi hendaklah mengemukakan laporan kepada
Kementerian Kewangan untuk diambil tindakan.
11.
 
PENUTUP
 
11.1
 
Agensi hendaklah memastikan spesifikasi, harga dan syarat-syarat
seperti di atas dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak pembekalan
ayam. Agensi boleh menambah syarat-syarat lain berdasarkan
keperluan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.112/119
LAMPIRAN 31A1
 
SPESIFIKASI AYAM HIDUP
1.
 
Ayam-ayam yang dibekalkan hendaklah ayam daging yang berumur tidak lebih
daripada 3 bulan. Berat tiap-tiap seekor ayam hendaklah tidak kurang daripada
1.5 kg dan tidak lebih daripada 2.2 kg berat semasa hidup.
2.
 
Ayam-ayam yang dibekalkan hendaklah ayam-ayam sihat dan bebas daripada
penyakit.
3.
 
Kaki ayam hendaklah licin. Mata ayam tersebut hendaklah bersih dan bercahaya.
Hidung hendaklah bebas daripada hingus dan nanah. Kepak-kepak ayam
hendaklah tidak terkulai. Ayam-ayam yang dibekalkan hendaklah berbulu kering
semasa timbangan di ladang.
4.
 
Ayam-ayam yang dibekalkan hendaklah gemuk dan dada hendaklah berisi.
5.
 
Dalam masa 6 jam sebelum masa penghantaran ayam-ayam tersebut hendaklah
 jangan diberi makan. Jika didapati ayam-ayam itu telah diberi makan, Agensi
 yang berkenaan berhak menolak bekalan tersebut.
6.
 
Ayam-ayam hendaklah dibekalkan di dalam sangkar/bakul-bakul yang besar
supaya ayam-ayam itu bebas bergerak.
7.
 
Ayam-ayam yang dibekalkan tidak boleh/jangan disuntik dengan hormon
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.113/119
LAMPIRAN 31A2
SPESIFIKASI AYAM BERSIH
SUPER 
 
1.
 
Semua ayam bersih
 super 
 dibekalkan hendaklah daripada jenis-jenis seperti
berikut:-
a.
 
Segar (
Fresh
) : ayam yang telah sedia dibersihkan dan boleh terus dimasak.
Ayam tersebut mempunyai suhu badan tidak melebihi 5°C sebelum ianya
dibeku atau disejukkan. (Ayam-ayam ini tidak disejukkan atau dibekukan
sebelum daripada itu).
b.
 
Ayam Sejuk (
Chilled 
) : ayam yang telah sedia dibersihkan dan boleh terus
dimasak. Ayam tersebut mempunyai suhu badan antara 0°C - 4.4 °C
tetapi ayam-ayam tersebut tidak dibekukan (
frozen
) atau ayam beku yang
dicairkan semula (
thawed 
).
c.
 
Ayam Beku (
Frozen
) : ayam telah sedia dibersihkan dan boleh terus
dimasak. Ayam tersebut mempunyai suhu badan antara -10°C hingga -
25°C tetapi ayam tersebut tidak merupakan ayam yang dibekukan semula
(
refreezing 
).
2.
 
Ayam-ayam yang telah diproses akan dibungkus di dalam beg plastik. Berat
setiap bungkusan adalah kira-kira 10 kilogram. Bungkusan-bungkusan ini akan
dimasukkan ke dalam bakul plastik.
3.
 
Ayam-ayam hendaklah dibekalkan tanpa kepala, kaki dan usus. Leher hendaklah
tidak lebih dari 7.5cm. Ayam-ayam tersebut hendaklah gemuk dan berat bersih
hendaklah tidak kurang daripada 1.3 kg dan tidak lebih daripada 2.0 kg. Kualiti
ayam-ayam yang dibekalkan hendaklah menepati penentuan seperti di
Lampiran 31A1
 
4.
 
Pembekal hendaklah mengesahkan bahawa ayam-ayam tersebut telah disembelih
dan diproses dengan cara yang bersih dan mengikut peraturan Halal yang
ditetapkan oleh
 JAKIM
atau
 MAIN
. Pembekal hendaklah mengemukakan Sijil
Halal yang dikeluarkan oleh
 JAKIM
 atau
 MAIN
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.114/119
LAMPIRAN 31A3
SPESIFIKASI AYAM POTONG SEMBILAN (9)
1.
 
Semua ayam potong sembilan (9) dibekalkan hendaklah daripada jenis-jenis
seperti berikut:-
a.
 
Segar (
Fresh
) : ayam yang telah sedia dibersihkan dan boleh terus
dimasak. Ayam tersebut mempunyai suhu badan tidak melebihi 5°C
sebelum ianya dibeku atau disejukkan. (Ayam-ayam ini tidak disejukkan
atau dibekukan sebelum daripada itu).
b.
 
Ayam Sejuk (
Chilled 
) : ayam yang telah sedia dibersihkan dan boleh terus
dimasak. Ayam tersebut mempunyai suhu badan antara 0°C - 4.4 °C
tetapi ayam-ayam tersebut tidak dibekukan (
frozen
) atau ayam beku yang
dicairkan semula (
thawed 
).
c.
 
Ayam Beku (
Frozen
) : ayam telah sedia dibersihkan dan boleh terus
dimasak. Ayam tersebut mempunyai suhu badan antara -10°C hingga -
25°C tetapi ayam tersebut tidak merupakan ayam yang dibekukan semula
(
refreezing 
).
2.
 
Berat seekor ayam yang hendak dipotong sembilan mestilah tidak kurang dari
1.3 kg dan tidak lebih dari 2.0 kg.
3.
 
Ayam potong sembilan (9) terdiri daripada seekor ayam daging tanpa kepala,
leher, kaki, hempedal, hati, tongking dan lemak yang dipotong kepada sembilan
(9) bahagian seperti berikut:
a.
 
2 ketul kepak;
b.
 
2 ketul peha;
c.
 
2 ketul
drumstick 
; dan
d.
 
3 ketul bahagian dada.
4.
 
Setiap pesanan hendaklah diisi di dalam satu bungkusan yang tidak melebihi 10
kg untuk setiap bungkusan plastik. Setiap bungkusan pula hendaklah
mengandungi 90% daripada 9 bahagian bagi seekor ayam dan 10% lagi
bolehlah terdiri daripada mana-mana bahagian ayam yang telah dipotong
sembilan seperti di para 2 di atas iaitu untuk tujuan menggenapkan timbangan
dalam pesanan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.115/119
5.
 
Setiap bungkusan bekalan ayam potong sembilan tidak boleh mengandungi lebih
dari 3% kandungan air dibenar. Kualiti ayam yang dibekalkan hendaklah
menepati penentuan seperti
Lampiran 31A1.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.116/119
Lampiran 32
ITEM : BAJA TUNGGAL
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1.
 
Pertubuhan Peladang
Kebangsaan (
 NAFAS
)
Lot 9, Jalan 241, Seksyen 51A
46100 Petaling Jaya
SELANGOR
No. Tel.: 03-7801 3838
No. Faks : 03-7801 3839/3840
03-7876 6622
Alamat e-mel:
 
info@nafas.com.my 
 
Aduan sms : NAFAS ADUAN [aduan
anda] hantar ke 15888
Nama Bank:
CIMB Bank Berhad
Lucky Garden Branch
21 Lorong Ara Kiri Satu
59100 Bangsar
KUALA LUMPUR 
 
Akaun No:
1427-0007-078-052
2.
 
Syarikat Perniagaan
Peladang 
 
(
 MADA 
)
 
Sdn.
Bhd.
 
Tingkat 10 & 11
Menara Peladang
Jalan Teluk Wanjah
05200 ALOR SETAR
No. Tel: 04-731 2711
No. Faks: 04-731 3205
E-mel: sppmmada86@gmail.com
 
Nama dan Alamat Bank:
Public Bank Berhad
1070 & 1071 Jalan Teluk
Wanjah
05200 ALOR SETAR
KEDAH
.
Akaun No:
3093500308
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.117/119
Lampiran 32A
SPESIFIKASI BAGI PEROLEHAN ITEM BAJA TUNGGAL
1.
 
Jenis-jenis dan spesifikasi baja yang boleh diperoleh daripada syarikat panel adalah
seperti berikut:
2.
 
Butiran syarikat dan jenis baja yang dibekalkan adalah seperti berikut:
Bil. Jenis Baja Spesifikasi
1.
 
Rock Phosphate
 (Pukal) Kandungan Nutrien: Minima 34% P205
Negara Asal: Christmas Island Australia
2.
 
Rock Phosphate
 (Kampit) Kandungan Nutrien: Minima 34% P205
Negara Asal: Christmas Island Australia
3.
 
Muriate of Potash
 (Pukal) Kandungan Nutrien: Minima 60% K20
Negara Asal: Christmas Island Australia
4.
 
Muriate of Potash
 (Kampit) Kandungan Nutrien: Minima 60% K20
Negara Asal: Christmas Island Australia
5.
 
Kieserite
 (Kampit) Kandungan Nutrien: 20.5% - 21%
Negara Asal: Germany/Itali/ Christmas Island Australia
Anggaran Keperluan (mt): 2,000
6.
 
 Ammonium Sulphate
 (Kampit) Kandungan Nutrien: 60% K20
Negara Asal: Germany
Anggaran Keperluan (mt): 500
Syarikat Panel Jenis Baja
 NAFAS
a.
 
Rock Phosphate
 (Pukal

 Skim Subsidi Baja Padi, Kementerian
Pertanian dan Industri Asas Tani
(MOA)
);
b.
 
Rock Phosphate
 (Kampit

 Semua Agensi);
c.
 
Muriate of Potash
 (Pukal - Skim Subsidi Baja Padi,
 MOA 
);dan
d.
 
Muriate of Potash
 (Kampit

 Semua Agensi).
SPPM
a.
 
Kieserite
 (Kampit

 Semua Agensi) ; dan
b.
 
 Ammonium Sulphate
 (Kampit

 Semua Agensi).
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.118/119
Lampiran 32B
SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI PEROLEHAN ITEM BAJA TUNGGAL
1.
 
 MOA 
 dibenarkan untuk menguruskan perolehan baja tunggal secara rundingan terus
dengan
 NAFAS
 dan
SPPM
.
2.
 
Agensi-agensi lain seperti
RISDA 
,
PORIM
 dan
 MARDI
 yang memerlukan baja-baja
tersebut boleh menumpang dan mengguna pakai kontrak
 MOA 
 (
 NAFAS
 dan
SPPM
).
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.5
M.S.119/119
Lampiran 33
ITEM : MESIN BRAILLE, TONGKAT PUTIH DAN LAIN-LAIN PERALATAN KEGUNAAN
GOLONGAN KURANG UPAYA PENGLIHATAN
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
BIL NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK
1. Persatuan Orang Buta
Malaysia
Kompleks MAB, Jalan Tebing Off
Jalan Tun Sambanthan 4,
Brickfield
50470 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2272 2672
Faks:03-22722676
Emel: jacqueline@mab.org.my
Hong Leong Bank Berhad
150, Jalan Tun Sambanthan
50470 KUALA LUMPUR
No. Akaun: 29200008267
Senarai Syarikat Panel
2.1 Senarai
Large Account Reseller 
 (LAR) bagi perolehan perisian Microsoft
secara
Enterprise Agreement Perpetual 
 (EAP) adalah seperti berikut:
1. CHASSasia (Malaysia) Sdn.Bhd.;
2. Prestariang Systems Sdn.Bhd.;
3. Jardine OneSolution (2001) Sdn
.
Bhd.;
4. Mesiniaga Berhad;
5. CSC Malaysia Sdn.Bhd.;
6. Hewlett-Packard Sales (M) Sdn.Bhd.;
7. Dell Sales Malaysia Sdn.Bhd.; dan
8. Software One Experts Sdn.Bhd
.
2.2 Senarai
Distributor 
 bagi perolehan perisian Microsoft secara
Open Value
(OV) adalah seperti berikut:
1. Ingram Micro (Malaysia) Sdn
.
Bhd.,
2. ECS Astar Sdn.Bhd., dan
3. Jardine OneSolution (2001) Sdn
.
Bhd.
Penggunaan Kontrak
3.1 Agensi hendaklah menggunakan PKP ini sepenuhnya bagi semua
perolehan perisian Microsoft atau SA
.
3.2 Tarikh akhir untuk
new enrollment
 bagi Agensi yang belum pernah
membuat
enrollment
 adalah sebelum atau pada 30 September 2013
.
3.3 Tarikh
new enrollment
 dan tempoh kontrak perisian Microsoft adalah
seperti Jadual berikut:
Tarikh Tandatangan
 Tempoh kontrak
New Enrollment
(Sehingga 31 Mac 2015)
1 Januari 2013

 31 Mac 2013 25 bulan
1 April 2013

 30 Jun 2013 22 bulan
1 Julai 2013

 30 September 2013 18 bulan
M.S.1/5
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
 
PK 2/2013 Lampiran 2.7
PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN
MICROSOFT OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN
1.
2.
3.
Tujuan
1.1
1.2
Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP) ini bertujuan untuk
memaklumkan mengenai perolehan perisian Microsoft secara
Enterprise
 Agreement Perpetual (EAP)
atau
 Open Value (OV)
dengan faedah
Software Assurance (SA)
di bawah
Master Licensing Agreement (MLA)
antara Kerajaan Malaysia dan Microsoft (Malaysia) Sdn
.
Bhd
.
 
Semua Institusi Pendidikan yang ditakrifkan seperti di Lampiran A adalah
tidak tertakluk kepada pemakaian PKP ini.
Tempoh Kontrak
4.1 Tempoh kontrak adalah sehingga 31 Mac 2015.
Senarai Dan Harga Pelesenan Perisian
5.1 Senarai dan harga perisian Microsoft bagi Agensi yang telah membuat
enrollment
 sebelum atau pada 31 Mac 2012 adalah seperti berikut:
(a)
 Jadual 1 : Jadual Harga
Enrollment
 termasuk SA Sebelum
31 Mac 2012 (Lampiran B);
(b) Jadual 2 : Jadual Harga
Software Assurance
 (SA) (Lampiran C)
.
5.2 Harga perisian Microsoft bagi Agensi yang membuat
new enrollment
bermula dari tempoh 1 Januari 2013 sehingga 30 September 2013
adalah seperti di Jadual 3 : Jadual Harga
New Enrollment
 termasuk SA
(Lampiran D)
.
5.3 Harga di Jadual 1, 2, dan 3 adalah harga siling dalam mata wang Dollar
Amerika (USD). Agensi hendaklah memastikan harga yang diperolehi
tidak melebihi had siling berkenaan.
5.4 Agensi hendaklah memastikan sebarang tawaran harga yang dikemukakan
adalah dalam mata wang USD bagi memudahkan perbandingan harga
tawaran.
5.5 Walau bagaimanapun, pembayaran perisian tersebut hendaklah dibuat
dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM) mengikut kadar tukaran Bank
Negara Malaysia pada tarikh pesanan Kerajaan (PO) di tandatangani.
Tatacara dan Pelaksanaan Perolehan
6.1 Perolehan perisian Microsoft bagi kuantiti 100 unit lesen dan ke atas
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
 
PK 2 Lampiran 2.7
3.4 Bagi Agensi yang ingin membuat pembaharuan
enrollment
 di bawah
MLA, tarikh terakhir untuk berbuat demikian adalah sebelum atau
pada 31 Mac 2014.
3.5 Agensi yang mempunyai kontrak perisian Microsoft yang masih berkuat
kuasa boleh meneruskan kontrak sedia ada dan menggunapakai peraturan
ini sebaik tempoh kontrak tersebut tamat.
3.6 Peraturan ini tidak terpakai bagi perolehan
Windows Operating System
(OS) yang dibekalkan oleh
Original Equipment Manufacturer 
 (OEM) /
syarikat pembuat.
3.7 Agensi adalah dilarang memperoleh dan menggunakan perisian yang
tidak berlesen. Tindakan surcaj boleh diambil
ke
 atas mana-mana
pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam PKP ini.
4.
5
6
hendaklah diperoleh secara
Enterprise
daripada LAR seperti di Perenggan 2.1
.
M.S.2/5
 Agreement Perpetual
(EAP)
Perolehan Perkakasan/Pembangunan Sistem Aplikasi Yang
Memerlukan Perisian Microsoft
(i) Agensi hendaklah memastikan perolehan perisian Microsoft
 yang diperlukan bagi perkakasan/pembangunan sistem
aplikasi diperoleh di bawah peraturan ini.
(ii) Syarikat yang mengambil bahagian di dalam perolehan
perkakasan/pembangunan sistem aplikasi hendaklah
mendapatkan sebut harga perisian Microsoft di kalangan
LAR atau
Distributor 
 yang dilantik terlebih dahulu dan
seterusnya mengemukakan sebut harga perisian tersebut
bersama tawaran perkakasan/pembangunan sistem aplikasi
masing-masing.
Perolehan Perkakasan Komputer Secara Sewaan
(i) Agensi hendaklah memastikan perkakasan yang disewa
melebihi tempoh setahun menggunakan perisian Microsoft
 yang diperoleh di bawah peraturan ini
.
(ii) Syarikat yang mengambil bahagian di dalam perolehan
perkakasan komputer secara sewaan hendaklah
mendapatkan sebut harga perisian Microsoft di kalangan
LAR 
 yang dilantik atau
Reseller 
 terlebih dahulu dan
seterusnya mengemukakan sebut harga perisian tersebut
M.S.3/5
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
 
PK 2 Lampiran 2.7
6.2 Perolehan perisian Microsoft bagi kuantiti 5 hingga 99 unit lesen
hendaklah diperoleh secara OV daripada
Distributor 
 melalui
Reseller 
.
6.3 Bagi perolehan secara OV, Agensi perlu melantik
Reseller
 yang berdaftar
dengan Kementerian Kewangan melalui proses sebut harga
.
Reseller 
 akan
mendapatkan sebut harga daripada
Distributor 
 dan mengemukakannya
kepada Agensi untuk penilaian. Keputusan akan dibuat oleh Agensi dan
kontrak akan ditandatangani antara Agensi dan
Reseller 
. Peranan
Distributor 
 adalah sebagai pembekal perisian Microsoft kepada
Reseller
sahaja
.
6.4 Terdapat 3 kategori perolehan perisian iaitu:
(a)
(b)
(c)
Perolehan Perisian Microsoft atau SA Sahaja
(i) Agensi hendaklah mendapatkan perisian Microsoft melalui
proses sebut harga di kalangan LAR yang dilantik atau
Reseller
mengikut kuantiti yang diperlukan.
(ii) Agensi diberi tempoh hanya 30 hari untuk membuat
perolehan SA sebaik sahaja Kontrak EAP Agensi tamat.
Selepas daripada tempoh 30 hari tersebut, Agensi tidak
boleh menggunakan
 Jadual
2
menggunakan harga di
 Jadual 3
.
ebaliknya dikehendaki
(iii) Selepas tempoh sewaan tamat, Agensi hendaklah
memastikan perisian tersebut dikeluarkan
(
uninstall 
)
daripada komputer yang disewa. Perisian tersebut boleh
digunakan semula bagi sewaan/pembelian perkakasan baru.
(iv) Bagi perolehan di perenggan 6.4 (b) dan 6.4 (c) di atas,
Agensi hendaklah memastikan peruntukan berikut
dinyatakan di dalam dokumen tender/sebut harga tersebut:
“Petender/Penyebut
 harga hendaklah mendapatkan sebut
harga
bagi
 perisian Microsoft di kalangan *
LAR 
 yang
dilantik/Reseller berdasarkan harga siling di **Jadual 1
 atau Jadual
3
. Petender/penyebut harga yang tidak
mengemukakan sebut harga bagi perisian Microsoft
bersama tawaran mereka akan mengakibatkan tawaran
mereka TIDAK DIPERTIMBANGKA
N.” 
 
(* - mengikut kuantiti perisian yang diperlukan)
(** - Jadual 1 bagi Agensi yang telah
enrollment
sebelum atau pada 31 Mac 2012 atau Jadual 3
bagi Agensi yang membuat
new enrollment
)
7.
 
Kuasa Meluluskan Perolehan
7.1 Kuasa melulus bagi perolehan perisian Microsoft hendaklah mengikut
nilai tatacara perolehan semasa yang berkuat kuasa.
8.
 Peraturan Baru, Produk Baru & Pengemaskinian Produk Microsoft
Sedia Ada
8.1 Sebarang penambahan peraturan baru berkaitan MLA dan produk baru
Microsoft akan dikemaskini di laman sesawang
http: www.treasury.gov.my
dari semasa ke semasa.
9
Laman Web MLA
9.1 Laman web rasmi untuk MLA beralamat http://
www.microsoft.com/
malaysia/ licensing/ gov/ mla/ default.aspx 
. telah dibangunkan oleh
Microsoft bertujuan memudahkan Agensi membuat rujukan.
10
Latihan Pegawai
10.1 Agensi yang melaksanakan perolehan perisian Microsoft melalui PKP ini
boleh menghantar kakitangan masing-masing mengikuti kursus di bawah
Role Base Training Civil Servant
s (RBTCS)
.
Bagi maksud pelaksanaan
RBTCS ini, Agensi boleh berhubung dengan Microsoft (Malaysia) Sdn.
Bhd
.
seperti maklumat berikut:
M.S.4/5
bersama tawaran
masing-masing.
perkakasan komputer secara sewaan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
 
PK 2 Lampiran 2.7
11.1 Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut mengenai PKP ini, Agensi boleh
menghubungi Seksyen Teknologi Maklumat & Elektronik, Bahagian
Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan di talian 03 - 8882
3293/3298/3354/4445/3276/4316.
M.S.5/5
Nama Syarikat
:
Alamat Syarikat
:
Pegawai Perhubungan
:
No
.
Tel
:
Emel
:
No
.
Faks
:
11.
Hal-Hal Lain
Microsoft (Malaysia) Sdn
.
Bhd
Level 26-27, Tower 3 Petronas Twin
Tower Kuala Lumpur City Center,
50088 KUALA LUMPUR
Public Sector Sales Director
03-2179 6838
www.microsoft.com/Malaysia
03-2162 8161
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
 
PK 2 Lampiran 2.7
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 1/8
KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PRODUK
PUSAT KOMPETENSI SUMBER TERBUKA
 TUJUAN
1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (
PKP
) ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai
Kontrak Pusat Sistem Panel (
Kontrak Panel
) Bagi Perolehan Perkhidmatan Produk Pusat
Kompetensi Sumber Terbuka [
Open Source Competency Center 
 (OSCC)], Unit Pemodenan
Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).
LATAR BELAKANG
2. Kerajaan telah bersetuju supaya perolehan Perkhidmatan Produk OSCC diuruskan
melalui
Kontrak Panel
. Agensi Kerajaan hendaklah memperoleh Perkhidmatan Produk OSCC
hanya di kalangan panel pembekal yang dilantik.
3. Kriteria pelantikan panel pembekal adalah seperti berikut:
i.
 
Mempunyai sijil perkhidmatan produk OSCC yang sah;
ii.
 
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang Peralatan
/Kelengkapan Komputer dan OSCC
e-Market Place
;
iii.
 
Sekurang-kurangnya 51% ekuiti tempatan; dan
iv.
 
eP enabled 
.
 MAKLUMAT PRODUK OSCC
4. Senarai dan maklumat lanjut berkenaan Produk OSCC boleh didapati di Portal OSCC di
pautan berikut: http://products.oscc.org.my/
 MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL
5. Maklumat syarikat panel pembekal bagi Perkhidmatan Produk OSCC adalah seperti di
Lampiran A 
. Agensi hendaklah menyemak dari masa ke semasa senarai syarikat panel pembekal
bagi Perkhidmatan Produk OSCC terkini yang dikemaskini di laman web
 www.treasury.gov.my 
.
SKOP PERKHIDMATAN DAN KOS
6. Perkhidmatan Produk OSCC oleh syarikat panel pembekal dan kos siling bagi setiap jenis
perkhidmatan adalah seperti di
Lampiran B
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 2/8
 TEMPOH KONTRAK
7. Tempoh
Kontrak Panel
 adalah sehingga
30 April 2015
. Selepas tempoh tersebut,
Kerajaan berhak untuk mengekalkan atau menggugurkan Perkhidmatan Produk OSCC daripada
Kontrak Panel
.
KAEDAH DAN HAD NILAI PEROLEHAN
8. Perolehan Perkhidmatan Produk OSCC hendaklah diuruskan sendiri oleh Agensi di
kalangan syarikat panel pembekal yang telah dilantik dengan mematuhi tatacara perolehan yang
ditetapkan seperti berikut:-
Bil. Had Nilai Perolehan Kaedah Perolehan Pihak Berkuasa Melulus
1. Sehingga RM50,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Pembelian terus dengan
mana-mana syarikat panel
pembekal
Pegawai Pengawal/ Pegawai
Yang Diturunkan Kuasa oleh
Pegawai Pengawal
2. Melebihi RM50,000
sehingga RM500,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Sebut harga di kalangan
syarikat panel pembekal
Jawatankuasa Sebut Harga
Agensi
3. Melebihi RM500,000
setahun atau dalam satu
kontrak
Sebut harga di kalangan
syarikat panel pembekal
Lembaga Perolehan Agensi
9. Kontrak formal hendaklah ditandatangani bagi kontrak yang bernilai melebihi
RM50,000 selaras dengan Arahan Perbendaharaan (AP) 176.1.
10. Kontrak formal hendaklah diwujudkan walaupun nilai perolehan kurang daripada
RM50,000 bagi kontrak bermasa.
11. Kajian pasaran yang berpatutan hendaklah dibuat di kalangan panel pembekal bagi
perolehan secara pembelian terus supaya Agensi mendapat tawaran yang terbaik dan
menguntungkan dengan mengambil kira aspek kualiti perkhidmatan dan harga.
PELAKSANAAN PEROLEHAN SECARA
EBIDDING  
 
12. Agensi adalah digalakkan untuk membuat perolehan secara
eBidding
di kalangan panel
pembekal yang dilantik sahaja selaras dengan peraturan semasa yang berkuat kuasa.
 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
13. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan Agensi di bawah
kawalannya mematuhi peraturan perolehan yang ditetapkan dalam menguruskan perolehan ini.
Agensi tidak dibenarkan memperoleh daripada punca lain tanpa kebenaran terlebih dahulu
daripada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan atau Pegawai Kewangan Negeri
mengikut mana yang berkenaan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 3/8
HAL-HAL LAIN
14. Agensi hendaklah memastikan perkara-perkara berikut:
i.
 
Mengemukakan laporan prestasi syarikat dengan menggunakan borang di
Lampiran C
 kepada MAMPU bagi setiap bekalan/perkhidmatan yang telah
diselesaikan untuk tujuan pemantauan;
ii.
 
Perkhidmatan syarikat panel pembekal hendaklah mematuhi
Terms of Reference
 
dan
Service Level Agreement
 yang ditetapkan; dan
iii.
 
Syarikat panel pembekal tidak dibenarkan sama sekali mensubkan pembekalan
perkhidmatan kepada pihak lain.
15. Agensi hendaklah memantau dan melaporkan ke Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan sekiranya mendapati syarikat panel pembekal tidak mematuhi peraturan
 yang ditetapkan. Kementerian Kewangan boleh menggugurkan atau menarik balik pelantikan
syarikat panel pembekal daripada
Kontrak Panel
 sekiranya gagal mematuhi perkara-perkara
 yang ditetapkan di perenggan 3, 14(ii) dan 14(iii).
16. Agensi hendaklah mengemukakan aduan secara rasmi mengenai prestasi syarikat panel
pembekal yang kurang memuaskan selaras dengan Lampiran 3 kepada Surat Pekeliling
Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2010 ke Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan
dan disalin kepada Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU seperti alamat berikut:
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan
Bahagian Perolehan Kerajaan
(Seksyen Teknologi Maklumat dan Elektronik)
Aras 4, Blok Utara, Kompleks Kementerian Kewangan
Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA
 No. Faks: 03-8882 4293
Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Bahagian Dasar dan Perancangan ICT
(Seksyen Open Source dan Open Standard Sektor Awam)
Aras 2, Blok B MKN-Embassy Techzone,
No, 3200, Jalan Teknokrat 2, Cyberjaya
63000 SELANGOR
 No. Faks: 03-8318 4412
17. Sebarang pertanyaan mengenai
PKP
 ini boleh dirujuk kepada Bahagian Perolehan
Kerajaan, Kementerian Kewangan di talian telefon 03-8882 3298/3276. Manakala
pertanyaan mengenai Perkhidmatan Produk OSCC hendaklah dirujuk ke Bahagian Dasar dan
Perancangan ICT (Seksyen Open Source dan Open Standard Sektor Awam), MAMPU di talian
telefon 03-8872 5165.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 4/8
LAMPIRAN A
SENARAI SYARIKAT PANEL PEMBEKAL
BAGI PERKHIDMATAN PRODUK PUSAT KOMPETENSI SUMBER TERBUKA
Bil. Nama Syarikat Alamat Perincian Bank
1. Dataware Sdn.
Bhd.
CMG Building, No. 1 Jalan PJU 5/13
Dataran Sunway, Kota Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
No. Tel: 03-6156 9888
No. Faks: 03-6156 9911
E-mel: marzuki@cmg.com.my
CIMB Bank, Glenmarie 8
Ground Floor, Lot 8B
Jalan Pensyarah U1/28
Glenmarie 8 Business Park
40150 Shah Alam
No Akaun:
1237-0000704052
2. Multimedia
Synergy
Corporation
Sdn. Bhd.
6, Jalan Dagang SB4/1 Seksyen 4
Taman Sg. Besi Indah
43300 Seri Kembangan
Selangor Darul Ehsan
No. Tel: 03-8948 9900
No. Faks: 03-8945 8128
E-mel: azlan@mmsc.com.my
Bank Muamalat Malaysia
Berhad, Menara Bumiputra
Jalan Melaka
50100 Kuala Lumpur
No. Akaun:
1401 0005 8707 15
3. Resolv
Technologies
Sdn. Bhd.
Lot A-G-09
SME Technopreneur Centre
CyberJaya
2270 Jalan Usahawan 2,
63000 CyberJaya
Selangor Darul Ehsan
No. Tel: 03-8315 6011
No. Faks: 03-8315 6014
E-mel:
 
izzat@resolvtech.net
CIMB Bank Berhad
Prima 5-A, Jalan Teknokrat 5
63000 Cyberjaya
No. Akaun:
12550000646057
4. Salesfoster (M)
Sdn. Bhd.
L-2-2, Jalan 1/127
Kuchai Business Park
58200 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-7972 3688
No. Faks: 03-7972 3633
Emel:
 
enquiry@salesfoster.com
 
Standard Chartered Bank
Puchong, 15 Jalan Puteri 2/1
Bandar Puteri
47100 Puchong
Selangor Darul Ehsan
No Akaun:
633100028339
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 5/8
LAMPIRAN B
 
SENARAI PERKHIDMATAN PRODUK 
 
PUSAT KOMPETENSI SUMBER TERBUKA DAN KOS SILING
Bil.
 
 Jenis Perkhidmatan
 
 Aktiviti
 
Kos (Siling)
 
1.
 
Pelesenan Produk 
 
Percuma
 
2.
 
Pemasangan Produk 
 
1.
 
Muat turun
2.
 
Pemasangan dan konfigurasi
3.
 
Pengujian dan pentauliahan
Nota:
 
Tidak termasuk perkakasan dan
pemasangan sistem pengoperasian
RM1,500
hingga
 
RM2,500
 
3.
 
Pengubahsuaian Produk
(
Customization
)
 
Per hari dan per tenaga manusia
 
RM1,000
 
hingga
 
RM1,500
 
4.
 
Latihan Produk 
 
(Minima 5 peserta)
 
Per peserta per hari
 
(di premis agensi)
 
RM400
 
5.
 
Khidmat sokongan
produk 
 
Nota:
 
Termasuk semua
produk OSCC
 
Kontrak Tahunan:
 
Kontrak perkhidmatan secara
menyeluruh akan meliputi:
 
1.
 
24x7 sokongan, termasuk hari
minggu dan cuti umum.
 
2.
 
4 jam masa tindakbalas di lapangan.
 
3.
 
4 jam masa tindakbalas melalui talian
telefon.
 
4.
 
Meja bantuan melalui telefon, e-mel
dan khidmat sokongan portal.
 
RM135,000
 
Kontrak Tahunan:
 
Kontrak perkhidmatan secara tidak
menyeluruh akan meliputi:
 
1.
 
Khidmat sokongan meliputi masa
bekerja (8:00 pagi, Isnin hingga
Jumaat, tidak termasuk hari minggu
dan cuti umum).
 
2.
 
6 jam masa tindak balas untuk
permohonan yang diterima sewaktu
masa sokongan dan keesokkan
RM60,000
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 6/8
Bil.
 
 Jenis Perkhidmatan
 
 Aktiviti
 
Kos (Siling)
 
harinya bagi permohonan yang
diterima diluar waktu sokongan.
 
3.
 
4 jam masa tindakbalas melalui
telefon untuk panggilan yang
diterima sewaktu masa khidmat
sokongan dan keesokkan harinya bagi
diluar masa sokongan.
 
4.
 
Meja bantuan melalui telefon, e-mel
dan khidmat sokongan portal.
 
Sokongan
 Ad-Hoc 
:
 
Hari bekerja
:
 
1.
 
8:00 pagi hingga 5:00 petang,
 
Isnin hingga Jumaat.
 

 
2 jam pertama
 

 
Jam seterusnya
 
RM250
 
RM180 per jam
 
2.
 
5:00 petang hingga 10:00 malam
 

 
2 jam pertama
 

 
Jam seterusnya
 
RM320
 
RM220 per jam
 
Sabtu
:
 
3.
 
8:00 pagi hingga 10:00 malam
 

 
2 jam pertama
 

 
Jam seterusnya
 
RM320
 
RM220 per jam
 
 Ahad/Cuti Umum
:
 
4.
 
8:00 pagi hingga 10:00 malam
 

 
2 jam pertama
 

 
Jam seterusnya
 
RM400
 
RM250 per jam
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 7/8
LAMPIRAN C
OPEN SOURCE COMPETENCY CENTRE (OSCC), MAMPU
Aras 2, Blok B MKN-Embassy Techzone,
No, 3200, Jalan Teknokrat 2, Cyberjaya, 63000 SELANGOR
No. Faks: 03-8318 4412
BORANG MAKLUMBALAS
PERKHIDMATAN PRODUK PUSAT KOMPETENSI SUMBER TERBUKA
 A. MAKLUMAT KEMENTERIAN / JABATAN / BADAN
Nama Agensi/Unit : ____________________ Kementerian : ___________________
No Telefon : ___________________ No Fax : ___________________
Email : ___________________
B. MAKLUMAT PANEL PEMBEKAL
Nama Syarikat : ___________________________________
No Telefon : ___________________ No Fax : ___________________
Email : ___________________
Senarai produk yang terlibat :
[ ] MyNetWatch [ ] MySurfGuard [ ] MyDesktopManager [ ] MyMesyuarat
[ ] MySpamGuard [ ] MyWorkSpace [ ] MyTaskManager [ ]MySurveillance
[ ] MyBooking [ ] MyDocManager
Maklumat perkhidmatan :
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.8
 
M.S. 8/8
Sila bulatkan penilaian anda:
Tidak memuaskan Memuaskan Cemerlang
C.
Perkhidmatan yang dibekalkan 1 2 3 4 5 6 7
Harga menepati garis panduan 1 2 3 4 5 6 7
Ketepatan masa 1 2 3 4 5 6 7
Penerangan tentang kerja 1 2 3 4 5 6 7
Dokumentasi 1 2 3 4 5 6 7
E. MAKLUMAT LAIN
1. Komen anda terhadap perkhidmatan:
2. Cadangan penambahbaikan perkhidmatan:
Sila lengkapkan maklumat anda:
Nama
 :____________________________________________________________
Jawatan
 :____________________________________________________________
No Telefon
 :_______________________________
E mel
:_______________________________
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.9
M.S. 1/5
LAMPIRAN Q
(ARAHAN PERBENDAHARAAN 170)
Bila menjawab, sila nyatakan
nombor ini
No. Sebut Harga ..............
(Kew. 284-Pin. 5/94)
 
KERAJAAN MALAYSIA
NEGERI..................
 
SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN/PERKHIDMATAN
 
Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditaksirkan sebagai
sebahagian daripada Perjanjian Sebut Harga.
Kepada (Nama Syarikat) .............................. | Pelawaan sebut harga dikeluarkan
| oleh Kementerian/Jabatan (Alamat Lengkap)
................................................................... |.................................................................
|
No.Telefon: ................................................. . | ................................................................
|
No. Pendaftaran dengan Kementerian |
Kewangan: ................................................... | No. Telefon: ..............................................
|
Kod bidang pendaftaran yang relevan|
dengan pembelian ini .................................... | Tarikh: .................................................
1. Sila beri sebut harga untuk bekalan/perkhidmatan yang disenaraikan di
bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan:
1.1. Syarat penyerahan/penyempurna .......................................................
1.2. Tarikh penyerahan/penyempurnaan dikehendaki ...............................
1.3 Arahan pengiriman ..............................................................................
1.4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul
berlakri dan dan bertanda nombor sebut harga .
.............................
1.5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang
berkenaan di alamat di atas tidak lewat pada jam 12.00 tengah
hari ................ hb ...................
1.6. Tempoh sah laku sebut harga hendaklah ..................... hari
selepas tarikh tutup.
Tarikh: ......................... Tandatangan: ..................................................
Nama Pegawai: ............................................
Jawatan: ......................................................
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.9
M.S. 2/5
Bil. Perihal bekalan/perkhidmatan
dan Syarat-syarat Khas
Unit
Ukuran
Kuantiti/
Kekerapan
Kadar
(RM)
Harga
(RM)
Untuk diisi oleh Kementerian/Jabatan
Untuk diisi oleh
Penyebut Harga
Tarikh penyerahan/
penyempurnaan ditawarkan
.................................
* Sila sertakan sesalinan Sijil
Pendaftaran dengan
Kementerian Kewangan.
JUMLAH
 _____
(i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan
(ii) Tarikh penyerahan/penyempurnaan ialah .................................
Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan di atas dengan
harga dan syarat-syarat yang dinyatakan
 
di atas tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di
belakang ini.
Tandatangan
Penyebut Harga : ............................................
Nama dan K/P : .............................................
 Alamat Syarikat : ...............................................
Tarikh : ................................
Mustahak - Lihat Syarat-syarat Am Di Belakang
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.9
M.S. 3/5
SYARAT-SYARAT AM
 
Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam
pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat
mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebut
harga.
1.
 KEADAAN BARANG
 
Semua barang yang dibekalkan hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.
2.
 HARGA
 
Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun
dan kos tambahan yang berkaitan.
3.
 SEBUT HARGA SEBAHAGIAN
 
Sebut harga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian
bilangan item.
4.
 BARANG SETARA
 
Sebut harga boleh ditawarkan bagi barang setara yang sesuai dengan syarat
butir-butir penuh diberi.
5.
 PERSETUJUAN
 
(i) Kerajaan tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah
atau mana-mana sebut harga; dan
(ii) Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai satu sebut harga yang
berasingan.
6.
 PEMERIKSAAN
 
(i) Kerajaan sentiasa berhak melantik seseorang pegawai untuk
memeriksa dan menguji bekalan itu semasa tempoh pembuatan atau
pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan bekalan tersebut; dan
(ii) Penyebut harga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau
pengujian apabila dikehendaki.
7.
 PERAKUAN MENYATAKAN SPESIFIKASI TELAH DIPATUHI
 
Penyebut harga dikehendaki memperakui bahawa bekalan/ perkhidmatan
yang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jika
ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini.
8.
 PENOLAKAN
 
(i) Barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada bekalan
yang telah dipersetujui sebut harganya boleh ditolak;
(ii) Apabila diminta, penyebut harga hendaklah menyebabkan barang
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.9
M.S. 4/5
yang ditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya
sendiri, dan ia hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala
perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai bekalan yang ditolak itu;
dan
(iii) Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak
Kerajaan untuk mendapatkan ganti rugi kerana kegagalan memenuhi
obligasi kontrak.
9.
 PENGIKLANAN
 
Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut
harga boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain
saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau
Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu.
10.
 TAFSIRAN
 
Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah
diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebut
harga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia
sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin
timbul mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul
daripadanya.
11.
 INSURANS
 
Tiada apa-apa insurans atas barang dalam perjalanan daripada negeri
pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebut
harga.
BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG
KELUARAN MALAYSIA
12.
 CUKAI
 
Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika
berkenaan.
13.
 PEMBUNGKUSAN
 
(i) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja
bungkusan dan belanja pembungkusan; dan
(ii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau
pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah
diganti oleh penjual.
14.
 PENGENALAN
 
Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan
negeri tempat asal barang itu, jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.9
M.S. 5/5
BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA
 
15.
 CUKAI
 
Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai dan
unsur-unsur cukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan.
16.
 MATA WANG
 
Sebut harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).
17.
 PEMBUNGKUSAN
 
(i) Barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke
Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan bekalan itu
dieksport dengan tidak membungkus;
(ii) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja
bungkusan dan belanja pembungkusan; dan
(iii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau
pembungkusan yang tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti
oleh penyebut harga.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.10
M.S. 1/2
ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA
1.
 
HAK KERAJAAN UNTUK MENERIMA/MENOLAK SEBUT HARGA
 
Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau
mana-mana sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan
sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah
muktamad.
2. CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA
2.1 Penyediaan Sebut Harga
Kontraktor adalah dikehendaki mengisi dengan dakwat segala
maklumat berikut dengan sepenuhnya:-
(a) Harga dan tandatangan Kontraktor di Ringkasan Sebut
Harga,
(b) Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebut
Harga,
(c) Senarai Kerja Dalam Tangan,
(d) Jadual Kadar Harga (jika ada),
(e) Butir-butir Spesifikasi (jika ada).
Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas
Kontraktor hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.
2.2 Penyerahan Dokumen Sebut Harga
(a) Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap
hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang
dicatatkan dengan bilangan sebut harga

 serta tajuk sebut harga dan hendaklah
dimasukkan ke dalam peti sebut harga pada masa dan tempat
yang ditetapkan dalam Notis Sebut Harga.
(b) Jika Dokumen Sebut Harga tidak diserahkan dengan tangan,
Penyebut Harga hendaklah menghantar Dokumen tersebut
dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat
yang ditetapkan.
(c) Sebut harga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan,
berbangkit dari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.10
M.S. 2/2
2.3 Penjelasan Lanjut
Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebut Harga yang tidak
 jelas atau bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi Pegawai Inden
untuk penjelasan lanjut.
3. TEMPOH SIAP KERJA
*
 
Kerja ini hendaklah disiapkan dalam tempoh tidak melebihi ……..
..........
minggu.
4. BAYARAN DOKUMEN SEBUT HARGA
 +
 
Dokumen Sebut Harga ini dijual dengan harga
RM …….....
....................
(Ringgit Malaysia:
……………………………………
................... sahaja).
5. PERBELANJAAN PENYEDIAAN SEBUT HARGA
Semua perbelanjaan bagi penyediaan sebut harga ini hendaklah ditanggung
oleh Penyebutharga sendiri.
6. TEMPOH SAH SEBUT HARGA
Sebut harga ini sah selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut
harga. Penyebut harga tidak boleh menarik balik sebut harganya sebelum tamat
tempoh sah sebut harga. Tindakan tatatertib akan diambil sekiranya penyebut
harga menarik balik sebut harganya sebelum tamat tempoh sah sebut harga.
 _______________________________________________________________
* Hendaklah diisi oleh Pegawai Mengurus Sebut Harga
+
 Pengiraan harga dokumen sebu tharga hendaklah dbuat berdasarkan kadar yang
ditetapkan bagi bayaran dokumen tender menerusi SPP yang terkini.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.11
M.S. 1/5
 
SYARAT-SYARAT SEBUT HARGA UNTUK KERJA
1. PEMERIKSAAN TAPAK BINA
Kontraktor disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapak bina dan sekitarnya,
bentuk dan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu
bagi menyiapkan Kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke tapak bina
dan hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko,
luar jangkaan dan segala hal-keadaan yang mempengaruhi dan menjejas sebut
harganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan Kontraktor
mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.
2. INSURANS
2.1
 
Kontraktor hendaklah atas nama bersama Kerajaan dan Kontraktor
mengambil Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja* (sekiranya
dinyatakan di dalam Butir-butir Ringkasan Sebutharga) bagi tempoh
pelaksanaan Kerja ini. Kontraktor hendaklah juga mengemukakan
Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO.
2.2 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua
polisi insurans dan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO yang
tersebut di atas sebelum memulakan Kerja. Bagaimana pun untuk
tujuan memulakan Kerja sahaja Nota-nota Perlindungan dan resit-resit
bayaran premium adalah mencukupi. Sekiranya Kontraktor gagal
mengemukakan semua polisi insurans selepas tempoh sah nota-nota
perlindungan, tanpa sebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden
berhak mengambil tindakan seperti di bawah fasal 9(d)
.
 
3. PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA
3.1 Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-
pelan, butir-butir kerja dalam Ringkasan Sebut Harga dan Syarat-syarat
yang dinyatakan dalam Dokumen Sebut Harga ini dan arahan Pegawai
Inden atau Wakilnya.
*3.2 Kerja-kerja elektrik yang dilaksanakan disamping mematuhi kehendak di
perenggan 3.1 di atas, hendaklah juga mematuhi semua peraturan dan
pekeliling, undang-undang dan undang-undang kecil yang diluluskan
oleh:
(i) Suruhanjaya Tenaga
(ii) Jabatan Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan
(iii) Pemegang Lesen dan Pihak Berkuasa Bekalan Elektrik
(iv) Jabatan Bomba dan Penyelamat
(v) Pihak Berkuasa Tempatan
______________________________
* Potong jika tidak diperlukan
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.11
M.S. 2/5
 
4. KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJA
Sekiranya Kontraktor gagal memulakan kerja selepas tujuh (7) hari dari tarikh
akhir tempoh mula kerja yang dinyatakan dalam Inden, tanpa sebab-sebab
yang munasabah, Inden akan dibatalkan oleh Pegawai Inden dan tindakan
tatatertib akan diambil terhadap Kontraktor.
5. SUB-SEWA DAN MENYERAHHAK KERJA
Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan Kerja kepada Kontraktor-
kontraktor lain. Kontraktor tidak boleh menyerahhak apa-apa faedah di bawah
Inden ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada
Pegawai Inden.
6. PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN MUTU HASIL KERJA OLEH
PEGAWAI INDEN
6.1 Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan mutu
hasil kerja dari jenis piawaian yang tidak menepati seperti diperihalkan
dalam spesifikasi. Kontraktor hendaklah, apabila diminta oleh Pegawai
Inden, memberi kepadanya baucar-baucar dan/atau perakuan ujian
pengilang untuk membuktikan bahawa bahan-bahan dan barang-barang
itu mematuhi Spesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak
hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah
ditanggung oleh Kontraktor sendiri.
6.2 Kontraktor hendaklah dengan sepenuhnya atas perbelanjaan sendiri
menyediakan sampel bahan dan barang-barang untuk ujian.
6.3 Tiada penggantian untuk peralatan, bahan dan cara kerja yang telah
ditentukan di dalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima,
dibenarkan kecuali mendapat persetujuan daripada Pegawai Inden
secara bertulis.
7. RINGKASAN SEBUT HARGA
7.1 Ringkasan Sebut Harga hendaklah menjadi sebahagian daripada
Borang Sebut Harga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga
Sebut Harga.
7.2 Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah mengambil kira
semua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj
lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan Kerja dengan
sempurnanya.
7.3 Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat
daripada perubahan kos buruh, bahan-bahan dan semua duti dan cukai
Kerajaan, sama ada dalam tempoh sah sebut harga atau dalam tempoh
Kerja.
7.4 Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga yang dikemukakan oleh
Kontraktor hendaklah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.11
M.S. 3/5
 
daripada Pegawai Inden tentang kemunasabahannya. Persetujuan
sebelumnya itu dan apa-apa pelarasan kemudiannya kepada harga-
harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah dibuat sebelum Inden
Kerja dikeluarkan.
7.5 Apa-apa pelarasan harga dalam Ringkasan Sebut Harga menurut
perenggan 7.4 tersebut di atas dan apa-apa kesilapan hisab dalam
Ringkasan Sebut Harga hendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum
Inden Kerja dikeluarkan. Jumlah amaun yang dilaraskan hendaklah
sama dengan amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebut Harga.
 Amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebut Harga hendaklah tetap
tidak berubah.
7.6 Sekiranya sebut harga berasaskan senarai kuantiti sementara,
pengukuran semula hendaklah dibuat dan harga sebut harga
diselaraskan.
8. PERCANGGAHAN DAN KECUKUPAN DOKUMEN SEBUT HARGA
8.1 Dokumen Sebut Harga adalah dikira sebagai saling jelas-menjelas
antara satu sama lain. Kontraktor hendaklah mengadakan segala yang
perlu untuk melaksanakan kerja dengan sewajarnya sehinggalah siap
mengikut tujuan dan maksud sebenar. Dokumen Sebut Harga pada
keseluruhannya sama ada atau tidak tujuan dan maksud itu ada ditunjuk
atau diperihalkan secara khusus, dengan syarat bahawa tujuan, maksud
itu hendaklah difahamkan dengan munasabahnya dari Dokumen Sebut
Harga itu.
8.2 Jika Kontraktor mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokumen
Sebut Harga dia hendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk
mendapatkan keputusan.
9. KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATAN
PERLANTIKAN KONTRAKTOR
 
Pegawai Inden berhak membatalkan Inden sekiranya Kontraktor berada dalam
keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden:
(a) Sekiranya Kontraktor masih gagal menyiapkan Kerja dalam tempoh
masa yang telah ditetapkan;
(b) Kemajuan Kerja terlalu lembab tanpa apa-apa sebab yang munasabah;
(c) Penggantungan perlaksanaan seluruh atau sebahagian Kerja, tanpa
apa-apa sebab yang munasabah;
(d) Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa-apa alasan yang
munasabah; dan
(e) Apabila Kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah.
10.
 
BAYARAN KEMAJUAN
 
Pegawai Inden dibenarkan membuat bayaran interim sehingga kerja-kerja siap
dilaksanakan
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.11
M.S. 4/5
 
11. KERJA PERUBAHAN
11.1 Pegawai Inden boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan-
arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara
bertulis. Tiada apa-apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai
Inden atau yang disahkan kemudian oleh Pegawai Inden boleh
membatalkan sebut harga ini.
11.2 Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh
Pegawai Inden akan diukur atau dinilai dengan menggunakan kadar
harga yang ada dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Sebut Harga. Jika
tidak terdapat sebarang kadar harga yang bersesuaian, kadar harga
yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dan kontraktor hendaklah
digunakan.
12. TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN (DLP)
12.1 Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi sebut harga hendaklah sekurang-
kurangnya enam (6) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap. Bagi kerja-
kerja mekanikal dan elektrikal dimana tempoh waranti ke atas alat-alat
dan loji-loji adalah dua belas (12) bulan dan dalam kes-kes tertentu oleh
kerana jenis dan kerumitan kerja, tempoh tanggungan kecacatan yang
lebih lama daripada enam (6) bulan boleh dikenakan.
 
12.2 Kontraktor dipertanggungjawabkan untuk membaiki kecacatan,
ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain yang
mungkin kelihatan dan yang disebabkan oleh bahan atau barang atau
mutu hasil kerja yang tidak menepati sebut harga ini apabila diarahkan
oleh Pegawai Inden dan dalam masa yang berpatutan. Kontraktor
hendaklah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau
apa-apa jua kerosakan lain atas kos Kontraktor sendiri.
12.3 Sekiranya Kontraktor gagal membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan,
kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain seperti yang diarahkan,
Pegawai Inden berhak memotong kos membaiki dari baki wang yang
akan dibayar kepada kontraktor atau, jika baki itu tiada tidak mencukupi,
mengeluarkan surat pengesyoran kepada Pusat Khidmat Kontraktor
untuk menggantungkan pendaftaran Kontraktor, dan menghantar
salinan-salinan surat tersebut kepada Pengarah Kerja Raya
Negeri/Ketua Jabatan, Bahagian Pembangunan Bumiputera,
Kementerian Kerja Raya dan Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan. Bagi kerja-kerja elektrik/mekanikal, salinan surat hendaklah
dihantar kepada Pengarah Cawangan Kerja Elektrikal/Pengarah
Cawangan Kerja Mekanikal.
13. PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP
Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerja
dengan sempurnanya dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Kontraktor
hendaklah mengembalikan Borang-borang Inden Kerja Asal iaitu Borang
Perjanjian Inden Kerja JKR 58 dan Borang Pengesahan Penyiapan Inden Kerja
JKR 58A kepada Pegawai Inden.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.11
M.S. 5/5
 
14.
PERAKUAN SIAP KERJA
 
Pegawai Inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Kerja sebaik sahaja
kerja disiapkan dengan sempurna dan memuaskan. Tarikh siap kerja ini
bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan.
15. PERAKUAN SIAP MEMPERBAIKI KECACATAN
Pegawai Inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan
sebaik sahaja kontraktor telah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan
,
kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain.
16. PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH KONTRAKTOR
Kontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak Undang-undang Kecil dan
Undang-undang Berkanun dalam Malaysia semasa pelaksanaan Kerja.
Kontraktor tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana
pematuhannya dengan syarat-syarat ini.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.12
M.S. 1/1
 
BORANG SEBUT HARGA KERJA
Sebut Harga Bil........
……………………………………..
 
……………………………………..
 
……………………………………..
 
……………………………………..
 
Tuan,
Sebut harga untuk .................................................................................................
...........................................................................................................................
Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Penyebut Harga Syarat-syarat Am
Sebut Harga, Spesifikasi Kerja dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan di bawah
ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja kerja
tersebut bagi jumlah harga pukal sebanyak Ringgit Malaysia: ...........................
..............................................................................(RM).......................).
2. Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa ............ minggu dari
tarikh akhir tempoh mula kerja seperti yang diarahkan oleh Pegawai Inden.
Bertarikh pada .......haribulan.............20....
…………………………………………….
 .
……………………………………………..
 
Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi
Nama Penuh:................................... Nama Penuh:
……………….…..
....................
No. K/P:......................................... No. K/P:.........................................................
 Alamat:........................................... Alamat:..........................................................
............................................ .........................................................
 
............................................. .........................................................
 Atas sifat:.........................................
.......................................................
Meterai atau Cap Kontraktor
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.13
M.S. 1/1
 
Sebut harga .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
RINGKASAN SEBUT HARGA (PUKAL)
Bil. Huraian Kerja Jumlah Harga Pukal
(RM)
Jumlah dibawa ke Borang Sebut Harga
Catatan:
Jika ada butiran yang dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Kerja tidak
termasuk di dalam Ringkasan Sebut Harga ini, harga butiran tersebut
hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam
Ringkasan Sebut Harga.
....................................................
Tandatangan Kontraktor
Tarikh.........................................
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.14
M.S. 1/1
Sebut harga .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
RINGKASAN SEBUT HARGA (KUANTITI)
 
Bil. Huraian Kerja Unit Kuantiti Kadar
Harga
(RM)
Jumlah
(RM)
Jumlah dibawa ke Borang
Sebut Harga
Catatan:
Jika ada butiran yang dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Kerja tidak
termasuk di dalam Ringkasan Sebut Harga ini, harga butiran tersebut
hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam
Ringkasan Sebut Harga.
........................................
Tandatangan Kontraktor
Tarikh...........................
..
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.15
M.S. 1/2
CONTOH SENARAI SEMAKAN
(BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)
Sila tandakan Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.
Bil. Perkara/Dokumen
Untuk Di tanda
Oleh Syarikat
Untuk Di tanda
Oleh
Jawatankuasa
Pembuka Sebut
Harga
1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)
2. Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)
3. Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari
Kementerian Kewangan
(Bekalan/Perkhidmatan)
4. Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat
Kontraktor (Kerja)
5. Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat
Khidmat Kontraktor (Kerja)
6. Salinan Sijil Pendaftaran Dari CIDB
7. Borang Sebut Harga Telah Diisi Dengan
Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh
siap) dan Ditandatangani
8. Borang Maklumat Penyebut Harga
9. Pematuhan Kepada Spesifikasi
10. Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog
(jika berkaitan)
11. Cadangan Penyelenggaraan/Penyenggaraan
(jika perlu)
12. Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)
13. Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi
Tiga (3) Bulan Terakhir
/
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.15
M.S. 2/2
Bil. Perkara/Dokumen
Untuk Di tanda
Oleh Syarikat
Untuk Di tanda
Oleh
Jawatankuasa
Pembuka Sebut
Harga
14. Lain-lain Sekiranya Ada
PENGESAHAN OLEH SYARIKAT
Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya
telah membaca dan memahami semua
syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di
dalam dokumen sebut harga. Semua
maklumat yang dikemukakan adalah benar.
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:
UNTUK KEGUNAAN JABATAN
Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
mengesahkan penerimaan dokumen
bertanda kecuali bagi perkara bil.
................... (jika ada).
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.16
M.S. 1/1
J.K.R. 58-Pin. 3/2008
KERAJAAN MALAYSIA
BORANG PERJANJIAN INDEN KERJA
Vot.
………………………………….
............
No. Inden ……………
....
…………………
 
Kerja …………………………………………
 No. Tanggungan ....................................
Ruj. Fail ………………………………………
 Kerani Kewangan ...................................
 
 A. Kepada Kontraktor:
Nama
……………………………………………..……………………………………………………….
 
 Alamat ……………………………………………………………………………………..………………
 
…………………………………………………………………………................................................
 
Sila laksanakan kerja-kerja di bawah ini:
………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………
 
untuk jumlah wang sebanyak Ringgit :
………………………………………..................
................
……………………………………………………………………………………………………
...............
.
dan sen …………………………………………..… (RM ……….............................……) men
gikut
syarat-syarat berikut:
1. Kontraktor tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai Inden menyerahhak
atau menyewakan mana-mana bahagian Kerja.
2. Kerja ini hendaklah dimulakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Inden Kerja dan
hendaklah disiapkan pada .........................................
3. Dokumen-dokumen berikut hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditaksirkan
sebagai sebahagian daripada Perjanjian Sebut Harga
 –
 
a)
 Borang Perjanjian Inden Kerja
 b)
 Syarat-syarat Sebut Harga
c)
 Spesifikasi
d)
 Ringkasan Tender/Senarai Kuantiti
e)
 Lukisan
Tandatangan .......................................................................................................
(Pegawai Inden)
Nama .......................................................................................................
Jawatan ........................................................................................................
Tarikh ........................................................................................................
4. Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas.
Tandatangan
..............................................................................
(Kontraktor)
Nama ..................................................................
 Atas sifat .............................................................
Tandatangan
..................................................................
(Saksi)
Nama ........................................................
Jawatan .....................................................
diberikan dengan sempurna untuk
menandatangani untuk dan bagi pihak
.............................................................
(Meterai atau Cop Kontraktor 
)
Tarikh ......................................................
 Alamat .....................................................
.....................................................
Tarikh ......................................................
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.17
M.S. 1/1
 
FORMAT LAPORAN PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA
*NAMA AGENSI:
LAPORAN BULAN:
BIL TAJUK
PEROLEHAN
KATEGORI
PEROLEHAN
[Bekalan(B)/
Perkhidmatan(P)/
Kerja(K)]
NAMA
SYARIKAT
TARAF SYARIKAT
[Bumiputera(B)/
Bukan Bumiputera (BB)]
[Pembuat (P)]
NILAI
PEROLEHAN
[RM]
TEMPOH
PENGHANTARAN
 /
TEMPOH SIAP
BARANGAN BUATAN
TEMPATAN/
BARANGAN IMPORT
* Sila isi Kementerian/Jabatan/Pejabat/PTJ
Catatan:
Laporan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan setiap bulan dan satu (1) salinan
dikemukakan kepada Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan dan Unit Audit Dalam Agensi.
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.18
M.S. 1/1
CONTOH SENARAI SEMAKAN
(BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)
 
Sila Tandakan

 
Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.
 
1. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari
Kementerian Kewangan Malaysia (Bekalan/Perkhidmatan)
2. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari
Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja)
3. Borang Tender Telah Diisi dan Ditandatangani
4. Ringkasan Tender Telah Diisi dan Ditandatangani
5. Jadual Kadar Harga Telah Diisi dan Ditandatangani
6. Senarai Kuantiti Telah Diisi dan Ditandatangani
7. Borang Maklumat Petender
8. Borang Spesifikasi
9. Borang Penyerahan Contoh dan Katalog
10. Borang Servis Penyelenggaraan
11. Senarai Kakitangan Teknikal
12. Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan dan Diaudit
13. Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi 3 Bulan Terakhir
14. Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen Tawaran Teknikal
15. Senarai Semakan Yang Telah Ditandakan
16. Lain-lain Sekiranya Ada (Sila Catatkan)
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.19
M.S. 1/4
SENARAI BORANG TENDER, DOKUMEN KONTRAK DAN BORANG - BORANG LAIN BAGI
TENDER KERJA JABATAN KERJA RAYA
 
JENIS KERJA
 
BORANG
KONTRAK
 
BORANG
TENDER
 
SURAT
SETUJU
TERIMA
 
BORANG-
BORANG LAIN
 
1. Kontrak kerja
berasaskan
pelan dan
spesifikasi
(
lump sum
)
PWD 203
(Rev.10/83)
Termasuk
 Addendum 1- 7
JKR 203C
(Pind.4/2005)
JKR 203D
(Pind.6/2005)
2. Kontrak kerja
berasaskan
Senarai Bahan
(
Bills of
Quantities
)
PWD 203A
(Rev.10/83)
Termasuk
 Addendum 1- 7
JKR 203B
(Pind.4/2005)
JKR 203D
(Pind.6/2005)
3. Kontrak kerja
bagi Sub-
kontrak
Dinamakan
(
Nominated 
 
Sub-contractor 
)
di mana kontrak
utama
berasaskan
JKR 203 atau
JKR 203A
JKR 203N
Sem.10/83
termasuk
 Addendum
JKR203N 1/83
Termasuk
 Addendum
JKR 203N 4/83
Surat Setuju
Terima Tender
oleh Kontraktor
Utama kepada
Subkontraktor
Dinamakan
JKR 203N 2/88
Syarat-syarat
membuat Tender
dan Maklumat Am
untuk digunakan oleh
Sub-kontraktor
Dinamakan
JKR 203N 3/93
 Arahan kepada
Kontraktor Utama untuk
menyetuju terima
tender daripada Sub-
kontraktor Dinamakan
JKR 203N 5/83
Perintah Rasmi untuk
memulakan kerja
oleh Kontraktor
Utama kepada Sub-
Kontraktor
Dinamakan
JKR 203N 6/88
Surat Pemberitahuan
Penamaan kepada
Sub- kontraktor
JKR 203N 7/88
Surat Jaminan
Tanggung Rugi
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.19
 
M.S. 2/4
JENIS KERJA
 
BORANG
KONTRAK
 
BORANG
TENDER
 
SURAT
SETUJU
TERIMA
 
BORANG-
BORANG LAIN
 
4. Kontrak kerja
bagi
Pembekal
Dinamakan
(
Nominated
Supplier 
) di
mana kontrak
utama
berasaskan
JKR 203 atau
JKR 203A
JKR 203P/83 JKR 203P I/83 JKR 203P 4/83 JKR 203P 2/83
Syarat-syarat
membuat Tender
dan
Maklumat
 Am
 untuk
digunakan oleh
Pembekal
JKR 203P 3/83
 Arahan kepada
Kontraktor Utama
untuk menyetuju
terima tender
daripada
Pembekal
Dinamakan
JKR 203P 5/83
Pesanan untuk
membekal dan
menyerah-Hantar
 Artikel- artikel
JKR 203P5A/83
Jadual Artikel-
artikel Yang
Dipesan untuk di
bekal dan
Diserah- Hantar
JKR 203P 6/88
Surat
Pemberitahuan
Penamaan
kepada Pembekal
Dinamakan
JKR 203P 7/88
Surat Jaminan
Tanggung
Rugi
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.19
 
M.S. 3/4
JENIS KERJA
 
BORANG
KONTRAK
 
BORANG
TENDER
 
SURAT
SETUJU
TERIMA
 
BORANG-
BORANG LAIN
 
5.
Condition Of
Contract for
International
Civil
Engineering
Contracts
(Locally
Funded
Projects)
 
PWD FORM
203
CEWI (1/84
Edition)
6. Bekalan
Barang-
barang (Stor)
PWD 203H
Rev. 12/83
PWD 203I PWD 203K Rev.
1/82
PWD 203J Rev.
1/84
Schedule of 
 
Stores for use in.
 
7. Bekalan
Jentera dan
Peralatan
Kejuruteraan
JKR 203E Sem.
10/89
JKR 203F Sem.
10/89
JKR 203G Sem.
10/89
8. Bekalan Batu
Kuari
PWD 203Q
Rev. 9/70
JKR 203Q1 JKR 203Q3 PWD 203Q2
Schedule of 
 
Rates &
 
 prov.
Quantities
of 
 Metal to be
supplied and
delivered and
other works to be
 performed 
 
JKR 203Q4 Rev.
1/62
Rules for working
of Government
owned Quarry 
 
9. Mengangkut
bahan-bahan
dalam satu-
satu daerah
JKR 203R JKR 203R1 JKR 203R3 JKR 203R2
Schedule of
Rates & Prov.
Quantities of
Materials for
Transportation
 
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.19
M.S. 4/4
JENIS KERJA
 
BORANG
KONTRAK
 
BORANG
TENDER
 
SURAT
SETUJU
TERIMA
 
BORANG-
BORANG LAIN
 
10.
Condition Of
Contract For
Design &
Build and
Turnkey
Projects
 
PWD FORM
DB/T 2002
Edition
P.W.D Fom DB/T
-A2002
SENARAI BORANG-BORANG PENTADBIRAN KONTRAK KERJA JABATAN KERJA RAYA
 
Bil.
 
TAJUK
BORANG
 
NOMBOR RUJUKAN
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
Perakuan Siap Kerja
(
Certificate of Practical Completion
)
Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa
(
Certificate of Delay and Extension of Time
)
 Arahan Pegawai Penguasa
(
Superintending Officer 
’  
s Instruction
)
 Arahan Perubahan Kerja
Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Perubahan Kerja
Permohonan Untuk Kelulusan Kerja Tambahan Kuantiti
Sementara
Perakuan Pelarasan Harga Kontrak
Perakuan Pendudukan Separa
(
Certificate of Partial Occupation
)
Perakuan Kerja Tak Siap
(
Certificate of Non-Completion
)
Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan
(
Certificate of Completion of Making Good Defects
)
Perakuan Bayaran Interim
Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad
Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan
Kerja Kontraktor
JKR 203S-Pin. 2/83
JKR 203T-Pin. 4/83
JKR
203U/82-Pin.1/92
 
JKR-APK
JKR-KPK
JKR-KKS
JKR-PHK
JKR
 
203W/82
 
JKR
203X-Pin.1/83
 
JKR
203Y-Rev.1/99
 
JKR 66
(Pin.3/1999)
JKR 66A
(Pin.2/1999)
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.20
M.S. 1/2
 
CADANGAN PEMBIAYAAN
 
Petender dikehendaki mengemukakan kredit pembekal atau peraturan perjanjian
pinjaman bagi membiayai pembelian ini. Pinjaman tersebut seelok- eloknya hendaklah
meliputi keseluruhan jumlah tender ini. Kemudahan kredit atau perjanjian pinjaman
yang dicadangkan itu hendaklah menyebut perkara- perkara yang berikut:
i) Jenis kemudahan;
ii) jumlah pinjaman;
iii) tujuan;
iv) mata wang;
v) faedah;
vi) tempoh akhir matang;
vii) tempoh pengeluaran;
viii) jadual pembayaran;
ix) tempoh penangguhan;
x) bayaran bank: yuran pengurusan, yuran perkhidmatan, perbelanjaan
dan lain-lain;
xi) dokumentasi;
xii) undang-undang tubuh;
xiii) tarikh mati/tamat/akhir tawaran (tarikh itu hendaklah bersamaan dengan
tarikh sah laku tender; dan
xiv) syarat-syarat lain yang berkaitan.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.20
M.S. 2/2
(Versi Bahasa Inggeris)
 
FINANCIAL PROPOSAL
 
Tenderers are requested to submit a
Supplier’s
 credit or a loan arrangement agreement to
finance this purchase. Preferably this loan should cover the total value of this tender.
The proposed credit facility should state the following terms:
i)
Type of facility;
ii) loan amount;
iii) purpose;
iv) currency;
v) interest;
vi) final maturity;
vii) drawdown period;
viii) repayment schedule;
ix) grace period;
x) bank charges, management fee, commitment fee, expenses, etc.;
xi) documentation;
xii) governing law;
xiii) expiry date of offer (this date should correspond to the validity date of
tender); and
xiv) any other conditions.
PK 2/2013 Lampiran 2.21
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
1 of 1
.
S
.
M
 
CONTOH
 
JADUAL PELAKSANAAN TENDER
 
.
Mei 2006
Apr 2006
Mac 2006
Feb 2006
Jan 2006
TEMPOH
 
MASA
JENIS AKTIVITI
BIL.
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
30
hari
20 hari
min. 21 hari
1 hari
14 hari
30 hari
21 hari
1 hari
2 hari
Penyediaan
Spesifikasi
Penyediaan
Dokumen Tender
Iklan
Pembukaan Peti
Tender/Pamer
Jadual Tender Di
Papan Kenyataan
Semakan Ke Atas
Tawaran Tender
Penilaian Tawaran
Teknikal
Penilaian Tawaran
Kewangan
Penyediaan Kertas
Taklimat Tender
Pertimbangan
Lembaga Perolehan
 
Pengeluaran Surat
Setuju Terima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.22
M.S. 1/1
JADUAL TENDER
BEKALAN
 
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)
Tender: ………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………
 
 Anggaran Jabatan
Kod/Bidang/Sub Bidang
Yang Ditetapkan
Jenis Tender
Tarikh Tender Ditutup
...………..
 
……………………….
 
………………
 
Tarikh
: ……………..
 
Jam
: ……………..
 
Tarikh Tamat
Pendaftaran
 
Tempoh
Sah Laku
 
Tempoh
Penyerahan
 
Buatan
Harga
Bersih
Harga
FOB
 
Taraf 
 
Barang-
barang
Nama
Kontraktor 
 
Bil.
Bumiputera/
Bukan
Bumiputera
Pembuat/
Pembekal
Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam
………………
 
seperti terjadual di atas.
..…………………………………………
(Pengerusi)
.………………………………………….
(Ahli)
…………………………………………..
(Ahli)
Tarikh
: ………………………………
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.23
M.S. 1/1
JADUAL TENDER PERKHIDMATAN
 
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)
Tender : ………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………
 
 Anggaran
Jabatan
Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil
Yang Ditetapkan
Jenis Tender
Tarikh Tender Ditutup
...………..
 
……………………….
 
………………
 
Tarikh
: ……………..
 
Jam
: ……………..
 
Tarikh Tamat
Pendaftaran
Tempoh
Sah Laku
Harga
Taraf
(Bumiputera/Bukan
Bumiputera)
Nama Kontraktor
Bil.
Sebanyak ( ) tender yang telah diterima da
n dibuka pada jam ………………
 
seperti terjadual di atas.
..…………………………………………
(Pengerusi)
.………………………………………….
(Ahli)
…………………………………………..
(Ahli)
Tarikh
: ………………………………
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.24
 
M.S. 1/1
JADUAL TENDER KERJA
 
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)
Tender : …………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………..…
 
 Anggaran Jabatan
Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil
Yang Ditetapkan
Jenis Tender
Tarikh Tender Ditutup
...………..
 
……………………….
 
………………
 
Tarikh
: ……………..
 
Jam
: ……………..
 
Tempoh
Siap
Harga
Taraf
(Bumiputera/Bukan
Bumiputera)
Kelas
Nama Kontraktor
Bil.
Sebanyak ( ) tender yang telah diterima da
n dibuka pada jam ………………
 
seperti terjadual di atas.
..…………………………………………
(Pengerusi)
.………………………………………….
(Ahli)
…………………………………………..
(Ahli)
Tarikh
: ………………………………
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.25
M.S. 1/1
JADUAL TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN
 
(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)
Tajuk
: .………………………………………………
No. Tender
: .………………………………………………
 
Tempoh Penghantaran/
 
Penyiapan (Jika Berkenaan)
 
Harga
 
Kod Petender 
 
Bil.
Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam
………………
 
seperti terjadual di atas.
Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam
dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah
tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.
..…………………………………………
(Pengerusi)
.………………………………………….
(Ahli)
…………………………………………..
(Ahli)
Tarikh
: ………………………………
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.26
M.S. 1/1
JADUAL TENDER KERJA
 
(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)
Tajuk
: ……………………………………………….
No. Tender
: ……………………………………………….
 
Tempoh Siap
 
(Jika Berkenaan)
 
Harga
 
Kod Petender 
 
Bil.
Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam
………………
 
seperti terjadual di atas.
Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam
dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah
tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.
…………………………………………..
(Pengerusi)
…………………………………………..
(Ahli)
…………………………………………..
(Ahli)
Tarikh
: ………………………………
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.27
M.S. 1/186
GARIS
 
PANDUAN
 
PENILAIAN
 
TENDER
 
Bahagian Perolehan Kerajaan
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
Edisi Januari 2008
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
GARIS PANDUAN PENILAIAN TENDER
Keluaran
BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN
 
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang
mana-mana bahagian dan isi kandungan buku ini dengan apa
 jua bentuk dan cara yang bertujuan mendapat keuntungan
sebelum mendapat izin bertulis daripada pengeluar.
Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia
Aras 3, 4 dan 5, Blok Utara
Kompleks Kementerian Kewangan
Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
No. Tel : 03

 8882 3265
No. Faks : 03

 8882 4352
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
PENDAHULUAN
Garis Panduan ini bertujuan memberi panduan umum dan
sebagai rujukan bagi semua Kementerian dan agensi Kerajaan
dalam melaksanakan proses penilaian tender. Dengan adanya
garis panduan ini, diharapkan proses penilaian tender dapat
dilaksanakan dengan lebih teratur bagi menjamin ketelusan
serta nilai faedah terbaik
(best value for money)
 kepada
Kerajaan. Ia juga diharap dapat memberi pengetahuan dan
maklumat berguna dalam merealisasikan tatacara kerja yang
lebih cekap dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi dan
profesionalisma perkhidmatan awam dalam proses
pembangunan negara.
BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
PUTRAJAYA
 Januari 2008
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
KATA-KATA ALUAN
Sejajar dengan pengumuman Rancangan Malaysia Ke - 9 oleh YAB PM
 yang menggariskan arah pembangunan negara bagi tempoh 2006
hingga 2010, adalah wajar setiap pihak mengambil inisiatif dan langkah
bagi memastikan kejayaan rancangan tersebut. Kegagalan bukan
merupakan satu opsyen. Kejayaan RMKe-9 antara lain banyak
bergantung kepada kecekapan menguruskan perolehan tender bagi
projek-projek yang dirancangkan.
Sehubungan itu, bagi memastikan semua projek di bawah RMKe-9
dapat dilaksanakan dengan segera, Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan mengeluarkan buku
Garis Panduan Penilaian
 Tender
 ini bagi memperjelaskan proses dan aliran kerja tender
berasaskan peraturan yang berkuat kuasa.
Garis panduan ini mengandungi maklumat secara umum mengenai
tatacara perolehan secara tender dan boleh dijadikan rujukan yang
mudah dirujuk oleh pegawai Kerajaan terutamanya yang terlibat dalam
urusan tender agensi masing-masing. Adalah diharapkan dengan
terbitnya garis panduan ini, pegawai agensi akan dapat menguruskan
tender dengan lebih cekap dan teratur.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
 
Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah
 
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia
29 Januari 2008
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
SENARAI KANDUNGAN
Kandungan Muka Surat
Sistem Perolehan Kerajaan
 .................................................... 1
1. Objektif Perolehan Kerajaan ...................................................... 1
2. Prinsip-prinsip Perolehan ........................................................... 1
3. Jenis Perolehan
........................................................................ 1
 
Perolehan Secara Tender
 ....................................................... 2
4. Had Nilai Tender ..................................................................... 2
5. Kerja ..................................................................................... 2
6. Bekalan .................................................................................. 6
7. Perkhidmatan .......................................................................... 6
 
Proses Perolehan Secara Tender
 ............................................ 6
8. Perancangan Tender ................................................................. 6
9. Urus Setia Perolehan/Pegawai Proses Tender ................................ 7
10. Jawatankuasa-jawatankuasa Proses Tender .................................... 9
11. Penyediaan Spesifikasi ............................................................. 10
12. Penyediaan Dokumen Tender .................................................. 11
13. Pengiklanan Tender ................................................................ 12
14. Peti Tawaran Tender .............................................................. 14
15. Anggaran Jabatan .................................................................. 14
16. Pembukaan Peti Tawaran Tender .............................................. 15
17. Panduan Penilaian Tender ....................................................... 16
18. Etika Penilaian ....................................................................... 17
19. Peraturan Meminta Penjelasan Tender ....................................... 17
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
Kandungan Muka Surat
Penilaian Tender Bekalan Dan Perkhidmatan
 ....................... 18
20. Tugas Jawatankuasa Penilaian Teknikal ...................................... 18
21. Penilaian Teknikal Peringkat Pertama

 Pematuhan Kepada
Spesifikasi/Syarat Wajib .......................................................... 19
22. Penilaian Teknikal Peringkat Kedua

 Pematuhan Kepada Spesifikasi
Am ..................................................................................... 20
23. Tugas Jawatankuasa Penilaian Harga .......................................... 25
 
Penilaian Tender Kerja
 ........................................................ 30
24. Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja ......................................... 30
25. Maklumat-Maklumat Yang Diperlukan Untuk Penilaian ................ 31
26. Penilaian Peringkat Pertama ..................................................... 35
27. Penilaian Peringkat Kedua - Penilaian Keupayaan Petender ........... 42
28. Penilaian Peringkat Ketiga - Tender Yang Paling Menguntungkan
Untuk Diperakukan ................................................................ 54
29. Proses-Proses Penilaian ............................................................ 58
30. Laporan Penilaian .................................................................. 62
31. Penyediaan Kertas Taklimat Tender .......................................... 63
32. Lembaga Perolehan ................................................................ 64
33. Perkara-Perkara Yang Perlu Diteliti Oleh Ahli Lembaga Perolehan
Setelah Menerima Kertas Taklimat Tender ................................. 66
34. Perkara-perkara Yang Boleh Dilaksanakan Oleh Ahli Lembaga
Perolehan ............................................................................. 66
35. Keputusan Tender ................................................................. 67
36. Proses Kerja dan Carta Aliran Perolehan Secara Tender ............... 67
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
Kandungan
 
 Muka Surat
Lampiran A
Carta Aliran Tender Terbuka Bagi Perolehan Kerja ...................... 69
 
Lampiran B
Carta Aliran Tender Terbuka Bagi Perolehan
Bekalan/Perkhidmatan ............................................................ 73
 
Lampiran C
 
Carta Aliran Tender Terhad Bagi Perolehan Kerja ....................... 77
 
Lampiran D
 
Carta Aliran Tender Terhad Bagi Perolehan
Bekalan/Perkhidmatan ............................................................ 82
 
Lampiran E
 
Carta Aliran Pra Kelayakan (
Pre-Q
) Bagi Tender Kerja ................. 87
 
Lampiran F1
 
Contoh Laporan Penilaian Teknikal Untuk Tender Perkhidmatan ... 91
 
Lampiran F2
 
Contoh Laporan Penilaian Harga Untuk Tender Perkhidmatan .... 101
 
Lampiran G1
 
Contoh Laporan Penilaian Teknikal Untuk Tender Bekalan ......... 107
 
Lampiran G2
 
Contoh Laporan Penilaian Harga Untuk Tender Bekalan ............. 136
 
Lampiran H
 
Contoh Kertas Taklimat Tender (Perkhidmatan) ....................... 141
 
Lampiran I
 
Contoh Kertas Keputusan Tender (Perkhidmatan) ..................... 152
 
Lampiran J
 
Contoh Kertas Taklimat Tender (Bekalan) ............................... 153
 
Lampiran K 
 
Contoh Kertas Keputusan Tender (Bekalan) ............................. 164
 
Lampiran L
 
Contoh Kertas Taklimat Tender (Kerja) ................................. 165
 
Lampiran M
 
Contoh Kertas Keputusan Tender (Kerja) ................................ 179
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
1
SISTEM PEROLEHAN KERAJAAN
 
1.
 
Objektif Perolehan Kerajaan
Objektif perolehan Kerajaan adalah untuk memastikan semua
perolehan Kerajaan diuruskan secara terbaik dan paling
menguntungkan (
best value for money 
).
2.
 
Prinsip-prinsip Perolehan
a.
 
Akauntabiliti awam;
b.
 
Diuruskan secara telus (
transparent
);
c.
 
Nilai faedah terbaik (
best value for money 
);
d.
 
Saingan terbuka; dan
e.
 
Adil dan saksama.
3.
 
 Jenis Perolehan
Perolehan Kerajaan dibahagikan kepada 3 jenis iaitu kerja, bekalan
dan perkhidmatan.
a.
 
Kerja
Perolehan kerja melibatkan kerja-kerja pembinaan sivil seperti
bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tapak
kawasan, empangan air dan kerja perparitan serta juga
merangkumi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal.
Syarikat yang ingin menyertai perolehan kerja perlu berdaftar
dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam
kelas dan gred yang berkaitan.
b. Bekalan
Perolehan bekalan merangkumi barangan/peralatan yang
dibekalkan bagi menjalankan sesuatu program, aktiviti atau
projek Kerajaan seperti makanan, pakaian, kenderaan dan
kelengkapan pejabat.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
2
Syarikat yang ingin menyertai perolehan bekalan perlu
berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang
berkaitan.
c.
 
Perkhidmatan
Perolehan perkhidmatan tidak termasuk perkhidmatan
perunding adalah ditafsirkan sebagai khidmat tenaga manusia
atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu
projek tertentu.
Perkhidmatan adalah meliputi perkhidmatan seperti
pengendalian kursus dan latihan, penyenggaraan dan
pembaikan, pencucian dan pembersihan, penyewaan dan
pengurusan bangunan, pengiklanan, pengangkutan dan
sebagainya.
Syarikat yang ingin menyertai perolehan perkhidmatan perlu
berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang
berkaitan.
PEROLEHAN SECARA TENDER
4.
 
Had Nilai Tender
Semua perolehan sama ada kerja, bekalan atau perkhidmatan yang
melebihi RM200,000 setahun hendaklah dipelawa secara tender.
5.
 
Kerja
Sebelum sesuatu tender kerja dipelawa, Agensi hendaklah:-
 
a.
 
Mengkhaskan semua perolehan kerja yang bernilai
RM200,000 ke bawah kepada kontraktor kelas F;
b.
 
Mengagihkan sekurang-kurangnya 50% daripada kerja-kerja
 yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM350,000
untuk ditandingi di kalangan kontraktor Bumiputera;
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
3
c.
 
Memperuntukkan sekurang-kurangnya 30% daripada nilai
keseluruhan kerja tahunan untuk ditandingi di kalangan
kontraktor Bumiputera sahaja;
d. Merujuk kepada Jabatan Teknik (Jabatan Kerja Raya/Jabatan
Pengairan dan Saliran) terlebih dahulu untuk mendapatkan
pelepasan sebelum melaksanakan sendiri sesuatu projek kerja
 yang kos projeknya melebihi RM5 juta. Seterusnya jika agensi
perlu menggunakan perkhidmatan perunding bagi
melaksanakan sesuatu projek, agensi hendaklah membuat
pelantikan perunding berdasarkan prosedur dan peraturan
perolehan perkhidmatan perunding yang berkuatkuasa;
e. Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada syarikat-
syarikat berdasarkan had kewangan seperti berikut:
i. Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak melebihi
RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang
seratus peratus (100%) milik warganegara.
ii. Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara RM30
 juta hingga RM50 juta hendaklah dipelawa kepada:

 
syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara;
atau

 
syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa
Malaysia, iaitu syarikat-syarikat yang ditubuh dan
diperbadankan di Malaysia oleh warganegara
dengan syarat pegangan saham individu asing tidak
melebihi tiga puluh peratus (30%) dan lembaga
pengarah, pengurusan dan pekerja dianggotai
seratus peratus (100%) oleh warganegara.
ii. Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50
 juta hendaklah dipelawa kepada:

 
syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara;
atau

 
syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa
Malaysia; atau
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
4

 
syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia
(tidak kira sama ada disenaraikan di BSKL atau
tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak
melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan
majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan
pekerja adalah warganegara.
f. Semua tender hendaklah dipelawa secara tempatan.
g. Tender antarabangsa boleh dipelawa bagi kerja yang
memerlukan kepakaran khusus yang tidak boleh diperolehi
secara tempatan atau dibiayai daripada pihak pinjaman luar
 yang mengenakan syarat tender antarabangsa.
h. Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat di kalangan syarikat
 yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan
Lembaga Pembangunan Industri dan Pembinaan Malaysia
(CIDB) mengikut kelas dan gred seperti berikut :
Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
Kelas Nilai Projek
A Melebihi RM10,000,000
B RM5,000,001 hingga RM10,000,000
C RM2,000,001 hingga RM5,000,000
D RM500,001 hingga RM2,000,000
E RM200,001 hingga RM500,000
F Sehingga RM200,000
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
5
Lembaga Pembangunan Industri dan
Pembinaan Malaysia (CIDB)
Gred Nilai Projek
7 RM10,000,000 keatas
6 Sehingga RM10,000,000
5 Sehingga RM5,000,000
4 Sehingga RM3,000,000
3 Sehingga RM1,000,000
2 Sehingga RM500,000
1 Sehingga RM100,000
i. Bagi kerja elektrik pelawaan hendaklah dibuat di kalangan
syarikat yang berdaftar dengan PKK mengikut kelas seperti
berikut :
Kelas Had Kewangan
I Melebihi RM200,000
II Sehingga RM1,000,000
III Sehingga RM500,000
IV Sehingga RM200,000
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
6
6.
 
Bekalan
Bagi perolehan bekalan yang bernilai melebihi RM200,000 agensi
hendaklah mempelawa tender.
Tender tempatan hendaklah dipanggil bagi semua perolehan bekalan
 yang boleh didapati di dalam negeri.
Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan
 yang tidak boleh diperolehi di dalam negeri atau perolehan yang
dibiayai daripada pihak pinjaman luar yang mengenakan syarat
tender antarabangsa.
7.
 
Perkhidmatan
Bagi perolehan perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200,000
agensi hendaklah mempelawa tender.
Tender untuk perkhidmatan hendaklah dipelawa secara tempatan.
Walau bagaimanapun tender antarabangsa hanya boleh dipelawa
bagi perolehan perkhidmatan yang tidak boleh diperolehi di dalam
negeri atau perolehan yang dibiayai daripada pihak pemberi pinjam
luar yang mengenakan syarat tender antarabangsa.
PROSES PEROLEHAN SECARA TENDER 
 
8.
 
Perancangan Tender
Perancangan tender penting untuk menentukan supaya perolehan
dilaksanakan mengikut jadual berdasarkan pemilihan yang tepat ke
atas syarikat dengan mengambil kira faktor-faktor berikut:-
a.
 
produk;
b.
 
kualiti;
c.
 
kuantiti;
d.
 
masa; dan
e.
 
harga.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
7
Agensi hendaklah menyediakan carta/jadual perancangan/
pelaksanaan bagi menentukan jangkaan proses tender termasuk
tempoh menyediakan spesifikasi, pengiklanan, penilaian, keputusan
tender, penyediaan dokumen kontrak dan pemantauan projek
sehingga selesai.
Agensi hendaklah memastikan keperluan sebenar barangan
berdasarkan pegangan stok dan peruntukan yang mencukupi
sebelum mempelawa tender.
9.
 
Urus Setia Perolehan/Pegawai Proses Tender
Agensi hendaklah menubuhkan Urus Setia untuk mengendalikan
tender-tender yang dipelawa. Urus Setia boleh terdiri daripada
beberapa pegawai atau seorang pegawai (
desk officer 
).
Tugas-tugas Urus Setia termasuk:
a.
 
Menyediakan carta/jadual perancangan/pelaksanaan bagi
menentukan jangkaan proses tender termasuk tempoh
menyediakan spesifikasi, pengiklanan, penilaian serta
keputusan tender;
b.
 
Menyediakan spesifikasi tender dan dokumen tender;
c.
 
Mengiklan tender dan menjual dokumen tender;
d.
 
Menguruskan perlantikan Jawatankuasa Pembuka Tender,
Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian
Kewangan oleh Ketua Jabatan;
e.
 
Menyediakan peti tender dengan dilabelkan dengan tajuk,
tarikh dan waktu tutup tender serta dikunci dengan kemas;
 
f. Menerima dokumen tender dan Jadual Tender daripada
Jawatankuasa Pembuka Tender;
g. Mempamerkan Jadual Tender di papan kenyataan agensi di
tempat yang mudah dilihat oleh orang awam bagi tempoh
sekurang-kurangnya dua (2) minggu;
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
8
h. Mengedarkan dokumen tender untuk penilaian oleh
Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian
Kewangan;
i. Menerima laporan-laporan penilaian teknikal dan kewangan
dan menyatukan/merangkumkan laporan-laporan tersebut
dan membuat syor;
 j. Menyediakan Kertas Taklimat Tender dan mengemukakannya
kepada Urus Setia Lembaga Perolehan;
k. Memperolehi keputusan Lembaga Perolehan;
l. Menyediakan dan menghantar Surat Niat atau Surat Setuju
Terima kepada kontraktor yang berjaya dipilih;
m. Sekiranya Surat Niat dikeluarkan, maka rundingan hendaklah
dibuat dengan mencatatkan segala persetujuan dan seterusnya
menyediakan dan menghantar Surat Setuju Terima jika
perubahan-perubahan telah dipersetujui; dan
n. Menguruskan kontrak untuk ditandatangani.
Urus Setia Lembaga Perolehan
Agensi hendaklah menubuhkan Urus Setia Lembaga Perolehan yang
bertanggungjawab menguruskan penyediaan dan perjalanan
mesyuarat Lembaga Perolehan serta melaksanakan keputusan
Lembaga Perolehan.
Tugas-tugas Urus Setia Lembaga Perolehan adalah:
a.
 
Menerima kertas-kertas taklimat tender;
b.
 
Membawa/membentang kertas-kertas tender untuk
pertimbangan Lembaga Perolehan;
c.
 
Memperolehi tandatangan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga
Perolehan di Borang Keputusan Lembaga Perolehan setiap kali
mesyuarat Lembaga Perolehan tamat;
d.
 
Menyediakan minit mesyuarat Lembaga Perolehan; dan
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
9
e.
 
Memaklumkan Urus Setia Perolehan/Pegawai Proses Tender
di agensi/bahagian mengenai keputusan Lembaga Perolehan.
10.
 
 Jawatankuasa-jawatankuasa Proses Tender
Agensi hendaklah menubuhkan jawatankuasa-jawatankuasa tertentu
untuk proses tender yang teratur dan sempurna. Jawatankuasa-
 jawatankuasa yang terlibat ialah:
a.
 
 Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi
Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi hendaklah menyediakan
spesifikasi teknikal bagi setiap perolehan yang hendak dibuat.
Ahli jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-
kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan
berkelayakan di dalam bidang berkenaan termasuk wakil-wakil
daripada agensi lain yang berkaitan.
Ketika menyediakan spesifikasi, Jawatankuasa Penyediaan
Spesifikasi hendaklah juga menyediakan kriteria-kriteria
penilaian teknikal bersekali dengan wajaran/skim pemarkahan
untuk panduan Jawatankuasa Penilaian Teknikal. Ini adalah
kerana sebarang penilaian hendaklah berasaskan spesifikasi
 yang telah ditetapkan semasa pelawaan tender.
b.
 
 Jawatankuasa Penilaian Teknikal
Ahli jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-
kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir,
berpengalaman dan berkelayakan mengenai barangan/
perkhidmatan tersebut. Sekiranya agensi Kerajaan tidak
mempunyai kepakaran dalaman maka kepakaran dari jabatan-
 jabatan teknik/pakar yang lain boleh digunakan seperti
Jabatan Kimia, Jabatan Haiwan, MAMPU, dan sebagainya.
c.
 
 Jawatankuasa Penilaian Harga
Jawatankuasa Penilaian Harga hendaklah terdiri daripada
sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai yang mahir atau
berpengalaman dalam bidang tersebut, di mana salah seorang
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
10
daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan
Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Ahli-ahli
Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi atau Jawatankuasa
Penilaian Teknikal tidak boleh dilantik sebagai ahli
Jawatankuasa Penilaian Harga.
11.
 
Penyediaan Spesifikasi
Spesifikasi yang tepat perlu disediakan bagi membolehkan syarikat
mendapat gambaran yang jelas mengenai kehendak-kehendak
Kerajaan dalam sesuatu perolehan. Penyediaan spesifikasi hendaklah
mengambil kira ciri-ciri berikut :
a.
 
Spesifikasi tidak boleh menjurus kepada sesuatu jenama atau
buatan. Sekiranya ini tidak dapat dielakkan, ungkapan “atau
persamaan” hendaklah digunakan;
 
b.
 
Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan
dan memenuhi Standard Malaysia (MS) atau Standard
Antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan;
c.
 
Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan
(
benchmark 
) kepada barangan buatan tempatan yang
memenuhi piawaian yang diiktiraf; dan
d.
 
Bagi perolehan kerja kontraktor hendaklah diwajibkan
menggunakan bahan/barangan buatan tempatan yang
dinyatakan di dalam senarai bahan/barangan binaan tempatan
 yang dikeluarkan oleh IKRAM QA Services Sdn Bhd.
Manakala bagi perolehan bekalan agensi hendaklah merujuk
kepada senarai bahan/barangan buatan tempatan yang
dikeluarkan oleh SIRIM QAS Sdn Bhd.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
11
12.
 
Penyediaan Dokumen Tender
a.
 
Kandungan Dokumen Tender
Dokumen tender merupakan dokumen penting yang akan
menentukan dan menjelaskan keperluan terperinci agensi.
Agensi hendaklah menyediakan dokumen tender yang
lengkap bagi memastikan proses tender berjalan dengan licin
dan teratur.
Dokumen tender hendaklah mengandungi perkara-perkara
berikut:
i.
 
arahan kepada petender;
ii.
 
borang tender;
iii.
 
spesifikasi;
iv.
 
surat setuju terima tender;
v.
 
terma-terma kontrak/dokumen perjanjian;
vi.
 
senarai kuantiti/ringkasan tender;
vii.
 
 jadual kadar harga;
viii.
 
lukisan teknikal/pelan;
ix.
 
tempat penghantaran;
 x.
 
cadangan pemindahan teknologi;
 xi.
 
prestasi/trek rekod;
 xii.
 
profail dan kedudukan kewangan petender; dan
 xiii.
 
perkara-perkara lain yang berkaitan.
b.
 
Penjualan Dokumen Tender
Setiap dokumen tender hendaklah dikenakan bayaran
mengikut kadar yang ditetapkan. Kadar minimum yang
dikenakan kepada petender adalah RM50 bagi satu (1) set
dokumen tender mengikut harga semuka dokumen yang
ditetapkan (SPP Bil. 5 Tahun 2007).
Bagi tender yang mempunyai s
ecurity drawing 
 atau s
ecurity
document
 deposit sebanyak RM5,000 hendaklah dikenakan.
Bagi tender antarabangsa, deposit tender hendaklah
dikenakan mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan (SPP
Bil. 5 Tahun 2007).
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
12
Bagi syarikat tempatan yang mendapat pengecualian daripada
pendaftaran, deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak
2.5% daripada harga tawarannya atau maksimum
RM10,000. Semua deposit tender hendaklah dalam bentuk
draf bank/jaminan bank.
Bayaran ke atas dokumen tender hendaklah dibuat dengan
draf bank dari bank-bank yang beroperasi di Malaysia atau
kiriman pos dalam Ringgit Malaysia yang dipalang dan dibayar
atas nama Ketua Setiausaha/Ketua Jabatan/Ketua Badan-
Badan Berkanun yang berkenaan.
13.
 
Pengiklanan Tender
a.
 
Publisiti tender
Semua pelawaan tender hendaklah diberi publisiti yang seluas-
luasnya supaya semua pembekal yang
bona fide
 berpeluang
menyertai tender dan membolehkan Kerajaan mendapat
tawaran yang terbaik.
Tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-
kurangnya satu akhbar harian utama berbahasa Melayu. Bagi
tender antarabangsa sekurang-kurangnya di dalam dua akhbar
di mana satu berbahasa Melayu dan satu lagi berbahasa
Inggeris (AP 172).
 
b.
 
Kandungan Iklan Tender
Iklan tender hendaklah menyatakan:-
i.
 
 jabatan yang memanggil tender;
ii.
 
tajuk tender yang diiklankan;
iii.
 
 jenis tender sama ada tender terbuka/khas Bumiputera
dan sebagainya;
iv.
 
syarat-syarat layak memasuki tender iaitu pendaftaran
dengan Kementerian Kewangan bagi bekalan/
perkhidmatan dan PKK/LPIPM(CIDB) bagi kerja;
v.
 
tempat, tarikh dan masa dokumen dijual;
vi.
 
harga, cara dan jawatan penerima bayaran dokumen
tender; dan
vii.
 
tempat, tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
13
c.
 
Edaran Kenyataan Tender
Agensi adalah bertanggungjawab untuk memasukkan/
menghantar sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke
dalam laman web masing-masing dan pautan (
hyperlink 
)
kepada laman web
MyGovernment Portal 
 [www.gov.my].
Bagi tawaran tender kerja untuk projek kerja/pembinaan
Kerajaan, semua agensi Kerajaan juga dikehendaki
memasukkan secara ‘
online’ 
 maklumat iklan tender kerja ke
dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia (LPIPM/CIDB). Iklan tersebut boleh dimasukkan
secara percuma melalui laman web khas CIDB iaitu di alamat
www.tender.gov.my.
 Panduan untuk memasukkan iklan
tender kerja secara
online
 tersebut juga boleh diperolehi
daripada alamat tersebut.
d.
 
 Tempoh Pelawaan Tender
Tempoh minimum pelawaan tender adalah seperti berikut:
i.
 
21 hari bagi tender tempatan
ii.
 
56 hari bagi tender antarabangsa
Tarikh tender ditutup hendaklah dikira dari tarikh dokumen
tender mula dijual. Bagi tender yang melibatkan lawatan
tapak/premis, agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh
tutup tender hendaklah dikira dari tarikh lawatan yang
ditetapkan.
e.
 
 Masa Tutup Tender
Agensi mestilah menetapkan jam 12.00 tengahari pada hari
tawaran ditutup sebagai waktu akhir untuk menerima
dokumen tender daripada petender.
Tawaran tender yang dihantar selepas dari masa dan tarikh
tutup tidak boleh dipertimbangkan dalam apa jua keadaan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
14
 f. Tender Pra-Kelayakan
Bagi sesuatu tender yang dilaksanakan secara pra-kelayakan,
agensi hendaklah terlebih dahulu mengiklan tender untuk
menjemput kontraktor yang berkelayakan untuk memasuki
tender pra-kelayakan tersebut. Tatacara pengiklanan
hendaklah mengikut peraturan seperti di para 13(a), 13(b),
13(c), 13(d) dan 13(e) di atas. Kontraktor yang berminat
boleh membeli dokumen yang menerangkan ciri-ciri dan
kelayakan syarikat yang boleh dan layak untuk memasuki
tender berkenaan. Jika perlu, satu taklimat hendaklah juga
diadakan.
Seterusnya dokumen tender hanya dijual kepada syarikat yang
telah lulus penilaian dan disenaraipendekkan oleh Lembaga
Perolehan/Perbendaharaan mana yang berkenaan. Tempoh
tawaran tender adalah sama seperti di para 13(d) di atas.
14.
 
Peti Tawaran Tender
Peti tawaran tender hendaklah disediakan dan diletakkan di tempat
 yang strategik bagi memudahkan syarikat mengemukakan tawaran
tender.
Semua peti tawaran tender hendaklah dilabelkan dengan tajuk,
tarikh dan waktu tutup tender.
Peti tawaran tender hendaklah dikunci dengan dua kunci yang
berbeza dan anak kuncinya hendaklah dipegang secara berasingan
oleh dua pegawai.
Peti tawaran tender hendaklah ditutup pada waktu yang ditetapkan
dan dilakri.
15.
 
 Anggaran Jabatan
Agensi hendaklah menyediakan harga anggaran jabatan dan
dimasukkan ke dalam peti tawaran tender sebelum peti tawaran
tender berkenaan ditutup.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
15
16.
 
Pembukaan Peti Tawaran Tender
Selepas tender ditutup, peti tawaran tender hendaklah dibuka
secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada 3 hari oleh satu
Jawatankuasa Pembuka Tender. Sekiranya peti tawaran tender tidak
dapat dibuka dalam tempoh tersebut kebenaran Ketua Jabatan
hendaklah diperolehi.
a. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender
i.
 
Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri
daripada sekurang-kurangnya dua (2) pegawai yang
mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada
pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional;
ii.
 
Jawatankuasa ini hendaklah dilantik secara bertulis oleh
Ketua Jabatan; dan
iii.
 
Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah
berlainan daripada Ahli Jawatankuasa Penilaian Tender.
b.
 
 Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender
 
i.
 
Membuka peti tawaran tender pada waktu dan tarikh
 yang ditetapkan;
ii.
 
Membuka setiap tawaran tender dan memberi nombor
kod pengenalan bersiri kepada setiap tawaran yang
diterima;
iii.
 
Membuat senarai semakan ke atas semua dokumen
 yang disyaratkan yang dikemukakan oleh syarikat;
iv.
 
Menyedia dan melengkapkan borang Jadual Tender
dengan mencatatkan nama petender, tawaran harga
ditender, tempoh siap atau tempoh penyerahan dan
seterusnya menandatangani borang tersebut. Nama dan
 jawatan semua ahli jawatankuasa hendaklah dicatatkan
di borang Jadual Tender;
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
16
v.
 
Menandatangani ringkas pada helaian yang menyatakan
harga dan apa-apa pindaan tulisan atau taipan dalam
dokumen tender;
vi.
 
Memastikan bahawa tawaran harga dan tawaran
teknikal yang dikemukakan dalam dua sampul surat
 yang berasingan dan berlakri bagi tender bekalan dan
perkhidmatan;
vii.
 
Memastikan bahawa nama petender tidak tercatat di
dalam dokumen spesifikasi teknikal petender. Sekiranya
terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen teknikal
maka ianya perlu dicatatkan dalam borang jadual
tender; dan
viii.
 
Borang Jadual Tender hendaklah dipamerkan di papan
tanda yang mudah dilihat oleh orang awam sekurang-
kurangnya bagi tempoh dua minggu.
17.
 
Panduan Penilaian Tender
Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah dibuat
secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan
tender.
Penilaian tender bekalan, perkhidmatan dan kerja berasaskan
Turnkey 
 atau
Design and Build 
 hendaklah dibuat oleh 2 jawatankuasa
 yang berasingan iaitu Jawatankuasa Penilaian Harga dan
Jawatankuasa Penilaian Teknikal. Manakala penilaian tender kerja,
selain daripada tender yang berasaskan konsep
Turnkey 
 atau
Design
 and Build 
, bolehlah dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian sahaja.
Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Harga
masing-masingnya hendaklah mengkaji semua dokumen tender yang
diterima sebelum syor dibuat kepada Lembaga Perolehan. Tawaran
tender yang paling menguntungkan kerajaan hendaklah disyorkan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
17
18.
 
Etika Penilaian
Etika Am Bagi Jawatankuasa Penilaian :
i.
 
Penilaian dibuat secara objektif, adil dan saksama;
ii.
 
Penilaian dibuat berasaskan penilaian yang seragam/sama;
iii.
 
Bebas daripada pengaruh luar;
iv.
 
Memastikan tiada kepentingan persendirian atau kepentingan
terletak hak;
v.
 
Segala maklumat adalah dirahsiakan;
vi.
 
Penilaian dibuat secara bermesyuarat;
vii.
 
Mengetahui dan jelas tentang kandungan Arahan Kepada
Petender; dan
viii.
 
Segala perakuan penilaian dicatatkan dengan jelas dan
terperinci.
Etika Penilaian Khusus Bagi Jawatankuasa Teknikal:
i.
 
Ahli tidak boleh mengetahui nama petender;
ii.
 
Ahli tidak boleh mengetahui harga tawaran;
iii.
 
Memahami spesifikasi yang disediakan;
iv.
 
Mengetahui dan jelas tentang kandungan Arahan Kepada
Petender; dan
v.
 
Penilaian dibuat berdasarkan maklumat-maklumat yang
terdapat dalam dokumen tawaran tender sahaja.
19.
 
Peraturan Meminta Penjelasan Tender
Sekiranya Jawatankuasa Penilaian memerlukan sebarang kepastian/
keterangan (
clarification
) berkaitan maklumat-maklumat di dalam
dokumen tender, Ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah
mendapat kebenaran bertulis Pengerusi Lembaga Perolehan terlebih
dahulu. Penjelasan tersebut hendaklah diuruskan oleh Urus Setia
Tender secara bertulis. Ahli Jawatankuasa Penilaian Tender adalah
dilarang menghubungi syarikat tanpa kebenaran bertulis Pengerusi
Lembaga Perolehan.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
18
PENILAIAN TENDER BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
 
20.
 
 Tugas Jawatankuasa Penilaian Teknikal
Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada
sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir,
berpengalaman dan berkelayakan mengenai perolehan barangan/
perkhidmatan tersebut. Penilaian ini perlu dilakukan dengan
terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan
kepada spesifikasi yang ditender. Penilaian hendaklah dibuat secara
fizikal dan secara mesyuarat.
Penilaian hendaklah mengambil kira antara lain perkara-perkara
berikut:
i.
 
Pematuhan kepada spesifikasi yang telah ditetapkan;
ii.
 
Keupayaan/kapasiti maksimum dan minimum;
iii.
 
Pematuhan kepada keperluan mandatori;
iv.
 
Tatacara ujian (
methods of tests/test protocol 
);
v.
 
Pemilikan loji dan peralatan asas yang utama yang terbukti
beroperasi untuk tahap minima;
vi.
 
Kepantasan (s
 peed)
;
vii.
 
Pematuhan kepada ciri-ciri keselamatan wajib;
viii.
 
Pematuhan kepada keutamaan teknikal, contoh:
equipment
rating 
;
ix.
 
Mempunyai sijil ujian/pengesahan standard;
 x.
 
Keputusan ujian untuk ujian kualiti (
quality control 
);
 xi.
 
Jangka hayat dan faktor keupayaan;
 xii.
 
Memenuhi keperluan pengguna dan berkualiti;
 xiii.
 
Keputusan ujian dan analisa;
 xiv.
 
Pematuhan kepada Standard Malaysia (MS) atau Standard
Antarabangsa; dan
 xv.
 
Pematuhan penggunaan bahan/barangan tempatan yang
disenaraikan dalam senarai bahan/barangan binaan tempatan
oleh IKRAM QA Services Sdn Bhd dan senarai
bahan/barangan buatan tempatan yang dikeluarkan oleh
SIRIM QAS Sdn Bhd.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
19
Penilaian teknikal ke atas tender bekalan dan perkhidmatan boleh
dijalankan dalam dua peringkat iaitu:
i.
 
Penilaian Peringkat Pertama
Penilaian berasaskan pematuhan kepada beberapa ciri
spesifikasi wajib yang telah ditetapkan dalam dokumen
spesifikasi teknikal bagi menentukan sama ada petender layak
dipertimbangkan untuk peringkat penilaian seterusnya.
Sekiranya tiada ciri spesifikasi wajib ditetapkan semasa
penyediaan dokumen spesifikasi teknikal, proses penilaian
bolehlah diteruskan ke peringkat kedua.
ii.
 
Penilaian Peringkat Kedua
Penilaian peringkat ini adalah berasaskan spesifikasi am seperti
 yang ditetapkan dalam dokumen spesifikasi teknikal.
Penilaian ini dibuat berasaskan satu sistem pemarkahan (
 point
 system
) dan penentuan markah dibuat secara objektif dan
kuantitatif bagi setiap kriteria serta wajaran penilaian yang
telah disediakan oleh Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi
atau Jawatankuasa Penilaian Teknikal di peringkat awal
sebelum proses penilaian dijalankan.
21.
 
Penilaian Teknikal Peringkat Pertama

 Pematuhan Kepada
Spesifikasi/Syarat Wajib
a.
 
Penilaian di peringkat ini merupakan satu proses untuk
menyenarai pendek petender-petender yang mematuhi
spesifikasi wajib yang ditetapkan. Untuk tujuan ini, semakan
boleh dilakukan ke atas kecukupan dokumen teknikal
terutamanya yang melibatkan spesifikasi wajib seperti katalog,
sampel produk, maklumat dan manual produk atau
dokumen/syarat yang lain yang ditetapkan. Kegagalan
petender mengemukakan dokumen teknikal yang melibatkan
spesifikasi/syarat wajib seperti yang ditetapkan oleh Agensi,
boleh mengakibatkan tender tersebut tidak dipertimbangkan.
b.
 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah menyemak dan
memastikan setiap spesifikasi/syarat wajib dipenuhi dan
dipatuhi oleh petender-petender berdasarkan maklumat-
maklumat yang dikemukakan oleh petender. Pematuhan
kepada spesifikasi/syarat wajib hendaklah ditandakan pada
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
20
dua kedudukan sahaja sama ada mematuhi atau tidak
mematuhi tanpa kompromi. Oleh itu, Jawatankuasa
Penyediaan Spesfikasi perlu berhati-hati dan mengkaji secara
mendalam kemampuan bakal petender mematuhi syarat
tersebut sebelum meletakkan spesifikasi/syarat wajib semasa
di peringkat penyediaan spesifikasi lagi.
c.
 
Selepas semakan dibuat, petender yang melepasi peringkat
penilaian pertama ini layak untuk dipertimbangkan untuk
proses penilaian di peringkat kedua. Jawatankuasa Penilaian
Teknikal hendaklah menyediakan maklumat lengkap
pematuhan spesifikasi/syarat wajib termasuk meletakkan tahap
atau maklumat terperinci barangan/perkhidmatan tersebut
bukan sekadar dilabel/ditanda mematuhi dan tidak mematuhi.
Maklumat ini penting terutama tahap atau maklumat yang
mengakibatkan kegagalan petender tersebut mematuhi
spesifikasi/syarat wajib yang ditetapkan seperti jadual di
bawah:
Kod Petender Spesifikasi Wajib
(Nyatakan sama ada
mematuhi spesifikasi
/ syarat wajib)
Catatan (tahap atau
maklumat terperinci)
1/5 M
2/5 T
3/5 M
4/5 M
5/5 T
Nota: M - Mematuhi
T - Tidak Mematuhi
22.
 
Penilaian Teknikal Peringkat Kedua

 Pematuhan Kepada
Spesifikasi Am
a.
 
Proses penilaian teknikal di peringkat kedua adalah di
kalangan petender-petender yang melepasi penilaian peringkat
pertama sekiranya terdapat spesifikasi/syarat wajib ditetapkan
oleh Agensi. Proses penilaian di peringkat kedua ini akan
mengukur dan menilai ke atas pematuhan petender kepada
spesifikasi am.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
21
b.
 
Secara asasnya, tahap ketepatan bagi sesuatu tawaran
diklasifikasikan sebagai salah satu yang berikut:
 Tahap Ciri Ketepatan
I
 
Tawaran yang melebihi had spesifikasi dan
kelebihan tersebut boleh memberi faedah atau
keuntungan kepada pengguna.
II
 
Menepati spesifikasi, atau tawaran yang melebihi
had spesifikasi tetapi kelebihan itu tidak
diperlukan oleh pengguna.
III
 
Terdapat sedikit penyimpangan (
deviation
) dan
ia tidak menjejaskan kualiti barangan atau
perkhidmatan yang ditawarkan dengan serius.
IV 
 
Terdapat penyimpangan yang ketara dan ia
boleh menjejaskan kualiti barangan atau
perkhidmatan dengan serius.
 V 
 
Tidak menepati spesifikasi atau tiada komitmen
atau tidak mengemukakan katalog / maklumat
untuk semakan.
c.
 
Tahap ketepatan bagi tawaran yang telah diklasifikasikan di
atas perlu dipindahkan melalui skim pemarkahan seperti
 jadual di bawah:
 Tahap I
 
II III
 
IV 
 
 V 
 
Markah 5 4 3 1 0
Sebagai alternatif, Agensi boleh menyediakan skim
pemarkahan yang mempunyai jarak tidak setara di antara
tahap, bagi tujuan pemarkahan yang lebih jelas. Namun
begitu, Agensi perlu konsisten bagi sesuatu skim pemarkahan.
Alternatif skim pemarkahan adalah seperti jadual di bawah:
 Tahap I
 
II
 
III
 
IV 
 
 V 
 
Markah 7 6 4 2 0
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
22
d.
 
Terdapat dua proses pemarkahan keseluruhan bagi setiap
petender yang boleh digunakan oleh Jawatankuasa Penilaian
Teknikal bergantung kepada jenis perolehan dan tahap
kompleksiti barangan atau perkhidmatan tersebut. Dua jenis
proses pemarkahan keseluruhan yang boleh digunakan oleh
Agensi adalah seperti berikut:
i.
 
Skim Pemarkahan Terus
Skim Pemarkahan Terus ini adalah sesuai untuk
perolehan yang tidak kompleks dan spesifikasi am
barangan/perkhidmatan tersebut adalah pada tahap
wajaran yang hampir sama. Cara pengiraan penilaian
teknikal menerusi Skim Pemarkahan Terus adalah
seperti berikut:
Petender 1/5
Spesifikasi Am Tahap
(Markah)
I
(5)
II
(4)
III
(3)
IV
(1)
 V
(0)
Catatan
1.
 
Ciri spesifikasi am 1
X
2.
 
Ciri spesifikasi am 2
X
3.
 
Ciri spesifikasi am 3
X
 Jumlah
 
5 8 0 0 0
 Jumlah besar =13
Peratus= 13/15
= 86.67%
Proses menyediakan skim pemarkahan ini perlu diulang
bagi setiap petender yang perlu dinilai. Catatan
dimasukkan untuk menunjukkan ciri sebenar
barangan/perkhidmatan tersebut berbanding spesifikasi
am.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
23
ii.
 
Skim Pemarkahan Mengikut Keutamaan
(
Weighted Point Evaluation Method 
 

 WPEM)
Skim Pemarkahan Mengikut Keutamaan adalah sesuai
untuk perolehan yang kompleks. Di samping itu, ciri-
ciri spesifikasi am barangan/perkhidmatan tersebut
mempunyai tahap kepentingan yang berbeza yang
boleh ditentukan mengikut wajaran yang ditentukan
semasa penyediaan spesifikasi. Faedah penggunaan
skim pemarkahan ini dapat menunjukkan perbezaan
markah di antara spesifikasi-spesifikasi am yang berkait
secara langsung dengan kepentingan kegunaan kepada
Agensi yang dapat ditentukan melalui wajaran
berdasarkan ciri-ciri berikut:
Kedudukan
 Wajaran
Ciri Wajaran Untuk Spesifikasi Am
5
Sangat Diperlukan
Ciri spesifikasi yang perlu ada dan utama yang
membolehkan pengguna mendapat kelebihan
serta menerima faedah sepenuhnya.
4
Diperlukan
Ciri spesifikasi yang diperlukan bagi
membolehkan pengguna mendapat kelebihan
dan menerima faedah.
3
 Tahap Sederhana Diperlukan
Ciri spesifikasi yang masih diperlukan pada
tahap sederhana sahaja bagi faedah pengguna.
2
Kurang Diperlukan
Ciri spesifikasi yang kurang diperlukan bagi
pengguna dan sekiranya ada, ianya memberi
kelebihan pada tahap minima. Ketiadaan
spesifikasi ini masih tidak menjejaskan kualiti
barangan atau perkhidmatan.
1
 Tahap Pilihan Diperlukan
Spesifikasi pilihan (ada atau tiada). Ketiadaan
spesifikasi ini tidak menjejaskan kualiti
barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan
dengan serius.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
24
Cara pengiraan penilaian teknikal menerusi Skim
Pemarkahan Mengikut Keutamaan adalah seperti
berikut:
Petender 3/8
Spesifikasi Am
 
   W
  a
   j
  a
  r
  a
  n
   (
   1
  -
   5
   )
 Tahap
(Markah)
 
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  a
   j
  a
  r
  a
  n
Catatan
I
(7)
II
(6)
III
(4)
IV
(2)
 V
(0)
1. Ciri spesifikasi
am 2
5 X 30
2. Ciri spesifikasi
am 2
4 X 24
3. Ciri spesifikasi
am 3
3 X 15
 Jumlah Markah
 
=69
Peratus
=69/84
=82.14%
Proses menyediakan skim pemarkahan ini perlu
diulang bagi setiap petender yang perlu dinilai.
Catatan dimasukkan untuk menunjukkan ciri sebenar
barangan/perkhidmatan tersebut berbanding
spesifikasi am.
e.
 
Selepas penilaian dibuat ke atas semua petender,
Jawatankuasa Penilaian Teknikal perlu mengemukakan senarai
petender-petender yang disokong mengikut keutamaan serta
kedudukan dengan memberi perincian penilaian yang telah
dibuat. Di samping itu, Jawatankuasa juga perlu
mengemukakan senarai petender yang ditolak dan tidak
disokong dengan turut mengemukakan perincian dan ulasan.
f.
 
Tender Yang Diperakukan Mengikut Keutamaan dan
Kedudukan
i.
 
Pada prinsipnya tender yang paling menguntungkan
Kerajaan untuk diperakukan kepada Lembaga Tender
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
25
untuk disetuju terima hendaklah tender yang lulus
peringkat pertama dan kedua penilaian serta mendapat
markah pada julat yang tinggi dalam penilaian teknikal.
ii.
 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal perlu memperakukan
petender berdasarkan keutamaan dan kedudukan
markah yang diperolehi setelah proses penilaian
teknikal selesai.
iii.
 
Sekiranya Jawatankuasa perlu melaporkan dan
mengesyorkan sesuatu perkara yang dirasakan penting
termasuk pemilihan lebih daripada satu petender atau
melaksanakan semula tender akibat hampir semua
petender tidak melepasi penilaian tender, ianya perlu
dimasukkan dalam Laporan Penilaian Teknikal bagi
memudahkan Lembaga Perolehan membuat keputusan.
g.
 
Segala maklumat, proses dan hasil penilaian teknikal yang
dilaksanakan di atas (perenggan a

 f) hendaklah dimasukkan
dalam Laporan Penilaian Teknikal.
23.
 
 Tugas Jawatankuasa Penilaian Harga
Penilaian terhadap perincian harga petender yang dilakukan
Jawatankuasa Penilaian Harga akan merangkumi dua aspek utama,
iaitu:
a.
 
Penilaian Harga Tender Bekalan dan Perkhidmatan
i.
 
Jawatankuasa perlu membuat satu penganalisaan harga
 yang ditawarkan oleh petender berasaskan kesaksamaan
dan harga pasaran terbuka. Untuk tujuan perbandingan,
harga anggaran Jabatan yang disediakan perlu
menunjukkan maklumat terperinci mengenai pecahan
harga yang dijangkakan. Sekiranya Jawatankuasa
mendapati harga anggaran dibuat pada harga pasaran yang
lama, Jawatankuasa perlu mengambil inisiatif untuk
menyemak semula harga pasaran terkini dengan disokong
dokumen-dokumen yang berkaitan;
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
26
ii.
 
Di dalam membuat penilaian harga sesuatu tender, faktor
seperti syarat pembayaran, kadar pembayaran, tempoh
bayaran, diskaun dan sebagainya perlu diambil kira;
iii.
 
Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan,
 jentera berat, sistem maklumat dan lain-lain hendaklah
berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh
(
total cost bid 
), yang bermaksud mengambil kira harga
barangan, alat ganti, latihan, pentauliahan/pemasangan,
 jaminan, penyelenggaraan dan lain-lain;
iv.
 
Bagi tender yang melibatkan pelbagai item, analisis laris
penggunaan (
fast moving item
)
 
hendaklah juga dibuat; dan
v.
 
Di samping itu, Jawatankuasa perlu mengambil kira
kriteria-kriteria berikut berdasarkan maklumat lengkap
harga yang dimasukkan oleh petender, jika berkaitan iaitu:
a.
 
Kos pengangkutan dan pengendalian;
b.
 
Harga tawaran yang lengkap dan tiada kesilapan dalam
pengiraan. Sekiranya ada kesilapan pengiraan,
Jawatankuasa perlu memaklumkan kesilapan pengiraan
dan menyatakan pengiraan yang sepatutnya. Sekiranya
terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan berlaku
perbezaan harga di antara harga di dalam Bill Of
Quantities (BQ)/Jadual Harga dan Borang Tender
 yang telah ditandatangani, harga di dalam Borang
Tender hendaklah diguna pakai dalam menyusun harga
petender;
c.
 
Peratus keutamaan Bumiputera;
d.
 
Harga FOB/CIF/
ex-stock 
 berdasarkan syarat-syarat
 yang ditetapkan dalam tender;
e.
 
Harga seunit dan harga tawaran menyeluruh (
total bid
cost
) yang mengambil kira harga alat ganti dan
perkhidmatan selepas jualan;
f.
 
Duti dan cukai;
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
27
g.
 
Jadual penghantaran; dan
h.
 
Jadual pembayaran.
b.
 
Penilaian Keupayaan Kewangan Petender
Bagi menilai keupayaan kewangan syarikat terutamanya bagi
tender yang besar (bernilai melebihi RM10 juta), penilaian ke
atas kedudukan syarikat perlu dibuat. Ini bagi memastikan
syarikat yang terpilih adalah berkeupayaan dan kukuh dari segi
kedudukan kewangannya dalam menyempurnakan obligasi
kontrak. Kegagalan untuk menyemak kedudukan keupayaan
kewangan petender boleh mengakibatkan perolehan lewat
dilaksanakan dan risiko kegagalan petender untuk
menyelesaikan obligasinya bagi sesuatu perolehan tersebut
boleh berlaku.
Bagi tujuan penilaian ini, beberapa dokumen berkaitan
kedudukan kewangan petender perlu diperolehi semasa
dokumen tender dikemukakan, antara lain seperti:
i.
 
Profil dan kedudukan kewangan petender yang
mengandungi maklumat terperinci tentang latar belakang
dan keupayaan kewangan petender;
ii.
 
Salinan Penyata Kewangan Syarikat yang telah disahkan
dan diaudit oleh Juruaudit bertauliah bagi tahun kewangan
terakhir atau sekiranya tiada, bagi tahun kewangan setahun
sebelumnya;
iii.
 
Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai wang
dalam tangan petender bagi tiga (3) bulan terakhir
sebelum tarikh tutup tender;
iv.
 
Laporan Bank/Institusi Kewangan mengenai kedudukan
kewangan petender termasuk kemudahan kredit yang
disediakan oleh Bank/Institusi Kewangan.
Kaedah Penilaian Keupayaan kewangan petender
i.
 
Semakan terhadap dokumen-dokumen kewangan yang
disediakan oleh petender boleh menunjukkan kedudukan
kewangan petender berdasarkan analisis ke atas penyata
kewangan seperti berikut:
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
28
 Jenis Analisis Yang Sesuai Tafsiran
i.
 
 Nisbah Semasa
(
Current Ratio 
)
= Aset Semasa
Liabiliti Semasa

 
Menunjukkan kedudukan
aset semasa berbanding
liabiliti semasa untuk
menilai kecairan syarikat
dan kebolehan membayar
hutang jangka pendek

 
Nilai nisbah yang lebih
besar adalah lebih baik
ii.
 
 Acid Test Ratio 
 atau
Quick Asset Ratio 
 
= Tunai + Akaun
Pemiutang
Liabiliti Semasa

 
Bagi menilai kecairan jangka
masa singkat tanpa
bergantung kepada hasil
 jualan daripada stok sedia
ada.

 
Nilai nisbah yang lebih
besar adalah lebih baik
Nota: Agensi juga boleh menggunakan analisis kewangan yang bersesuaian
selain di atas untuk proses penilaian kedudukan kewangan petender
ii.
 
Semakan ke atas penyata bulanan akaun bank berkaitan
wang dalam tangan bagi 3 bulan terakhir sebelum tender
ditutup boleh memberikan gambaran kedudukan
kewangan syarikat untuk menampung kos operasi syarikat.
Sekiranya penyata tersebut menunjukkan keadaan positif
(peningkatan wang masuk melebihi wang keluar)
kedudukan syarikat tersebut adalah stabil.
iii.
 
Di samping itu, Jawatankuasa Penilaian Harga boleh
menyemak mengenai kemudahan kredit dari Bank/Institusi
Kewangan sama ada telah digunakan sepenuhnya atau
tidak. Sekiranya syarikat dapat menguruskan kemudahan
kredit ini dengan baik, penilaian yang sewajarnya harus
diberikan kepada petender berkenaan.
Semakan Am Berkaitan Petender
i.
 
Jawatankuasa Penilaian Harga perlu menyemak kedudukan
syarikat berdasarkan profail syarikat yang diberi. Semakan
ini termasuk untuk menyemak sama ada sijil pendaftaran
atau sijil taraf Bumiputera petender masih berkuat kuasa,
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
29
kepakaran khusus petender perlu bersamaan dengan kod
bidang pendaftaran syarikat.
ii.
 
Selain itu, Jawatankuasa Penilaian Harga perlu menyemak
perkara-perkara berikut:
a.
 
bilangan kakitangan yang akan terlibat bagi perolehan
tersebut (untuk tender perkhidmatan);
b.
 
profail pekerja yang dicadangkan oleh petender
bersesuaian dengan harga yang ditawarkan;
c.
 
prestasi kontrak perolehan semasa atau yang lepas,
sekiranya ada; dan
d.
 
perkara-perkara lain yang berkaitan tentang syarikat
atau perkara yang berkaitan mengenai tender
berkenaan, sekiranya perlu.
 Tender Yang Diperakukan Mengikut Keutamaan dan
Kedudukan
i.
 
Pada prinsipnya tender yang paling menguntungkan
Kerajaan yang diperakukan kepada Lembaga Tender untuk
disetuju terima hendaklah tender yang memberikan nilai
faedah terbaik kepada Agensi berdasarkan proses penilaian
 yang telah dilakukan.
ii.
 
Jawatankuasa Penilaian Harga perlu menyusun petender
berdasarkan kedudukan harga dari terendah hingga
seterusnya termasuk meletakkan anggaran Jabatan sebagai
rujukan. Seterusnya, kedudukan harga petender perlu
disusun berdasarkan petender yang harus diperakukan dan
ditolak berdasarkan justifikasi-justifikasi yang berkaitan.
iii.
 
Sekiranya Jawatankuasa perlu melaporkan dan
mengesyorkan sesuatu perkara yang dirasakan penting
termasuk pemilihan lebih daripada satu petender mengikut
item berdasarkan prinsip faedah terbaik, ianya perlu
dimasukkan dalam Laporan Penilaian Harga bagi
memudahkan Lembaga Perolehan membuat keputusan.
Segala maklumat, proses dan hasil penilaian harga yang
dilaksanakan di atas hendaklah dimasukkan dalam Laporan
Penilaian Harga.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
30
PENILAIAN TENDER KERJA
Garis panduan penilaian tender kerja di
para 22 hingga para 27
 di
bawah adalah merujuk kepada Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya
(KPKR) Bilangan 4 Tahun 1993.
24.
 
 Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja
 
Penilaian tender kerja hendaklah dilakukan oleh satu Jawatankuasa
 yang dianggotai oleh tidak kurang dari dua orang pegawai. Salah
seorang ahli Jawatankuasa hendaklah Juru Ukur Bahan atau pegawai
teknikal dalam bidang yang berkaitan.
Kaedah dan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditetapkan bagi
penilaian tender kerja hendaklah disediakan oleh jabatan serta
dimasukkan ke dalam peti tender sebelum peti tender ditutup
sebagai asas penilaian oleh Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja.
Penilaian ke atas tender-tender kerja dijalankan dalam tiga peringkat
iaitu:
iii.
 
Penilaian Peringkat Pertama
Penilaian berasaskan kepada beberapa pra-syarat yang telah
ditetapkan untuk menentukan sama ada petender layak
dipertimbangkan untuk penilaian seterusnya.
iv.
 
Penilaian Peringkat Kedua
Penilaian pra-kelayakan pos-tender untuk mengukur dan
menentukan keupayaan petender melaksanakan dan
menyiapkan projek yang ditender. Penilaian ini dibuat
berasaskan satu sistem pemarkahan (
 point system
) dan
penentuan markah dibuat secara objektif dan kuantitatif bagi
setiap kriteria penilaian.
 v.
 
Penilaian Peringkat Ketiga
Penilaian yang melibatkan pelarasan harga tender untuk
mengambil kira tempoh penyiapan kerja yang ditawarkan dan
 juga kesan rendahan harga dan pendekan tempoh penyiapan
ke atas keupayaan petender bagi menentukan tender yang
paling menguntungkan untuk diperakukan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
31
Bagi tender kerja yang bernilai di bawah RM10.00 juta,
proses penilaian tender hanya melalui dua peringkat
penilaian iaitu Penilaian Peringkat Pertama dan Penilaian
Peringkat Kedua.
25.
 
 Maklumat-Maklumat Yang Diperlukan Untuk Penilaian
a.
 
Borang-Borang Maklumat
Penilaian tender memerlukan maklumat dan data-data
berhubung dengan kedudukan kewangan, pengalaman kerja,
kakitangan teknikal, memiliki loji/peralatan asas dan prestasi
kerja semasa petender. Maklumat dan data-data ini
hendaklah diperolehi daripada petender dengan lengkap
semasa mengemukakan tender masing-masing. Borang-
borang maklumat ini adalah:
 
Borang A - Surat pengakuan kesahihan maklumat dan
dokumen yang dikemukakan.
Borang B - Maklumat Am Latar Belakang Petender.
Borang C - Data-data Kewangan.
Borang D - Rekod Pengalaman Kerja.
Borang E - Kakitangan Teknikal.
Borang F - Hakmilik Loji dan Peralatan Pembinaan
Asas setelah diisi dengan senarai Loji dan
Peralatan Asas.
Borang G - Senarai Kontrak Kerja Semasa.
Borang
CA
- Laporan Bank/Institusi Kewangan
Mengenai Kedudukan Kewangan Petender.
Borang
GA
- Laporan Penyeliaan Projek Atas Prestasi
Kerja Semasa Petender.
Borang
GA1
- Laporan Jurutera Projek Atas Prestasi Kerja
Semasa Petender.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
32
b.
 
Dokumen-dokumen Sokongan
Bagi memastikan kesahihannya, maklumat dan data-data yang
diterima daripada petender hendaklah disokong dengan
dokumen-dokumen sokongan berikut:
i.
 
Salinan Penyata Kewangan Syarikat yang telah diaudit
dan disahkan oleh Juruaudit yang bertauliah bagi tahun
kewangan terakhir, atau sekiranya tiada, salinan
penyata kewangan syarikat bagi tahun kewangan
setahun sebelumnya. Penyata kewangan syarikat bagi
tahun-tahun terdahulu daripada tahun yang dinyatakan
di atas, tidak boleh diterima. Penyata kewangan
syarikat yang tidak diaudit oleh juruaudit bertauliah
 juga tidak boleh diterima.
ii.
 
Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai Wang
Dalam Tangan Petender bagi tiga (3) bulan terakhir
sebelum tarikh tutup tender.
iii.
 
Laporan bank/institusi kewangan mengenai kedudukan
kewangan petender dalam satu sampul berlakri.
iv.
 
Salinan pengesahan/perakuan siap kerja bagi setiap
kerja yang telah disiapkan dan disenaraikan di Borang
D.
v.
 
Salinan penyata caruman KWSP bagi bulan caruman
terakhir setiap pekerja atau salinan perjanjian
perkhidmatan Professional yang diambil berkhidmat
secara kontrak disenaraikan di Borang E.
vi.
 
Salinan sijil kelayakan setiap kakitangan teknikal
kategori A dan B yang disenaraikan di Borang E.
vii.
 
Salinan kad pendaftaran atau dokumen-dokumen yang
lain yang membuktikan pemilikan petender atau
perjanjian sewa pajak/sewa beli atas loji dan peralatan
 yang disenaraikan di Borang F.
viii.
 
Salinan Perakuan Bayaran Interim terakhir bagi setiap
kerja semasa yang disenaraikan di Borang G.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
33
ix.
 
Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi semasa
petender di dalam sampul berlakri.
c.
 
Cara Untuk Mendapatkan Maklumat
i.
 
Bagi memastikan petender akan memberikan
maklumat-maklumat sebagaimana yang dikehendaki,
Borang A, B, C, D, E, F dan G hendaklah dijadikan
sebagai sebahagian daripada dokumen tender.
ii.
 
Selain itu, semasa lawatan ke tapak bina yang diatur
oleh Jabatan, petender hendaklah dimaklumkan dan
diberi penerangan mengenai Peraturan Baru Penilaian
Tender dan mereka hendaklah diperingatkan betapa
mustahaknya mereka mengemukakan dokumen-
dokumen seperti mana yang diminta dalam Arahan
Kepada Petender serta akibatnya terhadap tender
mereka sekiranya mereka gagal berbuat demikian.
iii.
 
Bagi petender usahasama atau gabungan seperti antara
kontraktor-kontraktor Bumiputera yang dibenarkan
oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), setiap ahli
gabungan hendaklah diminta mengisi dan
melengkapkan borang-borang maklumat secara
berasingan.
d.
 
Kegagalan Petender Mengemukakan Maklumat
i.
 
Semua maklumat dan dokumen-dokumen yang diminta
hendaklah diperolehi daripada petender semasa
mengemukakan tendernya sebelum tender ditutup.
ii.
 
Sekiranya petender gagal untuk mengemukakan
dokumen wajib, tendernya hendaklah ditolak
(
disqualified 
) di peringkat pertama penilaian tender dan
tidak boleh diberi pertimbangan seterusnya.
iii.
 
Sekiranya petender gagal untuk mengemukakan salah
satu atau sebahagian daripada dokumen-dokumen
sokongan, maklumat dan data-data yang tidak dapat
disemak kerana ketiadaan atau ketidakcukupan
dokumen-dokumen tersebut adalah tidak sah dan tidak
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
34
boleh diambil kira dalam Penilaian Keupayaan petender
 yang berkenaan. Ini bermakna kriteria-kriteria yang
mana penilaiannya memerlukan maklumat atau data-
data ini, hendaklah diberi markah nilaian kosong, atau
nilai-nilai yang bergantung kepada dokumen-dokumen
tersebut hendaklah diambil sebagai kosong.
iv.
 
Walau bagaimanapun, sekiranya dokumen berkaitan
senarai kontrak kerja semasa tidak dikemukakan seperti
di Borang G, maklumat-maklumat tersebut hendaklah
diambil kira sebagaimana tercatat (kecuali Pegawai
Penilai mempunyai maklumat yang kemas kini
mengenai projek berkenaan) kerana ini akan memberi
kesan negatif terhadap nilai keupayaan petender.
e.
 
Kesahihan dan Pengesahan Maklumat dan Data-data
Penilaian
 
i.
 
Maklumat-maklumat yang diberi oleh petender melalui
borang-borang maklumat hendaklah disemak dan di
mana perlu, diperbetulkan supaya selari dengan
dokumen-dokumen sokongan yang dikemukakan
bersamanya. Setelah itu, maklumat dan data-data
tersebut hendaklah dianalisa dan dijadualkan dalam
borang-borang 1 hingga 12 untuk membolehkan
nilaian yang sewajarnya dibuat ke atas setiap kriteria
penilaian keupayaan bagi petender yang berkenaan.
ii.
 
Sekiranya petender didapati tidak memberikan mana-
mana maklumat yang dikehendaki, memalsu atau
menyorokkannya, catatan yang sewajarnya hendaklah
dibuat dalam Analisis Data-data Penilaian dan
hendaklah juga dimasukkan dalam Laporan Tender.
Dalam kes pemalsuan atau penyorokan maklumat
dokumen yang diberikan, tawaran tender yang
berkenaan hendaklah sekali-kali tidak boleh
diperakukan kepada Lembaga Perolehan untuk disetuju
terima.
iii.
 
Penilaian keupayaan petender hendaklah dibuat hanya
berasaskan maklumat-maklumat dan dokumen-
dokumen yang diterima daripada petender bersama-
sama tawaran tendernya sahaja, tanpa semakan lanjut
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
35
dengan mana-mana pihak. Bagaimanapun, bagi semua
tender yang lulus penilaian keupayaan sekiranya
terdapat terdapat sebarang keraguan terhadap
kesahihan dokumen-dokumen sokongan yang diterima
daripada/melalui petender, semakan yang sewajarnya
hendaklah dibuat dengan Pegawai Penguasa,
Juruperunding, Pusat Khidmat Kontraktor, Bahagian
dan Unit-Unit Perolehan dan pihak-pihak lain yang
berkenaan oleh Pegawai Penilai untuk mengesahkan
maklumat-maklumat dan data-data yang digunakan
dalam penilaian keupayaan petender-petender
berkenaan.
 
26.
 
Penilaian Peringkat Pertama
 
a.
 
Petender Yang Perlu Dinilai
 
Penilaian hanya perlu dilaksanakan ke atas tender terendah
sehingga beberapa tender dalam lingkungan harga yang
munasabah. Tender-tender yang harganya dianggap terlalu
tinggi berbanding dengan Anggaran Jabatan bolehlah
dikecualikan daripada penilaian. Walau bagaimanapun,
hendaklah dipastikan bilangan tender yang dinilai seboleh-
bolehnya dapat menghasilkan tiga (3) tender yang layak
dipertimbang untuk diperakukan untuk disetuju terima di
peringkat ketiga.
b.
 
Pra-syarat Kelayakan
 
Pra-syarat kelayakan yang telah ditetapkan dan perlu ditepati
oleh petender bagi melayakkan tawaran tendernya
dipertimbangkan untuk penilaian Peringkat Kedua adalah
seperti berikut:
i.
 
Kesempurnaan Tender
Hanya tender-tender yang lengkap dan bebas dari
segala kecacatan dari segi undang-undang dan kontrak
 yang boleh menjejaskan kelayakannya mengikut amalan
semasa, layak dipertimbangkan. Misalnya tawaran
tender yang mana borang tendernya tidak
ditandatangani atau ditandatangani oleh pihak yang
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
36
tidak diberi kuasa atau di mana harga tender tidak
dicatat di dalam borang tender atau tidak menepati
mana-mana syarat tender yang penting tidak layak
dipertimbangkan. Kesemua dokumen asal tender juga
hendaklah dikembalikan oleh petender. Dokumen asas
 yang dimaksudkan adalah:
a)
 
Borang Tender
b)
 
Senarai Kuantiti / Ringkasan Tender
c)
 
Agenda (tambahan) yang dikemukakan kepada
kontraktor selepas dokumen dijual kepada
mereka (jika ada)
d)
 
Reka bentuk, spesifikasi, senarai harga dan
sebagainya yang perlu bagi membolehkan kerja
 yang direka bentuk oleh kontraktor dinilai.
 
ii.
 
Kecukupan Dokumen Wajib
 
Petender hendaklah mengemukakan maklumat dan
dokumen-dokumen sokongan yang secukupnya semasa
mengemukakan tendernya untuk membolehkan
penilaian keupayaannya dibuat. Dokumen-dokumen
sokongan yang diperlukan untuk menentukan sama ada
petender menepati pra-syarat, iaitu dokumen-dokumen
berikut telah ditetapkan sebagai dokumen wajib yang
mesti dikemukakan oleh petender untuk melayakkan
tendernya dipertimbangkan:
a)
 
Salinan Penyata Kewangan Syarikat yang telah
disahkan dan diaudit oleh Juruaudit bertauliah
bagi tahun kewangan terakhir atau sekiranya
tiada, bagi tahun kewangan setahun sebelumnya;
atau
Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai
wang dalam tangan petender bagi tiga (3) bulan
terakhir sebelum tarikh tutup tender; atau
Salinan Laporan Bank/Institusi Kewangan
mengenai kedudukan kewangan petender.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
37
DAN
b)
 
Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi kerja
semasa petender dalam sampul berlakri bagi
setiap kerja semasa yang dilaksanakan.
 
Sekiranya petender tidak mengemukakan
Borang
GA
dan maklumat projek semasanya tetapi Pegawai Penilai
mengetahui petender mempunyai projek-projek
semasa, maka petender tidak layak dipertimbangkan
untuk penilaian seterusnya dengan alasan tiada
penilaian boleh dibuat ke atas petender. Ketiadaan
maklumat tersebut memberi kesan negatif terhadap
Kerajaan.
iii.
 
Kecukupan Modal Minima
Hanya petender yang dapat mengemukakan bukti yang
ia mempunyai modal dalam bentuk aset mudah cair
sekurang-kurangnya tiga (3%) peratus daripada nilai
kerja pembina (builder’s works) mengikut Anggaran
Jabatan layak dipertimbangkan. Modal dalam bentuk
aset mudah cair ialah jumlah campuran Modal Pusingan
(Aset Semasa tolak Liabiliti Semasa seperti yang
ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan) atau nilai
positif purata baki akhir bulan dalam Penyata Bulanan
Bank bagi tiga bulan terakhir termasuk deposit tetap,
saham-saham amanah (seperti Amanah Saham
Bumiputra, Amanah Saham Mara dan sebagainya) dan
Bon Perbendaharaan (sekiranya ada), yang mana lebih
tinggi, dan jumlah baki Nilai Kemudahan Kredit yang
dinikmati dan nilai kemudahan Kredit Tambahan yang
layak/akan diperolehi oleh petender daripada Bank
atau Institusi Kewangan.
Jumlah Nilai Purata Baki Akhir Bulan dalam Penyata
Bulanan Bank bagi tiga bulan terakhir ditentukan
seperti berikut:
a.
 
Penyata Bulanan Bank yang terakhir antara tiga
(3) bulan yang disyaratkan tersebut mestilah
dikemukakan oleh petender bagi tujuan
penilaian. Bagi menentukan Penyata Bulanan
Bank terakhir yang dimaksudkan, Pegawai Penilai
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
38
boleh berpandukan kepada Penyata Bulanan
Bank bagi bulan sebelum tender ditutup atau
Penyata Bulanan Bank terakhir yang mana
majoriti petender berupaya mengadakannya.
Sekiranya petender gagal mengemukakan
Penyata Bulanan Bank bagi bulan terakhir maka
Nilai Purata Baki Akhir dalam Penyata Bulanan
bagi tiga (3) bulan terakhir hendaklah
diambilkira sebagai kosong (0).
b.
 
Di mana petender mengemukakan hanya satu
(1) atau dua (2) Penyata Bulanan Bank,
sekiranya nilai baki bersih di antara Penyata
Bulanan Bank tersebut adalah positif maka nilai
ini hendaklah dibahagikan dengan tiga (3) dan
sekiranya nilai baki bersih tersebut adalah
negatif, maka nilai ini hendaklah dibahagikan
dengan bilangan Penyata Bulanan Bank yang
dikemukakan oleh petender.
c.
 
Saham-saham dan Bon Perbendaharaan yang
boleh diambil kira adalah yang dimiliki atas nama
pemilik firma Perkongsian (
Partnership
) dan
pemilik Persendirian (
Sole Proprietorship
) sahaja.
d.
 
Deposit tetap yang telah dicagarkan untuk
mendapatkan kemudahan Kredit atau Deposit
Tetap yang telah diambilkira dalam Lembaran
Imbangan untuk menghasilkan aset semasa tidak
boleh diambil kira.
e.
 
Jumlah Nilai Baki Kemudahan Kredit yang
dinikmati ditentukan berasaskan salah satu
formula seperti yang dinyatakan di bawah ini.
Di mana Laporan Bank/Institusi Kewangan
mengenai kedudukan kewangan Petender dalam
Borang CA ada dikemukakan/ dinyatakan,
 jumlah Baki Kemudahan Kredit yang dinikmati
ialah jumlah (baki) kemudahan kredit dalam
bentuk mudah cair yang dinyatakan dalam
borangBorang 
 CA seperti baki kemudahan
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
39
overdraf dan baki talian kredit yang sedang
dinikmati atau diperakui/dijamin, pinjaman yang
akan/layak diperolehi untuk projek dan baki
Surat Jaminan Kredit (
Letter of Credit
) (LC)
 yang belum digunakan.
Di mana
borangBorang 
 CA tidak dikemukakan
tetapi laporan Bank/Institusi Kewangan dalam
bentuk lain yang menyatakan jumlah kasar
kemudahan kredit yang sedang/telah dinikmati
(belum mengambilkira nilai yang telah
digunakan) ada dikemukakan, Jumlah Baki Nilai
Kemudahan Kredit yang dinikmati dikira
berasaskan jumlah kasar kemudahan Kredit
tersebut tolak nilai negatif purata baki akhir
bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3)
bulan terakhir dari Bank/Institusi Kewangan yang
sama. Jika tiada penyata bulanan dari
Bank/Institusi Kewangan yang sama, jumlah
kasar kemudahan kredit yang dinyatakan dalam
laporan Bank/Institusi Kewangan tersebut tidak
boleh diambil kira.
Nilai Kemudahan Kredit (KK) yang dijanjikan
atau akan dipertimbangkan/ditentukan seperti
berikut:
i.
 
Surat tanpa
komitmen
sepenuhnya
mengenai KK baru
 yang dijanjikan oleh
satu atau lebih Bank.
- Ambil 50% nilai
 yang tertinggi
dari sebuah
Bank.
ii.
 
Surat tanpa
komitmen
sepenuhnya
mengenai KK
tambahan yang
dijanjikan oleh satu
atau lebih bank.
- Ambil 50%
 jumlah nilai dari
semua Bank
berkenaan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
40
iii.
 
Surat dan komitmen
sepenuhnya
mengenai KK yang
dijanjikan.
- Ambil 100%
nilai yang
tercatat.
iv.
 
Surat tanpa apa-apa
 janji dari Bank.
- 0% (tiada nilai)
Bagi petender-petender usahasama atau
gabungan, kumpulan modal minimum hendaklah
dianalisa secara bergabung di mana aset mudah
cair, ahli-ahli gabungan digabungkan mengikut
ekuiti masing-masing.
iv.
 
Prestasi Kerja Semasa Yang Memuaskan
 
Kerja Semasa bermaksud kerja kontrak yang masih
dalam pelaksanaan dan belum disiapkan pada tarikh
tutup tender.
Prestasi Kerja Semasa dinilai berasaskan pencapaian
kemajuan kerja sebenar petender berbanding dengan
kemajuan yang sepatutnya dicapai mengikut program
kerja, dan nilainya dikira mengikut formula berikut:
Di mana,
A = Peratus kemajuan sebenar yang dicapai.
S = Peratus kemajuan yang sepatutnya dicapai
mengikut jadual, atau 100% sekiranya tarikh
penyiapan sudah luput.
P = Tempoh kontrak, termasuk tempoh lanjutan
masa yang diluluskan dan/atau yang patut
diluluskan.
D = Tempoh luputan tarikh penyiapan kerja
(tempoh LAD) pada tarikh penilaian kemajuan
kerja terakhir, atau nilai kosong sekiranya
tarikh penyiapan belum luput.
Prestasi Kerja Semasa (PKS) = A

 S (P + D) / P
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
41
D = Tempoh luput tarikh penyiapan kerja (tempoh
LAD) pada tarikh penilaian kemajuan kerja
terakhir, atau nilai kosong sekiranya tarikh
penyiapan belum luput.
Adalah perlu diperhatikan bahawa nilai PKS membawa
tanda (-) dan hendaklah ditulis sedemikian sekiranya
pencapaian kemajuan sebenar petender di belakang
 jadual.
Petender hendaklah dipastikan tidak mempunyai kerja
semasa yang mana prestasinya boleh dianggap sebagai
“sakit” atau sedang menghadapi tindakan untuk
penamatan pengambilan kerjanya. Sekiranya prestasi
semasa petender tiga puluh (30) peratus atau lebih
terkebelakang dari jadual, prestasi kerjanya adalah
ditakrifkan sebagai “sakit”. Sekiranya diketahui atau
terdapat bukti-bukti bahawa kerja semasa yang
dilaksanakan oleh petender merupakan “projek sakit”
atau petender sedang menghadapi tindakan penamatan
pengambilan kerjanya, tender berkenaan hendaklah
ditolak dan tidak layak dipertimbangkan.
Sekiranya petender mempunyai lebih daripada satu
kerja semasa, nilai prestasi kerjanya hendaklah
berasaskan kerja semasa yang mana prestasinya adalah
terendah. Sekiranya petender didapati menghadapi
tindakan penamatan pengambilan kerjanya berhubung
dengan pelaksanaan mana-mana kerja semasanya
dimana notis untuk tujuan itu telah dikeluarkan
terhadapnya, Prestasi Kerja semasanya hendaklah dikira
sebagai “sakit” walaupun terdapat kerja semasanya
 yang lain berjalan lancar.
Bagi petender-petender usahasama atau gabungan
prestasi kerja semasa hendaklah dianalisa berasaskan
kerja-kerja secara yang dilaksanakan oleh setiap ahli
gabungan.
 
Petender yang didapati gagal menepati salah satu daripada
pra-syarat kelayakan di atas tidak layak diberi pertimbangan.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
42
27.
 
Penilaian Peringkat Kedua - Penilaian Keupayaan Petender
 
a.
 
Petender yang perlu dinilai
Penilaian Keupayaan hanya perlu dibuat ke atas beberapa
petender yang lulus Penilaian Peringkat Pertama, bermula
dengan tender terendah mengikut susunan semula harga
sehingga menghasilkan tiga (3) hingga lima (5) petender yang
lulus Penilaian Keupayaan diperolehi bergantung kepada
bilangan tender yang diterima.
 
b.
 
Faktor-faktor penilaian
 
i.
 
Faktor-faktor berikut digunakan bagi menilai keupayaan
petender:
 A

 Kedudukan Kewangan
A1. Keupayaan Biayaan (
Financial Bid
Capacity 
)
B - Keupayaan Teknikal
B1. Pengalaman Kerja
B2. Kakitangan Teknikal
B3. Pemilikan Loji/Peralatan Asas (bagi
Kerja Kejuruteraan Awam sahaja)
ii.
 
Faktor-faktor diuntukkan wajar (
weightage
) pentingan
seperti berikut:
 
Faktor-faktor
Kej’teraan
 
 Awam
 
Binaan
Bangunan
 M&E
 A - Kedudukan
Kewangan
A1 - Keupayaan 45% 50% 50%
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
43
Faktor-faktor
Kej’teraan
 
 Awam
 
Binaan
Bangunan
 M&E
Biayaan
B - Keupayaan
 Teknikal
B1 - Pengalaman
kerja
35% 40% 35%
B2 - Kakitangan
Teknikal
15% 10% 15%
B3 - Pemilikan
Loji Dan
Peralatan Asas
10% 5% 0%
 Jumlah 105% 105% 100%
c.
 
Kriteria-kriteria Penilaian
A.
 
Kedudukan Kewangan
A1 -
 
Keupayaan Biayaan
1)
 
Keupayaan Biayaan (KB) petender adalah
 jumlah Nilai Tahunan Projek yang dijangka dapat
dibiayai oleh petender daripada pelbagai punca
kewangannya. Faktor ini dinilai berasaskan
Modal Pusingan dan
Nett Worth
 seperti yang
ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan (
Balance
Sheet
) sekiranya petender adalah Syarikat Sdn.
Bhd. atau petender yang mengemukakan
Lembaran Imbangan, atau Wang Dalam Tangan
Semasa iaitu nilai positif purata baki akhir bulan
dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga bulan
terakhir sekiranya petender bukan Syarikat Sdn.
Bhd. dan tidak mengemukakan Lembaran
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
44
Imbangan, dan juga mengambil kira, Kemudahan
Kredit daripada Bank atau Institusi Kewangan
lain, dan jumlah Nilai Tahunan Baki Kerja dalam
tangan yang masih belum disiapkan, mengikut
formula dan takrif-takrif seperti berikut:
a)
 
Bagi petender syarikat Sdn. Bhd. atau
mana-mana petender yang
mengemukakan Lembaran Imbangan,
atau
b)
 
Bagi petender bukan syarikat Sdn. Bhd.
dan tidak mengemukakan Lembaran
Imbangan,
di mana,
@
 
= Bermakna yang mana lebih
tinggi
MP = Modal Pusingan, iaitu
perbezaan antara Aset
Semasa dan Liabiliti Semasa
petender seperti yang
dinyatakan dalam Lembaran
Imbangan dan dicampur nilai
positif perbezaan antara
Wang Dalam Tangan Semasa
dengan Wang Dalam Tangan
dalam Lembaran Imbangan.
NW =
Nett Worth
 iaitu perbezaan
antara Jumlah Aset dan
KB= [(10 x MP)

 {(5 x ( NW

 MP) ) @
(9 x KK)}]

 (0.5 x NTBK)
KB = [ (10 x WDTS)

 (9 x KK)]

 
(0.5 x NTBK)
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
45
Jumlah Liabiliti petender
seperti yang dinyatakan
dalam Lembaran Imbangan.
WDTS = Wang Dalam Tangan Semasa
iaitu nilai positif purata baki
akhir bulan dalam Penyata
Bulanan Bank bagi tiga bulan
terakhir.
KK = Nilai baki Kemudahan Kredit
dalam bentuk mudah cair
 yang diperolehi atau layak
diperolehi seperti yang
dinyatakan dalam Laporan
bank atau institusi kewangan
lain atas borang CA atau
 jumlah kasar nilai kemudahan
kredit seperti yang dinyatakan
oleh Bank/Institusi Kewangan
(dalam borang selain dari
borang CA) tolak nilai negatif
baki purata akhir bulan dalam
Penyata Bulanan Bank bagi
tiga bulan terakhir dari
bank/institusi kewangan yang
sama.
NTBK = Jumlah Nilai Tahunan Baki
Kerja Dalam Tangan, iaitu
 jumlah baki nilai kerja dalam
tangan bagi kerja-kerja yang
belum mencapai 75%
kemajuan (termasuk kontrak
baru yang diketahui akan
diawardkan kepadanya) tidak
termasuk Wang Kos Prima
dan Jumlah Peruntukan
Sementara yang perlu
disiapkan oleh petender dalam
tempoh satu tahun dari tarikh
tutup Tender.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
46
2)
 
Kriteria penilaian keupayaan Petender
membiayai projek yang ditender ialah nisbah
bandingan nilai Keupayaan Biayaannya
berbanding dengan Nilai Tahunan Projek. Nilai
Tahunan Projek ialah nilai Projek mengikut
Anggaran Jabatan setelah ditolak Wang Kos
Prima dan Jumlah Peruntukan Sementara (nilai
kerja pembina) dibahagi dengan Purata Tempoh
Siap Inginan. Kalau tiada Tempoh Siap Inginan,
gunakan Tempoh Penyiapan Penengah tempoh-
tempoh yang ditender oleh petender-petender.
3)
 
Bentuk-bentuk Kemudahan Kredit Mudah Cair
 yang boleh diterima untuk kegunaan pengiraan
di atas adalah seperti kemudahan overdraf dan
talian kredit yang sedang dinikmati atau
diperakui/dijamin dan pinjaman yang layak
diberikan dan Surat Jaminan Kredit (
Letter of
Credit
) (LC) oleh pihak bank atau Institusi
Kewangan lain kepada petender. Kemudahan
kredit yang dijanjikan atau akan dipertimbangkan
tertakluk kepada syarat-syarat atau pernyataan
umum tanpa komitmen daripada Bank atau
Institusi Kewangan lain tidak boleh diambil kira
dalam pengiraan di atas.
B.
 
Keupayaan Teknikal
B1 -
 
Pengalaman
1)
 
Faktor ini dinilai berasaskan kriteria-kriteria
berikut:
B1.1
 
Jumlah nilai kerja yang disiapkan dalam
tempoh lima tahun yang lepas.
B1.2
 
Nilai kerja terbesar yang pernah disiapkan
dalam tempoh lima tahun yang lepas.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
47
2)
 
Jenis kerja yang diambil kira hendaklah terhad
kepada kerja-kerja yang Sebandingan atau yang
Serupa dengan projek yang ditender sahaja.
Penentuan sama ada sesuatu pengalaman kerja
itu Sebanding atau Serupa dengan projek yang
ditender, hendaklah berpandukan kepada
penjenisan kerja mengikut Kepala dan Sub-
kepala yang dipakai bagi pendaftaran kontraktor-
kontraktor kerja oleh Pusat Khidmat Kontraktor
(PKK) dan mengikut takrif-takrif berikut:
a)
 
Serupa ertinya

 
i)
 
Kerja yang diliputi oleh kepala kerja
dan sub kepala kerja yang sama
seperti kerja yang ditender.
ii)
 
Kerja yang diliputi oleh kepala kerja
 yang sama tetapi sub-kepala kerja
 yang berlainan daripada kerja yang
ditender dan bersifat lebih
komplek.
b)
 
Sebanding ertinya

 
i)
 
Kerja yang diliputi oleh kepala kerja
 yang sama tetapi Sub

kepala Kerja
 yang berlainan daripada kerja yang
ditender dan tidak bersifat lebih
komplek.
ii)
 
Kerja yang diliputi oleh kepala kerja
 yang berlainan daripada kerja yang
ditender tetapi bersifat lebih
komplek daripada kerja yang
ditender.
Kerja yang diambil kira juga terhad kepada kerja
 yang dilaksanakan oleh petender sebagai
Kontraktor Utama dan Sub-kontraktor Yang
Dinamakan sahaja. Kerja yang dilaksanakan
sebagai sub-kontraktor biasa tidak boleh diambil
kira kecuali ada pengesahan dari pihak Pegawai
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
48
Penguasa dan Kontraktor Utama dan jenis serta
skop kerja hendaklah bersesuaian dengan kerja
 yang ditender.
 
B2 -
 
Kakitangan Teknikal
1)
 
Faktor ini dinilai berasaskan kriteria-kriteria
berikut:
B2.1
 
Bilangan kakitangan teknikal di bawah
penggajian petender berbanding dengan
bilangan Anggaran Keperluan Minimum
(AKM) kakitangan teknikal untuk
melaksanakan Projek yang ditender
dengan memuaskan.
B2.2
 
Pengalaman kakitangan teknikal di bawah
penggajian petender.
2)
 
Bilangan AKM kakitangan teknikal bagi sesuatu
projek hendaklah ditetapkan sebelum penilaian
kriteria ini dibuat. AKM bergantung kepada
 jenis dan nilai kerja pembina yang terkandung
dalam sesuatu projek.
3)
 
Kakitangan teknikal yang diambil kira
dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu Kategori
A, Kategori B dan Kategori C. Pembahagian ini
berasaskan disiplin dan/atau kelulusan/kelayakan
mereka seperti berikut:
 
Kategori A - Jurutera (Awam, Mekanikal dan
Eletrik) bidang pembinaan,
Arkitek, Juru Ukur Bahan, ahli-
ahli
Institute Of Building 
 siswazah
dalam bidang Pengurusan Binaan
lepasan universiti-universiti yang
diiktiraf oleh Kerajaan.
 
Kategori B - Pemegang Diploma lepasan
Institusi Pengajian Tinggi yang
diiktiraf oleh Kerajaan, dalam
bidang pembinaan dan juga
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
49
siswazah-siswazah dalam bidang-
bidang lain.
Kategori C - Kakitangan-kakitangan lain yang
membantu atau menjalankan
tugas teknikal seperti pengawasan
kerja di tapak bina, kerja ukur
mengukur, reka bentuk dan
sebagainya.
4)
 
Kakitangan-kakitangan tersebut di atas yang
boleh diambil kira hendaklah hanya mereka yang
sedang dalam penggajian petender pada tarikh
tutup Tender sahaja termasuk ahli profesional
 yang diambil khidmat secara kontrak.
 
5)
 
Bagi mengambil kira perbezaan kategori dan
pengalaman kakitangan teknikal dalam
penggajian petender, bilangan dan pengalaman
mereka dikira atas asas-asas berikut:
 
a)
 
Seorang kakitangan kategori C disama nilai
sebagai 0.50 orang kakitangan kategori A
dan seorang kakitangan kategori B disama
nilai sebagai 0.70 orang kakitangan
kategori A, dari segi bilangan dan
pengalaman. Maka Faktor Penyama
1.00, 0.70 dan 0.50 digunakan masing-
masing bagi kategori A, B dan C.
b)
 
Bagi kakitangan kategori C dan B, peratus
(%) bilangan daripada AKM dihadkan
kepada 100% dan Jumlah pengalaman
purata dihadkan kepada 10 tahun. Ini
adalah untuk memastikan markah
maksimum yang diperolehi bagi kriteria-
kriteria ini sekiranya petender tidak
mengambil bekerja kakitangan teknikal
kategori A tidak melebihi 75%.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
50
B3 -
 
Pemilikan Loji dan Peralatan Asas
1)
 
Kriteria yang digunakan untuk mengukur faktor
Pemilikan loji dan peralatan asas ialah bilangan
loji/peralatan asas yang dimiliki atau yang disewa
pajak/sewa beli oleh petender dan sesuai
digunakan dalam projek yang ditender,
berbanding dengan bilangan Anggaran
Keperluan Minimum (AKM) Loji/Peralatan Asas
 yang diperlukan untuk melaksanakan kerja
dengan memuaskan.
2)
 
Jenis-jenis dan bilangan AKM
Loji/Peralatan Asas bagi sesuatu projek
hendaklah ditentukan sebelum
mempelawa tender atau selewat-lewatnya
sebelum penilaian kriteria ini dibuat.
Jenis-jenis dan bilangan AKM
Loji/Peralatan Asas bergantung kepada
 jenis, nilai dan tempoh penyiapan kerja
 yang perlu dijalankan. Panduan bagi
menetapkan jenis dan bilangan AKM
Loji/Peralatan Asas disediakan
berdasarkan tempoh penyiapan biasa.
Pemilihan jenis kerja untuk menetapkan
 jenis-jenis dan bilangan AKM
Loji/Peralatan Asas mengikut panduan ini
hendaklah pada amnya berdasarkan jenis
kerja utama yang mempunyai nilai
majoriti dalam projek yang ditender.
3)
 
Loji dan peralatan yang boleh diambil kira
dalam penilaian ini hendaklah terhad
kepada loji dan peralatan seperti berikut:
a)
 
Loji dan peralatan yang terdapat
dalam senarai Loji/Peralatan Asas
 yang ditetapkan bagi projek yang
ditender. Bagaimanapun loji dan
peralatan utama lain yang dimiliki
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
51
oleh petender boleh juga diambil
kira sekiranya ia menjalankan fungsi
 yang sama seperti mana-mana
Loji/Peralatan Asas yang
ditetapkan.
b)
 
Loji dan peralatan yang dipunyai
oleh petender secara belian atau
sewa-beli sebelum Tender ditutup
sahaja.
c)
 
Loji dan peralatan yang berumur
tidak melebihi 150% umur kerja
biasa (
normal working life
).
d)
 
Loji dan peralatan yang disewa
pajak hendaklah dengan syarat
perjanjian sewa pajak meliputi
tempoh penggunaan loji berkenaan
bagi projek yang sedang ditender.
 
4)
 
Bagi mengambil kira perbezaan keupayaan
dan nilai pelbagai model loji dan peralatan
asas yang biasa digunakan Pemilikan
Loji/Peralatan asas dikira atas asas-asas
berikut:
a)
 
Perbezaan keupayaan sesuatu jenis
loji/peralatan asas dilaras dengan
menetapkan bilangan AKM yang
mengeluarkan penghasilan kerja
 yang lebih kurang sama, sebagai
alternatif kepada satu sama lain.
b)
 
Anggaran harga loji/peralatan asas
digunakan sebagai wajar bagi
memberi keutamaan yang lebih
kepada loji dan peralatan asas yang
lebih mahal berbanding dengan
 yang lebih murah.
 
d.
 
 Markah Penilaian dan Kelayakan Minimum
 
1)
 
Kaedah Pengiraan Markah
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
52
i)
 
Wajar pentingan yang diperuntukkan bagi
sesuatu faktor penilaian diagih sama rata kepada
kriteria-kriteria penilaian faktor berkenaan.
ii)
 
Markah penilaian bagi sesuatu kriteria diperolehi
dengan mengikut Panduan Permarkahan Kriteria
Penilaian Keupayaan Petender.
iii)
 
Purata markah-markah nilai kriteria-kriteria di
bawah sesuatu faktor memberikan markah bagi
faktor yang berkenaan. Markah setiap faktor
hendaklah didarabkan dengan peratus wajaran
pentingan yang diuntukkan baginya. Campuran
markah-markah faktor tersebut memberikan
 jumlah markah keupayaan seseorang petender.
iv)
 
Pengiraan pemberian markah ini sebaiknya
dibuat menggunakan Borang Penilaian
Keupayaan Petender seperti di Borang 12a bagi
kerja kejuruteraan awam, Borang 12b bagi kerja
binaan bangunan dan Borang 12c bagi kerja
mekanikal dan elektrik.
2)
 
Kelayakan Minimum
i)
 
Nilai Keupayaan Minimum petender bagi
melayakkan Tendernya dipertimbangkan untuk
diperakukan kepada Lembaga Tender untuk
disetuju terima adalah berasaskan nilai
keupayaan petender seperti berikut:
a)
 
Bagi petender yang Pengalaman
Kriteria
Markah Minimum
BB KA M&E
i)
 
Keupayaan Biayaan 20.0 18.0 20.0
ii)
 
Keupayaan Teknikal 12.5 13.8 12.5
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
53
iii)
 
Keupayaan
Keseluruhan
45.0 45.5 45.0
b)
 
Bagi petender yang Belum Berpengalaman
 
Kriteria
Markah Minimum
BB KA M&E
i)
 
Keupayaan Biayaan 20.0 18.0 20.0
ii)
 
Keupayaan Teknikal 2.5 5.0 3.8
iii)
 
Keupayaan
Keseluruhan
25.0 28.0 27.5
Nota :
BB - Kerja Binaan Bangunan
KA - Kerja Kejuruteraan Awam
M & E - Kerja Mekanikal & Elektrik 
 
ii)
 
Petender yang berpengalaman ditakrifkan sebagai
petender yang pernah menyiapkan sekurang-
kurangnya satu projek kontrak kerja yang
mempunyai Kepala Kerja yang sama seperti
projek yang ditender. Maka petender yang
belum berpengalaman ialah petender yang
belum pernah menyiapkan projek yang
mempunyai Kepala Kerja yang sama seperti
projek yang ditender, dan tidak pernah
dikenakan tindakan pemansuhan kontrak,
sebelum tarikh tutup tender.
 
iii)
 
Petender yang memperolehi markah Penilaian
Keupayaan yang kurang daripada Markah
Kelayakan Minimum hendaklah dianggap sebagai
tidak berkeupayaan untuk melaksanakan kerja
 yang ditender. Maka ia tidak layak dipertimbang
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
54
untuk diperakukan kepada Lembaga Tender
untuk disetuju terima.
 
3)
 
Penilaian Keupayaan Petender Gabungan
 
Bagi petender-petender usahasama atau gabungan
penilaian keupayaan mereka hendaklah dibuat secara
berasingan sehingga mendapat markah keupayaan
seperti yang dijelaskan dalam perenggan 25(c) markah-
markah keupayaan ahli-ahli usahasama hendaklah
kemudiannya digabungkan dengan mengambil kira
ekuiti setiap ahli usahasama dalam gabungan tersebut
(sebagai wajaran) mengikut kiraan
weighted average
 
untuk mendapatkan markah keupayaan gabungan
berkenaan.
 
4)
 
Keputusan Penilaian
 
Keputusan Penilaian keupayaan hendaklah dijadualkan
dalam Borang 13 - Jadual Keputusan Penilaian
Keupayaan.
28.
 
Penilaian Peringkat Ketiga - Tender Yang Paling
 Menguntungkan Untuk Diperakukan
 
a)
 
Pelarasan Harga Tender
i)
 
Pelarasan Harga Tender hendaklah dibuat ke atas
semua tender yang telah lulus diperingkat kedua.
ii)
 
Bagi mengambil kira tempoh penyiapan kerja yang
ditender oleh petender, harga tender hendaklah dilaras
dengan cara mencampurkan jumlah kerugian yang
dijangka akan ditanggung oleh Kerajaan kerana
kelewatan penyiapan projek kepada harga tender
petender yang menawarkan tempoh penyiapan yang
lebih panjang daripada tempoh penyiapan yang
munasabah.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
55
iii)
 
Tempoh penyiapan yang dianggap munasabah ialah
sesuatu tempoh penyiapan dalam julat (
range
) Tempoh
Penyiapan Inginan (
Preferred Completion Period 
)
sepertimana yang dinyatakan dalam Arahan kepada
petender, atau jika julat Tempoh Penyiapan Inginan
tidak dinyatakan dalam Arahan kepada petender, atau
 jika Tempoh Penyiapan Inginan tidak dinyatakan
tempoh penyiapan akan ditawarkan oleh petender-
petender yang menawarkan tempoh penyiapan yang
melebihi had maksimum julat Tempoh Penyiapan
Inginan atau Tempoh Penyiapan Penengah sahaja yang
perlu dilaras.
iv)
 
Amaun yang perlu ditambah kepada harga sesuatu
tender yang berkenaan hendaklah sebanyak lima puluh
peratus (50%) daripada jumlah denda ganti rugi
tertentu dan ditetapkan (LAD) bagi tempoh yang
melebihi had maksimum julat tempoh penyiapan
inginan atau tempoh penyiapan penengah tersebut.
v)
 
Tender-tender yang telah dilaras hendaklah disusun
semula mengikut turutan harga yang telah terlaras.
vi)
 
Pelarasan tersebut dan penyusunan semula tender-
tender hendaklah dibuat dan dijadualkan dalam Borang
14 - Pelarasan Harga dan Penyusunan Semula Turutan
Tender Kerana Mengambil Kira Tempoh Penyiapan
Kerja.
b)
 
Kesan Rendahan Harga Tender
 
i)
 
Kesan Rendahan Harga Tender hendaklah ditentukan
ke atas semua petender yang dinilai dan telah lulus
penilaian peringkat ke-2 dan harga tender asalnya
kurang daripada 13% lebih rendah daripada Anggaran
Jabatan.
ii)
 
Bagi mengambil kira Kesan Rendahan Harga Tender
satu faktor iaitu faktor rendahan harga (FRH)
didarabkan kepada markah Keupayaan Biayaan yang
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
56
diperolehi di peringkat ke-2. Faktor rendahan harga
(FRH) ini diperolehi mengikut formula seperti berikut:
 
di mana,
NRH = Nisbah Rendahan Harga =
HT (0.87 x AJ)
HT = Harga Tender (Kerja Pembina)
AJ = Anggaran Jabatan (Kerja Pembina)
iii)
 
Sekiranya hasil pendaraban Faktor Rendahan Harga
dengan markah Keupayaan Biayaan tersebut
menyebabkan markah Keupayaan Biayaan atau
markah keseluruhan lebih rendah daripada markah
kelayakan minimum masing-masing, maka tender
 yang berkenaan hendaklah dianggap terlalu rendah
dan Keupayaan Biayaan petender tidak mampu
menanggung kerugian/rendahan harga yang akan
dialami. Dalam keadaan ini petender berkenaan tidak
layak diperakukan.
 
c)
 
Kesan Pendekan Tempoh Siap
 
i)
 
Kesan Pendekan Tempoh Siap hendaklah ditentukan ke
atas tender-tender yang mana markah keseluruhan
(setelah mengambil kira Kesan Rendahan Harga di
mana berkenaan) dan markah keupayaan teknikalnya
adalah
marginal 
 dan tempoh siap yang ditender adalah
lebih pendek daripada Purata Tempoh Siap Inginan
atau Tempoh Siap Penengah yang mana berkenaan.
ii)
 
Bagi mengambil kira Kesan Pendekan Tempoh Siap,
satu faktor iaitu Faktor Pendekan Tempoh Siap (FPTS)
FRH = {(NRH ^ 6)-1} / {6(NRH - 1)}
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
57
didarabkan kepada markah Keupayaan Biayaan yang
telah mengambil kira kesan Rendahan Harga Tender.
Faktor Pendekan Tempoh Siap ini diperolehi mengikut
formula berikut:
di mana,
TS = Tempoh Siap Yang Ditender
PTSI = Purata Tempoh Siap Inginan atau Tempoh
Inginan atau Tempoh Siap Penengah yang
mana berkenaan.
 
iii)
 
Sekiranya hasil pendaraban menyebabkan markah keseluruhan
lebih rendah dari markah kelayakan minimum yang
ditetapkan maka tender berkenaan dianggap tidak layak
diperakukan.
iv)
 
Tender Yang Hendak Diperakukan
a)
 
Pada prinsipnya tender yang paling menguntungkan
Kerajaan untuk diperakukan kepada Lembaga Tender
untuk disetuju terima hendaklah tender yang lulus
peringkat pertama dan kedua, yang terendah mengikut
susunan semula harga tender terlaras setelah
mengambil kira kesan Pendekan Tempoh Siap dan
Kesan Rendahan Harga Tender.
b)
 
Sekiranya pegawai penilai mendapati bahawa harga
tender yang terendah tersebut adalah terlalu tinggi
berbanding dengan Anggaran Jabatan, perkara seperti
ini hendaklah dinyatakan dengan jelas dalam Laporan
Tender dan perakuan yang sewajarnya dengan sebab-
sebab yang munasabah hendaklah dibuat kepada
Lembaga Tender supaya sama ada:
i)
 
Menguruskan penerimaan tender tersebut; atau
ii)
 
Tidak menerima mana-mana tender dan
mempelawa semula tender.
FPTS = TS / PTSI
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
58
c)
 
Pertimbangan untuk memutuskan salah satu perakuan
di atas hendaklah berasaskan pilihan yang dipercayai
paling menguntungkan Kerajaan setelah mengambil kira
kesuntukan atau kelegaan masa bagi pelaksanaan
projek, keadaan pasaran, kemungkinan wujudnya
pakatan di kalangan petender-petender dan sebagainya.
Bagaimanapun dalam apa jua keadaan sekalipun,
sebagai satu polisi yang perlu dipatuhi oleh pegawai-
pegawai penilai mengikut peraturan ini, petender yang
tidak lulus Penilaian Keupayaan atau dalam lain
perkataan tidak layak diperakukan, tidak boleh
diperakukan untuk disetuju terima.
29.
 
Proses-Proses Penilaian
 
a.
 
Penilaian Peringkat Pertama - Penilaian Awal
i)
 
Semak kesempurnaan tender-tender untuk memastikan
ianya lengkap dan bebas dari segala kecacatan dari segi
undang-undang dan kontraktual dan lengkapkan Borang
1 - Analisis Kesempurnaan Tender.
ii)
 
Semak kecukupan maklumat dan dokumen-dokumen
 yang dikemukakan oleh petender dan lengkapkan
Borang 2 - Analisa Kecukupan Dokumen (Wajib).
Maklumat-maklumat dan dokumen-dokumen yang
secukupnya hendaklah dikemukakan oleh petender
semasa mengemukakan tendernya.
iii)
 
Ambil tindakan-tindakan berikut ke atas setiap tender
bagi menentukan petender mempunyai modal
minimum yang diperlukan:
a)
 
Semak data-data kewangan yang terkandung
dalam Borang C dengan data-data dalam
Lembaran Imbangan, Penyata Bulanan Akaun
Bank dan Laporan Bank/Institut Kewangan atas
kedudukan petender.
b)
 
Buat analisa awal ke atas kedudukan kewangan
petender dan lengkapkan Borang 3 - Analisa
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
59
Kecukupan Modal dengan menggunakan
tatacara pengiraan berkaitan.
c)
 
Tentukan sama ada jumlah campuran Modal
mudah cair iaitu jumlah campuran Aset Cair dan
baki Kemudahan Kredit petender sekurang-
kurangnya 3% daripada anggaran Nilai Kerja
Pembina (Anggaran Jabatan tolak Wang Kos
Prima dan Wang Peruntukan Sementara).
iv)
 
Ambil tindakan-tindakan berikut bagi menentukan
prestasi kerja semasa petender:
a)
 
Semak data-data dalam Borang G sama ada
menyamai dengan Laporan Sulit Penyelia Projek
atas Borang GA bagi setiap kerja semasa
petender yang bukan projek JKR.
b)
 
Buat analisa prestasi kerja semasa petender
dengan melengkapkan Borang 4 - Analisa Data-
data Penilaian Prestasi semasa Petender.
c)
 
Tentukan sama ada terdapat mana-mana kerja
semasa petender yang mana kemajuan sebenar
 yang dicapai terbelakang 30% atau lebih
daripada kemajuan yang sepatutnya dicapai
mengikut jadual.
d)
 
Catatkan keputusan Penilaian Awal ini atas
Borang 5 - Jadual Keputusan Penilaian Awal.
e)
 
Dapatkan pengesahan daripada Bahagian
Kontrak, Penyelenggaraan dan Bumiputra (BKP),
Kementerian Kerja Raya atau pejabat BKP di
negeri-negeri atau urus Setia tender JKR di Ibu
Pejabat JKR, sama ada petender yang lulus
penilaian awal tidak mempunyai projek “sakit”
(yang tidak dapat dikesan kerana maklumat
mengenainya mungkin disorok oleh petender).
Bagi menjimatkan masa, gunakan mesin fax
untuk urusan ini.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
60
f)
 
Setelah menerima pengesahan tersebut dari
pejabat-pejabat berkenaan buat catatan
tambahan dalam Borang 5 - Jadual Keputusan
Awal, terhadap mana-mana petender-petender
 yang projek ‘sakit’
dalam Borang 6 - Jadual
Senarai Petender yang lulus Penilaian Awal
mengikut turutan harga tender.
b.
 
Penilaian Peringkat Kedua - Penilaian Keupayaan
Petender
i)
 
Semak maklumat dan data-data kedudukan kewangan,
pengalaman kerja, kakitangan teknikal dan Pemilikan
loji/peralatan asas petender yang terdapat dalam
Borang-borang maklumat C, D, E & F dengan
maklumat-maklumat yang terdapat dalam dokumen-
dokumen sokongan yang diterima daripada petender.
ii)
 
Sekiranya terdapat percanggahan atau perbezaan antara
maklumat-maklumat yang terdapat dalam borang-
borang maklumat dan dokumen-dokumen sokongan,
buat pembetulan yang sewajarnya dalam borang-
borang maklumat supaya selaras dengan maklumat
 yang terdapat dalam dokumen-dokumen sokongan.
iii)
 
Analisa kesemua maklumat dan data-data kedudukan
kewangan, pengalaman kerja, kakitangan teknikal dan
Pemilikan loji/peralatan asas, buat semua pengiraan
 yang perlu dan lengkapkan format-format analisa data-
data penilaian berkenaan seperti di borang 7, 8, 9, 10
dan 11.
iv)
 
Berdasarkan nilai-nilai kriteria penilaian masing-masing,
 yang diperolehi daripada analisa maklumat dan data-
data tersebut, tentukan markah Keupayaan Kewangan,
Pengalaman Kerja, Penggajian Kakitangan Teknikal Dan
Pemilikan Loji dan Peralatan Asas mengikut panduan
pemarkahan yang telah ditetapkan seperti di atas
Borang 12a, 12b atau 12c - Penilaian Keupayaan
Petender, mengikut yang mana berkenaan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
61
v)
 
Bandingkan Markah Keupayaan Petender dengan
Markah Kelayakan Minimum dan tentukan sama ada
petender berkenaan lulus Penilaian Keupayaan atau
sebaliknya.
vi)
 
Ulangi proses-proses diperenggan (i) hingga (v) di atas
bagi tender kedua, ketiga dan seterusnya hingga
terdapat tiga (3) hingga lima (5) petender yang lulus
Penilaian Keupayaan.
vii)
 
Jadualkan keputusan penilaian keupayaan petender atas
borang 13 - Jadual Keputusan Penilaian Keupayan
Petender.
c.
 
Penilaian Peringkat Ketiga - Tender Yang Paling
 Menguntungkan Untuk Diperakukan.
i)
 
Berdasarkan Jadual Keputusan Penilaian Keupayaan
Petender atas borang 13, buat pelarasan ke atas semua
petender-petender tersebut dan jadualkan penyusunan
semula turutan tender kerana mengambil kira tempoh
penyiapan kerja atas Borang 14 - Pelarasan Harga dan
Penyusunan Semula Turutan Tender Kerana
Mengambil Kira Tempoh Penyiapan Kerja mengikut
peraturan yang digariskan.
ii)
 
Bagi mengambil kira Kesan Rendahan Tender buat
analisa ke atas Markah Keupayaan Biayaan petender
 yang lulus penilaian peringkat ke-2 dan harga tender
asalnya kurang daripada 13% lebih rendah daripada
Anggaran Jabatan dalam Borang 15.
iii)
 
Sekiranya Markah Keupayaan Biayaan atau Markah
Keseluruhan lebih rendah daripada Markah Kelayakan
Minimum masing-masing, maka tender berkenaan
hendaklah dianggap terlalu rendah dan petender
berkenaan tidak layak diperakukan. Ulangi proses (ii)
bagi petender seterusnya.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
62
iv)
 
Analisa Kesan Pendekan tempoh Siap ke atas tender-
tender yang mana Markah Keseluruhan setelah
mengambil kira Kesan Rendahan Harga Tender dan
markah keupayaan teknikalnya adalah marginal dan
tempoh siap yang ditender adalah lebih pendek
daripada Purata Tempoh Siap Inginan atau Tempoh
Siap Penengah yang mana berkenaan dalam Borang
15.
v)
 
Sekiranya Markah Keseluruhan didapati lebih rendah
dari Markah Kelayakan Minimum yang ditetapkan
maka tender berkenaan dianggap tidak layak
diperakukan.
vi)
 
Tentukan tender terendah mengikut harga terlaras di
kalangan tender yang lulus penilaian peringkat ketiga
sebagai tender yang paling menguntungkan Kerajaan
untuk diperakukan kepada Lembaga Tender untuk
disetuju terima.
vii)
 
Sekiranya harga tender terendah tersebut didapati
terlalu tinggi berbanding dengan Anggaran Jabatan,
timbang dan putuskan sama ada hendak
memperakukan kepada Lembaga Tender supaya (a)
menyetuju terima tender yang terendah tersebut atau
(b) tidak menerima mana-mana tender dan memanggil
semula tender, mengikut peraturan yang ditetapkan.
viii)
 
Buat semakan arithmetik (setakat yang perlu) seperti
biasa diamalkan ke atas tender yang hendak
diperakukan bagi memastikan ia bebas daripada
kesilapan yang serius.
30.
 
Laporan Penilaian
Semua Laporan Jawatankuasa Penilaian hendaklah ditandatangani
serta dicatatkan nama, nombor kad pengenalan dan jawatan ahli-
ahlinya.
Contoh laporan penilaian tender seperti di
Lampiran F
dan
 G
.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
63
Semua laporan penilaian Jawatankuasa Penilaian tersebut di atas
hendaklah dihantar kepada Urus Setia Perolehan/Pegawai Proses
Tender dan laporan-laporan itu akan disatukan untuk penyediaan
syor dan perakuan berasaskan tawaran terendah yang dinilai dan
boleh diterima (
the lowest evaluated and acceptable offer 
).
31.
 
Penyediaan Kertas Taklimat Tender
Kertas taklimat tender hendaklah disediakan dengan maklumat
seperti berikut:
i.
 
Status tender;
ii.
 
Sumber pembiayaan;
iii.
 
Peruntukan;
iv.
 
Anggaran kos;
v.
 
Nama ahli setiap jawatankuasa;
vi.
 
Tarikh tender diiklan dan ditutup;
vii.
 
Tarikh tamat sah laku tender;
viii.
 
Latar belakang mengenai petender (taraf petender,
pendaftaran, ekuiti kewangan dan pengalaman);
ix.
 
Jadual tender (disertakan dengan senarai harga tiap-tiap
petender serta laporan teknikal termasuk laporan ujian dan
pemeriksaan);
 x.
 
Ringkasan laporan teknikal;
 xi.
 
Ringkasan laporan penilaian harga;
 xii.
 
Laporan/perakuan perunding (jika ada); dan
 xiii.
 
Laporan/perakuan jabatan.
Contoh kertas taklimat tender seperti di
Lampiran H, J
dan
 L
.
Rujukan kepada Lembaga Perolehan hendaklah mengandungi
dokumen-dokumen berikut:
i.
 
Salinan asal dokumen tender;
ii.
 
Satu salinan iklan;
iii.
 
Satu salinan jadual tender;
iv.
 
Syor setuju terima dengan penjelasan terhadap pilihan
tersebut; dan
v.
 
Maklumat-maklumat lain seperti kedudukan harga pasaran,
kedudukan kewangan petender serta pengalaman dan
sebagainya.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
64
Pegawai yang memproses tender/
desk officer 
 adalah
bertanggungjawab menyediakan perakuan kepada Lembaga
Perolehan berdasarkan tender yang paling menguntungkan dan
memastikan prinsip-prinsip perolehan dipatuhi.
32.
 
Lembaga Perolehan
a.
 
Semua tender hendaklah dipertimbangkan oleh satu Lembaga
Perolehan yang telah diluluskan penubuhannya oleh
Kementerian Kewangan. Had nilai dan kuasa Lembaga
Perolehan adalah seperti berikut:
i.
 
Lembaga Perolehan Kementerian/Jabatan/Agensi
Lembaga Perolehan Kementerian/Jabatan/Agensi
hanya boleh menimbang dan menyetujuterima tender
terbuka bagi kerja sehingga nilai RM50 juta dan tender
terbuka bagi bekalan/ perkhidmatan sehingga RM30
 juta. Lembaga Perolehan juga boleh memutuskan
tender terhad sehingga nilai RM5 juta.
Tender kerja yang melebihi nilai RM50 juta dan tender
bekalan/perkhidmatan yang melebihi nilai RM30 juta
hendaklah diperakukan oleh Lembaga Perolehan dan
Urus Setia Tender hendaklah mengemukakan perakuan
tersebut kepada Kementerian Kewangan untuk
keputusan selanjutnya.
ii.
 
Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat
 Negeri
Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat Negeri
hanya boleh menimbang dan menyetujuterima tender
kerja sehingga nilai RM20 juta dan tender terhad
sehingga nilai RM1 juta.
iii.
 
Lembaga Perolehan Persekutuan Bagi
Sabah/Sarawak
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
65
Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat Negeri di
Sabah dan Sarawak hanya boleh menimbang dan
menyetujuterima tender kerja sehingga nilai RM20 juta
dan tender terhad sehingga nilai RM1 juta.
iv.
 
Lembaga Perolehan Badan Berkanun dan Syarikat
Kerajaan
Lembaga Perolehan Badan Berkanun dan Syarikat
Kerajaan hanya boleh menimbang dan
menyetujuterima tender kerja/bekalan/perkhidmatan
sehingga nilai RM100 juta dan tender terhad sehingga
nilai RM10 juta. Tender melebihi nilai tersebut
hendaklah dikemukakan untuk keputusan Kementerian
Kewangan.
b.
 
Keputusan-keputusan yang perlu dirujuk kepada Kementerian
Kewangan adalah:
i.
 
Keputusan yang tidak sebulat suara;
ii.
 
Tender bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM30
 juta dan tender kerja yang melebihi RM50 juta; dan
iii.
 
Tender terhad melebihi RM5 juta.
c.
 
Bagi tender terhad, pemilihan syarikat hendaklah diluluskan
oleh Lembaga Perolehan di kalangan sekurang-kurangnya
sepuluh (10) syarikat Bumiputera tempatan bagi kontrak
kerja dan sekurang-kurangnya lima syarikat/pembekal
/kontraktor Bumiputera tempatan bagi kontrak bekalan/
perkhidmatan. Sekiranya bilangan syarikat/ pembekal/
kontraktor Bumiputera tempatan tidak mencukupi ianya
boleh dibuka kepada syarikat/pembekal/kontraktor
Bumiputera di negeri/daerah terdekat.
d.
 
Lembaga Perolehan hendaklah kerap bersidang bagi
memastikan keputusan perolehan dapat dibuat dengan cepat.
Semua keputusan Lembaga Perolehan hendaklah
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
66
dimaklumkan kepada Kementerian Kewangan dalam tempoh
satu minggu selepas Lembaga Perolehan bersidang.
e.
 
Semua keputusan Lembaga Perolehan hendaklah sebulat
suara. Asas-asas pemilihan dan keputusan hendaklah
dicatatkan dengan jelas.
f.
 
Korum bagi Lembaga Perolehan hendaklah seramai tiga (3)
orang dan kehadiran Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan
adalah diwajibkan bagi tender-tender yang melebihi nilai
RM20 juta sahaja.
g.
 
Tender yang dibiayai oleh institusi kewangan antarabangsa
boleh dipertimbangkan oleh Lembaga Perolehan
Kementerian/Jabatan berkenaan tanpa mengira had nilai
dengan syarat Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan hadir
dalam Lembaga Perolehan berkenaan.
33.
 
Perkara-Perkara Yang Perlu Diteliti Oleh Ahli Lembaga
Perolehan Setelah Menerima Kertas Taklimat Tender
i.
 
Memastikan peruntukan mencukupi sebelum keputusan
dibuat;
ii.
 
Memastikan segala maklumat penting dimasukkan dalam iklan
tender;
iii.
 
Menyemak bilangan petender yang mengambil bahagian dan
harga yang ditawarkan;
iv.
 
Memastikan Ahli Jawatankuasa Penilaian Tender dan Ahli
Jawatankuasa Pembuka Tender terdiri dari pegawai yang
berbeza;
v.
 
Memastikan tempoh sah laku tender masih berkuat kuasa
sebelum keputusan dibuat; dan
vi.
 
Memastikan taraf petender yang sesuai dengan kategori
tender yang dibuat.
34.
 
Perkara-perkara Yang Boleh Dilaksanakan Oleh Ahli
Lembaga Perolehan
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
67
i.
 
Meminta untuk menyemak dokumen tender yang
dikemukakan oleh petender bagi memastikan harga tawaran
 yang diperakukan adalah betul;
ii.
 
Menyemak spesifikasi tender;
iii.
 
Menyemak kriteria dan kaedah penilaian;
iv.
 
Menyemak arahan kepada petender;
v.
 
Mengesyorkan untuk menangguh atau menolak kertas
perakuan untuk dibawa ke mesyuarat akan datang jika
kekurangan maklumat-maklumat penting;
vi.
 
Mengesyorkan supaya tender tersebut dibatalkan jika
melanggar prinsip atau peraturan tender; dan
vii.
 
Menasihatkan agensi untuk memberitahu secara bersurat
kepada semua petender yang gagal.
35.
 
Keputusan Tender
Keputusan tender hendaklah dibuat dalam tempoh sah laku tender.
Keputusan Lembaga Perolehan hendaklah ditandatangani oleh ahli-
ahli Lembaga Perolehan sebaik sahaja keputusan dibuat semasa
mesyuarat bersidang.
Contoh kertas keputusan tender seperti di
Lampiran I, K
dan
 M
.
Keputusan hendaklah dimaklumkan kepada petender yang berjaya
dengan secepat mungkin. Keputusan muktamad Lembaga Perolehan
Agensi juga hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan
dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya, harga tawaran dan
tempoh siap secepat mungkin selepas Surat Setuju Terima
dikeluarkan, ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di dalam
laman web agensi masing-masing dan pautan (
hyperlink 
) kepada
laman web MyGovernment Portal [www.gov.my].
36.
 
Proses Kerja dan Carta Aliran Perolehan Secara Tender
Proses kerja dan carta aliran untuk perolehan secara tender adalah
seperti di
Lampiran A hingga Lampiran E.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
68
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
69
Lampiran A
CARTA ALIRAN TENDER TERBUKA
BAGI PEROLEHAN KERJA
Keluarkan
Surat Setuju Terima
Pertimbangan Kem. Kew. jika nilai
> RM50 juta dan jika keputusan
LPA tidak sebulat suara
Perlu
Tidak perlu
Keputusan
bersyarat
Jabatan
Teknik
Agensi pastikan sama ada memerlukan
perunding atau tidak
Pentadbiran kontrak
Kemaskini kontrak/
Tandatangan kontrak
Bayaran
Keluarkan
Surat Niat 
 
Tentukan projek dan skop kerja
Keputusan
tanpa
syarat
Keputusan
bersyarat
Kementerian Kewangan
terima perakuan
Penyediaan kertas taklimat tender
Iklan tender
Penyediaan dokumen tender
Perunding
2
5
10
13
11
Penutupan & pembukaan tender
Adakan rundingan
dan dapatkan
persetujuan
2b
3
Tentukan jenis tender
9
17
12
Keputusan
tanpa
syarat
16
15
Keluarkan
surat niat 
 
Pembentangan kertas taklimat tender kepada LPA
Pertimbangan LPA jika nilai tender
< RM50 juta
14
Adakan rundingan
dan dapatkan
persetujuan
4
8
1
18
19
20
2a
6
7
Penilaian tender
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
70
PROSES KERJA TENDER TERBUKA
BAGI PEROLEHAN KERJA 
 
Langkah Proses Kerja
1 Agensi menentukan jenis projek yang akan dilaksanakan dan seterusnya
menyediakan skop kerja.
2, 2a
& 2b
Agensi hendaklah menentukan perolehan kerja sama ada akan dilaksanakan oleh
 jabatan teknik atau perunding. Bagi perolehan kerja yang melebihi RM200,000
syarikat yang layak menyertai tender hendaklah berdaftar dengan Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan Pusat Khidmat Kontraktor.
3 Agensi hendaklah menentukan jenis tender terbuka yang akan dipelawa sama
ada:-

 
Terbuka Khas Bumiputera

 
Terbuka Tempatan

 
Terbuka Antarabangsa
4 Agensi menyediakan dokumen tender yang antaranya mengandungi perkara-
perkara berikut:-

 
Arahan kepada petender

 
Skop kerja

 
Borang tender

 
Syarat-syarat tender

 
Terma-terma kontrak/dokumen perjanjian

 
Senarai kuantiti/ringkasan tender

 
Jadual kadar harga

 
Lukisan teknikal/pelan

 
Tempoh siap

 
Cadangan pemindahan teknologi

 
Prestasi/trek rekod

 
Profail dan kedudukan kewangan petender

 
Perkara-perkara lain yang berkaitan
5 Mengiklankan tender di akhbar-akhbar tempatan. Sekurang-kurangnya satu
akhbar harian utama Bahasa Melayu. Bagi tender antarabangsa sekurang-
kurangnya 2 akhbar tempatan (1 Bahasa Melayu dan 1 Bahasa Inggeris). Agensi
seterusnya mengambil tindakan penjualan dokumen tender. Di dalam iklan
tender, agensi hendaklah menyatakan antaranya perkara-perkara berikut:

 
Jenis tender sama ada dikhaskan kepada bumiputera/tempatan/antarabangsa

 
Kelas kontraktor

 
Lain-lain syarat wajib
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
71
Langkah Proses Kerja
6 Bagi tender tempatan, tarikh tutup tender tempoh minimanya ialah 21 hari
manakala tender antarabangsa tempoh minimanya 56 hari. Selepas tarikh
tender ditutup agensi dikehendaki melaksanakan pembukaan tender yang
dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pembuka Tender yang dilantik oleh agensi yang
dipengerusikan oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan & Profesional.
Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:-

 
Menyediakan laporan pembukaan tender

 
Memberikan kod untuk setiap petender

 
Mencatatkan harga tawaran seperti di dalam borang 
 
tawaran petender

 
Mencatatkan tarikh sah laku tawaran, tempoh siap dan lain-lain maklumat
 yang berkaitan
Setelah disempurnakan, dokumen-dokumen tawaran dan maklumat pembukaan
tender diserahkan kepada urus Setia tender (pegawai memproses tender).
7 Jawatankuasa penilaian yang ditubuhkan bertanggungjawab menilai semua tawaran
daripada semua aspek iaitu teknikal dan kewangan serta menyediakan laporan
kepada urus Setia tender (pegawai memproses tender). Bagi perolehan kerja yang
dilaksanakan secara
design & build dan turnkey
terdapat 2 jawatankuasa penilaian
iaitu jawatankuasa penilaian teknikal dan jawatankuasa penilaian kewangan.
8 Urus Setia tender (pegawai memproses tender) menyediakan kertas taklimat
tender dengan mengambil kira laporan penilaian teknikal dan harga untuk
dibentangkan di mesyuarat lembaga perolehan.
9 Pembentangan kertas taklimat tender dibuat oleh pegawai memproses tender
untuk pertimbangan lembaga perolehan dan urus Setia mesyuarat menyediakan
minit mesyuarat lembaga perolehan. Keputusan tersebut hendaklah
ditandatangani oleh kesemua ahli lembaga perolehan.
Had kuasa lembaga perolehan agensi adalah seperti berikut:

 
Lembaga perolehan/kementerian/jabatan sehingga RM50 juta

 
Lembaga perolehan persekutuan peringkat negeri sehingga RM20 juta

 
Lembaga perolehan persekutuan (Sabah/Sarawak) sehingga RM20 juta

 
Lembaga perolehan badan berkanun dan syarikat Kerajaan sehingga
RM100 juta
Perolehan yang melebihi had di atas hendaklah dirujuk ke Kementerian Kewangan.
Keputusan yang tidak sebulat suara juga perlu dirujuk ke Kementerian Kewangan.
10-12 Bagi perolehan kerja yang bernilai sehingga RM50 juta (kementerian)/RM20 juta
(negeri)/RM100 juta (badan berkanun dan syarikat Kerajaan) ianya akan
diputuskan oleh lembaga perolehan agensi. Sekiranya lembaga perolehan agensi
membuat keputusan bersyarat 
 
i.e. memerlukan pelarasan harga, perubahan
tempoh siap dan lain-lain, maka surat niat hendaklah dikeluarkan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
72
Langkah Proses Kerja
10 - 12
(samb.)
Di samping itu rundingan hendaklah diadakan. Hasil rundingan hendaklah
dikemukakan kepada lembaga perolehan agensi, untuk keputusan muktamad (jika
perlu) sebelum surat setuju terima dikeluarkan. Sekiranya keputusan tanpa syarat,
agensi hendaklah mengeluarkan surat setuju terima kepada syarikat yang berjaya.
13 Bagi perolehan kerja yang bernilai melebihi RM50 juta (kementerian) / RM20
 juta (negeri) / RM100 juta (badan berkanun dan syarikat Kerajaan), lembaga
perolehan agensi akan mengemukakan perakuan kepada Kementerian Kewangan
untuk dimuktamadkan. Setelah Kementerian Kewangan terima perakuan daripada
agensi, tindakan menyediakan memorandum untuk pertimbangan KSP/YBMK
/YABMK bagi mendapatkan keputusan muktamad. Kementerian Kewangan akan
mengeluarkan surat keputusan kepada agensi setelah keputusan muktamad dibuat.
14-17 Sekiranya keputusan bersyarat maka agensi hendaklah berunding dan
memaklumkan semula kepada Kementerian Kewangan untuk keputusan
muktamad sekiranya perlu sebelum surat setuju terima dikeluarkan. Sekiranya
keputusan Kementerian Kewangan tanpa syarat agensi hendaklah mengeluarkan
surat setuju terima.
18 Dokumen kontrak yang telah disediakan, dikemaskini dan dimuktamadkan serta
ditandatangani oleh pihak yang terlibat tidak lewat dari 4 bulan daripada surat
setuju terima dikeluarkan dan tidak boleh melangkaui tempoh siap projek.
Perjanjian kontrak akan ditandatangani setelah syarikat mengemukakan bon
pelaksanaan.
Bagi tender tempatan, bon pelaksanaan boleh dibuat sama ada dalam bentuk:-

 
Jaminan bank

 
Jaminan insurans

 
Jaminan syarikat kewangan

 
Jaminan bank islam

 
Jaminan takaful yang dikeluarkan oleh syarikat takaful

 
Wang jaminan pelaksanaan
Bagi tender antarabangsa, bon pelaksanaan hendaklah dalam bentuk jaminan bank
dalam Ringgit Malaysia dari bank-bank yang menjalankan perniagaan di Malaysia.
19 Agensi hendaklah memastikan urusan pentadbiran kontrak dilaksanakan dan
klausa-klausa di dalam kontrak dipatuhi serta dikuatkuasakan untuk menjaga
kepentingan Kerajaan. Perlaksanaan kontrak hendaklah dipantau dan memberikan
maklum balas keatas keberkesanan pelaksanaan kontrak.
20 Agensi hendaklah memastikan syarikat telah melaksanakan kerja dengan
memuaskan dan sempurna dan seterusnya bayaran hendaklah dibuat dengan
teratur.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
73
CARTA ALIRAN TENDER TERBUKA BAGI PEROLEHAN
BEKALAN/PERKHIDMATAN
Pertimbangan Lem. Perolehan Agensi
(LPA) jika nilai tender < RM30 juta
Pertimbangan Kem. Kew. jika nilai
> RM30 juta dan jika keputusan
LPA tidak sebulat suara
Bayaran
Keputusan
bersyarat
Keluarkan
surat niat 
 
Adakan rundingan
dan dapatkan
persetujuan
Penilaian teknikal
Pentadbiran kontrak
Keputusan
tanpa
syarat
Kemas kini kontrak/
Tandatangan kontrak
Keputusan
bersyarat
Kementerian Kewangan
terima perakuan
Penyediaan kertas taklimat tender
Iklan tender
Penyediaan dokumen tender
3
4
8
11
9
Penutupan & pembukaan tender
16
Adakan rundingan
dan dapatkan
persetujuan
18
1
Tentukan barangan/perkhidmatan
dan spesifikasi/skop perkhidmatan
7
15
10
Keluarkan
Surat Setuju Terima
 
Keputusan
tanpa
syarat
13
14
Keluarkan
Surat Niat 
 
17
Pembentangan kertas taklimat tender kepada LPA
12
2
6
Lampiran B
Penilaian harga
5a 5b
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
74
PROSES KERJA TENDER TERBUKA
BAGI PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN
Langkah Proses Kerja
1 Agensi menentukan jenis item barangan/perkhidmatan yang akan dilaksanakan dan
seterusnya menyediakan spesifikasi/ skop perkidmatan. Bagi perolehan bekalan/
perkhidmatan yang melebihi RM200,000 syarikat yang layak menyertai tender
hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan.
Agensi hendaklah menentukan jenis tender terbuka yang akan dipelawa sama ada:

 
Terbuka Khas Bumiputera

 
Terbuka Tempatan

 
Terbuka Antarabangsa

 
Terbuka khas kepada Pembuat / Pengilang
2 Agensi mengambil tindakan menyediakan dokumen tender yang antaranya
mengandungi perkara-perkara berikut:

 
Arahan kepada petender

 
Spesifikasi

 
Borang tender

 
Syarat-syarat tender

 
Terma-terma kontrak/dokumen perjanjian

 
Senarai kuantiti/ringkasan tender

 
Jadual kadar harga

 
Tempoh kontrak/tempoh penghantaran/kuantiti kontrak

 
Cadangan pemindahan teknologi

 
Prestasi/trek rekod

 
Profail dan kedudukan kewangan petender

 
Perkara-perkara lain yang berkaitan
3 Mengiklankan tender di akhbar-akhbar tempatan. Sekurang-kurangnya satu akhbar
harian utama Bahasa Melayu. Bagi tender antarabangsa sekurang-kurangnya 2
akhbar tempatan (1 Bahasa Melayu dan 1 Bahasa Inggeris). Di dalam iklan tender,
agensi hendaklah menyatakan antaranya perkara-perkara berikut:-

 
Jenis tender sama ada dikhaskan kepada bumiputera/tempatan/antarabangsa

 
Kod Bidang kontraktor

 
Lain-lain syarat wajib
4 Bagi tender tempatan, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari manakala
tender antarabangsa sekurang-kurangnya 56 hari.
Selepas tarikh tender ditutup agensi dikehendaki melaksanakan pembukaan tender
 yang dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pembuka Tender yang dilantik oleh agensi
 yang dipengerusikan oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan & Profesional.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
75
Langkah Proses Kerja
4
(samb.)
Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:

 
Menyediakan laporan pembukaan tender

 
Memberikan kod untuk setiap petender

 
Mencatatkan harga tawaran seperti di dalam borang tawaran syarikat

 
Mencatatkan tarikh sah laku tawaran, tempoh siap dan lain-lain maklumat yang
berkenaan.
Setelah disempurnakan, dokumen-dokumen tawaran dan maklumat pembukaan
tender diserahkan kepada urus setia tender (pegawai memproses tender).
5a & 5b Dua jawatankuasa berasingan iaitu jawatankuasa penilaian teknikal dan
 jawatankuasa penilaian harga perlu ditubuhkan dan bertanggungjawab menilai
semua tawaran mengikut spesifikasi teknikal dan kewangan serta menyediakan
laporan kepada urus setia tender (pegawai memproses tender).
6 Urus Setia tender (pegawai memproses tender) menyediakan kertas taklimat
tender dengan mengambil kira laporan penilaian teknikal dan kewangan untuk
dibentangkan di mesyuarat lembaga perolehan
7 Pembentangan kertas taklimat tender oleh pegawai memproses tender untuk
pertimbangan lembaga perolehan. Urus Setia mesyuarat menyediakan minit
mesyuarat lembaga perolehan. Keputusan tersebut hendaklah ditandatangani oleh
ahli lembaga perolehan.
Had kuasa lembaga perolehan agensi adalah seperti berikut:

 
Lembaga perolehan/kementerian/jabatan sehingga RM30 juta

 
Lembaga perolehan persekutuan (Sabah/Sarawak) sehingga RM20 juta

 
Lembaga perolehan badan berkanun dan syarikat Kerajaan sehingga RM100
 juta
Perolehan yang melebihi had di atas hendaklah dirujuk ke Kementerian Kewangan.
Keputusan yang tidak sebulat suara juga perlu dirujuk ke Kementerian Kewangan.
8-10 Bagi perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai sehingga RM30 juta
(kementerian) / RM20 juta (Sabah/Sarawak) / RM100 juta (badan berkanun dan
syarikat Kerajaan) ianya akan diputuskan oleh lembaga perolehan agensi.
Sekiranya lembaga perolehan agensi membuat keputusan bersyarat i.e.
memerlukan pelarasan harga, perubahan tempoh bekalan dan lain-lain agensi
hendaklah mengeluarkan surat niat. Sekiranya keputusan tanpa syarat agensi
dikehendaki mengeluarkan surat setuju terima.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
76
Langkah Proses Kerja
11-12 Bagi perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM30 juta
(kementerian) / RM20 juta (Sabah/Sarawak) / RM100 juta (badan berkanun dan
syarikat Kerajaan), lembaga perolehan agensi akan mengemukakan perakuan
kepada Kementerian Kewangan untuk dimuktamadkan. Setelah Kementerian
Kewangan terima perakuan daripada agensi, tindakan menyediakan memorandum
untuk pertimbangan KSP/YBMK/YABMK bagi mendapatkan keputusan
muktamad. Kementerian Kewangan akan mengeluarkan surat keputusan kepada
agensi setelah keputusan muktamad dibuat.
13-15 Sekiranya keputusan bersyarat maka agensi hendaklah mengeluarkan surat niat dan
merundingkan serta memaklumkan semula kepada Kementerian Kewangan.
Sekiranya keputusan Kementerian Kewangan tanpa syarat agensi dikehendaki
mengeluarkan surat setuju terima.
16 Dokumen kontrak yang telah disediakan, dikemaskini dan dimuktamadkan serta
ditandatangani oleh pihak yang terlibat tidak lewat dari 4 bulan daripada surat
setuju terima dikeluarkan dan tidak boleh melangkaui tempoh kontrak. Perjanjian
kontrak akan ditandatangani setelah syarikat mengemukakan bon pelaksanaan.
Bagi tender tempatan, bon pelaksanaan boleh dibuat sama ada dalam bentuk:-

 
Jaminan bank

 
Jaminan insurans

 
Jaminan syarikat kewangan

 
Jaminan Bank Islam

 
Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful
Bagi tender antarabangsa, bon pelaksanaan hendaklah dalam bentuk jaminan bank
dalam Ringgit Malaysia dari bank-bank yang menjalankan perniagaan di Malaysia.
17 Agensi hendaklah mempastikan urusan pentadbiran kontrak dilaksanakan dan
klausa-klausa di dalam kontrak dipatuhi serta dikuatkuasakan untuk menjaga
kepentingan Kerajaan. Perlaksanaan kontrak hendaklah dipantau dan memberikan
maklum balas keatas keberkesanan pelaksanaan kontrak.
18 Agensi hendaklah memastikan syarikat telah melaksanakan dan menyempurnakan
bekalan/perkhidmatan dengan memuaskan dan sempurna. Seterusnya bayaran
hendaklah dibuat dengan teratur.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
77
CARTA ALIRAN TENDER TERHAD BAGI PEROLEHAN KERJA
Tender
terbuka
Tidak perlu Perlu
Jabatan
Teknik
Perunding
11
LPA
Keputusan
tanpa
syarat
Pertimbangan Kementerian Kewangan
 jika keputusan LPA tidak sebulat suara
atau nilai tender > RM50 juta
Kementerian Kewangan
menerima dan mengkaji
perakuan LPA
Pertimbangan Kementerian
Kewangan jika nilai tender
>RM5 juta
Penerimaan dan pembukaan tender
5a
LPA
Pertimbangan LPA jika nilai tender
< RM5 juta
Tidak
bersetuju
kaedah
perolehan
Bersetuju
Keluarkan
surat niat
Adakan
rundingan
dan dapatkan
persetujuan
15
Kem. Kew.
Adakan
rundingan
dan dapatkan
persetujuan
Agensi pastikan sama ada memerlukan
perunding atau tidak
Keputusan
bersyarat
Keluarkan
surat niat
Bersetuju
5b
Kem. Kew.
Pentadbiran kontrak
Kemukakan kepada lembaga perolehan agensi (LPA)/
Kementerian Kewangan untuk keputusan pemilihan
Kemaskini dokumen kontrak
dan tandatangan kontrak
Keluarkan surat setuju terima
Keputusan bersyarat
Pertimbangan LPA jika nilai
tender < RM50 juta
Penyediaan kertas taklimat tender
dan pembentangan kepada LPA
Hantar surat pelawaan tender kepada
syarikat-syarikat yang dipilih
Pemilihan syarikat
Penyediaan dokumen tender
4
6b
7
13
12
18
Tentukan projek dan skop kerja
17
Tidak
bersetuju
16
21
2a
2b
2
1
19
Bayaran
20
Keputusan
tanpa
syarat
6a
Tender
terbuka
3
Tidak
bersetuju
senarai
syarikat/
kontraktor
10
14
Lampiran C
9
8
Penilaian tender dari aspek
kewangan dan teknikal
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
78
PROSES KERJA TENDER TERHAD
BAGI PEROLEHAN KERJA
Langkah Proses Kerja
1
Agensi menentukan jenis projek yang akan dilaksanakan secara tender terhad
dan seterusnya menyediakan skop kerja.
Agensi hendaklah menentukan jenis tender terhad yang akan dipelawa sama
ada:

 
Terhad Bumiputera

 
Terhad Tempatan

 
Terhad Antarabangsa
2, 2a & 2b Agensi hendaklah menentukan sama ada perolehan kerja akan dilaksanakan oleh
 jabatan teknik atau perunding.
3 Agensi hendaklah menyediakan dokumen tender yang lengkap dan
mengandungi perkara-perkara seperti berikut:

 
Arahan kepada petender

 
Skop kerja

 
Borang tender

 
Syarat-syarat tender

 
Terma-terma kontrak/dokumen perjanjian

 
Senarai kuantiti/ringkasan tender

 
Jadual kadar harga

 
Lukisan teknikal/pelan

 
Tempoh siap

 
Cadangan pemindahan teknologi

 
Prestasi/trek rekod

 
Profail dan kedudukan kewangan petender

 
Perkara-perkara lain jika berkenaan.
4 Urus Setia atau pegawai memproses tender hendaklah membuat pemilihan
syarikat berdasarkan kriteria-kriteria berikut:-

 
Keupayaan syarikat dari segi pengurusan, personel, bilangan kakitangan
teknikal dll

 
Prestasi/trek rekod

 
Beban & kedudukan kerja dalam tangan

 
Kedudukan kewangan

 
Lain-lain kriteria yang berkaitan
Bagi tender terhad yang di bawah bidang kuasa lembaga perolehan agensi
(LPA), agensi hendaklah membuat pemilihan syarikat di kalangan sekurang-
kurangnya 10 syarikat Bumiputera tempatan.
Agensi boleh mencadangkan syarikat Bumiputera di negeri/negeri terdekat
sekiranya bilangan syarikat Bumiputera tempatan tidak mencukupi.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
79
Langkah Proses Kerja
5, 5a & 5b Urus Setia atau pegawai memproses tender hendaklah membentangkan
perakuan pemilihan syarikat kepada pihak yang meluluskan/LPA yang
berkenaan. Kuasa meluluskan pemilihan syarikat bagi tender terhad mengikut
had nilai adalah seperti berikut:-
a)
 
Lembaga perolehan kementerian/jabatan sehingga RM5 juta.
b)
 
Lembaga perolehan persekutuan peringkat negeri sehingga RM1 juta.
c)
 
Lembaga perolehan persekutuan (Sabah/Sarawak) sehingga RM1 juta.
d)
 
Lembaga perolehan badan berkanun dan syarikat Kerajaan sehingga
RM10 juta
Perolehan yang melebihi had nilai lembaga perolehan agensi di atas hendaklah
dirujuk kepada Kementerian Kewangan.
6a Bagi pemilihan syarikat yang di bawah bidang kuasa lembaga perolehan agensi
(LPA), keputusan LPA untuk tidak bersetuju dengan perakuan urus
setia/pegawai memproses tender boleh berlaku dalam 2 keadaan seperti
berikut:-
a)
 
Sekiranya LPA tidak bersetuju dengan senarai syarikat yang telah
dikemukakan, pihak urus setia atau pegawai memproses tender perlu
mengemukakan semula nama syarikat yang baru untuk pertimbangan LPA.
b)
 
Sekiranya LPA tidak bersetuju dengan kaedah tender terhad maka agensi
hendaklah menguruskan perolehan mengikut kaedah tender terbuka.
6b Bagi pemilihan syarikat yang di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan,
keputusan Kementerian Kewangan untuk tidak bersetuju dengan perakuan
agensi boleh berlaku dalam 2 keadaan seperti berikut:-
a)
 
Sekiranya Kementerian Kewangan tidak bersetuju dengan senarai syarikat
 yang telah dikemukakan, Kementerian Kewangan akan memutuskan senarai
syarikat yang baru kepada agensi.
b)
 
Sekiranya Kementerian Kewangan tidak bersetuju dengan kaedah tender
terhad maka agensi hendaklah menguruskan perolehan mengikut kaedah
tender terbuka.
7 Setelah keputusan pemilihan untuk tender terhad diterima daripada lembaga
perolehan agensi/Kementerian Kewangan, urus setia/pegawai memproses
tender hendaklah menghantar surat pelawaan menyertai tender terhad kepada
syarikat-syarikat yang dipilih.
8 Tempoh minima tarikh tutup tender bagi tender tempatan ialah 21 hari
manakala bagi tender antarabangsa ialah 56 hari. Selepas tarikh tender ditutup,
agensi dikehendaki melaksanakan pembukaan tender yang dilaksanakan oleh
Jawatankuasa Pembuka Tender yang dilantik oleh agensi yang dipengerusikan
oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan & Profesional.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
80
Langkah Proses Kerja
8
(samb.)
Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:-

 
Menyediakan laporan pembukaan tender

 
Memberikan kod untuk setiap petender

 
Mencatatkan harga tawaran seperti di dalam borang 
 
tawaran petender

 
Mencatatkan tarikh sah laku tawaran, tempoh siap dan lain-lain maklumat
 yang berkaitan
Setelah disempurnakan, dokumen-dokumen tawaran dan maklumat pembukaan
tender diserahkan kepada urus setia tender/pegawai memproses tender.
9
Jawatankuasa penilaian perlu ditubuhkan dan bertanggungjawab menilai semua
tawaran mengikut spesifikasi teknikal dan kewangan serta menyediakan laporan
kepada urus setia tender.
10 Urus Setia tender/pegawai memproses tender menyediakan kertas taklimat
tender dengan mengambil kira laporan penilaian teknikal dan harga untuk
dibentangkan di mesyuarat lembaga perolehan.
Pembentangan kertas taklimat tender dibuat oleh pegawai memproses tender
untuk pertimbangan lembaga perolehan dan urus setia mesyuarat menyediakan
minit mesyuarat lembaga perolehan. Keputusan tersebut hendaklah
ditandatangani oleh ahli lembaga perolehan.
Had kuasa lembaga perolehan agensi adalah seperti berikut:-

 
Lembaga perolehan/kementerian/jabatan sehingga RM50 juta

 
Lembaga perolehan persekutuan peringkat negeri sehingga RM20 juta

 
Lembaga perolehan persekutuan (Sabah/Sarawak) sehingga RM20 juta

 
Lembaga perolehan badan berkanun dan syarikat Kerajaan sehingga
RM100 juta
Perolehan yang melebihi had di atas hendaklah dirujuk ke Kementerian
Kewangan. Keputusan yang tidak sebulat suara juga perlu dirujuk ke
Kementerian Kewangan.
11, 12 &
13
Bagi perolehan kerja yang bernilai sehingga RM50 juta (kementerian)/ RM20
 juta (negeri)/RM100 juta (badan berkanun dan syarikat Kerajaan) ianya akan
diputuskan oleh lembaga perolehan agensi. Sekiranya lembaga perolehan agensi
membuat keputusan bersyarat 
 
i.e. mendapatkan pelarasan harga, perubahan
tempoh siap dll, maka surat niat hendaklah dikeluarkan. Di samping itu
rundingan hendaklah diadakan. Hasil rundingan hendaklah dikemukakan kepada
lembaga perolehan agensi untuk keputusan muktamad (jika perlu) sebelum
surat setuju terima dikeluarkan. Sekiranya keputusan tanpa syarat, agensi
hendaklah mengeluarkan surat setuju terima kepada syarikat yang berjaya.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
81
Langkah Proses Kerja
14 Bagi perolehan kerja yang bernilai melebihi RM50 juta (kementerian) / RM20
 juta (negeri) / RM100 juta (badan berkanun dan syarikat Kerajaan), lembaga
perolehan agensi akan mengemukakan perakuan kepada Kementerian
Kewangan untuk dimuktamadkan. Setelah Kementerian Kewangan menerima
perakuan daripada agensi, tindakan selanjutnya adalah untuk menyediakan
memorandum untuk pertimbangan KSP/YBMK/YABMK bagi mendapatkan
keputusan muktamad. Kementerian Kewangan akan mengeluarkan surat
keputusan kepada agensi setelah keputusan muktamad dibuat.
15, 16, 17
& 18
Sekiranya Kementerian Kewangan membuat keputusan bersyarat maka agensi
hendaklah mengeluarkan surat niat kepada syarikat yang dipilih dan seterusnya
merundingkan perkara-perkara yang ditetapkan i.e. mendapatkan pelarasan
harga, perubahan tempoh siap dll. Hasil rundingan hendaklah dimaklumkan
semula kepada Kementerian Kewangan untuk keputusan muktamad sekiranya
perlu sebelum surat setuju terima dikeluarkan. Sekiranya keputusan
Kementerian Kewangan tanpa syarat agensi hendaklah mengeluarkan surat
setuju terima.
19 Dokumen kontrak hendaklah disediakan, dikemaskini dan dimuktamadkan serta
ditandatangani oleh pihak yang terlibat tidak lewat dari 4 bulan daripada surat
setuju terima dikeluarkan dan tidak boleh melangkaui tempoh siap projek.
Perjanjian kontrak akan ditandatangani setelah syarikat mengemukakan bon
pelaksanaan.
Bagi tender tempatan, bon pelaksanaan boleh dibuat sama ada dalam bentuk:-

 
Jaminan bank

 
Jaminan insurans

 
Jaminan syarikat kewangan

 
Jaminan Bank Islam

 
Jaminan takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful

 
Wang jaminan pelaksanaan
Bagi tender antarabangsa, bon pelaksanaan hendaklah dalam bentuk jaminan
bank dalam Ringgit Malaysia dari bank-bank yang menjalankan perniagaan di
Malaysia.
20 Agensi hendaklah memastikan urusan pentadbiran kontrak dilaksanakan dan
klausa-klausa di dalam kontrak dipatuhi serta dikuatkuasakan untuk menjaga
kepentingan Kerajaan. Agensi hendaklah memantau perlaksanaan kontrak dan
memberikan maklum balas ke atas keberkesanan pelaksanaan kontrak.
21 Agensi hendaklah memastikan syarikat telah melaksanakan kerja dengan
memuaskan dan sempurna dan seterusnya bayaran hendaklah dibuat dengan
teratur.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
82
CARTA ALIRAN TENDER TERHAD BAGI PEROLEHAN
BEKALAN/PERKHIDMATAN
Tender
terbuka
Kementerian Kewangan
menerima dan mengkaji
perakuan LPA
Pertimbangan LPA jika nilai
tender < RM30 juta
Pertimbangan Kementerian
Kewangan jika nilai tender
> RM5 juta
Pertimbangan LPA jika nilai
tender < RM5 juta
Tidak
bersetuju
kaedah
perolehan
Tidak
bersetuju
senarai
syarikat/
kontraktor
Penilaian
teknikal
Penilaian tender
Penerimaan dan pembukaan tender
Bersetuju
Keluarkan
surat niat
Adakan
rundingan
dan dapatkan
persetujuan
14
Kem. Kew.
10
LPA
Adakan
rundingan
dan dapatkan
persetujuan
Keputusan
bersyarat
Keluarkan
surat niat
Bersetuju
4a
LPA
4b
Kem. Kew.
Pentadbiran kontrak
Kemukakan kepada lembaga perolehan agensi (LPA)/
Kementerian Kewangan untuk keputusan pemilihan
Keputusan
tanpa
syarat
Pertimbangan Kementerian Kewangan
 jika keputusan LPA tidak sebulat suara
atau nilai tender > RM30 juta
Kemaskini dokumen kontrak
dan tandatangan kontrak
Keluarkan surat setuju terima
Keputusan bersyarat
Penyediaan kertas taklimat tender
dan pembentangan kepada LPA
Hantar surat pelawaan tender kepada
syarikat-syarikat yang dipilih
Pemilihan syarikat
Penyediaan dokumen tender
3
6
7
8
12
11
17
Tentukan barangan/perkhidmatan
dan spesifikasi/skop perkhidmatan
16
Tidak
bersetuju
15
1
18
19
Keputusan
tanpa
syarat
5a
Tender
terbuka
5b
2
9
13
20
Lampiran D
Bayaran
8b
8a
Penilaian
harga
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
83
PROSES KERJA TENDER TERHAD
BAGI PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN
Langkah
Proses Kerja
1 Agensi menentukan jenis barangan/perkhidmatan yang akan dilaksanakan secara
tender terhad dan seterusnya menyediakan spesifikasi/skop perkhidmatan.
Agensi hendaklah menentukan jenis tender terhad yang akan dipelawa sama ada:

 
Terhad Bumiputera

 
Terhad Tempatan

 
Terhad Antarabangsa

 
Terhad kepada Pembuat/Pengilang
2 Agensi hendaklah menyediakan dokumen tender yang lengkap dan mengandungi
perkara-perkara seperti berikut:

 
Arahan kepada petender

 
Spesifikasi

 
Borang tender

 
Syarat-syarat tender

 
Terma-terma kontrak/dokumen perjanjian

 
Senarai kuantiti/ringkasan tender

 
Jadual kadar harga

 
Tempoh kontrak/tempoh penghantaran/kuantiti kontrak

 
Cadangan pemindahan teknologi

 
Prestasi/trek rekod

 
Profail dan kedudukan kewangan petender

 
Perkara-perkara lain jika berkenaan
3 Urus Setia atau pegawai memproses tender hendaklah membuat pemilihan
syarikat berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

 
Keupayaan syarikat dari segi pengurusan, personel, bilangan kakitangan
teknikal dan lain-lain

 
Prestasi/trek rekod

 
Beban & kedudukan kerja dalam tangan

 
Kedudukan kewangan

 
Kriteria lain yang berkaitan
Bagi tender terhad yang di bawah bidang kuasa lembaga perolehan agensi (LPA),
agensi hendaklah membuat pemilihan di kalangan sekurang-kurangnya 5 syarikat
Bumiputera tempatan bagi bekalan/perkhidmatan dan 10 syarikat Bumiputera
tempatan bagi kerja. Agensi boleh mencadangkan syarikat Bumiputera di
negeri/daerah terdekat sekiranya bilangan syarikat Bumiputera tempatan tidak
mencukupi.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
84
Langkah
Proses Kerja
4, 4a &
4b
Urus Setia atau pegawai memproses tender hendaklah membentangkan perakuan
pemilihan syarikat kepada pihak yang meluluskan/LPA yang berkenaan. Kuasa
meluluskan pemilihan syarikat bagi tender terhad mengikut had nilai adalah
seperti berikut:-
a)
 
Lembaga perolehan kementerian/jabatan sehingga RM5 juta.
b)
 
Lembaga perolehan persekutuan peringkat negeri sehingga RM1 juta.
c)
 
Lembaga perolehan persekutuan (Sabah/Sarawak) sehingga RM1 juta.
d)
 
Lembaga perolehan badan berkanun dan syarikat Kerajaan sehingga
RM10 juta
Perolehan yang melebihi had nilai LPA di atas hendaklah dirujuk kepada
Kementerian Kewangan.
5a Bagi pemilihan syarikat yang di bawah bidang kuasa LPA, keputusan LPA untuk
tidak bersetuju dengan perakuan urus setia/pegawai memproses tender boleh
berlaku dalam 2 keadaan seperti berikut:
a)
 
Sekiranya LPA tidak bersetuju dengan senarai syarikat yang telah
dikemukakan, pihak urus setia atau pegawai memproses tender perlu
mengemukakan semula nama syarikat yang baru untuk pertimbangan LPA.
b)
 
Sekiranya LPA tidak bersetuju dengan kaedah tender terhad maka agensi
hendaklah menguruskan perolehan mengikut kaedah tender terbuka.
5b Bagi pemilihan syarikat yang di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan,
keputusan Kementerian Kewangan untuk tidak bersetuju dengan perakuan agensi
boleh berlaku dalam 2 keadaan seperti berikut:
a)
 
Sekiranya Kementerian Kewangan tidak bersetuju dengan senarai syarikat
 yang telah dikemukakan, Kementerian Kewangan akan memutuskan senarai
syarikat yang baru kepada agensi.
b)
 
Sekiranya Kementerian Kewangan tidak bersetuju dengan kaedah tender
terhad maka agensi hendaklah menguruskan perolehan mengikut kaedah
tender terbuka.
6 Setelah keputusan pemilihan untuk tender terhad diterima daripada lembaga
perolehan agensi/Kementerian Kewangan, urus setia/pegawai memproses tender
hendaklah menghantar surat pelawaan menyertai tender terhad kepada syarikat-
syarikat yang dipilih.
7 Tempoh minima tarikh tutup tender bagi tender tempatan ialah 21 hari manakala
bagi tender antarabangsa ialah 56 hari. Selepas tarikh tender ditutup, agensi
dikehendaki melaksanakan pembukaan tender yang dilaksanakan oleh
Jawatankuasa Pembuka Tender yang dilantik oleh agensi yang dipengerusikan oleh
pegawai dari Kumpulan Pengurusan & Profesional.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
85
Langkah
Proses Kerja
7
(samb.)
Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:-

 
Menyediakan laporan pembukaan tender

 
Memberikan kod untuk setiap petender

 
Mencatatkan harga tawaran seperti di dalam borang 
 
tawaran syarikat

 
Mencatatkan tarikh sah laku tawaran, tempoh siap dan lain-lain maklumat
 yang berkaitan
Setelah disempurnakan, dokumen-dokumen tawaran dan maklumat pembukaan
tender diserahkan kepada urus setia tender/pegawai memproses tender.
8, 8a
& 8b
Dua jawatankuasa berasingan iaitu jawatankuasa teknikal dan harga perlu
ditubuhkan dan bertanggungjawab menilai semua tawaran mengikut spesifikasi
teknikal dan kewangan
 
serta menyediakan laporan kepada urus setia tender
(pegawai memproses tender).
9 Urus Setia tender (pegawai memproses tender) menyediakan kertas taklimat
tender dengan mengambil kira laporan penilaian teknikal dan harga untuk
dibentangkan di mesyuarat lembaga perolehan.
Pembentangan kertas taklimat tender dibuat oleh pegawai memproses tender
untuk pertimbangan lembaga perolehan dan urus setia mesyuarat menyediakan
minit mesyuarat lembaga perolehan. Keputusan tersebut hendaklah
ditandatangani oleh ahli lembaga perolehan.
Had kuasa lembaga perolehan agensi adalah seperti berikut:

 
Lembaga perolehan/kementerian/jabatan sehingga RM30 juta

 
Lembaga perolehan persekutuan (Sabah/Sarawak) sehingga RM20 juta

 
Lembaga perolehan badan berkanun dan syarikat Kerajaan sehingga RM100
 juta
Perolehan yang melebihi had di atas hendaklah dirujuk ke Kementerian
Kewangan. Keputusan yang tidak sebulat suara juga perlu dirujuk ke Kementerian
Kewangan.
10, 11 &
12
Bagi perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai sehingga RM30 juta
(kementerian)/RM20 juta (Sabah/Sarawak)/RM100 juta (badan berkanun dan
syarikat Kerajaan) ianya akan diputuskan oleh lembaga perolehan agensi.
Sekiranya lembaga perolehan agensi membuat keputusan bersyarat 
 
i.e.
mendapatkan pelarasan harga, perubahan tempoh siap dll, maka surat niat
hendaklah dikeluarkan. Di samping itu rundingan hendaklah diadakan. Hasil
rundingan hendaklah dikemukakan kepada lembaga perolehan agensi untuk
keputusan muktamad (jika perlu) sebelum surat setuju terima dikeluarkan.
Sekiranya keputusan tanpa syarat, agensi hendaklah mengeluarkan surat setuju
terima kepada syarikat yang berjaya.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
86
Langkah
Proses Kerja
13 Bagi perolehan kerja yang bernilai melebihi RM30 juta (kementerian) / RM20
 juta (Sabah/Sarawak) / RM100 juta (badan berkanun dan syarikat Kerajaan),
lembaga perolehan agensi akan mengemukakan perakuan kepada Kementerian
Kewangan untuk dimuktamadkan. Setelah Kementerian Kewangan menerima
perakuan daripada agensi, tindakan selanjutnya adalah untuk menyediakan
memorandum untuk pertimbangan KSP/YBMK/YABMK bagi mendapatkan
keputusan muktamad. Kementerian Kewangan akan mengeluarkan surat
keputusan kepada agensi setelah keputusan muktamad dibuat.
14, 15,
16 & 17
Sekiranya Kementerian Kewangan membuat keputusan bersyarat maka agensi
hendaklah mengeluarkan surat niat kepada syarikat yang dipilih dan seterusnya
merundingkan perkara-perkara yang ditetapkan i.e. mendapatkan pelarasan harga,
perubahan tempoh siap dll. Hasil rundingan hendaklah dimaklumkan semula
kepada Kementerian Kewangan untuk keputusan muktamad sekiranya perlu
sebelum surat setuju terima dikeluarkan. Sekiranya keputusan Kementerian
Kewangan tanpa syarat agensi hendaklah mengeluarkan surat setuju terima.
18 Dokumen kontrak hendaklah disediakan, dikemaskini dan dimuktamadkan serta
ditandatangani oleh pihak yang terlibat tidak lewat dari 4 bulan daripada surat
setuju terima dikeluarkan dan tidak boleh melangkaui tempoh siap kontrak.
Perjanjian kontrak akan ditandatangani setelah syarikat mengemukakan bon
pelaksanaan.
Bagi tender tempatan, bon pelaksanaan boleh dibuat sama ada dalam bentuk:

 
Jaminan bank

 
Jaminan insurans

 
Jaminan syarikat kewangan

 
Jaminan Bank Islam

 
Jaminan takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful
Bagi tender antarabangsa, bon pelaksanaan hendaklah dalam bentuk jaminan bank
dalam Ringgit Malaysia dari bank-bank yang menjalankan perniagaan di Malaysia.
19 Agensi hendaklah memastikan urusan pentadbiran kontrak dilaksanakan dan
klausa-klausa di dalam kontrak dipatuhi serta dikuatkuasakan untuk menjaga
kepentingan Kerajaan. Agensi hendaklah memantau perlaksanaan kontrak dan
memberikan maklum balas ke atas keberkesanan pelaksanaan kontrak.
20 Agensi hendaklah memastikan syarikat telah melaksanakan dan menyempurnakan
bekalan/perkhidmatan dengan memuaskan dan sempurna. Seterusnya bayaran
hendaklah dibuat dengan teratur.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
87
15
Kem.
 
Kew
4
3
Kontraktor yang
gagal dimaklumkan
T
i
d
a
k
 
L
u
l
u
s
CARTA ALIRAN PRA KELAYAKAN (
PRE-Q 
) BAGI TENDER KERJA 
 
L
u
l
u
s
Pertimbangan Kementerian Kewangan
 jika nilai > RM50 juta dan jika
keputusan LPA tidak sebulat suara
6b
18
Keputusan
tanpa
syarat
Keluarkan
surat setuju terima
Penyediaan kertas taklimat tender
Hantar surat pelawaan tender kepada
kontraktor yang lulus penilaian
Mengiklankan tender dan
sekiranya perlu adakan
taklimat
2
8
Jabatan/agensi melalui jawatankuasa
menentukan projek dan kriteria
pemilihan kontraktor
Penerimaan dan pembukaan tender
6a
Menerima cadangan kontraktor dan
membuat penilaian
Keputusan LPA
Sediakan senarai kontraktor
 yang lulus
Pre-Q
7
Sedia dan kemukakan kertas laporan
penilaian kepada
 
Lembaga Perolehan
Agensi (LPA)
 
Pentadbiran kontrak
Kemaskini kontrak/
tandatangan kontrak
Keputusan
bersyarat
Kementerian Kewangan
terima perakuan
14
19
Adakan rundingan
dan dapatkan
persetujuan
10
Keputusan
bersyarat
Keputusan
tanpa
syarat
17
16
Keluarkan
surat niat 
 
Keluarkan
surat 
 
niat 
 
20
Bayaran
Pembentangan kertas taklimat tender
kepada LPA
Pertimbangan LPA jika nilai tender
< RM50 juta
Adakan rundingan
dan dapatkan
persetujuan
2
 
13
12
9
1
Lampiran E
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
88
PROSES KERJA PRA KELAYAKAN (
PRE
–    
 Q 
)
BAGI TENDER KERJA
Langkah Proses Kerja
1 Jabatan/agensi akan menentukan projek dan kriteria kelayakan kontraktor-
kontraktor berdasarkan keperluan projek.
Penentuan projek berasaskan keperluan kepakaran khusus, keselamatan dan
kesegeraan
2 Mengiklankan tender di akhbar-akhbar tempatan. Sekurang-kurangnya satu
akhbar harian utama Bahasa Melayu. Bagi tender antarabangsa sekurang-
kurangnya 2 akhbar tempatan (1 Bahasa Melayu dan 1 Bahasa Inggeris). Agensi
seterusnya mengambil tindakan penjualan dokumen tender. Di dalam iklan
tender, agensi hendaklah menyatakan antaranya perkara-perkara berikut:-

 
Jenis tender sama ada dikhaskan kepada bumiputera/tempatan/antarabangsa

 
Kelas kontraktor

 
Lain-lain syarat wajib
Sekiranya perlu, agensi boleh mengadakan taklimat kepada kontraktor. Urus
Setia tender akan menutup tender dan seterusnya menyerahkan dokumen-
dokumen kontraktor kepada jawatankuasa penilaian.
3 Jawatankuasa penilaian akan membuat penilaian kelayakan kontraktor
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4 Menyediakan kertas laporan penilaian untuk dikemukakan kepada lembaga
perolehan agensi (LPA).
5 Laporan penilaian dibentangkan dan seterusnya mendapatkan keputusan lembaga
perolehan agensi.
6a & 6b Jawatankuasa pemilihan akan menyenaraipendekkan kontraktor yang berjaya dan
seterusnya menyerahkan kepada Urus Setia. Urus Setia akan memaklumkan
kepada kontraktor-kontraktor yang gagal. dan menjual tender dokumen kepada
kontraktor yang berjaya.
7 Dokumen tender akan dijual kepada para petender yang telah lulus tender pra-
kelayakan sahaja.
8 Bagi tender tempatan, tarikh tutup tender tempoh minimanya ialah 21 hari
manakala tender antarabangsa tempoh minimanya 56 hari. Selepas tarikh tender
ditutup agensi dikehendaki melaksanakan pembukaan tender yang dilaksanakan
oleh jawatankuasa pembuka tender yang dilantik oleh agensi yang dipengerusikan
oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan & Profesional.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
89
Langkah Proses Kerja
Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengambil tindakan seperti berikut:-

 
Menyediakan laporan pembukaan tender

 
Memberikan kod untuk setiap petender

 
Mencatatkan harga tawaran seperti di dalam borang 
 
tawaran petender

 
Mencatatkan tarikh sah laku tawaran, tempoh siap dan lain-lain maklumat
 yang berkaitan
Setelah disempurnakan, dokumen-dokumen tawaran dan maklumat pembukaan
tender diserahkan kepada urus setia tender (pegawai memproses tender). Semua
dokumen tersebut akan dinilai oleh jawatankuasa penilaian.
9 Setelah penilaian dibuat, urus setia dikehendaki menyediakan kertas taklimat
tender. Kertas taklimat tender hendaklah mengandungi maklumat seperti status
tender, sumber pembiayaan, peruntukan, anggaran kos, tarikh tamat sah laku
tender, latar belakang petender, jadual tender, ringkasan laporan penilaian
teknikal, ringkasan laporan penilaian kewangan/harga dan laporan
perunding/perakuan Jabatan.
10 Pembentangan kertas taklimat tender dibuat oleh pegawai memproses tender
untuk pertimbangan lembaga perolehan dan urus setia mesyuarat menyediakan
minit mesyuarat lembaga perolehan. Keputusan tersebut hendaklah
ditandatangani oleh ahli lembaga perolehan.
Had kuasa lembaga perolehan agensi adalah seperti berikut:

 
Lembaga perolehan/kementerian/jabatan sehingga RM50juta

 
Lembaga perolehan persekutuan peringkat negeri sehingga RM20 juta

 
Lembaga perolehan persekutuan (Sabah/Sarawak) sehingga RM20juta

 
Lembaga perolehan badan berkanun dan syarikat Kerajaan sehingga RM100
 juta
Perolehan yang melebihi had di atas hendaklah dirujuk ke Kementerian
Kewangan. Keputusan yang tidak sebulat suara juga perlu dirujuk ke
Kementerian Kewangan.
11, 12
& 13
Bagi perolehan kerja yang bernilai sehingga RM50 juta (kementerian) / RM20
 juta (negeri) / RM100 juta (badan berkanun dan syarikat Kerajaan) ianya akan
diputuskan oleh lembaga perolehan agensi. Sekiranya lembaga perolehan agensi
membuat keputusan bersyarat 
 
i.e. membuat pelarasan harga, perubahan tempoh
siap dll, maka surat niat hendaklah dikeluarkan. Di samping itu rundingan
hendaklah diadakan. Hasil rundingan hendaklah dikemukakan kepada lembaga
perolehan agensi, untuk keputusan muktamad (jika perlu) sebelum surat setuju
terima dikeluarkan. Sekiranya keputusan tanpa syarat, agensi hendaklah
mengeluarkan surat setuju terima kepada syarikat yang berjaya.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
90
Langkah Proses Kerja
14 Bagi perolehan kerja yang bernilai melebihi RM50 juta (kementerian) / RM20
 juta (negeri) / RM100 juta (badan berkanun dan syarikat Kerajaan), lembaga
perolehan agensi akan mengemukakan perakuan kepada Kementerian Kewangan
untuk dimuktamadkan. Setelah Kementerian Kewangan terima perakuan
daripada agensi, tindakan menyediakan memorandum untuk pertimbangan
KSP/YBMK/YABMK bagi mendapatkan keputusan muktamad. Kementerian
Kewangan akan mengeluarkan surat keputusan kepada agensi setelah keputusan
muktamad dibuat.
15, 16, 17
& 18
Sekiranya keputusan bersyarat maka agensi hendaklah merunding dan
memaklumkan semula kepada Kementerian Kewangan untuk keputusan
muktamad sekiranya perlu sebelum surat setuju terima dikeluarkan. Sekiranya
keputusan Kementerian Kewangan tanpa syarat agensi hendaklah mengeluarkan
surat setuju terima.
19 Dokumen kontrak yang telah disediakan, dikemaskini dan dimuktamadkan serta
ditandatangani oleh pihak yang terlibat tidak lewat dari 4 bulan daripada surat
setuju terima dikeluarkan dan tidak boleh melangkaui tempoh siap projek.
Perjanjian kontrak akan ditandatangani setelah syarikat mengemukakan bon
pelaksanaan.
Bagi tender tempatan, bon pelaksanaan boleh dibuat sama ada dalam bentuk:-

 
Jaminan bank

 
Jaminan insurans

 
Jaminan syarikat kewangan

 
Jaminan Bank Islam

 
Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful

 
Wang jaminan pelaksanaan
Bagi tender antarabangsa, bon pelaksanaan hendaklah dalam bentuk jaminan
bank dalam Ringgit Malaysia dari bank-bank yang menjalankan perniagaan di
Malaysia.
20 Agensi hendaklah memastikan urusan pentadbiran kontrak dilaksanakan dan
klausa-klausa di dalam kontrak dipatuhi serta dikuatkuasakan untuk menjaga
kepentingan Kerajaan. Perlaksanaan kontrak hendaklah dipantau dan
memberikan maklum balas keatas keberkesanan pelaksanaan kontrak.
21 Agensi hendaklah memastikan syarikat telah melaksanakan kerja dengan
memuaskan dan sempurna dan seterusnya bayaran hendaklah dibuat dengan
teratur.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
91
Lampiran F1
CONTOH LAPORAN PENILAIAN TEKNIKAL
UNTUK TENDER PERKHIDMATAN
KASTAM DIRAJA MALAYSIA
(TENDER KEMENTERIAN KEWANGAN
 MALAYSIA BIL. 2/2007)
LAPORAN PENILAIAN TEKNIKAL
BAGI
LAPORAN PENILAIAN TEKNIKAL BAGI
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN
PERALATAN PENGHAWA DINGIN DAN
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 
 (UPS)
KDRM SECARA ‘ON
-
CALL’
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
92
1. TUJUAN
Laporan penilaian teknikal ini disediakan untuk membolehkan
Lembaga Perolehan Kementerian Kewangan Malaysia membuat
keputusan bagi perkhidmatan penyelenggaraan peralatan penghawa
dingin dan
Uninterruptible Power Supply
(UPS) KDRM secara ‘on
-
call’ (Tender 2
/2007) untuk kegunaan Kastam DiRaja Malaysia
selaras dengan peraturan Klausa 197.3(a) Arahan Perbendaharaan
dan Perenggan 39 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007.
2. KUASA
Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Kewangan
melalui surat siri KDRN 77/2 bertarikh 2 Mac 2007 telah melantik
Jawatankuasa Penilaian Teknikal yang terdiri dari pegawai-pegawai
berikut:
2.1 Pengerusi : (Nama)
(Jawatan)
2.2 Ahli Pertama: (Nama)
(Jawatan)
2.3 Ahli Kedua : (Nama)
(Jawatan)
2.4 Setiausaha : (Nama)
(Jika perlu) (Jawatan)
Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Teknikal telah diadakan
pada 15 Mac 2007 jam 11.00 pagi dan pada 20 Mac 2007
 jam 8.30 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat, Bahagian
Pengurusan Sumber Manusia dan Kewangan, Ibu Pejabat
Kastam Diraja Malaysia Putrajaya. Penilaian dibuat ke atas
risalah-risalah/katalog dokumen yang dikemukakan oleh pihak
urusetia tender KDRM.
3. TERMA-TERMA RUJUKAN
Penilaian ini berpadukan kepada terma-terma dan methodologi
seperti berikut:
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
93
Berdasarkan kepada contoh-contoh dan sample yang dikemukakan
oleh Petender semasa tarikh tutup tender melalui Urusetia Tender,
Kastam Diraja Malaysia sahaja.
Menyenarai pendek

 Semua spesifikasi/syarat wajib yang mesti
ditepati. Mana-mana tawaran tidak menepati salah satu dari ciri
spesifikasi/syarat wajib tidak layak dipertimbangkan dan spesifikasi-
spesifikasi amnya tidak dinilai seterusnya.
Tawaran-tawaran yang berjaya dalam penyenaraian pendek akan
dinilai dengan Skim Permarkahan Terus.
4. PENILAIAN MENYENARAI PENDEK

 SPESIFIKASI WAJIB
Spesifikasi Kod Petender
   1
   /
   1
   5
   2
   /
   1
   5
   3
   /
   1
   5
   4
   /
   1
   5
   5
   /
   1
   5
   6
   /
   1
   5
   7
   /
   1
   5
   8
   /
   1
   5
   9
   /
   1
   5
   1
   0
   /
   1
   5
   1
   1
   /
   1
   5
   1
   2
   /
   1
   5
   1
   3
   /
   1
   5
   1
   4
   /
   1
   5
   1
   5
   /
   1
   5
Petender perlu
menyenaraikan semua alat
ganti dan penggantian
baru bagi Penghawa
Dingin dan UPS yang
terlibat sepertimana di
Dokumen 3A
T T T T T T
T
M
M
T T T T T T M T
KEPUTUSAN-
 MESTI MENEPATI
KESEMUA
SPESIFIKASI WAJIB
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
   L
   U
   L
   U
   S
   T
   I
   D
   A
   K
   L
   U
   L
   U
   S
 
Nota : M - Menepati
T - Tidak Menepati
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
94
5. PENILAIAN SPESIFIKASI AM
Berikut adalah hasil penilaian ke atas dokumen bagi tawaran-tawaran
 yang telah lulus penilaian Spesifikasi/Syarat Wajib. Tahap ketepatan
bagi sesuatu tawaran boleh diklasifikasikan sebagai salah satu seperti
dibawah:-
 Tahap Ciri Ketepatan
I
Tawaran yang melebihi had spesifikasi dan
kelebihan tersebut boleh memberi faedah atau
keuntungan kepada pengguna.
II
Menepati spesifikasi, atau tawaran yang melebihi
had spesifikasi tetapi kelebihan itu tidak
diperlukan oleh pengguna.
III
Terdapat sedikit penyimpangan (
deviation
) dan
ia tidak menjejaskan kualiti barangan atau
perkhidmatan yang ditawarkan dengan serius.
IV
Terdapat penyimpangan yang ketara dan ia
boleh menjejaskan kualiti barangan atau
perkhidmatan dengan serius.
 V
Tidak menepati spesifikasi atau tiada komitmen
atau tidak mengemukakan katalog / maklumat
untuk semakan.
5.2 Tahap ketepatan bagi tawaran yang telah diklasifikasikan di
atas perlu dipindahkan melalui skim pemarkahan terus seperti
 jadual di bawah:
 Tahap I II III IV V
Markah 7 6 4 2 0
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
95
PENILAIAN PERMARKAHAN BAGI PETENDER 7/15
Spesifikasi Am
 Tahap
ketepatan
I
7
II
6
III
4
IV
2
 V
0
 Nilai
 Markah
1.
 
Tempoh tindakan awal
kurang dari 3 jam
bermula dari masa ke
sesuatu kerosakan
dilaporkan
 X
6
2.
 
Dalam tempoh 8 jam
kerosakan hendaklah
dibaik baikpulih, sekiranya
tidak melibatkan
penggantian keseluruhan
unit
 X
6
3.
 
Tempoh masa 5 hari
termasuk sebarang cuti am
dan cuti umum tersebut
melibatkan penggantian
keseluruhan peralatan
kepada peralatan yang
baru
 X
6
4.
 
Kontraktor perlu
membekalkan senarai
nama syarikat serta semua
staf/ kakitangan/agen
bersama dengan
pengalaman serta
keupayaan mereka
 X
6
 JUMLAH : 24 MARKAH @ 85.74%
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
96
PENILAIAN PERMARKAHAN BAGI PETENDER
14/15
Spesifikasi Am
 Tahap
ketepatan
I
7
II
6
III
4
IV
2
 V
0
 Nilai
 Markah
1.
 
Tempoh tindakan awal
kurang dari 3 jam
bermula dari masa ke
sesuatu kerosakan
dilaporkan
 X
4
2.
 
Dalam tempoh 8 jam
kerosakan hendaklah
dibaik baikpulih, sekiranya
tidak melibatkan
penggantian keseluruhan
unit
 X
4
3.
 
Tempoh masa 5 hari
termasuk sebarang cuti am
dan cuti umum tersebut
melibatkan penggantian
keseluruhan peralatan
kepada peralatan yang
baru
 X
4
4.
 
Kontraktor perlu
membekalkan senarai
nama syarikat serta semua
staf/ kakitangan/agen
bersama dengan
pengalaman serta
keupayaan mereka
 X
4
 JUMLAH : 16 MARKAH @ 57.14 %
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
97
6. ANALISIS KEPUTUSAN PENILAIAN
Berikut adalah ringkasan keputusan penilaian:-
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Am
(Markah)
1/15 TIDAK LULUS -
2/15 TIDAK LULUS -
3/15 TIDAK LULUS -
4/15 TIDAK LULUS -
5/15 TIDAK LULUS -
6/15 TIDAK LULUS -
7/15 LULUS 24
8/15 TIDAK LULUS -
9/15 TIDAK LULUS -
10/15 TIDAK LULUS -
11/15 TIDAK LULUS -
12/15 TIDAK LULUS -
13/15 TIDAK LULUS -
14/15 LULUS 16
15/15 TIDAK LULUS -
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
98
7. ULASAN DAN SOKONGAN JAWATANKUASA
Berpandukan kepada keputusan-keputusan di atas cadangan
Jawatankuasa Penilaian Teknikal adalah seperti berikut:
7.1
 
 Tawaran-Tawaran Yang Tidak Disokong
Kod Petender Ulasan
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
15/15

 
Tidak menepati spesifikasi/syarat
wajib.

 
Petender tidak menyenaraikan semua
alat ganti dan penggantian baru bagi
Penghawa Dingin dan UPS yang
terlibat sepertimana yang ditawarkan
dalam dokumen tender.

 
Mengikut Para 3(ii)

 tawaran yang
tidak menepati wajib tidak layak
dipertimbangkan dan spesifikasi-
spesifikasi amya tidak dinilai
seterusnya.
7.2
 
 Tawaran-Tawaran Yang Disokong
Bil Kod
Petender
Keutamaan Ulasan
1 7/15 1
 Menepati spesifikasi tender:

 
Petender telah menyenaraikan
alat ganti dan penggantian baru
bagi Penghawa Dingin dan UPS
 yang terlibat sepertimana yang
ditawarkan dalam dokumen
3A.

 
Petender telah menunjukkan
komitmen untuk memberi
penerangan dan penyelesaian
bagi semua kategori Spesifikasi
Wajib dan Spesifikasi Am.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
99
Bil Kod
Petender
Keutamaan Ulasan

 
Mendapat 24 markah
(85.74%) dalam proses
penilaian secara permarkahan
terus.
2 UA-14 2
 Menepati spesifikasi tender:

 
Petender telah menyenaraikan
alat ganti dan penggantian baru
bagi Penghawa Dingin dan UPS
 yang terlibat sepertimana yang
ditawarkan dalam dokumen
3A.

 
Petender hanya menjawab
‘TELAH DITELITIKAN’ bagi
semua spesifikasi am di mana
terdapat komitmen untuk
memberi maklumat untuk
semakan.

 
Mendapat 16 markah
(57.14%) dalam proses
penilaian secara pemarkahan
terus.
8. PERAKUAN
Penilaian yang telah dilaksanakan ke atas semua pretender secara
adil dan saksama berdasarkan syarat dan spesifikasi yang telah
ditetapkan di dalam dokumen tender serta kriteria penilaian yang
disediakan sebelum proses penilaian dibuat. Jawatankuasa Penilaian
Teknikal dengan ini memperakukan tawaran-tawaran yang
dinyatakan di para
7.1 Tawaran-Tawaran Yang Disokong 
 di atas
untuk pertimbangan Lembaga Perolehan Kementerian Kewangan
Malaysia.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
100
9.
 
DITANDATANGANI OLEH AHLI JAWATANKUASA
PENILAI
Pengerusi :
…………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Pertama
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Kedua
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Ahli Ketiga
: ………………………………..
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Setiausaha
: ……………………………….
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Tarikh:
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
101
Lampiran F2
CONTOH LAPORAN PENILAIAN HARGA UNTUK
 TENDER PERKHIDMATAN
KASTAM DIRAJA MALAYSIA
(TENDER KEMENTERIAN KEWANGAN
 MALAYSIA BIL. 2/2007)
LAPORAN PENILAIAN HARGA
BAGI
 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN
PERALATAN PENGHAWA DINGIN DAN
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 
 (UPS) KDRM
SECARA ‘ON
-
CALL’
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
102
1. Tujuan
Laporan ini disediakan untuk membantu Urus setia Lembaga
Perolehan membuat penilaian ke atas harga-harga yang ditawarkan
oleh petender-petender bagi perkhidmatan di atas.
2. Pelantikan Jawatankuasa
2.1
 
Jawatankuasa ini dilantik oleh Pengarah Bahagian Sumber
Manusia dan Kewangan, KDRM melalui memonya;
Fail Rujukan :
(Nyatakan fail rujukan)
Tarikh :
2.2
 
Keanggotaan Jawatankuasa;
Pengerusi :
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Pertama :
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Ahli Kedua :
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
3. Harga Anggaran
Tiada.
Harga kontrak terdahulu yang telah tamat = RM305,800(had
siling)
4. Pemerhatian Jawatankuasa Penilaian Harga
4.1 Sebanyak lima belas (15) Petender telah mengemukakan
tawaran harga bagi tender ini seperti di
 Jadual 1.
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
103
 Jadual 1
Kod
Petender
UPS Hawa Dingin
Catatan
Penyelenggaraan
On-call
Kos Alat
Ganti
Penyelenggaraan
On-call
Kos Alat
Ganti
1/15 651,600.00 341,500.00 495,300.00 68,700.00
Tidak
menyertakan
harga UPS di
Stesen Muar
2/15 369,390.00 76,490.00 140,920.00
Tidak
menyenaraikan
harga seperti
dikehendaki di
Dok. 3A
Tidak
menyertakan
harga UPS di
PTP
3/15 446,550.00 28,080.00 348,600.00 288,00.00 -
4/15 339,904.00 18,630.00 185,710.00 41,70.00 -
5/15 114,000.00 68,010.00 105,390.00 40,300.00 -
6/15 314,600.00 98,940.00 120,800.00 67,480.00 -
7/15 113,900.00 95,880.00 65,060.00 40,100.00 -
8/15 510,200.00 108,900.00 290,100.00 68,900.00 -
9/15 477,100.00 112,900.00 270,800.00 69,200.00 -
10/15 334,680.00 32,646.25 120,640.00 Tidak
menyenaraikan
harga seperti
dikehendaki di
Dok. 3A
-
11/15 179,280.00 315,600.00 27,490.00 42,850.00 -
12/15 114,300.00 244,100.00 45,300.00 50,800.00 -
13/15 256,410.00 105,770.00 92,600.00 49,590.00 Tidak
menyertakan
tawaran
lengkap bagi
tawaran di
bawah
kontrak
PERB/PK/2/
1996 dan
KDN/POL/
181/1992
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
104
Kod
Petender
UPS Hawa Dingin
Catatan
Penyelenggaraan
On-call
Kos Alat
Ganti
Penyelenggaraan
On-call
Kos Alat
Ganti
14/15 410,90.00 119,600.00 12,420.00 91,090.00 Tidak
menyertakan
tawaran
lengkap bagi
tawaran di
bawah
kontrak
KDN/POL/P
T/85/2000
15/15 163,840.00 141,015.35 118,600.00 52,920.00 -
5. Analisis
5.1
 
Setelah semakan dibuat, Jawatankuasa mendapati semua
Petender bertaraf Bumiputera kecuali Petender 3/15 dan
4/15. Semua Petender berdaftar dengan Kementerian
Kewangan. Petender 7/15 dan 5/15 mempunyai
pengalaman dalam perolehan perkhidmatan ini di Agensi
Kerajaan lain.
5.2
 
Jawatankuasa telah meneliti semula tawaran setiap Petender.
Setiap Petender perlu menyenaraikan tawaran bagi kos
penyelenggaraan secara on-call bagi setiap unit di UPS dan
Penghawa dingin setiap lokasi. Petender juga dikehendaki
menyenaraikan harga alat ganti bagi setiap model UPS dan
Penghawa dingin yang telah ditetapkan oleh KDRM bagi
tujuan penggantian.
5.3
 
Setelah membuat penelitian terhadap harga tawaran,
Jawatankuasa memutuskan unutk membuat perbandingan
harga berdasarkan jumlah total tawaran bagi semua lokasi.
5.4
 
Jawatan kuasa mendapati bahawa ada Petender yang tidak
menyatakan tawaran pada keseluruhan ruang tawaran /lokasi
seperti yang dikehendaki dalam dokumen tender. Petender-
petender tersebut juga tidak menyenaraikan kos alat ganti
bagi UPS dan Penghawa dingin seperti diminta. Petender-
petender tersebut adalah Petender 1/15, 2/15, 10/15,
13/15 dan 14/15.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
105
5.5
 
Oleh itu, Jawatankuasa membuat keputusan untuk tidak
mempertimbangkan tawaran Petender-petender ini kerana
tidak menawarkan tawaran pada keseluruhan item seperti
dikehendaki dalam dokumen tender. Ini kerana jumlah
keseluruhan tawaran Petender-petender tersebut bukanlah
merangkumi tawaran bagi kesemua item yang dikehendaki.
5.6
 
Jawatankuasa membuat penilaian kepada 10 tawaran yang
lengkap sahaja. Ringkasan tawaran mengikut turutan harga
 yang termurah adalah seperti di Jadual 2.
 Jadual 2
Kod
Petender
UPS Hawa Dingin
 Jumlah
(RM)
Penyelenggaraan
On-Call
Kos Alat
Ganti
Penyelenggaraan
On-Call
Kos Alat
Ganti
7/15 113,900 (1) 95,880 (4) 65,060 (2) 40,100 (3)
314,940
5/15 114,000 (2) 68,010 (3) 105,390 (4) 40,300 (4)
327,700
12/15 114,300 (3) 244,100 (9) 65,300 (3) 50,800 (6)
474,500
15/15 163,840 (4) 141,015 (8) 118,600 (5) 52,920 (7)
476,375
4/15 339,904 (7) 18,630 (1) 185,710 (7) 4,700 (1)
548,944
11/15 179,280 (5) 315,600 (10) 27,490 (1) 42,850 (5)
565,220
6/15 314,600 (6) 98,940 (5) 120,800 (6) 67,480 (8)
601,820
3/15 446,550 (8) 28,080(2) 348,600 (10) 28,000 (2)
851,230
9/15 477,100 (9) 112,900 (7) 270,800 (8) 69,200 (10)
930,000
8/15 510,200 (10) 108,900 (6) 290,100 (9) 68,900 (9)
978,100
*Nota : Angka dalam kurungan ialah susunan kemurahan tawaran
5.7
 
Bagi kos Penyelenggaraan UPS, Petender 7/15 menawarkan
tawaran terendah. Bagi Kos Penyelenggaraan Penghawa
Dingin, Petender 11/15 menawarkan tawaran terendah.
5.8
 
Bagi kos penggantian alat ganti, Petender 4/15 menawarkan
tawaran termurah bagi kos kedua-dua alat ganti UPS dan
hawa dingin.
5.9
 
Walau bagaimanapun, Jawatankuasa mendapati tawaran
Petender 4/15 ini bagi kos penyelenggaraan kedua-dua UPS
dan hawa dingin adalah ketujuh termurah.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
106
5.10
 
Menurut pemerhatian Jawatankuasa, Petender 7/15
menawarkan tawaran terendah bagi Penyelenggaraan UPS dan
kedua terendah bagi Penyelenggaraan Hawa Dingin.
5.11
 
Petender 7/15 menawarkan tawaran ke empat terendah bagi
kos alat ganti UPS dan dan ketiga terendah bagi kos alat ganti
penghawa dingin
5.12
 
Jawatankuasa juga mendapati tawaran Petender 5/15 bagi
penyelenggaraan UPS adalah kedua terendah dan
penyelenggaraan penghawa dingin adalah keempat terendah.
Manakala tawaran bagi kos alat ganti UPS adalah ketiga
terendah dan kos alat ganti penghawa dingin adalah keempat
terendah.
6. Syor
Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Jawatankuasa berpendapat
bahawa tawaran Petender 7/15 adalah lebih baik secara
keseluruhannya dan mempunyai pengalaman serta prestasi yang baik
dalam perolehan yang sama di Agensi lain. Oleh itu, Jawatankuasa
mengesyorkan supaya tawaran petender 7/15 diperakukan oleh
Lembaga Perolehan. Walau bagaimanapun, tawaran harga termurah
mengikut susunan kemurahan harga patut diberi keutamaan
tertakluk sama ada tawaran tersebut memenuhi spesifikasi dan lulus
dalam Penilaian Teknikal dalam tender ini.
 TANDATANGAN AHLI-AHLI JAWATANKUASA
Pengerusi
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Pertama
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Kedua
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Tarikh :
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
107
Lampiran G1
CONTOH LAPORAN PENILAIAN TEKNIKAL
UNTUK TENDER BEKALAN
POLIS DIRAJA MALAYSIA
(TENDER KEMENTERIAN KESELAMATAN
DALAM NEGERI BIL. 38/2006)
LAPORAN PENILAIAN TEKNIKAL
BAGI
 TENDER PEROLEHAN BEKALAN BAGI
PELBAGAI JENIS KERTAS KOMPUTER UNTUK
KEGUNAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
108
1. TUJUAN
Laporan penilaian teknikal ini disediakan untuk membolehkan
Lembaga Perolehan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
membuat keputusan bagi pembekalan pelbagai jenis kertas komputer
(Tender 38/2006) untuk kegunaan Polis DiRaja Malaysia selaras
dengan peraturan Klausa 197.3(a) Arahan Perbendaharaan dan
Perenggan 39 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007.
2. KUASA
Pengarah Jabatan Logistik melalui surat siri KPN 77/2 bertarikh 13
Mac 2007 telah melantik Jawatankuasa Penilaian Teknikal yang
terdiri dari pegawai-pegawai berikut:
2.1 Pengerusi :
(Nama)
(Jawatan)
2.2 Ahli Pertama:
(Nama)
(Jawatan)
2.3 Ahli Kedua :
(Nama)
(Jawatan)
 
2.4 Setiausaha :
(Nama)
(Jika perlu)
(Jawatan)
Penilaian oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal telah diadakan pada
4 dan 9 April 2007 bertempat di Bilik Mesyuarat Eksekutif,
Bahagian Perolehan, Aras 5, Blok D1, Kompleks D, Kompleks
Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.
3. TERMA-TERMA RUJUKAN
Penilaian ini berpadukan kepada terma-terma dan methodologi
seperti berikut:
(i)
 
Berdasarkan kepada contoh-contoh dan sample yang
dikemukakan oleh Petender semasa tarikh tutup tender
melalui Urusetia Tender, Kementerian Keselamatan Dalam
Negeri sahaja.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
109
(ii)
 
Menyenarai pendek

 Semua spesifikasi/syarat wajib yang
mesti ditepati. Mana-mana tawaran tidak menepati salah satu
dari ciri spesifikasi/syarat wajib tidak layak dipertimbangkan
dan spesifikasi-spesifikasi amnya tidak dinilai seterusnya.
(iii)
 
Tawaran-tawaran yang berjaya dalam penyenaraian pendek
akan dinilai dengan kaedah Permarkahan Mengikut
Keutamaan yang Diubahsuai
(Modified Weighted Point
Method 
).
4. SENARAI PENDEK
Dalam tender ini, tiada spesifikasi/syarat wajib dalam dokumen
teknikal. Oleh yang demikian, proses untuk menyenarai pendek
tidak dijalankan.
5. PENILAIAN SPESIFIKASI AM
Penilaian Dokumen
5.1 Memandangkan tiada spesifikasi wajib ditetapkan, ahli
Jawatankuasa telah memutuskan pengujian dibuat berdasarkan
kepada spesifikasi am kertas komputer yang tercatat dalam
dokumen pelawaan tender dan contoh kertas komputer yang
disertakan.
Hasil penilaian am ke atas dokumen bagi tawaran-tawaran
 yang dikemukakan untuk kertas komputer 241mm X
279mm adalah seperti di Kembaran A, Kertas komputer
381mm X 279 mm seperti di Kembaran B dan Penilaian
beratkertas berpandukan ujian keputusan makmal Forensik
PDRM. Tahap ketepatan bagi sesuatu tawaran diklasifikasikan
sebagai salah satu yang berikut:
 Tahap Ciri Ketepatan
I
Tawaran yang melebihi had spesifikasi dan
kelebihan tersebut boleh memberi faedah atau
keuntungan kepada pengguna.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
110
 Tahap Ciri Ketepatan
II
Menepati spesifikasi, atau tawaran yang melebihi
had spesifikasi tetapi kelebihan itu tidak
diperlukan oleh pengguna.
III
Terdapat sedikit penyimpangan (
deviation
) dan
ia tidak menjejaskan kualiti barangan atau
perkhidmatan yang ditawarkan dengan serius.
IV
Terdapat penyimpangan yang ketara dan ia
boleh menjejaskan kualiti barangan atau
perkhidmatan dengan serius.
 V
Tidak menepati spesifikasi atau tiada komitmen
atau tidak mengemukakan katalog / maklumat
untuk semakan.
5.2 Tahap ketepatan bagi tawaran yang telah diklasifikasikan di
atas perlu dipindahkan melalui skim pemarkahan seperti
 jadual di bawah:
 Tahap I II III IV V
Markah 7 6 4 2 0
5.3 Perbezaan spesifikasi-spesifikasi am yang berkait secara
langsung dengan kepentingan kegunaan bagi perolehan ini
dapat ditentukan melalui wajaran berdasarkan ciri-ciri berikut:
 
Kedudukan
 Wajaran
Ciri Wajaran Untuk Spesifikasi Am
5
Sangat Diperlukan
Ciri spesifikasi yang perlu ada dan utama yang
membolehkan pengguna mendapat kelebihan
serta menerima faedah sepenuhnya.
4
Diperlukan
Ciri spesifikasi yang diperlukan bagi
membolehkan pengguna mendapat kelebihan
dan menerima faedah.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
111
Kedudukan
 Wajaran
Ciri Wajaran Untuk Spesifikasi Am
3
 Tahap Sederhana Diperlukan
Ciri spesifikasi yang masih diperlukan pada
tahap sederhana sahaja bagi faedah pengguna.
2
Kurang Diperlukan
Ciri spesifikasi yang kurang diperlukan bagi
pengguna dan sekiranya ada, ianya memberi
kelebihan pada tahap minima. Ketiadaan
spesifikasi ini masih tidak menjejaskan kualiti
barangan atau perkhidmatan.
1
 Tahap Pilihan Diperlukan
Spesifikasi pilihan (ada atau tiada). Ketiadaan
spesifikasi ini tidak menjejaskan kualiti
barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan
dengan serius.
6. ANALISIS KEPUTUSAN
Berikut adalah ringkasan keputusan penilaian-penilaian bagi:
6.1 Kertas Komputer Tanpa Cetakan (241mm X 279mm)
6.1.1 Kertas Komputer 1 Ply 241mm X 279mm
white printing 
 
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-1A - 198
2/9-1A - Tiada Tawaran
3/9-1A - 198
4/9-1A - 188
5/9-1A - 168
6/9-1A - 198
7/9-1A - 198
8/9-1A - 178
9/9-1A - 178
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
112
6.1.2 Kertas Komputer 2 Ply 241mm X 279mm berkarbon
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-2A - 278
2/9-2A - 288
3/9-2A - 288
4/9-2A - 288
5/9-2A - 278
6/9-2A - 288
7/9-2A - 288
8/9-2A - 258
9/9-2A - 248
6.1.3 Kertas Komputer 3 Ply 241mm X 279mm berkarbon
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-3A - 278
2/9-3A - 288
3/9-3A - 288
4/9-3A - 288
5/9-3A - 278
6/9-3A - 288
7/9-3A - 288
8/9-3A - 258
9/9-3A - 248
6.1.4 Kertas Komputer 4 Ply 241mm X 279mm berkarbon
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-4A - 278
2/9-4A - 288
3/9-4A - 288
4/9-4A - 288
5/9-4A - 278
6/9-4A - 288
7/9-4A - 288
8/9-4A - 258
9/9-4A - 248
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
113
6.2 Kertas Komputer Tanpa Cetakan (381mm X 279mm)
6.2.1 Kertas Komputer 1 Ply 381mm X 279mm white printing
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-1B - 198
2/9-1B - Tiada Tawaran
3/9-1B - 198
4/9-1B - 188
5/9-1B - 168
6/9-1B - 198
7/9-1B - 198
8/9-1B - 178
9/9-1B - 178
6.2.2 Kertas Komputer 2 Ply 381mm X 279mm white printing
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-2B - 198
2/9-2B - Tiada Tawaran
3/9-2B - 198
4/9-2B - 188
5/9-2B - 168
6/9-2B - 198
7/9-2B - 198
8/9-2B - 178
9/9-2B - 178
6.2.3 Kertas Komputer 3 Ply 381mm X 279mm white printing
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-3B - 198
2/9-3B - Tiada Tawaran
3/9-3B - 198
4/9-3B - 188
5/9-3B - 168
6/9-3B - 198
7/9-3B - 198
8/9-3B - 178
9/9-3B - 178
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
114
6.2.4 Kertas Komputer 4 Ply 381mm X 279mm white printing
Kod Petender
Keputusan Penilaian
Spesifikasi Wajib Spesifikasi Umum
1/9-4B - 198
2/9-4B - Tiada Tawaran
3/9-4B - 198
4/9-4B - 188
5/9-4B - 168
6/9-4B - 198
7/9-4B - 198
8/9-4B - 178
9/9-4B - 178
7. ULASAN DAN SOKONGAN JAWATANKUASA
Berpandukan kepada keputusan-keputusan di atas bagi Kertas
Komputer Tanpa cetakan (241mm X 279mm) dan (381mm X
279mm) yang bertanda seperti Kertas Komputer (x-A dan x-B),
cadangan jawatankuasa ini adalah seperti berikut:
7.1
 
 Tawaran Yang Disokong
Tawaran yang disokong bagi Kertas Komputer Tanpa Cetakan
(241mm X 279mm) (x-A) dan Kertas Komputer Tanpa Cetakan
(381mm X 279mm) (x-B) adalah:
7.2 Kertas Komputer Tanpa Cetakan (241mm X 279mm)
7.2.1 Kertas Komputer 1 Ply 241mm X 279mm (x-1A) white
printing

 
Markah penuh 198
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1
1/9-1A
3/9-1A
6/9-1A
7/9-1A
Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
198 markah (100%)
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
115
Keutamaan Kod Petender Ulasan
2 4/9-1A Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat 188 markah (94.9%).
Bagi kertas kurang 70gsm.
7.2.2 Kertas Komputer 2 Ply 241mm X 279mm (x-2A) white
printing

 
Markah penuh 228
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1
2/9-2A
3/9-2A
4/9-2A
6/9-2A
7/9-2A
Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
228 markah (100%)
2 1/9-2A
5/9-2A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat 278 markah (96.5%).
1/9-2A dan 5/9-2A berat kertas
pendua kurang 55gsm.
3 8/9-2A Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat 258 markah (89.5%).
Berat kertas asal kurang 56gsm dan
pendua kurang 55gsm.
7.2.3
 
Kertas Komputer 3 Ply 241mm X 279mm (x-3A)
berkarbon

 
Markah penuh 348
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
116
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 4/9-3A
6/9-3A
9/9-3A
Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
338
 markah
(97.1%)
. Berat
kertas kurang 56gsm.
2
1/9-3A
4/9-3A
5/9-3A
7/9-3A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
328
 markah
(94.2%)
.
Berat kertas kurang 55gsm.
3 2/9-3A
8/9-3A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
318
 markah
(91.3%)
.
Berat kertas kurang 55gsm.
7.2.4
 
Kertas Komputer 4 Ply 241mm X 279mm (x-4A)
berkarbon

 
Markah Penuh 408
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 4/9-4A
6/9-4A
Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
378
 markah
(92.6%)
. Berat
kertas kurang 55gsm.
2
3/9-4A
7/9-4A
8/9-4A
9/9-4A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
368
 markah
(90.1%)
.
Berat kertas kurang 55gsm.
7.3
 
Kertas Komputer Tanpa Cetakan (381mm X 279mm)
7.3.1
 
Kertas Komputer 1 Ply 381mm X 279mm (x-1B) white
printing

 
Markah penuh 198
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
117
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 6/9-1B Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
198
 markah
(100%)
.
7.3.2
 
Kertas Komputer 2 Ply 381mm X 279mm (x-2B) berkarbon

 
Markah Penuh 288
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 2/9-2B Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
288
 markah
(100%)
.
2 6/9-2B Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
278
 markah
(96.5%)
. Berat kertas
kurang 55gsm
7.3.3
 
Kertas Komputer 3 Ply 381mm X 279mm (x-3B) berkarbon

 
Markah penuh 348
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 2/9-3B Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
33
8
 markah
(97.1%)
. Berat kertas
kurang 55gsm
7.3.4
 
Kertas Komputer 4 Ply 381mm x 279mm (x-4B) berkarbon

 
Markah penuh 408
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 2/9-4B Memenuhi Spesifikasi Am mendapat
35
8
 markah
(87.7%)
. Berat kertas
kurang 55gsm
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
118
7.4
 
 Tawaran Yang Ditolak
Tawaran yang ditolak bagi
Kertas Komputer Tanpa
Cetakan (241mm X 279mm)(x-A)
 dan
Kertas
Komputer Tanpa Cetakan (381mm X 279mm)(x-B)
 
adalah seperti berikut:
7.4.1
 
Kertas Komputer Tanpa Cetakan 4 Ply 381mm X 279mm
(x-4B) berkarbon
Kod Petender Ulasan
1/9-2B
 Tidak 
 memenuhi spesifikasi Am seperti para 6
kerana mengemukakan imej salinan
Biru
 
7.4.2
 
Kertas Komputer Tanpa Cetakan 4 Ply 381mm X 279mm
(x-4B) berkarbon
Kod Petender Ulasan
1/9-4B
 Tidak 
 memenuhi spesifikasi Am seperti para 8
kerana mengemukakan imej salinan
Biru
 
7.5
 
 Tawaran Yang Tidak Disokong
Walaupun pretender berikut lulus dalam penilaian, namun terdapat
beberapa kecacatan yang perlu diberi perhatian atas sebab-sebab
berikut:
7.5.1
 
Penyelarasan Warna
Dalam Spesifikasi terknikal kertas komputer 1 ply size 241mm X
279mm dan size 381mm X 279mm telah ditetapkan warna putih.
Jawatankuasa ini mengesyorkan pertimbangan warna kertas putih ini
diselaraskan untuk semua jenis kertas.
Terdapat perbezaan warna ke atas contoh kertas computer yang
dihantar oleh petender. Di antara yang ketara warna kertasnya yang
kekuningan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
119
7.5.1.2 Kertas Komputer Tanpa Cetakan 4 ply 241mm X 279mm
(x-4A)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 1/9-4A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
368
markah
(90.1%)
.
Berat kertas kurang 55gsm dan kertas
berwarna kekuningan.
2 5/9-4A Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
358
markah
(87.7%)
.
Berat kertas kurang 55gsm dan kertas
berwarna kekuningan.
7.5.1.3 Kertas computer Tanpa Cetakan 2 ply 381mm X 279mm
(x-2B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 9/9-2B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
248
markah
(86.1%)
.
Berat kertas kurang 55gsm dan kertas.
Tiada garisan putus-putus di kiri dan
kanan untuk mudah dileraikan dan
kertas berwarna kekuningan.
2 5/9-2B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
238
markah
(82.6%)
.
Berat kertas kurang 55gsm.
Tiada garisan putus-putus di kiri dan
kanan untuk mudah dileraikan dan
kertas berwarna kekuningan.
7.5.1.4 Kertas Komputer Tanpa Cetakan 3 ply 381mm X
279mm (x-3B)
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
120
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 1/9-3B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
278
markah
(79.8%)
.
Kualiti cetakan tidak jelas dan tulisan
pecah dan kertas berwarna
kekuningan.
7.5.1.5 Kertas Komputer Tanpa Cetakan 4 ply 381mm X 279mm
(x-4B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 9/9-4B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
328
markah
(80.3%)
.
Berat kertas kurang 55gssm.
Tiada garisan putus-putus di kiri dan
kanan untuk mudah dileraikan dan
kertas berwarna kekuningan.
2 5/9-4B Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
238
markah
(58.3%)
.
Berat kertas kurang 55gsm.
Kualiti cetakan pecah dan tiada garisan
putus-putus di kiri dan kanan unutk
mudah dileraikan dan kertas berwarna
kekuningan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
121
7.5.2
 
 Mudah Koyak
Beberapa contoh kertas computer yang diuji dengan menggunakan
mesin pencetak mudah koyak.
7.5.2.1
 
Kertas Komputer 2 Ply 241mm X 279mm (x-2A)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 9/9-2A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
248
markah
(86.1%)
.
Berat kertas pendua 55gsm kertas
koyak semasa dicetak.
7.5.2.2
 
Kertas Komputer 4 Ply 241mm X 279mm (x-4A)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 2/9-4A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
328
markah
(80.3%)
.
Berat kertas pendua 55gsm. Dan
kertas koyak semasa dicetak.
7.5.2.3
 
Kertas Komputer 4 Ply 381mm X 279mm (x-4B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 6/9-4B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
298
markah
(80.3%)
.
Berat kertas kurang 55gsm, tiada
garisan putus-putus di kiri dan kanan
untuk mudah dileraikan dan kertas
koyak semasa dicetak.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
122
7.5.3
 
Kertas Berminyak
7.5.3.1
 
Kertas Komputer 1 Ply 381mm X 279mm (x-1B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 5/9-1B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
148
markah
(74.7%)
.
KK1B-5 Kertas berminyak, tiada
garisan putus-putus di kiri dan kanan
untuk mudah dileraikan.
7.5.4
 
 Tiada garisan putus-putus di kiri dan kanan
Jawatankuasa penilaian mencadangkan pembekalan kertas komputer
tanpa cetakan, kedua-dua jenis ini mempunyai garisan putus-putus
tepi di kiri dan kanan untuk mudah dileraikan.
7.5.4.1
 
Kertas computer 1 Ply 241mm X279mm white printing
(x-1A)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 8/9-1A
9/9-1A
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
178
markah
(89.8%)
.
8/9-1A berat kertas kurang 70gsm.
9/9-1A tiada garisan putus-putus di
kiri dan kanan untuk mudah dileraikan.
2 5/9-1A Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
168
markah
(84.8%)
.
5/9-1A berat kertas kurang 70gsm
dan tiada garisan putus-putus di kiri
dan kanan untuk mudah dileraikan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
123
7.5.4.2 Kertas Komputer 1 Ply 381mm X 279mm white printing
(x-1B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1
1/9-1B
3/9-1B
4/9-1B
9/9-1B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
168
markah
(84.8%)
.
Tiada garisan putus-putus di kiri kanan
untuk mudah dileraikan.
2 7/9-1B
8/9-1B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
148
markah
(74.7%)
.
Kiri dan kanan untuk mudah dileraikan
kertas koyak semasa dicetak.
8/9-1B Berat kertas kurang 70gsm
dan tiada garisan putus-putus di kiri
dan kanan untuk mudah dileraikan.
7.5.4.3 Kertas Komputer 2 Ply 381mm X 279mm(x-2B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 3/9-2B
7/9-2B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
258
markah
(89.5%)
.
Tiada garisan putus-putus di kiri kanan
untuk mudah dileraikan.
2 4/9-2B
8/9-2B
9/9-2B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
248
markah
(86.1%)
.
Berat kertas kurang 55gsm
Tiada garisan putus-putus di kiri kanan
untuk mudah dileraikan
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
124
7.5.4.4 Kertas Komputer 3 Ply 381mm X 279mm (x-3B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 4/9-3B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
318
markah
(91.3%)
.
Berat kertas kurang 55gsm dan tiada
garisan putus-putus di kiri dan kanan
untuk mudah dileraikan
2 6/9-3B
8/9-3B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
308
markah
(91.3%)
.
KK3B-6 Berat kertas kurang 55gsm
KK8B-8 Berat kertas kurang 55gsm
dan tiada garisan putus-putus di kiri
dan kanan untuk mudah dileraikan
3
3/9-3B
7/9-3B
9/9-3B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
298
markah
(85.6%)
.
Berat kertas kurang 55gsm
tiada garisan putus-putus di kiri dan
kanan untuk mudah dileraikan
4
5/9-3B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
268
markah
(77.0%)
.
Berat kertas kurang 55gsm
tiada garisan putus-putus di kiri dan
kanan untuk mudah dileraikan
5
1/9-3B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
278
markah
(79.8%)
.
Berat kertas kurang 55gsm
Kualiti cetakan tidak jelas dan tulisan
pecah
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
125
7.5.4.5 Kertas Komputer 4 Ply 381mm X 279mm (x-4B)
Keutamaan Kod Petender Ulasan
1 4/9-4B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
348
markah
(85.2%)
.
Berat kertas kurang 55gsm dan tiada
garisan putus-putus di kiri dan kanan
untuk mudah dileraikan
2 3/9-4B
7/9-4B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
338
markah
(82.8%)
.
Berat kertas kurang 55gsm
dan tiada garisan putus-putus di kiri
dan kanan untuk mudah dileraikan
3
8/9-4B
Memenuhi Spesifikasi Am dan
mendapat
328
markah
(80.3%)
.
Berat kertas kurang 55gsm
tiada garisan putus-putus di kiri dan
kanan untuk mudah dileraikan
8. PERAKUAN
Penilaian yang telah dilaksanakan ke atas semua pretender secara adil
dan saksama berdasarkan syarat dan spesifikasi yang telah ditetapkan
di dalam dokumen tender serta kriteria penilaian yang disediakan
sebelum proses penilaian dibuat. Jawatankuasa Penilaian Teknikal
dengan ini memperakukan tawaran-tawaran yang dinyatakan di para
7.1 Tawaran-Tawaran Yang Disokong 
 di atas untuk pertimbangan
Lembaga Perolehan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
(KKDN).
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
126
10.
 
DITANDATANGANI OLEH AHLI-AHLI JAWATANKUASA
PENILAIAN TEKNIKAL
Pengerusi
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Pertama
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Kedua
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Ahli Ketiga :
………………………………..
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Setiausaha
: ……………………………….
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Tarikh:
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
127
KEMBARAN A DAN B
(Sebahagian Sahaja)
KOD PETENDER : 6/9-1A
Spesfikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   1
  -
   5
 
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
 
Kertas Komputer 1 Ply white printing 2 X 12
Saiz kertas : 241mm x 297mm 3 X 18
Jenis Berat 70gsm 5 X 30
Kertas tidak berminyak dan tidak berilat 5 X 10
Terdapat line hole, Perforation kiri dan
kanan
5 X 30
Kualiti cetakan - baik, jelas dan terang 5 X 30
Pembungkusan - 200fan 3 X 18
Kualiti kertas - perjalanan kertas lancer
semasa mencetak
5 X 30
 JUMLAH MARKAH 198
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
128
KOD PETENDER : 6/9-2A
   C
   l
  a
  u
  s
  e
Spesfikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   (
   1
  -
   5
   )
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
 
1 Kertas Komputer 2 Ply white
printing
2 X 12
2 Saiz kertas : 241mm x 297mm 3 X 18
3 Jenis Kertas : National Cash
Register (N.C.R)
5 X 30
4 Jenis Berat Asal 56gsm Carbon
Back
5 X 30
5 Jenis Berat Pendua 55gsm carbon
Front/Back
5 X 20
6 Imej salinan : Hitam 5 X 30
7 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan
terang lapisan kedua
5 X 30
8 Kertas tidak berminyak dan tidak
berkilat
5 X 30
9 Terdapat line hole, Perforation kiri
dan kanan
5 X 30
10 Pembungkusan

 1000fan 3 X 18
11 Kualiiti kertas

 perjalanan kertas
lancar semasa mencetak
5 X 30
 JUMLAH MARKAH 288
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
129
KOD PETENDER : 6/9-3A
   C
   l
  a
  u
  s
  e
Spesifikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   (
   1
  -
   5
   )
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
 
1 Kertas Komputer 2 Ply white printing 2 X 12
2 Saiz kertas : 241mm x 297mm 3 X 18
3 Jenis Kertas : National Cash Register
(N.C.R)
5 X 30
4 Jenis Berat Asal 56gsm Carbon Back 5 X 30
5 Jenis Berat Pendua 55gsm carbon
Front/Back
5 X 20
6 Jenis Berat Peniga 55gsm carbon
Front
5 X 30
7 Imej salinan : Hitam 5 X 30
8 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan kedua
5 X 30
9 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan ketiga
5 X 30
10 Kertas tidak berminyak dan tidak
berkilat
5 X 18
11 Terdapat line hole, Perforation kiri
dan kanan
5 X 30
12 Pembungkusan

 500fan 3 X 18
13 Kualiiti kertas

 perjalanan kertas 5 X 30
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
130
lancar semasa mencetak
 JUMLAH MARKAH 338
KOD PETENDER : 6/9-4A
   C
   l
  a
  u
  s
  e
Spesifikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   1
  -
   5
 
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
 
1 Kertas Komputer 2 Ply white printing 2 X 12
2 Saiz kertas : 241mm x 297mm 3 X 18
3 Jenis Kertas : National Cash Register
(N.C.R)
5 X 30
4 Jenis Berat Asal 56gsm Carbon Back 5 X 30
5 Jenis Berat Pendua 55gsm carbon
Front/Back
5 X 20
6 Jenis Berat Peniga 55gsm carbon
Front
5 X 20
7 Jenis Berat Pengempat 55gsm carbon
Front
5 X 10
8 Imej salinan : Hitam 5 X 30
9 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan kedua
5 X 30
10 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan ketiga
5 X 18
11 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan keempat
5 X 30
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
131
12 Kertas tidak berminyak dan tidak
berkilat
5 X 18
13 Terdapat line hole, Perforation kiri
dan kanan
5 X 30
14 Pembungkusan

 500fan 3 X 30
15 Kualiiti kertas

 perjalanan kertas
lancar semasa mencetak
5 X 30
 JUMLAH MARKAH 378
KOD PETENDER : 6/9-1B
   C
   l
  a
  u
  s
  e
Spesfikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   1
  -
   5
 
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
 
1 Kertas Komputer 1 Ply white printing 2 X 12
2 Saiz kertas : 381mm x 297mm 3 X 18
3 Jenis Berat 70gsm 5 X 30
4 Kertas tidak berminyak dan tidak berilat 5 X 30
5 Terdapat line hole, Perforattion kiri dan
kanan
5 X 30
6 Kualiti cetakan - baik, jelas dan terang 5 X 30
7 Pembungkusan - 200fan 3 X 18
8 Kualiti kertas - perjalanan kertas lancer
semasa mencetak
5 X 30
 JUMLAH MARKAH 198
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
132
KOD PETENDER : 6/9-2B
   C
   l
  a
  u
  s
  e
Spesfikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   (
   1
  -
   5
   )
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
 
1 Kertas Komputer 2 Ply white printing 2 X 12
2 Saiz kertas : 381mm x 297mm 3 X 18
3 Jenis Kertas : National Cash Register
(N.C.R)
5 X 30
4 Jenis Berat Asal 56gsm Carbon Back 5 X 30
5 Jenis Berat Pendua 55gsm carbon
Front/Back
5 X 20
6 Imej salinan: Hitam 5 X 30
7 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan kedua
5 X 30
8 Kertas tidak berminyak dan tidak
berkilat
5 X 30
9 Terdapat line hole, Perforation kiri
dan kanan
5 X 30
10 Pembungkusan

 1000fan 3 X 18
11 Kualiiti kertas

 perjalanan kertas
lancar semasa mencetak
5 X 30
 JUMLAH MARKAH 278
X* - Tiada garisan putus-putus untuk mudah dileraikan
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
133
KOD PETENDER : 6/9-3B
   C
   l
  a
  u
  s
  e
Spesifikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   (
   1
  -
   5
   )
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
1 Kertas Komputer 2 Ply white printing 2 X 12
2 Saiz kertas : 381mm x 297mm 3 X 18
3 Jenis Kertas : National Cash Register
(N.C.R)
5 X 30
4 Jenis Berat Asal 56gsm Carbon Back 5 X 20
5 Jenis Berat Pendua 55gsm carbon
Front/Back
5 X 10
6 Jenis Berat Peniga 55gsm carbon
Front
5 X 20
7 Imej salinan : Hitam 5 X 30
8 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan kedua
5 X 30
9 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan terang
lapisan ketiga
5 X 30
10 Kertas tidak berminyak dan tidak
berkilat
5 X 18
11 Terdapat line hole, Perforation kiri
dan kanan
5 X 0
12 Pembungkusan

 500fan 3 X 18
13 Kualiiti kertas

 perjalanan kertas 5 X 30
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
134
lancar semasa mencetak
 JUMLAH MARKAH 308
KOD PETENDER : 6/9-4B
   C
   l
  a
  u
  s
  e
Spesifikasi Am
   W
  e
   i
  g
   h
   t
   (
   1
  -
   5
   )
Tahap Ketepatan
I II III IV V
7 6 4 2 0
   N
   i
   l
  a
   i
 
   W
  e
   i
  g
   h
   t
 
1 Kertas Komputer 2 Ply white
printing
2 X 12
2 Saiz kertas : 381mm x 297mm 3 X 18
3 Jenis Kertas : National Cash
Register (N.C.R)
5 X 30
4 Jenis Berat Asal 56gsm Carbon
Back
5 X 30
5 Jenis Berat Pendua 55gsm carbon
Front/Back
5 X 10
6 Jenis Berat Peniga 55gsm carbon
Front
5 X 10
7 Jenis Berat Pengempat 55gsm
carbon Front
5 X 20
8 Imej salinan : Hitam 5 X 30
9 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan
terang lapisan kedua
5 X 30
10 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan
terang lapisan ketiga
5 X 30
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
135
11 Kualiti cetakan

 baik, jelas dan
terang lapisan keempat
5 X 30
12 Kertas tidak berminyak dan tidak
berkilat
5 X 30
13 Terdapat line hole, Perforation kiri
dan kanan
5 X* 0
14 Pembungkusan

 500fan 3 X 30
15 Kualiiti kertas

 perjalanan kertas
lancar semasa mencetak
5 X** 0
 JUMLAH MARKAH 298
X*-Tiada garisan putus-putus untuk mudah dileraikan
X** - Kertas koyak semasa mencetak
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
136
Lampiran G2
CONTOH LAPORAN PENILAIAN HARGA UNTUK
 TENDER BEKALAN
POLIS DIRAJA MALAYSIA
(TENDER KEMENTERIAN KESELAMATAN
DALAM NEGERI BIL. 38/2006)
LAPORAN PENILAIAN HARGA
BAGI
 TENDER PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS
KERTAS KOMPUTER KEPADA POLIS DIRAJA
 MALAYSIA
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
137
1. Tujuan
Laporan ini disediakan untuk membantu Urus setia Lembaga
Perolehan membuat penilaian ke atas harga-harga yang ditawarkan
oleh petender-petender bagi pembekalan di atas.
2. Pelantikan Jawatankuasa
2.3
 
Jawatankuasa ini dilantik oleh Setiausaha Bahagian Perolehan
melalui memonya;
Fail Rujukan :
(Nyatakan fail rujukan)
Tarikh :
2.4
 
Keanggotaan Jawatankuasa;
Pengerusi :
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Pertama :
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
Ahli Kedua :
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
3. Harga Anggaran
RM 4,650,000.00
4. Pemerhatian Jawatankuasa Penilaian Harga
4.1
 
Jawatankuasa Penilaian Harga telah bersidang pada 28 April
2007 jam 11.30 pagi.
4.2
 
Sebanyak sembilan (9) petender telah mengemukakan
tawaran harga. Perbandingan harga tawaran mengikut susunan
kemurahan harga adalah seperti di Jadual 1:
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
138
 Jadual 1
Bil. Kod
Petender
Kod
Contoh
Harga
Bersih (RM)
241mm x
279mm (A)
381mm x
279mm (B)
241mm x
279mm
381mm x
279mm
1. 3/9 1 Ply KK1A-3 1 Ply KK1B-3 161,100.00 10,500.00
2 Ply KK2A-3 2 Ply KK2B-3 880,000.00 32,000.00
3 Ply KK3A-3 3 Ply KK3B-3 1,095,000.00 52,500.00
4 Ply KK4A-3 4 Ply KK4B-3 1,425,000.00 347,500.00
Jumlah Harga RM) 3,561,100.00 442,500.00
Harga Keseluruhan RM) 4,003,600.00
2. 9/9 1 Ply KK1A-9 1 Ply KK1B-9 145,575.00 10,260.00
2 Ply KK2A-9 2 Ply KK2B-9 984,000.00 38,600.00
3 Ply KK3A-9 3 Ply KK3B-9 1,170,000.00 62,900.00
4 Ply KK4A-9 4 Ply KK4B-9 1,668,000.00 445,000.00
Jumlah Harga RM) 3,967,575.00 556,760.00
Harga Keseluruhan RM) 4,524,335.00
3. 1/9 1 Ply KK1A-1 1 Ply KK1B-1 189,000.00 13,100.00
2 Ply KK2A-1 2 Ply KK2B-1 1,020,000.00 41,000.00
3 Ply KK3A-1 3 Ply KK3B-1 1,290,000.00 68,000.00
4 Ply KK4A-1 4 Ply KK4B-1 1,710,000.00 460,000.00
Jumlah Harga RM) 4,209,000.00 582,100.00
Harga Keseluruhan RM) 4,791,100.00
4. 8/9 1 Ply KK1A-8 1 Ply KK1B-8 148,050.00 10,100.00
2 Ply KK2A-8 2 Ply KK2B-8 1,108,000.00 42,450.00
3 Ply KK3A-8 3 Ply KK3B-8 1,344,000.00 68,800.00
4 Ply KK4A-8 4 Ply KK4B-8 1,755,000.00 454,000.00
Jumlah Harga RM) 4,355,050.00 575,350.00
Harga Keseluruhan RM) 4,930,400.00
5. 4/9 1 Ply KK1A-4 1 Ply KK1B-4 171,000.00 12,000.00
2 Ply KK2A-4 2 Ply KK2B-4 1,100,000.00 41,000.00
3 Ply KK3A-4 3 Ply KK3B-4 1,350,000.00 70,000.00
4 Ply KK4A-4 4 Ply KK4B-4 1,950,000.00 525,000.00
Jumlah Harga RM) 4,571,000.00 648,000.00
Harga Keseluruhan RM) 5,219,000.00
6. 7/9 1 Ply KK1A-7 1 Ply KK1B-7 189,000.00 13,200.00
2 Ply KK2A-7 2 Ply KK2B-7 1,214,000.00 45,750.00
3 Ply KK3A-7 3 Ply KK3B-7 1,479,000.00 72,000.00
4 Ply KK4A-7 4 Ply KK4B-7 2,040,000.00 530,000.00
Jumlah Harga RM) 4,922,000.00 660,950.00
Harga Keseluruhan RM) 5,582,950.00
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
139
Bil. Kod
Petender
Kod
Contoh
Harga
Bersih (RM)
241mm x
279mm (A)
381mm x
279mm (B)
241mm x
279mm
381mm x
279mm
7. 5/9 1 Ply KK1A-5 1 Ply KK1B-5 177,750.00 11,800.00
2 Ply KK2A-5 2 Ply KK2B-5 1,300,000.00 40,250.00
3 Ply KK3A-5 3 Ply KK3B-5 1,650,000.00 70,000.00
4 Ply KK4A-5 4 Ply KK4B-5 2,160,000.00 460,000.00
Jumlah Harga RM) 5,287,750.00 582,050.00
Harga Keseluruhan RM) 5,869,800.00
8. 6/9 1 Ply KK1A-6 1 Ply KK1B-6 193,500.00 13,000.00
2 Ply KK2A-6 2 Ply KK2B-6 1,800,000.00 60,000.00
3 Ply KK3A-6 3 Ply KK3B-6 2,040,000.00 100,000.00
4 Ply KK4A-6 4 Ply KK4B-6 2,850,000.00 690,000.00
Jumlah Harga RM) 6,883,500.00 863,000.00
Harga Keseluruhan RM) 7,746,500.00
9. 2/9 1 Ply - 1 Ply - 227,700.00 14,290.00
2 Ply KK2A-2 2 Ply KK2B-2 1,910,000.00 63,500.00
3 Ply KK3A-2 3 Ply KK3B-2 2,250,000.00 106,000.00
4 Ply KK4A-2 4 Ply KK4B-2 3,130,500.00 720,000.00
Jumlah Harga RM)
7,518,200.00 903,790.00
Harga Keseluruhan RM) 8,421,990.00
5. Analisis
5.1 Semua petender adalah berdaftar dengan Kementerian
Kewangan dan bertaraf Bumiputera.
5.2 Jawatankuasa telah melakukan semakan harga dan mendapati
semua harga tawaran adalah betul.
5.3 Petender 3/9 menawarkan harga terendah iaitu
RM4,003,600.00 manakala petender 2/9 menawarkan
harga tertinggi iaitu RM8,421,990.00.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
140
6. Syor
6.1 Berdasarkan kepada analisis di para 5 di atas,
 Jawatankuasa mengesyorkan agar petender-petender
 yang menawarkan harga terendah dan munasabah serta
memenuhi spesifikasi wajib dan am yang ditetapkan
serta lulus Penilaian Teknikal dipertimbangkan oleh
Lembaga Perolehan.
 TANDATANGAN AHLI-AHLI JAWATANKUASA
Pengerusi
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Pertama
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
Ahli Kedua
: …………………………………
 
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan Pegawai)
 
 Tarikh :
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
141
Lampiran H
CONTOH KERTAS TAKLIMAT TENDER (PERKHIDMATAN)
KERTAS BIL. ____/2005
KEMENTERIAN KEWANGAN
 MALAYSIA 
 
KERTAS TAKLIMAT TENDER UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PEROLEHAN ‘A’
 
BAGI
PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MELAKSANA,
 MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN, PERISIAN DAN
SISTEM APLIKASI PENDAFTARAN KONTRAKTOR BEKALAN
DAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 
 
BIL. MESYUARAT : 1/2005
TARIKH : 18 NOVEMBER 2005
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT KETUA SETIAUSAHA
PERBENDAHARAAN,
ARAS 10, BLOK TENGAH,
KOMPLEKS KEMENTERIAN KEWANGAN,
PRESINT 2,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN
62592 PUTRAJAYA
SALINAN NO:
2
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
142
 NO. FAIL._______________ KERTAS BIL. ____/2005
 TAKLIMAT TENDER UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA
PEROLEHAN ‘A’
 
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
1. TUJUAN
Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan
Lembaga Perolehan ‘A’, Kementerian Kewangan Malaysia
 
mengenai tawaran tender PT 8/2005

 Perkhidmatan Membekal,
Memasang, Menguji, Melaksana, Mentauliah Dan Menyenggara Peralatan,
Perisian, Dan Sistem Aplikasi Pendaftaran Kontraktor Bekalan dan
Perkhidmatan Di Kementerian Kewangan Malaysia.
2.
PERIHAL TENDER
2.1
 
Perkara
Perkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji, Melaksana,
 Mentauliah Dan Menyenggara Peralatan, Perisian, Dan
Sistem Aplikasi Pendaftaran Kontraktor Bekalan dan
Perkhidmatan Di Kementerian Kewangan Malaysia.
2.2
 
Kuantiti/Lokasi
Dinyatakan dalam dokumen tender
2.3
 
Peruntukan
 Anggaran Belanja Pembangunan
2.4
 
Anggaran Jabatan
RM30,000,000.00
2.5
 
Tempoh Perjanjian
Satu (1) Tahun
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
143
2.6
 
Jabatan Pengguna
Bahagian Perolehan Kerajaan (BPK), Kementerian Kewangan
 Malaysia
2.7
 
Pengiklanan
2.7.1 Pengiklan :
Utusan Malaysia/Berita Harian
2.7.2 Tarikh Iklan :
2/8/2005
 
2.7.3 Tarikh Tutup :
26/8/2005
 
2.7.4 Salinan Iklan :
Lampiran ‘E’
 
2.8
 
Pembukaan Tender
2.8.1
 
Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh
Ketua
Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan
 Malaysia
 melalui surat:-
Fail Rujukan :
(Nyatakan fail rujukan) 
 
Tarikh :
21 Julai 2005
 
Pengerusi :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
Ahli :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
2.8.2 Tarikh/Masa Dibuka :
26/8/2005 jam 2.00 ptg.
 
2.8.3 Jadual Harga Tawaran :
Lampiran ‘A’
 
2.8.4 Bilangan Petender :
Dua Puluh (20)
 
2.8.5 Butir-Butir Petender :
Lampiran ‘B’
 
2.8.6 Harga Tawaran Terendah :
RM15,276,372.00 (Harga
Bersih)
 
2.8.7 Harga Tawaran Tertinggi :
RM54,000,000.00
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
144
2.8.8 Tempoh Sah Laku Tender :
180 hari
 
3. LAMPIRAN
Lampiran yang disertakan bagi Taklimat ini adalah;
3.1
Lampiran ‘A’
 :
 Jadual Harga Tawaran
 
3.2
Lampiran ‘B’
 :
Butir-butir Petender
 
3.3
Lampiran ‘C’
 :
Laporan JK Penilaian Teknikal
 
3.4
Lampiran ‘D’
 :
Laporan JK Penilaian Harga
 
3.5
Lampiran ‘E’
 :
Iklan Tender
 
3.6
Lampiran ‘F’
 :
Dokumen Pelawaan Tender
 
* Nota : (i) Lampiran A hingga Lampiran F tidak disediakan dalam contoh kertas taklimat tender ini
(ii) Format-format di atas mempunyai format khusus dan terpulang kepada agensi untuk
merangka sendiri
(iii)
 
 Agensi boleh menambah bilangan lampiran mengikut kepada keperluan mana yang
berkenaan
4. KETERANGAN MENGENAI TAWARAN TENDER
4.1 Bil. Dokumen Dijual :
Dua Puluh Lima (25)
4.2 Bil. Tawaran Diterima :
Dua Puluh (20)
4.3 Bil. Tawaran Lewat Diterima :
 Tiada
4.4 Bil. & Kod Risalah :
1/20 hingga 20/20
 
4.5 Bil. & Kod Contoh :
 Tiada
 
4.6 Pendaftaran :
Semua Petender berdaftar
dengan Kementerian
Kewangan
4.7 Taraf Petender :
Enam Belas (16) Bumiputera
dan Empat (4) Bukan
Bumiputera
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
145
5. PEMBEKAL SEMASA
5.1 Nama Pembekal :
 Tiada
5.2 Nilai Perjanjian :
 Tiada
5.4 Tempoh Perjanjian :
 Tiada
 
5.5 Prestasi Pembekal :
 Tiada
 
6. LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL
6.1
 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal dilantik oleh
Ketua Setiausaha
Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia
 
melalui
suratnya;
Fail Rujukan :
(Nyatakan fail rujukan) 
 
Tarikh :
19 Ogos 2005
 
Pengerusi :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai)
Setiausaha :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai 
 
Ahli :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
146
6.2 Kaedah Penilaian
6.2.1
 
Proses Penilaian teknikal dijalankan dalam dua (2) fasa. Fasa
Pertama adalah penyemakan ke atas dokumen tawaran yang
dikemukakan oleh petender. Fasa kedua adalah
persembahan petender mengenai cadangan pelaksanaan
projek serta pengesahan dokumen yang dikemukakan.
6.2.1.1
 
Pengesahan Penilaian Dokumen Fasa Pertama
pula dibuat dalam dua peringkat iaitu peringkat
menyenarai pendek tawaran berdasarkan kepada
spesifikasi Wajib Mandatori dan peringkat
pemberian markah mengikut kaedah
Permarkahan Mengikut Keutamaan Yang
Diubahsuai
(Modified Weighted Point Method)
.
Penilaian spesifikasi wajib mandatori mesti
ditepati. Hanya Petender yang menepati
spesifikasi wajib mandatori layak dipertimbangkan
untuk penilaian peringkat kedua (Fasa Pertama)
6.2.1.2 Penilaian Fasa Kedua dibuat bertujuan
menyelesaikan keraguan yang berbangkit semasa
Penilaian Fasa Pertama. Penilaian Fasa Kedua juga
dibuat dalam dua peringkat iaitu:
a)
 
Peringkat Pertama

 memanggil semua
petender untuk mengadakan persembahan
dengan kehadiran Ahli Lembaga
Perolehan ‘A’ M
OF untuk mengesahkan
semua maklumat yang diperolehi oleh
Jawatankuasa Penilaian Teknikal. Pada
Peringkat Pertama ini penyenaraian
pendek petender akan dibuat.
b)
 
Peringkat Kedua

 Petender-petender
 yang disenarai pendek dipanggil untuk
menilai keupayaan dan pengetahuan
syarikat dalam melaksanakan projek.
6.2.1.3 Hanya petender yang lulus Penilaian Fasa
Pertama dan Fasa Kedua akan diperakukan oleh
Jawatankuasa Penilaian Teknikal.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
147
6.3 Perakuan Lulus Penilaian Teknikal Mengikut Susunan Markah :
 Jadual 1
BIL KOD
PETENDER
PENILAIAN
FASA
PERTAMA
PENILAIAN
FASA KEDUA
PERINGKAT
PERTAMA
(MARKAH %)
PENILAIAN
FASA KEDUA
PERINGKAT
KEDUA
(MARKAH %)
 MARKAH
PENILAIAN
FASA KEDUA
(PERINGKAT
1&2)
(MARKAH%)
1. 13/20 LULUS 74.69 88 81.35
2. 5/20 LULUS 74.06 76 75.03
3. 15/20 LULUS 62.81 76 69.40
4. 2/20 LULUS 74.38 64 69.19
5. 18/20 LULUS 74.06 64 69.03
6. 6/20 LULUS 67.81 58 62.91
7. 20/20 LULUS 67.81 52 59.91
8. 10/20 LULUS 63.75 46 54.88
6.4 Ulasan Jawatankuasa Penilaian Teknikal adalah di
Lampiran ‘C1’
 dan
‘C2’
.
 
7. LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA
7.1 Ahli Jawatankuasa Penilaian Harga dilantik oleh
Setiausaha
Bahagian Pentadbiran, Kementerian Kewangan
melalui
suratnya;
Fail Rujukan :
(Nyatakan fail rujukan) 
 
Tarikh : 6 September 2005
Pengerusi :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
Ahli :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
148
7.2 Ringkasan Susunan Kemurahan Harga mengikut FOB/Bersih ialah;
 Jadual 2
BIL KOD
PETENDER
 JUMLAH
HARGA FOB
(RM)
 JUMLAH
HARGA
BERSIH (RM)
PERAKUAN
 J/KUASA
PENILAIAN
HARGA
 TEMPOH
PENYERAHAN
1.
 
7/20 15,276,372.00 Disyorkan 1-9 bulan
2.
 
9/20 12,418,702.00 15,633,726.00 Disyorkan 2-6 bulan
3.
 
8/20 21,500,000.00 18,231,809.00 Disyorkan 12 bulan
4.
 
14/20 21,999,329.68 Disyorkan 2-4 bulan
5.
 
11/20 25,107,702.00 Disyorkan 1-11/2 bulan
6.
 
20/20 26,061,941.00 Disyorkan 2 minggu- 2 bulan
7.
 
1/20 642,960.00 26,931,310.30 Disyorkan 1.5-2 bulan
8.
 
3/20 27,515,431.83 Disyorkan 1-2 bulan
9.
 
18/20 28,348,837.00 Disyorkan 1-12 bulan
10.
 
17/20 16,549,103.40 29,894,438.88 Disyorkan 1.5-12 bulan
11.
 
15/20 30,538,001.00 30,538,001.00 Disyorkan 1 bulan
12.
 
13/20 35,000,000.00 35,000,000.00 Disyorkan *Tidak Dinyatakan
13.
 
5/20 39,988,896.68 39,988,896.68 Tidak
Disyorkan
1.5-6 bulan
14.
 
19/20 41,032,637.00 Disyorkan 2 bulan
15.
 
12/20 43,866,228.64 Disyorkan 6-52 minggu
16.
 
10/20 47,749,870.00 47,749,870.00 Disyorkan 2 bulan
17.
 
16/20 48,619,266.00 Disyorkan 1 bulan
18.
 
4/20 49,748,282.33 Disyorkan 2 bulan
19.
 
2/20 50,489,890.00 Tidak
Disyorkan
2-12 bulan
20.
 
6/20 4,978,010.00 54,000,000.00 Tidak
Disyorkan
3-6 bulan
7.3 Berdasarkan Jadual 2 di atas, sebanyak tujuh belas (17) petender
 yang telah disyorkan oleh Jawatankuasa Penilaian Harga iaitu
petender
1/20, 3/20, 4/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20,
11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20, 17/20
18/30, 19/20
 
dan
 
20/20
.
Manakala hanya sebanyak lapan (8)
petender sahaja yang disyorkan oleh Jawatankuasa Penilaian
Teknikal iaitu petender
2/20, 5/20, 6/20, 10/20, 13/20,
15/20, 18/20 dan 20/20
.
 
7.4 Ulasan Jawatankuasa Penilaian Harga adalah di
Lampiran ‘D’
.
8. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN
8.1
 
Tender ini dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor berikut:
8.1.1
 
Memenuhi syarat tender;
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
149
8.1.2
 
Memenuhi spesifikasi teknikal (wajib);
8.1.3
 
Harga yang sesuai dan munasabah;
8.1.4
 
Tempoh Penghantaran; dan
8.1.5
 
Perkara-perkara lain yang menguntungkan Kerajaan.
9. ULASAN DAN SYOR URUS SETIA
9.1
 
Ulasan
9.1.1
 
Berikut adalah jadual perbandingan harga tawaran Petender-
petender mengikut susunan kemurahan:
 Jadual 3
BIL KOD
PETENDER
 JUMLAH
HARGA FOB
(RM)
 JUMLAH
HARGA BERSIH
(RM)
SPESIFIKASI
 WAJIB DAN
 AM
 MARKAH %
 TEMPOH
PENYERAHAN
1.
 
7/20 15,276,372.00 Gagal 1-9 bulan
2.
 
9/20 12,478,702.00 15,633,726.00 Gagal 2-6 bulan
3.
 
8/20 21,500,000.00 18,231,809.00 Gagal 12 bulan
4.
 
14/20 21,999,329.68 Gagal 2-4 bulan
5.
 
11/20 25,107,702.00 Gagal 1-11/2 bulan
6.
 
20/20 7,890,115.00 26,061,941.00 Lulus (59.91) 1-2 bulan
7.
 
1/20 642,960.00 26,931,310.30 Gagal 1.5-2 bulan
8.
 
3/20 27,515,431.83 Gagal 1-2 bulan
9.
 
18/20 28,348,837.00 Lulus(69.03) 1-12 bulan
10.
 
17/20 16,549,103.00 29,894,438.88 Gagal 1.5-12 bulan
11.
 
15/20 30,538,001.00 30,538,001.00 Lulus(69.40) 1 bulan
12.
 
13/20 35,000,000.00 35,000,000.00 Lulus(81.35) *Tidak dinyatakan
13.
 
5/20 39,988,896.68 39,988,896.68 Lulus(75.03) 1.5-6 bulan
14.
 
19/20 41,032,637.00 Gagal 2 bulan
15.
 
12/20 43,866,228.00 Gagal 6-52 minggu
16.
 
10/20 47,749,870.00 47,749,870.00 Lulus(54.88) 2 bulan
17.
 
16/20 48,619,266.00 Gagal 1 bulan
18.
 
4/20 49,748,282.33 Gagal 2 bulan
19.
 
2/20 50,489,890.00 Lulus(69.19) 2-12 bulan
20.
 
6/20 4,978,010.00 54,000,000.00 Lulus(62.91) 3-6 bulan
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
150
9.1.2
 
Berdasarkan Jadual 3 di atas dan laporan oleh Jawatankuasa
Penilaian Teknikal hanya lapan (8) petender sahaja yang
lulus dalam penilaian teknikal iaitu petender
2/20, 5/20,
6/20, 10/20, 13/20, 15/20, 18/20
 
dan
 
20/20
.
Manakala
dua belas (12)
 petender lagi telah gagal dalam
penilaian spesifikasi wajib. Tawaran harga terendah adalah
dari petender
7/20
 yang bernilai
RM15,276,372.00
.
Walau bagaimanapun, petender ini tidak disokong oleh
Jawatankuasa Penilaian Teknikal kerana gagal dalam
penilaian teknikal.
9.1.3
 
Merujuk kepada jadual di atas yang sama didapati petender
 yang telah lulus dalam penilaian teknikal, harga
 terendah
 
ditawarkan oleh petender
20/20
 yang bernilai
RM26,061,941.00
. Walau bagaimanapun, petender ini
hanya mendapat markah penilaian teknikal ketujuh tertinggi
iaitu
59.91%
 dan menawarkan teknologi yang belum
pernah digunakan oleh mana-mana jabatan di Malaysia.
9.1.4
 
Harga kedua terendah ditawarkan oleh petender
18/20
 
iaitu berjumlah
RM28,348,837.00
. Petender ini
mendapat markah penilaian teknikal sebanyak
69.03%
 
 yang merupakan kelima tertinggi. Teknologi yang
ditawarkan telah digunakan di beberapa agensi Kerajaan.
9.2
 
SYOR
9.2.1
 
Berdasarkan ulasan di atas urus setia mengesyorkan tender
Perkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji, Melaksana,
Mentauliah Dan Menyenggara Peralatan, Perisian, Dan
Sistem Aplikasi Pendaftaran Kontraktor Bekalan dan
Perkhidmatan Di Kementerian Kewangan Malaysia
ditawarkan kepada Petender
18/20
 dengan alasan:
i)
 
Tawaran harga petender
18/20
 adalah yang kedua
terendah iaitu
RM28,348,837.00
;
ii) Petender ini mendapat markah kelima tertinggi
dalam Penilaian Teknikal iaitu
69.03% (tiada
perbezaan ketara dengan markah ketiga dan
keempat tertinggi iaitu masing-masingnya
69.40% dan 69.19%
;
 
iii)
 
Sistem aplikasi ini
pernah digunakan
 di
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB);
dan
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
151
iv)
 
Petender ini telah menawarkan
 teknologi
 tempatan
 yang mana akan memberikan keuntungan
kepada pihak Kerajaan dan menjimatkan pertukaran
wang asing.
9.2.2
 
Syor diangkat untuk pertimbangan Lembaga Perolehan.
Disediakan oleh:
(Nama Pegawai)
 Jawatan Pegawai 
 
Tarikh : November 2005
Diperakukan oleh:
(Nama Pegawai)
 Jawatan Pegawai 
 
Tarikh : November 2005
Urus Setia Perolehan
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Kementerian Kewangan Malaysia
 
November 2005
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
152
Lampiran I
CONTOH KERTAS KEPUTUSAN TENDER (PERKHIDMATAN)
KERTAS KEPUTUSAN
LEMBAGA PEROLEHAN ‘A 
 
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
 Mesyuarat Bil. 1/2005
Isnin, 8 November 2005
 Jam 11.00 Pagi
Bilik Mesyuarat
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
 Aras 10, Blok Tengah,
Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 Putrajaya
 TENDER BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG,
 MENGUJI, MELAKSANA, MENTAULIAH DAN MENYENGGARA
PERALATAN, PERISIAN DAN SISTEM APLIKASI PENDAFTARAN
KONTRAKTOR BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
DI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
Lembaga Perolehan ‘A’ Kementerian Kewangan Malaysia,
bersetuju
 untuk menawarkan
tender di atas kepada petender 18/20 iaitu
Syarikat Berjaya Sdn Bhd (No. Syarikat
123456-A) (Taraf Bukan Bumiputera)
 
dengan harga tawaran sebanyak
RM28,348,837.00 (Ringgit Malaysia : Dua Puluh Lapan Juta Tiga Ratus Empat
Puluh Lapan Ribu Lapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Sahaja).
Pengerusi Lembaga Perolehan ‘A’
 
………………………………
 
Kementerian Kewangan Malaysia (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan
………………………………
(Bahagian Perolehan Kerajaan) (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Wakil Ketua Pengarah Kerja Raya
………………………………
 
(Setuju/Tidak Setuju) (nama)
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
153
Lampiran J
CONTOH KERTAS TAKLIMAT TENDER (BEKALAN)
KERTAS BIL. _______/2005
KEMENTERIAN KESELAMATAN
DALAM NEGERI
KERTAS TAKLIMAT TENDER UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’
 
BAGI
PEMBEKALAN MINYAK PELINCIR (MARIN)
UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA.
BIL. MESYUARAT : 7/2005
TARIKH : 15 JULAI 2005
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT BUNGA RAYA
ARAS 7, BLOK D1, PARCEL D,
KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM
NEGERI,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN,
62546 PUTRAJAYA
SALINAN NO:
2
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
154
NO. FAIL : _____________ KERTAS BIL. _______/2005
 TAKLIMAT TENDER UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PEROLEHAN ‘B’,
KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
1. TUJUAN
Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan
Lembaga Perolehan ‘B’, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
 
mengenai tawaran tender
Pembekalan Minyak Pelincir (Marin) untuk
Polis Diraja Malaysia (PDRM).
2. PERIHAL TENDER
2.1
 
Perkara
Pembekalan Minyak Pelincir (Marin) Untuk Polis Diraja Malaysia
2.2
 
Kuantiti/Lokasi
RM2 juta
Lokasi penghantaran ke semua lokasi pangkalan Marin PDRM
 termasuk Pulau Langkawi & Pelabuhan Klang
2.3
 
Peruntukan
 Anggaran Belanja Mengurus Tahunan PDRM
2.4
 
Tempoh Perjanjian
 Tiga (3) tahun
2.5 Jabatan Pengguna
Polis Diraja Malaysia
2.6 Pengiklanan
2.6.1 Pengiklan :
Utusan Malaysia
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
155
2.6.2 Tarikh Tawaran :
2 Mei 2005
 
2.6.3 Tarikh Tutup Tawaran :
25 Mei 2005
 
2.6.4 Salinan Iklan :
Lampiran ‘E’
 
2.7 Pembukaan Tender
2.7.1 Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh
Setiausaha
Bahagian (Perolehan), Kementerian Keselamatan
Dalam Negeri
seperti berikut:
 
Fail Rujukan :
No. Fail
Tarikh :
1 Mei 2005
 
Pengerusi :
Nama Pegawai
(Jawatan) 
 
Ahli :
Nama Pegawai
(Jawatan)
2.7.2
 
Tarikh/Masa Dibuka :
25.5.2005/2.30 petang
2.7.3 Jadual Pembukaan Tender :
Lampiran ‘A’
 
2.7.4 Bilangan Petender :
Dua puluh sembilan(29)
 
2.7.5 Butir-Butir Petender :
Lampiran ‘B’
 
2.7.6 Tempoh Sah Laku Tender :
90 hari
3. DOKUMEN TENDER
3.1
Lampiran ‘A’
 :
 Jadual Tender/Tawaran
 
3.2
Lampiran ‘B’
 :
Butir-butir Petender
 
3.3
Lampiran ‘C’
 :
Laporan Jawatankuasa
Penilaian Teknikal
3.4
Lampiran ‘D’
 :
Laporan Jawatankuasa
Penilaian Harga
3.5
Lampiran ‘E’
 :
Iklan Tender
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
156
3.6
Lampiran ‘F’
 :
Dokumen Pelawaan Tender
 
* Nota : (i) Lampiran A hingga Lampiran F tidak disediakan dalam contoh kertas taklimat tender ini
(ii) Format-format di atas mempunyai format khusus dan terpulang kepada agensi untuk
merangka sendiri
(iii) Agensi boleh menambah bilangan lampiran mengikut kepada keperluan mana yang berkenaan
 
4. KETERANGAN MENGENAI TAWARAN TENDER
4.1 Bil. Dokumen Dijual :
 Tiga Puluh (30)
 
4.2 Bil. Petender Yang Masuk :
Lima Belas (15 )
 
4.3 Pendaftaran dan Taraf Petender :
Kesemua petender adalah
berdaftar dengan
Kementerian Kewangan dan
bertaraf Bumiputera
5. PEMBEKAL SEMASA
5.1 Nama Pembekal :
Sekinchan Maju Sdn Bhd
Nilai Perjanjian Asal :
RM1.8 juta
Harga Tawaran :
RM850.00
 per drum 
 
Tempoh Perjanjian :
 Tiga (3) tahun
(24.7.2002

 25.7.2005)
Prestasi Pembekal :
 Memuaskan
6. LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL
6.1 Jawatankuasa Penilaian Teknikal telah dilantik oleh
Pengarah
 Jabatan Logistik, PDRM
 
melalui suratnya:
Fail Rujukan :
(No. Fail) 
 
Tarikh :
20 Mei 2005
 
Pengerusi :
Nama Pegawai
(Jawatan)
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
157
Setiausaha :
Nama Pegawai
(Jawatan) 
 
Ahli Pertama :
Nama Pegawai
(Jawatan) 
 
Ahli Kedua :
Nama Pegawai
(Jawatan) 
 
6.2
 
Kaedah : Tawaran yang disenarai pendek
dinilai dengan kaedah
Pemarkahan Keutamaan yang
Diubahsuai (
Modified Weighted
Point Method 
)
6.3
 
Perakuan : Ringkasan penilaian Jawatankuasa
Penilaian adalah seperti di
 Jadual
1 (Tawaran Lulus)
 
dan
 Jadual 2 (Tawaran Gagal).
 Jadual 1
Senarai Tawaran Lulus Dalam Penilaian Teknikal
Bil Kod Petender Spesifikasi
 Wajib
Spesifikasi
 Am (Markah)
Perakuan/Catatan
1. 7/15 Lulus 132/132
-
Memenuhi dan menepati semua
spesifikasi wajib dan am
-
Keutamaan: 1
2. 11/15 Lulus 132/132
-
Memenuhi dan menepati semua
spesifikasi wajib dan am
-
Keutamaan
:
1
3. 13/15 Lulus 132/132
-
Memenuhi dan menepati semua
spesifikasi wajib dan am
-
Keutamaan: 1
 Jadual 2
Senarai Tawaran Gagal Dalam Penilaian Teknikal
Bil Kod Petender Spesifikasi
 Wajib
Spesifikasi
 Am (Markah)
Perakuan/Catatan
1. 1/15 Gagal - Tidak kemukakan
 promotion literature
dan
dokumen teknikal yang lengkap
2. 2/15 Gagal - Kandungan
 sulphated ash
dan
 ASTM Color
tidak menepati spesifikasi
3. 3/15 Gagal - Tiada surat sokongan daripada pembuat enjin
dan tiada
 promotion literature
4. 4/15 Gagal - Tiada
compliance document
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
158
Bil Kod Petender Spesifikasi
 Wajib
Spesifikasi
 Am (Markah)
Perakuan/Catatan
5. 5/15 Gagal - Tiada surat sokongan daripada pembuat enjin
6. 6/15 Gagal - Tiada surat sokongan daripada pembuat enjin
7. 8/15 Gagal - Kandungan
 sulphated ash
dan
 ASTM Color
tidak menepati spesifikasi
8. 9/15 Gagal - Minyak yang ditawarkan tiada dalam
engine’s
manufacturer approval list
 
9. 10/15 Gagal - Kandungan
 sulphated ash
dan
 ASTM Color
tidak menepati spesifikasi
10. 12/15 Gagal - Tiada surat sokongan daripada pembuat enjin
11. 14/15 Gagal - Minyak bukan jenis
multigrade
12. 15/15 Gagal - Minyak jenis
monograde
6.4
 
Ulasan lengkap dan perakuan Jawatankuasa Penilaian Teknikal
adalah seperti di
Lampiran ‘C’
.
 
7. LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA
7.1 Ahli Jawatankuasa Penilaian Harga dilantik oleh
Setiausaha
Bahagian (Perolehan), Kementerian Keselamatan Dalam
 Negeri
melalui memonya:
Fail Rujukan :
(
No. Fail 
 )
 
Tarikh :
20 Mei 2005
Pengerusi :
Nama Pegawai
(Jawatan)
Ahli :
Nama Pegawai
(Jawatan)
Ahli :
 Nama Pegawai
(Jawatan)
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
159
7.2 Ringkasan susunan kemurahan tawaran harga adalah seperti di
 Jadual 3.
 Jadual 3
Susunan Kemurahan Tawaran Harga
7.3 Ulasan lengkap dan perakuan Jawatankuasa Penilaian Harga adalah
seperti di
Lampiran ‘D’.
 
Kod
Petender
 Jumlah
Harga Purata
setiap
Drum 
 
(RM)
 Jenama Tempoh Penyerahan
Susunan
Kemurahan
(Harga Bersih)
14/15 952.28 Shell Rimula X40
5 hari (M’sia)
 1
11/15 1,114.28 Caltex Delo 400 14 hari (Sem)
30 hari (M’sia Timur)
 
2
4/15 1,165.71 Caltex Delo 400
30 hari (M’sia)
 3
15/15 1,190.00 Fovac SMD 1

 
2 minggu (M’sia)
 4
7/15 1,191.11 -
30 hari (M’sia)
 
45 hari (M’sia Timur)
 
5
13/15 1,192.57 Conoco-Philip 5 hari (Sem)
1 minggu (M’sia Timur)
 
6
9/15 1,199.83 Delvac MX 15W 40
30 hari (M’sia)
 7
2/15 1,226.23 Petronas CS3 15W
5 hari (M’sia)
 8
1/15 1,228.57 Shell Rimula SAE 40 2

 
4 bulan (M’sia)
 9
10/15 1,420.71 Exxon Mobil/
Mobilgard
2-
5 minggu (M’sia)
 10
8/15 1,829.14 ELF Performance Victory
15W-40
14 hari (M’sia)
 11
5/15 1,850.57 Total Rubiatir 7400 CI 14
hari (M’sia)
 12
12/15 1,971.80 Castrol RX Super Plus 2 minggu 13
6/15 1,978.28 Penzoil 45-
60 hari (M’sia)
 14
3/15 4,006.53 Petronas Motolub CS3 Bersih ke Lokasi 15
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
160
8. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN
8.1
 
Tender ini dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor berikut:
8.1.1
 
Memenuhi syarat tender.
8.1.2
 
Perakuan Jawatankuasa Penilaian Teknikal.
8.1.3
 
Perakuan Jawatankuasa Penilaian Harga.
8.1.4
 
Tempoh penghantaran.
8.1.5
 
Perkara-perkara lain yang menguntungkan Kerajaan.
9. ULASAN DAN SYOR URUS SETIA
9.1
 
Ulasan
 
9.1.1
 
Sebanyak 15 tawaran tender telah diterima pada masa tender
ditutup dan kesemuanya telah dikodkan sebagai
Petender
1/15
 
hingga
Petender 15/15
. Kesemua tawaran yang
diterima telah mengemukakan harga bersih. Jumlah harga
purata digunakan sebagai penentuan susunan kemurahan
kerana petender-petender menawarkan harga pembekalan yang
berbeza bagi setiap lokasi penerimaan dan dikemukakan
mengikut kadar harga ‘
 per drum’ 
.
9.1.2
 
Berdasarkan susunan jumlah harga purata bersih, tawaran
terendah adalah diterima daripada
petender 14/15
 
 yang
berjumlah
RM952.28 (purata keseluruhan).
 Manakala
tawaran tertinggi adalah diterima daripada
petender 3/15
 
dengan nilai tawaran berjumlah
RM4,006.53 (purata
keseluruhan).
 
9.1.3
 
Dari segi penilaian teknikal pula, daripada 15 tawaran
 
 yang
dikemukakan untuk penilaian, Urus setia mendapati hanya
3
 tawaran
 
sahaja iaitu tawaran daripada
Petender 7/15,
11/15
 
dan
13/15
 
 yang lulus penilaian teknikal. Manakala
baki tawaran lain yang berjumlah
12 tawaran
 
pula telah gagal
dalam penilaian oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JPT).
9.1.4 Kesemua 12 tawaran tersebut telah gagal dalam memenuhi
syarat mandatori sebagaimana yang digariskan dalam spesifikasi
teknikal. Syarat-syarat yang tidak dipatuhi adalah seperti
 tidak
mengemukakan
 promotion literature 
 , tidak
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
161
mengemukakan
technical document 
 , menawarkan
minyak jenis
monograde 
 , tiada surat sokongan pembuat
enjin, kandungan bahan dalam minyak yang tidak
menepati spesifikasi.
9.1.5
 
Untuk ujian makmal pula, penghantaran contoh minyak adalah
tidak hanya terhad kepada tawaran-tawaran yang memenuhi
syarat spesifikasi wajib sahaja. JPT juga ada menghantar
tawaran lain iaitu tawaran
Petender 12/15, 3/15
 
dan
9/15
. Ujian yang dijalankan adalah bagi mengenal pasti sifat
dan tindak balas kimia bagi menentukan ia menepati spesifikasi
teknikal dan kesahihan fakta yang dinyatakan dalam katalog
pembuat.
9.1.6
 
Berikut di
 Jadual 4
adalah ringkasan tawaran yang lulus
penilaian teknikal berserta tawaran harga yang disusun
berdasarkan susunan kemurahan purata harga bersih:
 Jadual 4
Petender Yang Lulus Mengikut Susunan Kemurahan Harga
Kod
Petender
 Jumlah
Harga
Purata
(RM)
Perincian Harga (
 per
drum 
 - 200 liter)
untuk Setiap Lokasi
(RM)
Harga
Per Liter
(RM)
 Jenama Tempoh
Penyerahan
Susunan
Kemurahan
11/15 1,114.28
Langkawi

 1,100.00
Port Klang

 1,100.00
Utara

 1,100.00
Selatan

 1,100.00
Timur

 1,100.00
Sabah

 1,150.00
Sarawak

 1,150.00
5.50
5.75
Caltex
Delo 400
14 hari
 
(Sem)
 
&
30 hari
 
(Sabah &
S’wak)
 
1
7/15 1,191.11
Langkawi

 1,185.00
Port Klang

 1,185.00
Utara

 1,185.00
Selatan

 1,185.00
Timur

 1,185.00
Sabah

 1,206.40
Sarawak

 1,206.40
5.93
6.04
Conoco-
Philip
30 hari
 
(Sem)
 
&
45 hari
(Sabah &
S’wak)
 
2
13/15 1,192.57
Langkawi

 1,184.00
Port Klang

 1,184.00
Utara

 1,184.00
Selatan

 1,184.00
Timur

 1,184.00
Sabah

 1,214.00
Sarawak

 1,214.00
5.92
6.07
Conoco-
Philip
5 hari
(Sem)
&
1 minggu
 
(Sabah &
S’wak)
 
3
9.1.7
 
Berdasarkan kepada
 Jadual 4
 
di atas, Urus setia merumuskan
bahawa tawaran terendah adalah diterima daripada
Petender
11/15
 
 yang menawarkan harga purata keseluruhan yang
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
162
berjumlah
RM 1,114.28 (Bersih),
 yang mana harga per
drum bagi Semenanjung Malaysia ialah
RM 1,100.00 atau
RM 5.50 per liter
 
dan
RM 1,150.00 atau 5.75 per liter
untuk pembekalan ke Sabah dan Sarawak. Selain daripada
tawaran harga yang menarik dan munasabah, petender juga
menawarkan perkara-perkara lain yang menguntungkan
Kerajaan seperti latihan secara percuma untuk setiap pangkalan
marin dan tempoh penghantaran yang singkat dan munasabah.
9.1.8 Bagi tawaran tertinggi pula, adalah dikemukakan oleh
Petender 13/15
 
dengan purata keseluruhan harga tawaran
 yang berjumlah
RM 1,192.57 (Bersih).
 Harga minyak
pelincir per drum untuk pembekalan di Semenanjung ialah
RM
1,184.00 atau RM 5.92 per liter
, manakala untuk
pembekalan ke Sabah dan Sarawak ialah
RM 1,214.00 atau
RM 6.07 per liter.
9.2 Syor
9.2.1
 
Berdasarkan perkara-perkara di atas, Urus setia mengesyorkan
Lembaga Perolehan menerima tawaran
Petender 11/15
 
atas
alasan berikut:
(a) menawarkan harga purata keseluruhan terendah di
kalangan tawaran yang lulus penilaian teknikal iaitu
RM1,114.28 (Bersih);
(b) menawarkan latihan secara percuma untuk setiap
pangkalan marin;
(c) lulus penilaian teknikal dengan mendapat markah am
132/132
;
(d) mempunyai surat perlantikan sebagai agen daripada
prinsipal (Chevron Texaco); dan
(e) berpengalaman dalam bidang pembekalan keperluan
marin.
9.2.2
 
Syor diangkat untuk pertimbangan Lembaga Perolehan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
163
Disediakan Oleh : _____________________
(Nama Pegawai)
(Jawatan)
Tarikh :
Disemak Oleh :
(Nama Pegawai)
 
(Jawatan)
Tarikh :
Diperakukan Oleh : _____________________
(Nama Pegawai)
(Jawatan)
 
Tarikh :
Bahagian Perolehan
Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
PUTRAJAYA
 Julai 2005
 
Lampiran K
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
164
CONTOH KERTAS KEPUTUSAN TENDER (BEKALAN)
KERTAS KEPUTUSAN
LEMBAGA PEROLEHAN B
KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
 MESYUARAT BIL. 7/2005
SELASA, 15 JULAI 2005
 JAM 10.00 PAGI
BILIK MESYUARAT BUNGA RAYA,
 ARAS 7, BLOK D1, PARCEL D
KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI, PRESINT 1,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62546 PUTRAJAYA
 TENDER PEMBEKALAN MINYAK PELINCIR
(MARIN) UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA
Lembaga Perolehan ‘B’ Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, bersetuju untuk
menawarkan tender di atas kepada petender 11/15 iaitu
Syarikat Maju Terus
Sdn Bhd (No. Syarikat 678910-A) (Taraf Bumiputera)
 
dengan harga
tawaran sebanyak
RM1,114.28
 per drum
(Ringgit Malaysia : Satu Ribu Satu
Ratus Empat Belas Ringgit Dua Puluh Lapan Sen Sahaja
 per drum 
) dan nilai
keseluruhan kontrak tidak melebihi RM2 juta.
Pengerusi Lembaga Perolehan ‘B’
 
………………………………
 
Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Ahli Lembaga Perolehan ‘B’
 
………………………………
(Bahagian Perolehan) (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Wakil Ketua Pengarah Kerja Raya
………………………………
 
(Setuju/Tidak Setuju) (nama)
Lampiran L
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
165
CONTOH KERTAS TAKLIMAT TENDER (KERJA)
TENDER NO : KUM/TT 44/2005
KOLEJ UNIVERSITI MALAYSIA
KERTAS TAKLIMAT TENDER UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PEROLEHAN ‘A’
 
BAGI
 MENYIAPKAN PEMBINAAN SEBUAH BANGUNAN
PUSAT PENTADBIRAN ENAM TINGKAT BERSERTA
BESMEN DAN SEBUAH BANGUNAN UTILITI
DI KOLEJ UNIVERSITI MALAYSIA,
BANDAR NILAI,
 NEGERI SEMBILAN
BIL. MESYUARAT : 10/2005
TARIKH : 8 NOVEMBER 2005
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT REKTOR,
KOLEJ UNIVERSITI MALAYSIA,
TINGKAT 5, MENARA KUM,
BANDAR NILAI,
NEGERI SEMBILAN
SALINAN NO:
3
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
166
NO. FAIL : _________________ KERTAS BIL. _______/2005
 TAKLIMAT TENDER UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PEROLEHAN ‘A’
 
KOLEJ UNIVERSITI MALAYSIA (KUM)
 
1. TUJUAN
Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan
Lembaga Perolehan ‘A’ Kolej Universiti Malaysia (KUM)
untuk
menyetujui terima
 Tender Menyiapkan Pembinaan Sebuah Bangunan
Pusat Pentadbiran Enam Tingkat Berserta Besmen Dan Sebuah
Bangunan Utiliti Di Kolej Universiti Malaysia, Bandar Nilai,
 Negeri Sembilan.
2. LATAR BELAKANG TENDER
2.1
 
Nama Tender
 Tender Menyiapkan Pembinaan Sebuah Bangunan Pusat
Pentadbiran Enam Tingkat Berserta Besmen Dan Sebuah
Bangunan Utiliti Di Kolej Universiti Malaysia
2.2
 
Jenis Tender
 Tender Terbuka Bumiputera Kelas ‘A’
 
2.3 Lokasi Projek
Bandar Nilai, Negeri Sembilan
2.4
 
Sumber Pembiayaan
Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Bagi
Pembangunan KUM (P28 00900 011)
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
167
2.5
 
Anggaran Jabatan
RM22,561,900.00
2.6 Tempoh Siap
Petender dikehendaki menyatakan tempoh siap kerja masing
masing tetapi tempoh siap inginkan adalah 60 minggu sahaja.
2.7 Pengiklanan
2.7.1 Pengiklan
 : Berita Harian
2.7.2 Tarikh Iklan
 : 2 Ogos 2005
2.7.3 Tarikh Tutup
 : 24 Ogos 2005
2.7.4 Salinan Iklan
 : Lampiran A
2.8
 
Tempoh dan Tarikh Tamat Sah Laku Tender
90 Hari (Sehingga 22 November 2005)
2.9 Lawatan Tapak
Lawatan tapak diwajibkan dan kontraktor yang menyertai
lawatan sahaja boleh mengambil bahagian dalam tender ini
2.10 Bilangan Dokumen Dijual
Dua Puluh (20) Dokumen Sahaja
2.11 Bilangan Tawaran Diterima
Lima Belas (15) Tawaran Sahaja
2.12
 
Bilangan Tawaran Lewat Diterima
 Tiada
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
168
2.13
 
Pendaftaran dan Taraf
Semua Kontraktor Bertaraf Bumiputera Kelas ‘A’ dan
Berdaftar
dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
3. SKOP KERJA
Skop kerja dalam tender ini adalah seperti berikut:
3.1
 
Kerja Bangunan
a) Enam tingkat pusat pentadbiran berserta besmen
b)
 
Bangunan utiliti yang terletak berhampiran dengan pusat
pentadbiran
3.2
 
Kerja-kerja Sekitar Bangunan
Kerja-kerja sekitar bangunan adalah termasuk pembersihan tapak &
kerja-kerja tanah,
‘road & car parks’, ‘surface water drainage’,
‘sewerage works’, ‘external water supply installation’ 
 dan
‘turfing
works’ 
.
3.3
 
Kerja-kerja yang telah diperuntukkan di bawah Wang Kos Prima
dan Wang Peruntukan Sementara adalah kerja-kerja:
a) Kerja-kerja elektrikal dan mekanikal
b)
‘Interior decoration works’ 
 termasuk
‘built
-
in furniture’ 
 dan
‘signages’ 
 
4. PEMBUKAAN TENDER
4.1 Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh
Rektor Kolej
Universiti Malaysia
 melalui surat seperti berikut:
Fail Rujukan :
(Nyatakan fail rujukan surat)
Tarikh :
2 Ogos 2005
 
Pengerusi :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
169
Ahli :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
4.2 Tarikh/Masa Dibuka :
25 Ogos 2005 jam 9.00 pagi
 
4.3 Bilangan Petender :
Lima Belas (15)
 
4.4 Harga Tawaran Terendah :
RM19,956,700.64
 
4.5 Harga Tawaran Tertinggi :
RM
27,780,680.00
 
4.6
 
Jadual penuh petender yang mengemukakan tawaran adalah
seperti
 Jadual 1
 berikut :
 Jadual 1
BIL
KOD
PETENDER
HARGA (RM)
 TEMPOH SIAP
(MINGGU)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-
10.
11.
12.
13.
14.
15.
5/15
7/15
12/15
8/15
10/15
1/15
6/15
11/15
14/15
-
3/15
2/15
4/15
9/15
15/15
13/15
19,956,700.64
20,150,978.70
20,451,334.50
20,561,256.27
20,600,878.00
21,140,202.00
21,160,000.46
21,266,574.45
21,270,087.00
22,561,900.00
(Anggaran Jabatan)
22,699,559.59
23,462,890.30
23,699,505.50
24,786,905.66
26,443,709.16
27,780,680.00
60
60
60
60
60
60
60
60
60
-
60
60
60
60
60
60
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
170
5. LAMPIRAN
5.1 Lampiran A
: Salinan Iklan Tender
5.2 Lampiran B
 : Jadual Tawaran Oleh
 Jawatankuasa Pembuka Tender
5.3 Lampiran C
 : Jadual Tawaran Mengikut
Susunan Harga
5.4 Lampiran D
 : Laporan Penilaian Tender
5.5 Lampiran E
 : Borang-borang Penilaian Tender
5.6 Lampiran F
 : Salinan Dokumen Tender
5.7 Lampiran G
 : Laporan Tatatertib Oleh PKK
* Nota : (i) Lampiran A hingga Lampiran G tidak disediakan dalam contoh kertas taklimat tender ini
(ii) Format-format di atas mempunyai format khusus dan terpulang kepada agensi untuk
merangka sendiri
(iii) Agensi boleh menambah bilangan lampiran mengikut kepada keperluan mana yang
berkenaan
 
6. TATACARA PENILAIAN TENDER
6.1
 
Tatacara Penilaian Tender adalah berdasarkan kepada Surat
Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya, Bil 4/93, Peraturan Baru
Penilaian Tender-tender Kerja dan Buku Penerangan Mengenai
Peraturan dan Maklumat-maklumat Yang Diperlukan Dalam
Penilaian Tender-tender JKR yang dikeluarkan oleh Pengarah
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan, Ibu Pejabat JKR, Malaysia
dan syarat-syarat serta keperluan Kolej Universiti Malaysia.
6.2
 
Penilaian Tender telah dibuat dalam peringkat-peringkat berikut:
a)
 
Peringkat Pertama - Penilaian Awalan
Peringkat ini merupakan penilaian asas di mana semua
petender akan dianalisis daripada segi kesempurnaan tender,
kecukupan dokumen wajib, kecukupan modal minimum
(3% daripada kos projek) dan prestasi kerja semasa.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
171
b) Peringkat Kedua - Penilaian Keupayaan Teknikal dan
Kewangan
Di peringkat ini, tender-tender akan dinilai dengan
terperinci di dalam keupayaan teknikal dan kewangan.
Semua petender akan dinilai daripada segi kedudukan
kewangan, pengalaman kerja, kakitangan teknikal dan
keempunyaan loji dan peralatan.
Tawaran harga petender akan disemak di mana tawaran-
tawaran harga dalam Senarai Kuantiti
(Bill Of Quantities)
 
akan dibandingkan dengan harga di dalam Borang Tender
dan jika terdapat sebarang perbezaan ianya akan diteliti dan
dilaporkan.
c) Penilaian Ketiga - Perakuan bagi Petender-petender
 yang lulus keupayaan teknikal dan kewangan
Jawatankuasa Penilaian Tender akan memperakukan tender
 yang telah mencukupi syarat-syarat dan telah lulus penilaian
awalan serta penilaian peringkat kedua.
Pada peringkat ini, petender akan dilihat dari segi harga
 yang ditawarkan berdasarkan jadual julat perbandingan
harga daripada harga Anggaran Jabatan seperti berikut:
% Perbezaan dari
 Anggaran Jabatan
Status Ulasan
Lebih 20% Terlalu Tinggi Tidak harus dipertimbangkan
+10% hingga +20% Tinggi Boleh dipertimbangkan
-15% hingga +10% Berpatutan Boleh dipertimbangkan
-30% hingga -15% Rendah Boleh dipertimbangkan
Kurang 30% Terlalu Rendah Tidak harus dipertimbangkan
Selain itu, petender juga akan dinilai dari segi keupayaan
biayaan setelah mengambil kira Kesan Rendahan Harga.
Pelarasan harga dilakukan dengan mengambil kira tempoh
siap yang dikemukakan oleh petender bagi mendapatkan
tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan. Kesan
Pendekan Tempoh Siap juga dilakukan ke atas petender
 yang telah lulus.
Sistem pemarkahan diperkenalkan bagi menentukan
keupayaan petender dan pada masa yang sama
meminimumkan elemen subjektif.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
172
7. LAPORAN PENILAIAN TENDER
7.1 Ahli Jawatankuasa Penilaian Tender dilantik oleh Rektor Kolej
Universiti Malaysia (KUM) melalui surat seperti berikut:
Fail Rujukan :
(Nyatakan fail rujukan surat)
Tarikh :
1 Ogos 2005
 
Pengerusi :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
Ahli :
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai)
(Nama Pegawai)
(Jawatan Pegawai) 
 
7.2 Jawatankuasa Penilaian Tender telah bermesyuarat pada 17, 18
dan 19 Oktober 2005 untuk melaksanakan penilaian tender-
tender tersebut.
 
7.3 Penilaian Pertama

 Penilaian Awalan
7.3.1 Penilaian awal telah dibuat ke atas kesemua 15 petender
 yang telah mengambil bahagian. Hasil penilaian adalah
seperti berikut:
a) Kesempurnaan Tender
Setelah dianalisis, kesemua petender telah memenuhi
kriteria kesempurnaan yang ditetapkan seperti
Borang Tender Ditandatangani, Pendaftaran Masih
Sah, Harga Tender Tercatat Dalam Borang Tender
dan Mengembalikan Dokumen Asas Tender.
Borang 1 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
b) Kecukupan Dokumen
Didapati satu petender tidak menghantar dokumen
wajib seperti yang ditetapkan iaitu petender 5/15
kerana tidak mengemukakan Penyata Kewangan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
173
Borang 2 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
c) Kecukupan Modal Minimum
Modal minimum untuk melaksanakan projek ini telah
dianggarkan sebanyak RM377,001.00 iaitu 3%
daripada Jumlah Kerja Pembina berjumlah
RM12,566,700.00 daripada Anggaran Jabatan.
Setelah dianalisis semua petender telah mempunyai
modal minimum yang ditetapkan kecuali petender
7/15 dan 8/15.
Borang 3 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
d) Prestasi Kerja Semasa
Sebahagian besar kontraktor yang mengambil
bahagian iaitu petender 10/15, 1/15, 6/15,
14/15, 3/15, 2/15, 4/15, 9/15, 15/15 dan
13/15 telah mempunyai kerja semasa dengan
prestasi yang baik. Manakala sebahagian lagi iaitu
petender 12/15, 5/15, 7/15, 8/15 dan 11/15
tidak mempunyai kerja semasa.
7.3.2 Dalam keputusan Peringkat Pertama sebanyak dua belas
(12) petender telah lulus dalam penilaian awal kerana
menepati keempat-empat kriteria yang ditetapkan di atas.
Borang 4 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
 
7.4 Penilaian Peringkat II

 Penilaian Keupayaan
Penilaian peringkat kedua telah dibuat untuk kesemua dua belas
(12) petender yang telah lulus dalam peringkat pertama iaitu
12/15, 10/15, 1/15, 6/15, 11/15, 14/15, 3/15, 2/15,
4/15, 9/15, 15/15, 13/15. Penilaian kedua telah dilakukan
terhadap 12 petender yang telah lulus dan hasil penilaian adalah
seperti tersebut :
 
7.4.1
 
Keupayaan Kewangan
Hasil daripada penilaian ke atas kedudukan kewangan
Petender adalah didapati Nilai Keupayaan Kewangan bagi
semua pentender yang dinilai adalah mencukupi kecuali
petender 1/15.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
174
Borang 5 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
7.4.2 Keupayaan Teknikal
a) Pengalaman Kerja
Daripada rekod yang dikemukakan didapati semua
petender telah menyertakan dokumen sokongan bagi
projek-projek yang telah disiapkan.
Borang 6 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
b) Kakitangan Teknikal
Hanya kakitangan dalam penggajian petender yang
disokong dengan penyata KWSP dan Sijil Pelantikan
serta Sijil Kelulusan sahaja yang diambil kira. Semua
petender telah mengemukakan dokumen sokongan
 yang diperlukan.
Borang 7
 
dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
c) Keempunyaan Loji dan Peralatan Asas
Hanya petender yang mengemukakan dokumen
sokongan bagi mengesahkan keempunyaan atau
pemilikan loji yang disenaraikan sahaja diambil kira.
Borang 8 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
7.4.3 Dalam keputusan Peringkat Kedua sebanyak sebelas (11)
petender telah lulus dalam penilaian teknikal dan kewangan.
.
Borang 9 dalam Lampiran E
 adalah berkaitan.
 
7.5 Penilaian Peringkat III

 Perakuan bagi Petender-petender
 yang lulus keupayaan teknikal dan kewangan
7.5.1 Kesemua harga petender yang telah lulus peringkat pertama
dan kedua masih di dalam julat yang dibenarkan iaitu dalam
lingkungan tidak melebihi 10% dan tidak kurang 24%
daripada harga anggaran jabatan.
7.5.2 Tiada pelarasan harga dibuat ke atas tempoh siap kerja
kerana tiada petender yang menawarkan tempoh penyiapan
 yang melebihi had maksimum Tempoh Siap Inginan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
175
7.5.3 Tiada kesan pendekan tempoh siap dilakukan kerana kesemua
petender yang lulus peringkat pertama dan kedua
menetapkan tempoh siap yang sama dengan tempoh siap
inginkan iaitu 60 minggu.
7.5.4 Kesemua petender yang mengambil bahagian juga tidak
pernah dikenakan sebarang tindakan tatatertib (Rujuk
Lampiran G
).
7.6 Berikut adalah senarai petender yang telah lulus dalam ketiga-
tiga peringkat penilaian berserta markah yang diperoleh
dalam penilaian yang dilakukan:
BIL
KOD
PETENDER
HARGA (RM)
 TEMPOH
SIAP
(MINGGU)
 MARKAH PENILAIAN PERAKUAN
 J/K
PENILAIAN
Kew.
(markah
min. - 20)
 Tek.
(markah
min. - 13)
 Jumlah
(markah
min. - 45)
1.
2.
3.
4.
5.
-
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12/15
10/15
6/15
11/15
14/15
-
3/15
2/15
4/15
9/15
15/15
13/15
20,451,334.50
20,600,878.00
21,160,000.46
21,266,574.45
21,270,087.00
22,561,900.00
(Ang. Jabatan)
22,699,559.59
23,462,890.30
23,699,505.50
24,786,905.66
26,443,709.16
27,780,680.00
60
60
60
60
60
-
60
60
60
60
60
60
40
50
50
46
32
-
50
50
35
50
30
50
15
42
30
32
22
-
43
19
35
45
22
40
55
92
80
78
54
-
93
69
70
95
52
90
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
-
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
7.6 Syor Jawatankuasa Penilaian Tender
7.6.1 Jawatankuasa dalam laporannya di
Lampiran D
 telah
menyatakan bahawa hanya 11 petender sahaja yang telah
lulus dan layak untuk dipertimbangkan bagi tender ini iaitu
petender 12/15, 10/15, 6/15, 11/15, 14/15, 3/15,
2/15, 4/15, 9/15, 15/15 dan 13/15. Manakala 5
petender lagi iaitu 5/15, 7/15, 8/15 dan 1/15 telah gagal
dalam peringkat penilaian yang dijalankan.
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
176
7.6.2
 
Jawatankuasa menyatakan semua petender yang telah lulus
boleh dipertimbangkan memandangkan kesemua harga
petender yang dikemukakan masih di dalam julat harga
 yang disyorkan iaitu tidak melebihi 20% dan tidak kurang
30% daripada harga anggaran jabatan. Dalam hal ini,
kesemua harga yang telah lulus dalam lingkungan tidak
melebihi 10% dan tidak kurang 24% daripada harga
anggaran jabatan.
7.6.3
 
Tiga (3) markah tertinggi yang lulus mengikut turutan ialah
petender 9/15 (95%), 3/15(93%) dan 10/15 (92%).
Manakala 3 markah terendah yang lulus mengikut turutan
ialah petender 15/15(52%), 14/15(54%) dan
12/15(55%).
7.6.4
 
Jawatankuasa dalam laporannya mengesyorkan petender
10/15 yang mendapat markah ketiga tertinggi iaitu 92%.
Ini kerana petender ini merupakan petender kedua terendah
 yang telah lulus kesemua peringkat penilaian dan telah
melaksanakan beberapa projek yang nilainya sebanding
dengan projek ini. Petender 12/15 yang terendah yang
lulus tidak disyorkan kerana mempunyai markah yang agak
rendah iaitu 55%. Markah penilaian teknikal juga rendah
sebanyak 15%. Selain itu, nilai projek tertinggi yang pernah
dilaksanakan ialah RM5.5 juta sahaja.
8. ULASAN DAN SYOR URUS SETIA
8.1 Ulasan
8.1.1
 
Projek Pembinaan Sebuah Bangunan Pusat Pentadbiran
Enam Tingkat Berserta Besmen Dan Sebuah Bangunan
Utiliti Di Kolej Universiti Malaysia adalah merupakan projek
 yang amat penting bagi KUM memandangkan ianya adalah
bangunan yang akan menjadi mercu tanda KUM. Reka
bentuknya yang unik akan menjadi simbol kebanggaan bagi
warga KUM.
8.1.2
 
Sehubungan itu, pembinaan bangunan tersebut perlulah
dilaksanakan oleh kontraktor yang benar-benar
berkemampuan dan diyakini mampu melaksanakan projek
dengan sempurna dan siap dengan jayanya pada masa yang
ditetapkan. Memandangkan pihak pentadbiran KUM pada
masa ini sedang menyewa beberapa bangunan sebagai pusat
pentadbiran, adalah wajar projek ini disiapkan segera supaya
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
177
proses pembelajaran para pelajar di KUM dapat
dilaksanakan dengan lancar.
8.1.3
 
Berdasarkan laporan jawatankuasa penilaian didapati
petender yang disyorkan iaitu petender 10/15 telah
memenuhi kelayakan sebagai kontraktor yang diyakini
mampu melaksanakan projek ini dengan sempurna.
8.2 Syor
8.2.1 Berdasarkan laporan jawatankuasa penilaian dan ulasan di
atas, Urus Setia mengesyorkan supaya Tender Menyiapkan
Pembinaan Sebuah Bangunan Pusat Pentadbiran Enam
Tingkat Berserta Besmen Dan Sebuah Bangunan Utiliti Di
Kolej Universiti Malaysia, Bandar Nilai, Negeri Sembilan
ditawarkan kepada petender 10/15
 
berdasarkan justifikasi
berikut:
i)
 
Petender 10/15 adalah petender kedua terendah
 yang telah lulus kesemua peringkat penilaian. Harga
 yang ditawarkan adalah lebih rendah sebanyak
RM1,961,022.00 bersamaan 8.69% daripada
harga anggaran jabatan;
ii)
 
Petender 10/15 telah mendapat markah antara yang
tertinggi dalam penilaian keupayaan teknikal dan
kewangan iaitu sebanyak 92%;
iii)
 
Petender 10/15 juga telah berjaya menyiapkan
beberapa projek yang sebanding iaitu projek
Pembinaan Bangunan Canselori Universiti Malaya,
Kuala Lumpur yang bernilai RM25,800,700 dan
Bangunan Perpustakaan Universiti Pendidikan Sultan
Idris bernilai RM21,700,911;
iv)
 
Petender 12/15 yang merupakan petender terendah
 yang lulus semua peringkat penilaian tidak
diperakukan kerana memperoleh markah yang agak
rendah iaitu 55%. Nilai projek tertinggi yang telah
dilaksanakan oleh petender ini juga adalah setakat
RM5.5 juta sahaja iaitu Kerja-Kerja Pengisaran dan
Penurapan Semula Jalan Parit 5, Sekinchan, Selangor
Bagi Tahun 2003/2004; dan
v)
 
Projek ini merupakan projek yang paling penting
kerana ia merupakan pusat pentadbiran utama bagi
KUM dan reka bentuknya akan menjadi mercu tanda
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
178
serta simbol kebanggaan bagi warga KUM. Projek ini
 juga disiapkan pada masa yang ditetapkan supaya
proses pembelajaran Pelajar KUM yang telah
bermula pada tahun 2003 dapat berjalan dengan
lancar dan lebih sempurna.
8.2.2 Syor diangkat untuk pertimbangan Lembaga Perolehan.
Disediakan Oleh
 
: _____________________
 
(Nama Pegawai)
(Jawatan)
Tarikh :
Disemak Oleh :
_____________________
(Nama Pegawai)
(Jawatan)
Tarikh :
Diperakukan Oleh : _____________________
(Nama Pegawai)
(Jawatan)
 
Tarikh :
Bahagian Pembangunan dan Perolehan
Kolej Universiti Malaysia
Bandar Nilai
 Negeri Sembilan
 November 2005
 
 
Kementerian Kewangan Garis Panduan Penilaian Tender
179
Lampiran M
CONTOH KERTAS KEPUTUSAN TENDER (KERJA)
KERTAS KEPUTUSAN
LEMBAGA
PEROLEHAN ‘A 
 
KOLEJ UNIVERSITI MALAYSIA 
 
 Mesyuarat Bil. 10/2005
Selasa, 8 November 2005
 Jam 10.00 Pagi
Bilik Mesyuarat Rektor,
Kolej Universiti Malaysia,
 Tingkat 5, Menara KUM,
Bandar Nilai,
 Negeri Sembilan
 MENYIAPKAN PEMBINAAN SEBUAH BANGUNAN PUSAT
PENTADBIRAN ENAM TINGKAT BERSERTA BESMEN DAN SEBUAH
BANGUNAN UTILITI DI KOLEJ UNIVERSITI MALAYSIA,
BANDAR NILAI, NEGERI SEMBILAN
 
Lembaga Perolehan ‘A’ Kolej Universiti Malaysia,
bersetuju
 untuk menawarkan tender di
atas kepada petender 10/15 iaitu
Syarikat Kincana Sdn Bhd (No. Syarikat 111111-
 A) (Taraf Bumiputera)
 dengan harga tawaran sebanyak
RM20,600,878.00 (Ringgit
 Malaysia : Dua Puluh Juta Enam Ratus Ribu Lapan Ratus Tujuh Puluh Lapan
Sahaja)
dengan tempoh siap selama
60 minggu.
Pengerusi
Lembaga Perolehan ‘A’
 
………………………………
 
Kementerian Kewangan Malaysia (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan
………………………………
(Bahagian Perolehan Kerajaan) (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Wakil Ketua Pengarah Kerja Raya
………………………………
 
(Setuju/Tidak Setuju) (nama)
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.28
M.S. 1/1
CONTOH KERTAS KEPUTUSAN TENDER (KERJA)
KERTAS KEPUTUSAN
LEMBAGA PEROLEHAN ‘A’
 
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Mesyuarat Bil. 5/2007
24 Mac 2007
Jam 10.00 Pagi
Bilik Mesyuarat Utama,
Aras 2, Bahagian Pembangunan,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
PUTRAJAYA
MEMBINA DAN MENYIAPKAN EMPAT BLOK ASRAMA SEKOLAH MENENGAH
TAMAN NIRWANA, AMPANG, SELANGOR
(TENDER TERBUKA BUMIPUTERA KELAS ‘A’)
 
Lembaga Perolehan ‘A’
Kementerian Pelajaran Malaysia,
bersetuju
 untuk
menawarkan tender di atas kepada petender 8/15 iaitu
Syarikat Alam Maju Sdn
Bhd (No. Syarikat 111111-A)
 dengan harga tawaran sebanyak
RM22,600,878.00 (Ringgit Malaysia : Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu
Lapan Ratus Tujuh Puluh Lapan Sahaja)
 dengan tempoh siap selama
60 minggu.
Pengerusi Lembaga Perolehan ‘A’
 
………………………………
 
Kementerian Pelajaran Malaysia (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan
………………………………
(Bahagian Perolehan Kerajaan) (nama)
(Setuju/Tidak Setuju)
Wakil Ketua Jabatan Pengarah Kerja Raya
………………………………
 
(Setuju/Tidak Setuju) (nama)
MulaTamatNegaraPengeluarNamaSyarikatAsing
LAMPIRAN 2.29
TarafPembuat/
Pembekal (Bekalan
shj)
NamaPerolehanNo. Kontrak
Tarikh Surat
Niat
Tarikh Surat
Setuju Terima
NAMA KEMENTERIAN/AGENSI/BADAN BERKANUN:
LAPORAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN
Tarikh KuatkuasaKontrak
Barangan Import
(termasuk barangan
ex-stock 
)
Kategori
Perolehan
JenisPerolehanJenisPeruntukan
Kategori
Tender
NamaSyarikatTempatanCatatan
No. Pendaftaran
ROB/ROC/ROS
No. Pendaftaran
dengan MOF/PKK
Taraf 
Pendaftaran
dengan
MOF/PKK
Pendaftaran
dengan PKK
Pendaftaran
dengan CIDB
Nilai (RM)
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
GARIS PANDUAN TUGASAN KE LUAR NEGARA
BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN
1. TUJUAN
Garis Panduan ini bertujuan untuk memberi panduan mengenai tugasan ke luar
negara berkaitan perolehan Kerajaan kepada semua Agensi Kerajaan.
2. DEFINISI TUGASAN
2.1 Bentuk tugasan yang dilakukan boleh dibahagi kepada dua (2) kategori
utama iaitu:-
2.1.1
 Tugasan Sebelum Pelawaan Tender
 
Tugasan yang dibuat sebelum Agensi membuat pelawaan sesuatu
tender. Tugasan ini dapat dibahagikan seperti berikut:-
i.
 
Tugasan Penyesuaian (
Familiarisation
)/Lawatan Kilang
Tugasan pada peringkat perancangan perolehan bagi memberi
pendedahan dan pengalaman kepada pegawai-pegawai tentang
barangan, operasi, tatacara atau lain-lain perkara berkaitan
perolehan dari luar negara.
Contoh: Agensi bercadang untuk membeli kenderaan khusus
untuk kegunaan keselamatan dan penguatkuasaan
 yang hanya dikeluarkan di luar negara. Agensi boleh
mengadakan lawatan ke kilang atau syarikat tertentu
setelah memastikan ianya merupakan teknologi baru
dan belum diguna pakai di mana-mana Agensi
Kerajaan lain.
ii.
 
Tugasan Menyediakan Spesifikasi
Tugasan yang dibuat bagi menyediakan spesifikasi
barangan/perkhidmatan/kerja yang telah dikenal pasti oleh
Agensi.
Contoh: Perolehan pesawat tempur pelbagai guna dari negara luar
yang mempunyai keupayaan yang setanding.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
2.1.2
 
 Tugasan Selepas Pelawaan Tender
 
Tugasan dilakukan selepas pelawaan tender ditetapkan seperti
berikut:
i.
Tugasan Penilaian Spesifikasi/Penilaian Tender 
 
Tugasan yang dibuat ke atas petender yang telah disenarai
pendek untuk menilai keupayaan petender, produk yang
ditawarkan serta pematuhan spesifikasi yang ditetapkan terhadap
petender.
Contoh: Permohonan Agensi untuk mengadakan tugasan ke
luar negara bagi perolehan jet pejuang yang
ditawarkan oleh
Original Equipment Manufacturer
(OEM)
 yang khususnya dikeluarkan oleh negara
tertentu.
ii.
Tugasan Pemeriksaan Sebelum Penerimaan
Tugasan yang dibuat untuk mengesahkan produk yang dibuat di
luar negara memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum
penghantaran dibuat.
Contoh: Permohonan Agensi untuk mengadakan tugasan ke
luar negara untuk memastikan produk yang diperoleh
menepati spesifikasi dan melepasi ujian-ujian teknikal
 yang ditetapkan selaras dengan obligasi kontrak.
iii.
Program Pemantauan Pengurusan Projek
Program Pemantauan Pengurusan Projek adalah program yang
bertujuan mengesahkan status pembuatan produk, pemantauan
dan perbincangan isu-isu berkaitan projek/produk tersebut di
antara Agensi dan kontraktor. Program tersebut hendaklah bagi
kontrak yang sedang berkuat kuasa dan diperuntukkan di dalam
klausa kontrak.
Contoh: Permohonan Agensi untuk mengadakan mesyuarat
pemantauan berkala kontrak yang sedang berjalan
contohnya
Programme Management Review (PMR)
.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
iv.
Latihan
Permohonan Agensi untuk mengadakan program latihan berkaitan
 perolehan yang telah dilaksanakan seperti pemindahan teknologi,
kaedah/cara penggunaan serta penyelenggaraan peralatan dan
kelengkapan yang diperoleh dan diperuntukkan dalam klausa
kontrak bagi meningkatkan kemahiran pegawai Agensi.
Contoh: Pegawai Agensi menghadiri Latihan Teknikal Peralatan
dan Perisian
 Ikena Video System
 dan
 Face Examiner 
 di
 premis kontraktor seperti mana yang termaktub di dalam
kontrak perolehan yang ditandatangani.
3. SYARAT-SYARAT
3.1
 
Syarat-syarat Tugasan Sebelum Pelawaan Tender
 
Kelulusan tugasan ke luar negara sebelum perolehan diputuskan adalah
tertakluk kepada Pekeliling Perbendaharaan (PP) Bilangan 2 Tahun 2008
atau PP berkaitan yang berkuat kuasa.
 
Bagi tugasan sebelum pelawaan
tender, pembiayaan tugasan ke luar negara hendaklah dibiayai melalui
belanja mengurus sahaja.
 
3.2
 
Syarat-syarat Tugasan Selepas Pelawaan Tender
 
i)
 
Nilai perolehan
Nilai perolehan hendaklah melebihi RM2 juta kecuali perolehan
haiwan.
Bagi perolehan di mana terdapat pihak ketiga atau pihak syarikat
sendiri yang mempunyai badan pengujian/akreditasi/kalibrasi ke atas
barangan yang dibeli dari luar negara yang boleh melaksanakan
pengujian/akreditasi/kalibrasi bagi pihak Kerajaan (seperti SIRIM di
Malaysia), maka Agensi boleh menyerahkan tanggungjawab
memeriksa barangan tersebut kepada pihak ketiga tersebut.
Walau bagaimanapun, Kerajaan berhak menolak barangan tersebut
sekiranya terdapat sebarang kecacatan atau ketidakpatuhan kepada
spesifikasi/obligasi kontrak semasa penghantaran sebenar berlaku.
ii)
 
Keperluan tugasan telah dinyatakan di dalam dokumen kontrak
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
Keperluan dan bilangan wakil Kerajaan untuk mengadakan tugasan
ke luar negara telah dinyatakan dengan jelas di dalam dokumen
kontrak dan kos pembiayaan tugasan ditanggung oleh Kerajaan.
Agensi hendaklah memastikan bahawa harga tawaran syarikat tidak
termasuk kos tugasan untuk wakil Kerajaan.
iii)
 
Bilangan pegawai
Bilangan pegawai yang hendak membuat tugasan hendaklah dihadkan
kepada yang perlu sahaja serta berkaitan dengan kepakaran teknikal
perolehan berkenaan. Bilangan wakil Kerajaan hendaklah tidak lebih
daripada tiga (3) orang dan terdiri daripada sekurang-kurangnya
seorang pegawai yang terlibat dalam perolehan dan seorang pegawai
teknikal. Syarat ini adalah tidak terpakai bagi program latihan yang
perlu ditentukan berdasarkan syarat-syarat kontrak.
iv)
 
Tempoh tugasan
Tempoh tugasan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 7 hari (tidak
termasuk hari perjalanan) kecuali bagi program latihan yang perlu
ditentukan berdasarkan syarat-syarat kontrak.
v)
 
Peruntukan yang mencukupi
Pembiayaan bagi tugasan selepas pelawaan tender hendaklah dibiayai
di bawah belanja mengurus atau vot projek perolehan yang mana
berkenaan. Semua perbelanjaan wakil Kerajaan hendaklah dibiayai
dan disediakan oleh Agensi.
vi)
 
Permohonan Tugasan
Agensi perlu mengemukakan permohonan kelulusan ke luar negara
kepada Kementerian Kewangan selewat-lewatnya 30 hari sebelum
tarikh tugasan.
Sebarang permohonan yang dikemukakan kurang daripada tempoh
tersebut tidak akan dipertimbangkan.
4. LAPORAN TUGASAN
4.1
 
Pegawai-pegawai yang membuat tugasan perlu menyediakan laporan penuh
mengenai tugasan. Satu (1) salinan laporan ini perlu dikemukakan kepada
Kementerian Kewangan melalui Pegawai Pengawal selewat-lewatnya sebulan
selepas tarikh tugasan selesai.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
5. BORANG PERMOHONAN TUGASAN LUAR NEGARA
5.1 Borang permohonan untuk tugasan ke luar negara berkaitan perolehan
Kerajaan yang perlu dikemukakan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan adalah seperti di
Lampiran A 
.
Bahagian Perolehan Kerajaan
Kewangan Kewangan Malaysia
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
LAMPIRAN A
PERMOHONAN UNTUK TUGASAN KE LUAR NEGARA
BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN
No Rujukan (Agensi):...............................
No Rujukan (Kem. Kewangan Malaysia):.....(
kosongkan
)
.........
Tarikh:..............................
BAHAGIAN A: MAKLUMAT PERMOHONAN
PERKARA
(TAJUK PERMOHONAN)
:
KATEGORI : TUGASAN LUAR NEGARA
JENIS TUGASAN :
Jenis Tandakan
(x)
TUGASAN PENILAIAN SPESIFIKASI/ PENILAIAN
TENDER
TUGASAN PEMERIKSAAN SEBELUM
PENERIMAAN
 
PROGRAM PEMANTAUAN PENGURUSAN
PROJEK
LATIHAN
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
BAHAGIAN B: MAKLUMAT PROJEK
BIL PERKARA
1.
TUJUAN PERMOHONAN:
Permohonan ini bertujuan .....
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
BAHAGIAN B: MAKLUMAT PROJEK
2. MAKLUMAT PEROLEHAN:
Bil Perkara Keterangan
i. Kementerian/
Agensi Pelaksana
:
ii. Tajuk Kontrak
:
iii. No. Kontrak
:
iv. Nama Kontraktor
:
v. Alamat Kontraktor
:
vi. Nilai Kontrak
:
vii. Tempoh Kuat
Kuasa Kontrak
:
viii. Kaedah Perolehan
:
Jenis Tandakan (x)
Tender Terbuka Antarabangsa
Tender Terbuka
Tender Terhad
Rundingan Terus
Kontrak Panel
ix. Klausa Tugasan
Ke Luar Negara
 Yang
Diperuntukkan
Dalam Kontrak
:
Klausa :
Salinan klausa kontrak di Lampiran.
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
BAHAGIAN C: MAKLUMAT TUGASAN KE LUAR NEGARA
BIL PERKARA
1.
PERIHAL TUGASAN:
Bil. Perkara Keterangan
i. Tempat Tugasan :
ii. Tarikh & Tempoh
Tugasan
:
iii. Tarikh Perjalanan Pergi :
iv. Tarikh Perjalanan Balik :
v. Program Tugasan :
vi. Bilangan Wakil Kerajaan :
Perincian di Lampiran
Bil.
Nama Jawatan
Tugas Semasa
Lawatan
1.
2.
3.
vii. Implikasi Kewangan
Tugasan
: RM
Perincian di Lampiran
viii. Sumber Peruntukan
Belanja Pembangunan Belanja Mengurus
RMK Program
Kod Projek
Pusat
Tanggung Jawab
Kod Setia Objek Sebagai
2. JUSTIFIKASI KEPERLUAN TUGASAN:
3.
FAEDAH KEPADA JABATAN/NEGARA:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
BAHAGIAN D: SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN
BIL DOKUMEN SENARAI SEMAK
1.
Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pegawai
Pengawal/ Timbalannya / Ketua Agensi
2.
Salinan klausa kontrak yang berkaitan dengan tugasan ke
luar Negara (sekiranya berkaitan)
3.
Program Tugasan ke luar Negara
4.
Pengiraan terperinci kos tugasan ke luar Negara
5.
Dokumen lain yang berkaitan (sekiranya perlu)
BAHAGIAN E: MAKLUMAT PEGAWAI PROSES
PERKARA MAKLUMAT
Nama
Jawatan
Unit/Jabatan
No Telefon Pejabat (DL/Ext)
No Telefon Bimbit
E-mel
No Faksimili
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
BAHAGIAN F: PERAKUAN/ULASAN PEGAWAI PENGAWAL/TIMBALAN/KETUA AGENSI
PERKARA PERAKUAN
ULASAN
(sila guna ruangan yang disediakan)
TANDATANGAN
NAMA
JAWATAN
TARIKH
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
BAHAGIAN G: PERAKUAN/ULASAN BPK, PERBENDAHARAAN
PERKARA KETERANGAN
ULASAN
(sila guna ruangan yang disediakan)
 
SYOR BPK
(sila guna ruangan yang disediakan)
 
KEPUTUSAN
PERBENDAHARAN
Bersetuju/Tidak Bersetuju Dengan Syor
TANDATANGAN
TARIKH
BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
 
DISEDIAKAN OLEH
DISEMAK OLEH
DIPERAKUKAN OLEH
Tarikh :
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.30
M.S. 1/13
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.31
M.S. 1/1
LAPORAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK KECIL SECARA GOTONG
ROYONG
BAGI TEMPOH ……………… HINGGA ……………… TAHUN 20 …
..
*SEPARUH TAHUN PERTAMA/SEPARUH TAHUN KEDUA
NAMA AGENSI :
MAKSUD BEKALAN/PEMBANGUNAN :
BIL NAMA PROJEK LOKASI PENERAJU
PROJEK**
TARIKH
MULA
TARIKH
SIAP
KOS
PROJEK
(RM)
JUMLAH
CATATAN :
Laporan ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Pengawal bagi separuh tahun
pertama (Januari hingga Jun) sebelum 31 Julai dan separuh tahun kedua (Julai hingga
Disember) sebelum 31 Januari bagi tahun berikutnya.
*Potong yang mana tidak berkaitan.
**Nyatakan Pihak Peneraju Projek sama ada JKKK atau Jawatankuasa Kemajuan
Mukim/Badan/Pertubuhan/Persatuan/Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO).
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN
 
PROJEK SECARA REKA DAN BINA 
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA 
 
DAN BINA
KANDUNGAN
 MUKA SURAT 
 
BAHAGIAN I

 GARIS PANDUAN PEROLEHAN
 1
1.0
 
2.0
 
3.0
 
PENGENALAN
 1
KONSEP
 1
2.1 Takrif 1
CIRI-CIRI KONTRAK 
 2
3.1
 
Syarat-syarat Kontrak 2
3.2
 
Asas Harga Kontrak 2
3.3
 
Liabiliti dan Obligasi Kontraktor 2
3.4
 
Perunding Kontraktor 2
3.5
 
Percanggahan 3
3.6
 
Perubahan Kerja 3
4.0
 
5.0
 
 TATACARA PELAKSANAAN
 3
4.1 Kaedah Perolehan 3
PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA 
 4
5.1
 
Penubuhan Jawatankuasa Pra-Kelayakan (JPK) 4
5.2
 
Pelawaan Pra-Kelayakan 4
5.3
 
Tempoh Sah Laku Pra-Kelayakan 4
5.4
 
Penilaian Dan Pemilihan Kontraktor Dalam Pra-Kelayakan 4
5.5
 
Penyediaan Kehendak Kerajaan 5
5.6
 
Penyediaan Dokumen
Pre-Bid 
 5
5.7
 
Pelawaan Tender 6
5.8
 
Taklimat dan Lawatan Tapak 6
5.9
 
Tempoh Sah Laku Tender 6
5.10
 
Penerangan Ke Atas Dokumen
Pre-Bid 
 6
5.11
 
Penyediaan Anggaran Harga Agensi dan Penetapan Wajaran 7
5.12
 
Penilaian Tender 7
5.13
 
Mesyuarat Penjelasan Tender (
Tender Clarification Meeting 
) 9
5.14
 
Laporan Penilaian Tender dan Perakuan 9
5.15
 
Setuju Terima Tender 9
5.16
 
Carta Alir Perolehan Tender Terbuka Melalui Pra-Kelayakan 10
i
 
ii
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA 
 
DAN BINA
KANDUNGAN
 MUKA SURAT 
 
BAHAGIAN I

 GARIS PANDUAN PEROLEHAN (SAMB.)
6.0 PEROLEHAN SECARA TENDER TERHAD
 10
6.1
 
Tatacara Perolehan 10
6.2
 
Pemilihan Senarai Nama Kontraktor 10
6.3
 
Penilaian Kontraktor 11
6.4
 
Penyediaan Kehendak Kerajaan 11
6.5
 
Penyediaan Dokumen
Pre-Bid 
 11
6.6
 
Pelawaan Tender Terhad 11
6.7
 
Taklimat dan Lawatan Tapak 12
6.8
 
Tempoh Sah Laku Tender Terhad 12
6.9
 
Tatacara Pelaksanaan 12
6.10
 
Prosedur Perolehan 12
BAHAGIAN II

 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN
 13
1.0 PENDAHULUAN
 13
2.0 PERANAN AGENSI DALAM PENGURUSAN PEMBINAAN
 13
2.1
 
Penyelarasan 14
2.2
 
Pemantauan dan Pengawalan 14
2.3
 
Pengauditan dan Laporan 14
2.4
 
Pengurusan Kontrak 15
3.0 PERANAN KONTRAKTOR 
 15
4.0 PERINGKAT PERSEDIAAN AWALAN DAN DOKUMEN
 15
4.1
 
Pelantikan Pengarah Projek 15
4.2
 
Mesyuarat Pra-Pembinaan 16
4.3
 
Pemilikan Tapak 17
4.4
 
Bon Pelaksanaan dan Polisi-Polisi Insurans 17
4.5
 
Dokumen Kontrak 17
3
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA 
 
DAN BINA
KANDUNGAN
 MUKA SURAT 
 
BAHAGIAN II

 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN (SAMB.)
5.0
 
6.0
 
PERINGKAT PERANCANGAN PEMBINAAN
 18
5.1
 
Program Kerja 18
5.2
 
Spesifikasi, Reka Bentuk Terperinci & Lukisan Pembinaan 19
PERINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN
 20
5.3
 
O


a
n
i
s
a
s
i
 

o
n


a


o

 18
5.4
 
Sistem Kepastian Kualiti 19
5.5
 
Permohonan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan 19
6.1
 
Kawalan Kemajuan Kerja 20
6.2
 
Penyeliaan Oleh Perunding Kontraktor 20
6.3
 
Kawalan Kualiti Kerja 20
6.4
 
Penetapan Penanda Aras Mutu Kerja (
Mock-Up
) dan
Performance Test
 21
6.5
 
Pemantauan 21
6.6
 
Pembayaran 22
6.7
 
Perubahan Kerja 22
6.8
 
Lanjutan Masa 23
6.9
 
Perakuan Kerja Tak Siap 24
6.10
 
Penamatan Kontak 24
8.0
 
PERINGKAT PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN
 25
7.0
 PERINGKAT PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN
 24
8.1
 
8.2
 
8.3
 
8.4
 
Pemeriksaan Pra-Penyerahan 25
Sijil Layak Menduduki (
Certificate Of Fitness For 
 
Occupation

 CFO) atau Perakuan Siap Dan Pematuhan
(
Certificate Of Completion And Compliance
- CCC) 25
Perakuan Siap Kerja 25
Tindakan Selepas Pengeluaran Perakuan Siap Kerja 26
4
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA 
 
DAN BINA
KANDUNGAN
 MUKA SURAT 
 
BAHAGIAN II

 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN (SAMB.)
9.0 PERINGKAT TEMPOH LIABILITI KECACATAN DAN
 26
PENYENGGARAAN
9.1
 
Kecacatan Kerja 26
9.2
 
Penyenggaraan Kerja Dan Perkhidmatan 27
9.3
 
Penutupan Akaun Kontrak 27
SENARAI LAMPIRAN

 LAMPIRAN
BAHAGIAN I

 GARIS PANDUAN PEROLEHAN
Lampiran A : Contoh Syarat Dan Kriteria Utama Pra-Kelayakan &
Pemilihan Kontraktor 29
Lampiran B : Contoh Iklan Pra- Kelayakan Kontraktor 32
Lampiran C : Contoh Kandungan Kehendak Kerajaan 34
Lampiran D : Contoh
Governmen
t’s
Requirements
 38
Lampiran E : Contoh Kaedah Penilaian Teknikal 39
Lampiran F : Contoh Surat Niat 42
Lampiran G : Contoh Surat Setuju Terima Tender 47
Lampiran H : Carta Aliran Tender Terbuka Melalui Pra-Kelayakan 53
Lampiran J1 : Permohonan Agensi 56
Lampiran J2 : Contoh Borang Maklumat Kontraktor Yang Disyorkan Untuk
Tender Terhad 60
Lampiran J3 : Contoh Borang permohonan Untuk Kelulusan Senarai Kontraktor
Untuk Tender Terhad. 61
Lampiran K : Carta Aliran Tender Terhad 62
BAHAGIAN II

 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN
Lampiran L : Contoh Jaminan Reka Bentuk 65
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN
PROJEK SECARA REKA DAN BINA
 
BAHAGIAN I
 
GARIS PANDUAN PEROLEHAN
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
BAHAGIAN I
GARIS PANDUAN PEROLEHAN
1.0 PENGENALAN
1.1
 
Pelaksanaan projek secara Reka dan Bina adalah salah satu kaedah pelaksanaan projek-
projek Kerajaan. Ia melibatkan kerjasama pelbagai pihak seperti Agensi pelanggan,
Agensi pelaksana, kontraktor, perunding kontraktor dan pembekal. Peranan dan
tanggungjawab pihak yang terlibat dengan kaedah pelaksanaan Reka dan Bina adalah
berbeza dengan pelaksanaan secara kaedah konvensional.
1.2
 
Garis panduan ini memberi penjelasan mengenai konsep serta tatacara perolehan dan
 
pengurusan pembinaan projek yang dibiayai di bawah peruntukan Persekutuan. Bagi
 
projek-projek Negeri, tatacara yang berkenaan hendaklah disesuaikan sewajarnya.
1.3
 
Tatacara di bawah garis panduan ini adalah hanya sesuai bagi projek-projek yang 
 
dilaksanakan keseluruhannya secara Reka dan Bina serta tidak terpakai jika hanya
 
sebahagian komponen kerja di bawah kontrak konvensional perlu di reka bentuk oleh
 
kontraktor.
2.1
 
KONSEP
2.2
 
 TAKRIF
 
(a)
 
Kaedah Konvensional
Kaedah pelaksanaan projek secara konvensional bermaksud pembinaan adalah
 
berdasarkan reka bentuk yang telah disediakan oleh Agensi atau perunding yang 
 
dilantik oleh Agensi. Kontraktor hanya bertanggungjawab untuk membina dan
 
menyiapkan projek berdasarkan reka bentuk tersebut. Penyeliaan projek juga
 
dilaksanakan oleh Agensi sendiri atau perunding yang dilantik.
(b)
 
Kaedah Reka dan Bina
Kaedah pelaksanaan projek secara Reka dan Bina bermaksud kontraktor 
 
bertanggungjawab untuk merancang, mereka bentuk, membina dan menyiapkan,
 
menyelia, melengkapkan, menguji, mentauliah dan menyenggara keseluruhan
 
kerja dan apa-apa perkhidmatan/peralatan selaras dengan Kehendak Kerajaan.
 
Penyeliaan projek dilaksanakan oleh perunding profesional yang dilantik oleh
 
kontraktor manakala peranan dan tanggungjawab Agensi adalah sebagai
 
pengurus projek dan pentadbir kontrak.
1
2
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
3.1
 
CIRI-CIRI KONTRAK
3.2
 
SYARAT-SYARAT KONTRAK 
 
Kontrak adalah berdasarkan Syarat-syarat Kontrak Reka dan Bina iaitu
Standard Form of 
 
Design and Build Contract
[PWD FORM DB (Rev. 1/2010)].
3.3
 
 ASAS HARGA KONTRAK 
 
Pada amnya harga kontrak adalah berasaskan harga tetap jumlah wang pukal. Walau
 
bagaimanapun Wang Peruntukan Sementara dan/atau Kuantiti Sementara boleh
 
diperuntukkan tetapi hanya bagi item yang tidak dapat ditentukan skop sebelum tender 
 
atau jika didapati tidak adil kepada mana-mana pihak untuk menanggung risiko yang 
 
tinggi bagi kerja yang tidak dapat ditentukan. Jumlah Wang Peruntukan Sementara yang 
 
diperuntukkan hendaklah tidak melebihi 10% daripada anggaran harga kontrak.
Kuantiti Sementara adalah tertakluk kepada pengukuran semula berdasarkan kerja
 
sebenar yang dilaksanakan, dengan syarat pengukuran semula bukan disebabkan oleh
 
kesilapan, kekurangan atau kecuaian dalam penyediaan Kuantiti Sementara oleh
 
kontraktor.
3.4
 
LIABILITI DAN OBLIGASI KONTRAKTOR 
 
Kontraktor adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat perancangan,
 
merekabentuk, membina dan menyiapkan, menguji, mentauliah dan menyenggara kerja
 
di bawah kontrak dan dikehendaki menjamin Kerajaan bahawa reka bentuk, bahan dan
 
mutu hasil kerja adalah sesuai dan menepati Kehendak Kerajaan.
Kontraktor hendaklah menjamin reka bentuk dengan mengemukakan kepada Kerajaan
 
satu Jaminan Reka Bentuk yang berkuat kuasa selama lima (5) tahun dari tarikh siap
 
kerja daripada Bank-Bank atau Institusi Kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan.
3.5
 
PERUNDING KONTRAKTOR 
 
(a)
 
Kontraktor adalah bertanggungjawab ke atas perunding yang dilantiknya dan
 
hendaklah memastikan perunding berkenaan berkelayakan dan kompeten serta
 
berdaftar dengan Lembaga Profesional masing-masing dan Kementerian
Kewangan.
(b)
 
Kontraktor hendaklah mengekalkan perkhidmatan perunding yang sama
 
sepanjang tempoh kontrak bagi kerja-kerja reka bentuk dan penyeliaan kerja.
 
Perkhidmatan perunding tidak boleh ditukar atau ditamatkan tanpa persetujuan
dan kelulusan Agensi/Pengarah Projek.
(c)
 
Kontraktor hendaklah membenarkan bayaran terus dibuat oleh Kerajaan kepada
 
perunding melalui Surat Ikatan Penyerahan Hak
(Deed of Assignment).
 
3
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
3.6
 
PERCANGGAHAN
 
(a)
 
Jika berlaku percanggahan di antara Kehendak Kerajaan dengan Cadangan
 
Kontraktor, Kehendak Kerajaan adalah mengatasi Cadangan Kontraktor. Walau
 
bagaimanapun, jika Cadangan Kontraktor didapati lebih baik daripada Kehendak 
 
Kerajaan dari segi teknikal dan/atau kualiti, maka Cadangan Kontraktor adalah
 
mengatasi Kehendak Kerajaan. Walau apapun, harga kontrak tidak akan
 
berubah.
(b)
 
Jika percanggahan berlaku di dalam Kehendak Kerajaan, maka Pengarah Projek 
 
dikehendaki membuat keputusan dan mengeluarkan arahan sewajarnya.
(c)
 
Jika berlaku percanggahan di dalam Cadangan Kontraktor, kontraktor 
 
dikehendaki memaklumkan kepada Pengarah Projek tentang cadangan
 
pindaannya untuk keputusan Pengarah Projek. Kontraktor dikehendaki mematuhi
 
keputusan Pengarah Projek tanpa apa-apa kos kepada Kerajaan.
3.7
 
PERUBAHAN KERJA 
 
Perubahan kerja dalam Reka dan Bina hanya dibenarkan apabila Pengarah Projek 
 
mengarahkan perubahan kepada Kehendak Kerajaan. Sekiranya perubahan terhadap
 
cadangan reka bentuk kontraktor diperlukan bagi tujuan kesesuaian, kefungsian dan
 
keselamatan kerja, ia bukanlah satu perubahan kerja yang perlu ditanggung oleh
 
Kerajaan. Oleh yang demikian, sekiranya perubahan tersebut melibatkan kos tambahan,
 
kos hendaklah ditanggung oleh kontraktor. Namun, jika perubahan tersebut melibatkan
 
penjimatan kos, pengurangan kos tersebut hendaklah ditolak dari Harga Kontrak.
4.1
 
 TATACARA PELAKSANAAN
4.2
 
KAEDAH PEROLEHAN
 
Perolehan projek Reka dan Bina boleh dilaksanakan secara:
(a)
 
Tender Terbuka
Perolehan secara tender terbuka dibuat melalui proses pra-kelayakan bagi
 
memastikan hanya kontraktor yang berkelayakan dan berkeupayaan sahaja
 
dipelawa menyertai tender.
(b)
 
Tender Terhad
Tender terhad hanya dipelawa di kalangan kontraktor yang telah diluluskan oleh
 
Lembaga Perolehan Agensi atau Kementerian Kewangan, yang mana berkenaan.
4
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
5.1
 
PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA
Tatacara perolehan secara tender terbuka melalui pra-kelayakan adalah seperti berikut:
PERINGKAT 1 - PROSES PRA-KELAYAKAN
 
5.2
 
PENUBUHAN JAWATANKUASA PRA-KELAYAKAN (JPK)
 
(a)
 
Satu Jawatankuasa Pra-Kelayakan (JPK) perlu ditubuhkan dan dilantik oleh
Ketua Agensi atau pegawai yang diberi kuasa oleh Ketua Agensi bagi menyedia
dan mencadangkan kriteria pra-kelayakan untuk kelulusan Lembaga Perolehan
Agensi. Antara syarat dan kriteria pra-kelayakan utama yang boleh dijadikan
panduan adalah
seperti di
LAMPIRAN A 
.
 
(b)
 
Keahlian JPK hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang, iaitu seorang 
 
pengerusi yang merupakan pegawai Pengurusan dan Profesional dan dua (2)
orang ahli. Ahli-ahli JPK hendaklah pegawai yang mahir, berkelayakan dan
mempunyai pengetahuan dalam bidang yang dikehendaki yang mana sekurang-
kurangnya terdiri daripada seorang pegawai teknikal dari kumpulan Pengurusan
dan Profesional.
5.3
 
PELAWAAN PRA-KELAYAKAN
 
Agensi hendaklah menyediakan dokumen pra-kelayakan dan mengeluarkan iklan pra-
 
kelayakan di akhbar-akhbar tempatan sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama
 
Bahasa Malaysia dan bagi tender antarabangsa sekurang-kurangnya dua (2) akhbar 
 
tempatan iaitu satu (1) Bahasa Malaysia dan satu (1) Bahasa Inggeris.
Bagi pelawaan pra-kelayakan tempatan, tarikh tutup hendaklah sekurang-kurangnya
14 hari dari tarikh dokumen pra-kelayakan dikeluarkan. Bagi pelawaan pra-kelayakan
 
antarabangsa, tarikh tutup hendaklah sekurang-kurangnya 28 hari dari tarikh dokumen
 
pra-kelayakan dikeluarkan.
Contoh iklan pra-kelayakan kontraktor adalah seperti di
LAMPIRAN B
.
 
5.4
 
 TEMPOH SAH LAKU PRA-KELAYAKAN
 
Tempoh sah laku pra-kelayakan hendaklah tidak melebihi 120 hari dari tarikh tutup pra-
 
kelayakan. Agensi hendaklah mempelawa tender dalam tempoh sah laku pra-kelayakan
 
tersebut. Jika tender tidak dipelawa dalam tempoh sah laku berkenaan, proses pra-
 
kelayakan hendaklah dibuat semula.
5.5
 
PENILAIAN DAN PEMILIHAN KONTRAKTOR DALAM PRA-KELAYAKAN
 
Selepas penerimaan dokumen pra-kelayakan, JPK hendaklah membuat penilaian dan
 
memperakukakan senarai pendek petender yang layak kepada Lembaga Perolehan
 
Agensi untuk kelulusan. Senarai pendek petender hendaklah seboleh-bolehnya tidak 
 
kurang dari lima (5) petender dan tidak melebihi sepuluh (10) petender. Sekiranya
 
terdapat lebih daripada sepuluh (10) petender yang berkelayakan, pemilihan hendaklah
 
dibuat berdasarkan sepuluh (10) yang terbaik.
5
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
PERINGKAT 2 - PENYEDIAAN DOKUMEN
PRE-BID
DAN PELAWAAN TENDER 
 
5.6
 
PENYEDIAAN KEHENDAK KERAJAAN
 
(a)
 
Agensi hendaklah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Penyediaan Kehendak 
 
Kerajaan (JPKK) yang terdiri dari pegawai-pegawai yang berkelayakan termasuk
wakil pihak pengguna/pelanggan. Keahlian JPKK hendaklah dilantik oleh Ketua
Agensi dan terdiri daripada tidak kurang tiga (3) orang, iaitu seorang pengerusi
 yang merupakan pegawai Pengurusan dan Profesional dan dua (2) orang
ahli. Ahli-ahli JPKK hendaklah pegawai yang mahir, berkelayakan dan
mempunyai pengetahuan dalam bidang yang dikehendaki yang mana sekurang-
kurangnya terdiri daripada seorang pegawai teknikal dari kumpulan
Pengurusan dan Profesional.
(b)
 
Tanggungjawab JPKK adalah bagi menyediakan Kehendak Kerajaan
(
Governmen
t’s
 Requirements
) selaras dengan Brif Projek. Kehendak Kerajaan
adalah merangkumi antara lain skop projek, anggaran peruntukan projek,
 performance specification
,
technical requirements
,
Schedule of Accommodation
(SOA)
dan reka bentuk konsep (jika perlu). JPKK hendaklah memastikan
Kehendak Kerajaan adalah lengkap dan mengambilkira semua keperluan
pengguna/pelanggan.
(c)
 
Antara peruntukan khusus yang perlu dimasukkan di dalam Kehendak Kerajaan
adalah seperti berikut:
i)
 
Pematuhan kepada penggunaan reka bentuk
Industrialised Building System
 
(IBS);
ii)
 
Pematuhan kepada
‘G
aris Panduan dan Peraturan Bagi Perancangan
 
Bangunan

 yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit 
 
Perancang Ekonomi yang terkini; dan
iii)
 
Pematuhan kepada keperluan kemudahan untuk Orang Kurang Upaya
selaras dengan
Malaysian Standard 
/
Code of Practice
 yang berkaitan.
Contoh Kandungan Kehendak Kerajaan adalah seperti di
LAMPIRAN C
.
 
5.7
 
PENYEDIAAN DOKUMEN
PRE-BID
 
Agensi bertanggungjawab menyediakan Dokumen
Pre-Bid
bagi tujuan mempelawa tender 
 
daripada petender-petender yang layak dan diluluskan oleh Lembaga Perolehan Agensi.
Kandungan Dokumen
Pre-Bid
adalah merangkumi semua Kehendak Kerajaan seperti
 
berikut:
 A)
 
 Jilid I

 Government
’ 
 s Requirements

 Contractual And General 
 
Requirements
 
(a)
 
Instructions to Tenderers.
 
(b)
 
Contractual and General Requirements (GCR).
 
(c)
 
Form of Tender.
 
6
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(d)
 
Standard Form of Design and Build Contract [PWD Form DB
 
(Rev.1/2010)].
 
(e)
 
 Appendices To The Conditions of Contract
 
i)
 
 Appendix 1
 
ii)
 
 Appendix 2
 
iii)
 
 Appendix 3
 
iv)
 
 Appendix 4
 
v)
 
 Appendix 5
 
vi)
 
 Appendix 6
 
vii)
 
 Appendix 7 
 
viii)
 
 Appendix 8
 
ix)
 
 Appendix 9
 
 x)
 
 Appendix 10
 
-
 
 Appendix to the Conditions
 of 
 
Contract
 
-
 
Government's Requirements
 
(rujuk
LAMPIRAN D
)
 
-
 
Contractor's Proposal 
 
-
 
Tender Sum Analysis
 
-
 
Schedule of Rates (jika ada)
 
-
 
Form of Bank/Insurance Guarantee
for Performance Bond 
 
-
 
List of Government Multimodal Transport
 
Operators
 
-
 
Detailed Design & Specification
 
-
 
Form of Design Guarantee
 
-
 
Form of Bank/Insurance Guarantee
 for 
 
 Advance Payment
 
B)
 
 Jilid II

 Government
’s
 Requirements - Technical Requirements
 
- Conceptual Design
(jika perlu)
5.8
 
PELAWAAN TENDER 
 
Tender terbuka hendaklah dipelawa di kalangan petender yang layak yang telah
 
diluluskan oleh Lembaga Perolehan Agensi atau Kementerian Kewangan yang mana
 
berkenaan. Pelawaan tender hendaklah dibuat segera dalam tempoh sah laku pra-
 
kelayakan iaitu tidak melebihi 120 hari dari tarikh tutup pra-kelayakan.
Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya 60 hari dari tarikh lawatan tapak 
 
manakala bagi projek yang kompleks, tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-
kurangnya 90 hari dari tarikh lawatan tapak.
5.9
 
 TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK 
 
Taklimat dan lawatan tapak hendaklah diwajibkan dan dinyatakan dalam surat pelawaan
 
kepada petender yang telah lulus pra-kelayakan untuk diberi penerangan mengenai
 
projek serta syarat-syarat tender. Hanya petender yang lulus pra-kelayakan dan telah
 
menghadiri taklimat serta lawatan tapak layak membeli dokumen
Pre-Bid.
 
5.10
 
 TEMPOH SAH LAKU TENDER 
 
Tempoh sah laku tender yang minimum adalah 120 hari yang dikira dari tarikh tender 
 
ditutup.
5.11
 
PENERANGAN KE ATAS DOKUMEN
PRE-BID
 
Sekiranya dalam tempoh tender, mana-mana petender mengemukakan permohonan
 
untuk mendapatkan penjelasan mengenai dokumen
Pre-Bid
atau pihak Agensi sendiri
 
 yang perlu mengeluarkan maklumat atau penjelasan tambahan kepada petender,
7
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
maklumat atau penjelasan tersebut hendaklah dibuat secara bertulis kepada semua
 
petender. Agensi hendaklah memastikan petender mengemukakan borang pengesahan
 
penerimaan.
5.12
 
PENYEDIAAN ANGGARAN HARGA AGENSI DAN PENETAPAN WAJARAN
 
Agensi hendaklah menyediakan anggaran kasar kos projek atau menggunakan
 
peruntukan projek untuk dimasukkan ke dalam peti tender sebelum/pada tarikh tutup
 
tender.
Bagi tujuan pembahagian markah penilaian tender, wajaran bagi setiap komponen dan
 
bidang kerja hendaklah ditentukan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal. Wajaran-
wajaran tersebut ditetapkan berdasarkan nilai kerja yang berkaitan dan hendaklah
 
mengambilkira tahap kompleksiti atau tahap kritikalnya komponen kerja tersebut.
 
Wajaran ini hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender sebelum tender ditutup dan
 
dibuka serta disahkan oleh Jawatankuasa Pembuka Tender.
5.13
 
PENILAIAN TENDER 
 
5.12.1
 
 JAWATANKUASA PENILAIAN TENDER 
 
Penilaian Tender hendaklah dibuat oleh dua (2) Jawatankuasa yang berasingan
 
iaitu Jawatankuasa Penilaian Harga dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal.
 
Kedua-dua Jawatankuasa tersebut hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi dalam
 
tempoh yang munasabah. Ini juga bagi membolehkan penetapan wajaran
 
disediakan sebelum tender ditutup selaras dengan para 5.11.
5.12.2
 
PROSES DAN KAEDAH PENILAIAN TENDER 
 
 A)
 
 JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA (JPH)
 
(a)
 
Penilaian Awal
Kesemua set dokumen tender daripada setiap petender 
 
hendaklah diserah kepada ahli Jawatankuasa Penilaian Harga.
Penilaian awal hendaklah dijalankan untuk memastikan
 
kesempurnaan tender dan pematuhan kepada kehendak wajib
 
termasuk syarat-syarat asas tender. Sekiranya mana-mana tender 
 
tidak menepati syarat-syarat asas yang ditetapkan, tender tersebut 
 
tidak layak dibuat penilaian selanjutnya.
‘Te
chnical Proposal 
’ 
 
termasuk lukisan daripada petender-petender 
 
 yang lulus penilaian awal sahaja hendaklah diserahkan kepada ahli
 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal untuk penilaian selanjutnya.
(b)
 
Penilaian Kontraktual dan Harga
Oleh kerana kesemua petender layak dari segi keupayaan
 
kewangan dan teknikal, penilaian hanya dijalankan dari aspek 
 
prestasi semasa, pematuhan kepada
 Jilid I - Governmen
t’s
 
Requirements (Contractual and General Requirements)
(contohnya
 
petender perlu mengemukakan nama dan butir-butir perunding,
8
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
katalog dan lain-lain dokumen sokongan) serta kemunasabahan
 
harga yang ditawarkan.
B)
 
 JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL (JPT)
 
Penilaian teknikal dibuat berpandukan proses dan kaedah penilaian seperti
 
berikut:
(a)
 
Proses Penilaian Teknikal
i) Semak reka bentuk yang dicadangkan termasuk
spesifikasi, lukisan, pengiraan reka bentuk, data-data
 
teknikal, katalog dan brosur.
ii)
 Sediakan
Cadangan
Teknikal.
 jadual perbandingan untuk
menyemak 
 
Petender dengan Pernyataan
Kehendak 
 
iii) Semak jenama dan model barangan yang ditawarkan.
(b)
 Kaedah Penilaian Teknikal
i)
 
Penilaian teknikal dibuat mengikut bidang kerja yang 
 
berkenaan. Di bawah setiap bidang kerja, aspek-
aspek 
 
teknikal dibahagikan kepada komponen dan
sub-
 
komponen kerja mengikut kriteria yang dinilai.
Wajaran akan diberi kepada setiap komponen dan sub-
komponen kerja.
ii)
 
Bagi setiap aspek kriteria penilaian yang ditetapkan, gred
 
diberikan menggunakan skala daripada kosong (0) hingga
lima (5).
iii)
 
Gred bagi setiap sub-komponen kerja yang dinilai akan
 
didarabkan dengan wajaran yang telah ditetapkan untuk 
 
sub-komponen berkenaan untuk mendapatkan jumlah
skor bagi setiap komponen.
iv)
 
Jumlah skor bagi setiap komponen akan dicampur untuk 
 
mendapatkan jumlah keseluruhan bagi setiap bidang
kerja.
v)
 
Jumlah skor keseluruhan bagi setiap bidang kerja akan
didarab dengan wajaran yang telah ditetapkan bagi
bidang kerja berkenaan untuk mendapatkan markah
setiap bidang kerja dan seterusnya jumlah markah
keseluruhan. Agensi perlu menetapkan markah kelayakan
minima bagi setiap bidang dan markah kelayakan minima
keseluruhan bagi penilaian teknikal.
9
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
vi)
 
Jumlah markah bagi setiap bidang kerja dan jumlah
markah keseluruhan hendaklah dibandingkan dengan
 jumlah markah kelayakan minima bagi setiap bidang kerja
dan jumlah markah kelayakan keseluruhan untuk
menentukan petender yang layak disyorkan untuk
pertimbangan.
vii)
 
Contoh pengiraan bagi penilaian teknikal adalah seperti di
 
LAMPIRAN E
.
 
5.13
 
 MESYUARAT PENJELASAN TENDER (
 TENDER CLARIFICATION MEETING
)
 
(a)
 
Semasa penilaian teknikal dijalankan dan jika terdapat perkara-perkara teknikal
 yang kurang jelas berhubung cadangan yang dikemukakan, senarai pertanyaan
(
query list
) hendaklah disediakan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal.
(b)
 
Mesyuarat penjelasan tender jika perlu, boleh diadakan dengan kelulusan bertulis
 
daripada Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi. Walau bagaimanapun, sebarang 
 
perundingan dengan petender tidak dibenarkan.
5.14
 
LAPORAN PENILAIAN TENDER DAN PERAKUAN
 
(a)
 
Laporan penilaian tender hendaklah merangkumi kedua-dua laporan penilaian
teknikal dan penilaian harga yang telah disediakan oleh Jawatankuasa yang
berkaitan.
(b)
 
Jawatankuasa Penilaian Harga atau Urusetia Tender (yang mana berkenaan),
 
hendaklah merumuskan kedua-dua Laporan Penilaian Harga dan Teknikal dan
 
menyediakan Laporan Tender dan Perakuan Agensi untuk dibentangkan ke
 
Lembaga Perolehan Agensi.
(c)
 
Perkara-perkara yang tidak mematuhi Kehendak Kerajaan dan/atau apa-apa
 
pengubahsuaian/penambahbaikan yang perlu dilakukan kepada Cadangan
Kontraktor hendaklah dinyatakan dalam Laporan Penilaian Tender sebagai
 
dokumen Laporan Ketidakpatuhan (
Non-Compliance Report - NCR
).
(d)
 
Bagi tujuan perakuan kepada Lembaga Perolehan Agensi, petender yang lulus
 
Penilaian Teknikal dan telah menawarkan harga yang paling menguntungkan
 
Kerajaan
(best value for money)
hendaklah diperakukan untuk disetuju terima.
 
Sekiranya tender yang diperakukan mengandungi perkara-perkara yang tidak 
 
mematuhi keperluan
Pre-Bid
dan/atau apa-apa pengubahsuaian/penambahbaikan
 yang perlu dilakukan kepada Cadangan Kontraktor, perakuan yang dibuat
hendaklah bersyaratkan persetujuan petender mematuhi semua keperluan
Pre-Bid
dan Laporan Ketidakpatuhan (NCR) tanpa kos tambahan kepada Kerajaan.
5.15
 
SETUJU TERIMA TENDER 
 
Setelah keputusan diterima daripada Lembaga Perolehan Agensi atau Kementerian
 
Kewangan, yang mana berkenaan, prosedur seterusnya adalah seperti berikut:
10
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
5.15.1
 
SURAT NIAT 
 
Sekiranya keputusan Lembaga Perolehan Agensi atau Kementerian Kewangan
 
meluluskan tender yang mensyaratkan pematuhan kepada keperluan
Pre-Bid
atau syarat-syarat lain, Surat Niat hendaklah dikeluarkan kepada petender 
 
berkenaan. Surat Niat tersebut memaklumkan hasrat Kerajaan untuk 
 
menyetujuterima tendernya dengan syarat petender bersetuju meminda apa-
 
apa perkara yang tidak mematuhi keperluan
Pre-Bid
atau syarat-syarat lain
 
tanpa apa-apa tambahan kos. Perkara-perkara yang tidak mematuhi keperluan
 
Pre-Bid
(Laporan Ketidakpatuhan - NCR) perlu disenaraikan dalam lampiran
 
kepada Surat Niat tersebut.
Contoh Surat Niat ialah seperti di
LAMPIRAN F
.
 
5.15.2
 
 MESYUARAT PENJELASAN SEBELUM SETUJU TERIMA (
PRE-AWARD CLARIFICATION
 
 MEETING
)
 
Sekiranya perkara-perkara yang tidak mematuhi keperluan
Pre-Bid
adalah rumit 
 
atau kompleks, petender berkenaan hendaklah dijemput menghadiri satu
 
mesyuarat penjelasan sebelum Surat Setuju Terima Tender dikeluarkan. Dalam
 
mesyuarat tersebut pihak Agensi hendaklah memberi penjelasan lanjut tentang 
 
setiap perkara yang tidak mematuhi keperluan
Pre-Bid
dan syarat-syarat lain
 
dan petender berkenaan hendaklah diminta mengesahkan secara bertulis
 
persetujuannya untuk menepati kehendak tersebut tanpa kos tambahan.
5.15.3
 
SURAT SETUJU TERIMA 
 
Surat Setuju Terima (SST) tender dikeluarkan mengikut format seperti di
 
LAMPIRAN G
. SST ini hendaklah mengandungi lampiran senarai Laporan
 
Ketidakpatuhan (NCR) yang dipersetujui (jika ada) selain daripada perkara-
 
perkara yang sama seperti tender konvensional.
5.16 CARTA ALIR BAGI PEROLEHAN TENDER TERBUKA MELALUI PRA-KELAYAKAN
 
Carta alir bagi perolehan tender terbuka melalui pra-kelayakan adalah seperti
 
di
LAMPIRAN H
.
 
6.0 PEROLEHAN SECARA TENDER TERHAD
6.1 Tatacara perolehan bagi pelaksanaan projek Reka dan Bina secara tender terhad adalah
 
seperti berikut:
PERINGKAT 1 - PROSES PEMILIHAN KONTRAKTOR 
 
6.2
 
PEMILIHAN SENARAI NAMA KONTRAKTOR 
 
(a)
 
Pemilihan senarai nama kontraktor untuk diperakukan kepada Lembaga
 
Perolehan

A

 Agensi hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa Pemilihan yang
dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dan terdiri daripada pegawai dari
Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan/atau setara. Korum mesyuarat adalah
tiga (3) orang termasuk Pengerusi.
11
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(b)
 
Bagi mewujudkan pemilihan yang lebih telus, terperinci dan seragam,
 
pengesyoran pemilihan kontraktor bagi tender terhad hendaklah memenuhi
 
syarat-syarat dan kriteria-kriteria utama seperti di
LAMPIRAN A 
. Mana-
mana
 
kontraktor yang didapati tidak memenuhi mana-mana syarat dan kriteria
seperti di
LAMPIRAN A
tidak layak untuk dipertimbangkan.
 
(c)
 
Senarai pendek nama kontraktor untuk diperakukan hendaklah tidak kurang dari
lima (5) dan tidak melebihi sepuluh (10) kontraktor.
(d)
 
Pengesyoran nama kontraktor untuk menyertai tender terhad hendaklah
 
dikemukakan dengan menggunakan format seperti di
LAMPIRAN J1, J2
dan
 J3
untuk kelulusan Lembaga Perolehan
‘A’
 Agensi atau perakuan Lembaga
Perolehan
‘A’
Agensi kepada Kementerian Kewangan, yang mana berkenaan,
mengikut had kuasa yang dibenarkan. Borang-borang yang perlu dikemukakan
adalah seperti berikut:
(i)
Permohonan Agensi (
LAMPIRAN J1
);
 
(ii)
Maklumat Kontraktor Yang Di Syorkan Untuk Tender Terhad (
LAMPIRAN
 J2
);
 
dan
 
(iii)
Permohonan Untuk Kelulusan Senarai Kontraktor Untuk Tender Terhad
(
LAMPIRAN J3
).
 
6.3
 
PENILAIAN KONTRAKTOR 
 
Kontraktor yang telah melalui proses pemilihan mengikut kaedah ini adalah dikecualikan
 
dari penilaian terhadap keupayaan kewangan dan keupayaan teknikal semasa penilaian
 
tender.
PERINGKAT 2 - PENYEDIAAN DOKUMEN PREBID DAN PELAWAAN TENDER TERHAD
 
6.4
 
PENYEDIAAN KEHENDAK KERAJAAN
 
Prosedur adalah sama seperti di para 5.5.
6.5
 
PENYEDIAAN DOKUMEN
PRE-BID
 
Prosedur adalah sama seperti di para 5.6.
6.6
 
PELAWAAN TENDER TERHAD
 
Tender terhad hendaklah dipelawa di kalangan petender yang telah diluluskan oleh
 
Lembaga Perolehan Agensi atau Kementerian Kewangan yang mana berkenaan.
 
Pelawaan tender hendaklah dibuat segera dalam tempoh tidak melebihi 120 hari dari
 
tarikh senarai nama diluluskan. Permohonan semula hendaklah diperolehi sekiranya
 
tarikh pelawaan tender terhad melebihi tempoh berkenaan.
Walau bagaimanapun, sekiranya dalam tempoh yang berkenaan, terdapat sebarang 
 
perubahan maklumat kontraktor yang menjejaskan kelayakannya, Jawatankuasa
Pemilihan hendaklah memaklumkannya kepada Lembaga Perolehan Agensi/Kementerian
 
Kewangan.
12
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya 60 hari dari tarikh lawatan tapak 
 
manakala bagi projek yang kompleks, tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-
kurangnya 90 hari dari tarikh lawatan tapak.
6.7
 
 TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK 
 
Taklimat dan lawatan tapak hendaklah diwajibkan dan dinyatakan dalam surat pelawaan
 
kepada petender yang telah diluluskan untuk diberi penerangan mengenai projek serta
 
syarat-syarat tender. Hanya petender yang telah diluluskan oleh Lembaga Perolehan
 
Agensi atau Kementerian Kewangan dan telah menghadiri taklimat serta lawatan tapak 
 
layak membeli dokumen
Pre-Bid.
 
6.8
 
 TEMPOH SAH LAKU TENDER TERHAD
 
Tempoh sah laku tender yang minimum adalah 120 hari yang dikira dari tarikh tender 
 
ditutup.
6.9
 
 TATACARA PELAKSANAAN
 
Tatacara pelaksanaan seterusnya adalah sama seperti yang diterangkan dalam perenggan
5.10 sehingga 5.15 di atas.
6.10
 
PROSEDUR PEROLEHAN
 
Prosedur bagi perolehan
 
di
LAMPIRAN K 
.
 
secara tender terhad adalah seperti di carta aliran
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN
PROJEK SECARA REKA DAN BINA
 
BAHAGIAN II
 
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
BAHAGIAN II
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBINAAN
1.0
 PENDAHULUAN
(a)
 
Skop pengurusan pembinaan projek Reka dan Bina secara umumnya bermula
 
daripada penerimaan Surat Setuju Terima Tender oleh kontraktor hingga ke
 
penutupan akaun projek.
(b)
 
Semua tindakan dan pelaksanaan pengurusan pembinaan hendaklah selaras
dengan Syarat-syarat Kontrak Reka dan Bina [PWD FORM DB (Rev. 1/2010)].
(c)
 
Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam pengurusan pembinaan adalah seperti
di
 
RAJAH 1.
 
INPUT 
 
Surat
Setujuterima
dikeluarkan
PERINGKAT 1
 
Persediaan
Awalan
PERINGKAT 2
 
Perancangan
Pembinaan
PERINGKAT 3
 
Pelaksanaan
Pembinaan
PERINGKAT 4
 
Pengujian &
Pentauliahan
PERINGKAT 5
 
Pemeriksaan &
Penyerahan
PERINGKAT 6
 
Tempoh Liabiliti
Kecacatan dan
Penyenggaraan
OUTPUT
Projek yang
disiapkan
 NOTA:
 
CPC :
Certificate of Practical Completion
.
 
DLP :
Defects Liability Period.
 
CMGD :
Certificate Completion of Making Good Defects
 
Tempoh Pembinaan
Tempoh
Liabiliti
Kecacatan
(DLP)
(24 Bulan)
Perakuan Siap Perakuan Siap Memperbaiki
Kerja (CPC) Kecacatan (CMGD)
Tempoh Jaminan Rekabentuk
(5 Tahun)
Rajah 1

 Peringkat-Peringkat Dalam Pengurusan Pembinaan
2.0
 PERANAN AGENSI DALAM PENGURUSAN PEMBINAAN
Peranan dan fungsi utama Agensi adalah untuk menjalankan:
(a)
 
Penyelarasan;
(b)
 
Pemantauan dan Pengawalan;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(c)
 
Pengauditan dan Laporan; dan
(d)
 
Pengurusan Kontrak.
2.1
 
2.2
 
2.3
 
PENYELARASAN
 
Agensi perlu menyelaras perkara-perkara berikut:
(a)
 
Peruntukan kewangan projek;
(b)
 
Perkara-perkara yang melibatkan pelanggan/pengguna serta Agensi-Agensi Pusat;
(c)
 
Pengambilan balik tanah dan pampasan; dan
(d)
 
Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan Pihak Berkuasa
 
Tempatan (PBT) dan Agensi-Agensi lain yang berkaitan.
PEMANTAUAN DAN PENGAWALAN
 
Agensi hendaklah memantau dan mengawal projek supaya kontraktor mematuhi Syarat-
 
syarat Kontrak, Kehendak Kerajaan, Spesifikasi serta Lukisan Pembinaan atau Lukisan
 
Kerja. Di samping itu kerja-kerja pembinaan hendaklah mengikut piawaian kualiti, garis
 
panduan dan amalan kejuruteraan terbaik.
Pemantauan dan kawalan dilakukan ke atas tiga (3) elemen utama dalam pengurusan
 
projek iaitu:
(a)
 
Kemajuan Kerja;
(b)
 
Kualiti; dan
(c)
 
Kos.
 
PENGAUDITAN DAN LAPORAN
 
Audit dilaksanakan oleh Agensi untuk memastikan sistem pengurusan kualiti dapat 
 
diwujudkan dan diguna pakai dengan berkesan. Agensi tidak sama sekali terlibat secara
 
langsung di dalam kerja-kerja penyeliaan di tapak bina.
Agensi hendaklah mengaudit spesifikasi, reka bentuk terperinci dan lukisan pembinaan
 
bagi menentukan ianya menepati Kehendak Kerajaan yang diperuntukkan dalam
 
kontrak. Untuk tujuan ini, Agensi hendaklah menubuhkan satu Pasukan Audit yang 
 
dianggotai pegawai teknikal yang berkelayakan.
Ada tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan mengikut 
 
peringkat aktiviti/ proses pelaksanaan sesuatu projek:
(a)
 
Audit Dokumentasi (
 Adequacy Audit/Documentation Audit
)
Melibatkan persediaan awalan dan perancangan pembinaan melalui pemeriksaan
 
dokumen.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(b)
 
Audit Pematuhan (
Compliance Audit/Process Audit
)
Melibatkan pelaksanaan pembinaan, pengujian dan pentauliahan.
(c)
 
Audit Produk (
Performance Audit/Product Audit
)
Melibatkan laporan ketidakpatuhan, gambar, analisis data-data berkaitan dan
 
sebagainya.
Sampel yang diaudit ditentukan secara rawak atau terpilih. Kekerapan audit tertakluk 
 
kepada keperluan aktiviti pembinaan yang terlibat atau dasar Agensi yang ditetapkan.
Laporan Ketidakpatuhan (NCR/NCP) dikeluarkan kepada kontraktor sekiranya terdapat 
 
ketidakpatuhan untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan.
2.4
 
3.0
 
PENGURUSAN KONTRAK 
 
Agensi perlu menjalankan pengurusan dan pentadbiran kontrak seperti bayaran
 
pendahuluan, bayaran interim, perubahan kerja, lanjutan masa, kerja tidak siap,
 
pemansuhan kontrak, penyiapan kerja, penutupan akaun dan lain-lain. Agensi juga
 
hendaklah memastikan semua dasar perolehan Kerajaan dipatuhi.
PERANAN KONTRAKTOR
Kontraktor bertanggungjawab untuk:
(a)
 
Membuat perancangan menyeluruh;
(b)
 
Mereka bentuk;
(c)
 
Membina dan menyiapkan termasuk menyelia;
(d)
 
Melengkapkan;
(e)
 
Menguji terima dan mentauliahkan;
(f)
 
Menyenggara; dan
(g)
 
Memberi Jaminan Reka Bentuk.
4.0
 
4.1
 
PERINGKAT PERSEDIAAN AWALAN DAN DOKUMEN
 
PELANTIKAN PENGARAH PROJEK 
 
Pelantikan Pengarah Projek oleh Ketua Agensi, jika belum dilantik hendaklah dibuat 
 
selepas pengeluaran Surat Setuju Terima tender. Walau bagaimanapun, Pengarah Projek 
 
boleh melantik wakil Pengarah Projek selaras dengan Syarat-Syarat Kontrak Reka dan
 
Bina, sama ada perunding atau pasukan projek bagi menjalankan pengurusan harian
 
projek dan pentadbiran kontrak, kecuali bagi perkara-perkara utama yang diperuntukkan
 
dalam kontrak yang memerlukan keputusan muktamad Pengarah Projek atau Pegawai
 
Yang Dinamakan, antaranya:
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(a)
 
Perubahan Kerja;
(b)
 
Lanjutan Masa;
(c)
 
Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor;
(d)
 
Pemansuhan Kontrak;
(e)
 
Timbang tara; dan
(f)
 
Kesan Perang.
4.2
 
 MESYUARAT PRA-PEMBINAAN
 
Mesyuarat pra-pembinaan hendaklah diadakan selepas pengeluaran Surat Setuju Terima
 
tender dan hendaklah satu (1) minggu sebelum tarikh milik tapak dan dipengerusikan
 
oleh Pengarah Projek bagi tujuan menyelaraskan aktiviti pembinaan di semua peringkat.
 
Agenda mesyuarat merangkumi perkara berikut:
(a)
 Pengenalan
 
kontraktor;
wakil Pengarah Projek dan pasukan projek serta organisasi
(b)
(c)
 
(d)
 
(e)
 
(f)
 
(g)
 
Taklimat mengenai latar belakang projek, skop kontrak, butir-butir kontrak,
 
Kehendak Kerajaan dan taklimat teknikal yang berkaitan;
Status pengambilan balik tanah termasuk masalah-masalah di tapak (contoh

 
masalah setinggan);
Keperluan-keperluan kontrak (contoh

 Bon Pelaksanaan, Nota Liputan polisi
 
insurans dan resit bayaran);
Pembentangan oleh kontraktor bagi:
i)
 
Status Pelan Kelulusan Merancang/Laporan Cadangan Pembangunan
(Development Order - DO);
 
ii)
 
Status pelan bangunan;
iii)
 
Program kerja dan kaedah pembinaan; dan
iv)
 
Sistem kepastian kualiti dan pelan kepastian kualiti.
Dasar perolehan Kerajaan semasa yang berkaitan seperti bayaran terus kepada
 
subkontraktor/pembekal, kelulusan MITI untuk barangan import,
PENYERTAAN
 
BUMIPUTERA
dan penggunaan pengangkutan oleh
Multimodal Transportation
 
Operators (MTO);
 
Penyelarasan kerja antara pihak Agensi, kontraktor, perunding, PBT dan
 
 jabatan/syarikat utiliti yang berkaitan; dan
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(h) Masalah-masalah lain yang dijangka timbul.
Rekod-rekod yang perlu disimpan dan di senggara bagi aktiviti ini adalah:
(a)
 
Surat jemputan dan agenda mesyuarat pra-pembinaan;
(b)
 
Minit mesyuarat pra-pembinaan; dan
(c)
 
Dokumen-dokumen yang berkaitan.
4.3
 
PEMILIKAN TAPAK 
 
Pihak Agensi hendaklah menyelesaikan masalah pengambilan balik tanah sebelum Surat 
 
Setuju Terima dikeluarkan untuk memastikan tapak bebas dari sebarang halangan
 
sebelum kerja-kerja pembinaan dijalankan.
4.4
 
BON PELAKSANAAN DAN POLISI-POLISI INSURANS
 
Sebelum memulakan sebarang kerja di tapak dan tidak lewat dari Tarikh Milik Tapak,
 
kontraktor hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam bentuk jaminan dari bank 
 
atau institusi kewangan yang diluluskan selaras dengan syarat-syarat kontrak. Kontraktor 
 
 juga boleh memilih Bon Pelaksanaan dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan yang 
 
dipotong melalui bayaran interim. Bagi memulakan kerja, Nota Liputan bagi maksud
 
polisi-polisi insurans serta resit-resit premium yang telah dibayar hendaklah diserahkan
 
kepada Pengarah Projek.
4.5
 
DOKUMEN KONTRAK 
 
Draf Dokumen Kontrak hendaklah disediakan oleh kontraktor. Pejabat yang 
 
menguruskan tender hendaklah menyemak, dan menjilid Dokumen Kontrak sebelum
 
ditandatangani. Bon Pelaksanaan (sekiranya kontraktor tidak memilih Wang Jaminan
 
Pelaksanaan) hendaklah dikemukakan berserta polisi-polisi insurans berkaitan.
Pelarasan harga kepada butiran
Contract Sum Analysis (CSA)
hendaklah dilakukan supaya
 
pengagihan/taburan harga adalah munasabah dan berpatutan. Persetujuan kontraktor 
 
terhadap sebarang pelarasan harga hendaklah diselesaikan sebelum Surat Setuju Terima
 
ditandatangani.
Dokumen Kontrak (asal dan salinan) hendaklah ditandatangani secepat mungkin selewat-
 
lewatnya 4 bulan dari tarikh Surat Setuju Terima tender oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa
 
mengikut Akta Kontrak Kerajaan 1949 (disemak 1973). Semua kos dalam penyediaan
 
Dokumen Kontrak termasuk duti setem hendaklah ditanggung oleh kontraktor.
Dokumen Kontrak perlulah mengandungi maklumat asas seperti berikut:
(a)
 
Butir-butir Perjanjian;
(b)
 
Syarat-syarat Kontrak & Lampiran Kepada Syarat-Syarat Kontrak;
(c)
 
Kehendak Kerajaan termasuk Arahan Kepada Petender;
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(d)
 
Cadangan kontraktor termasuk lukisan dan spesifikasi;
(e)
 
Analisis Harga Kontrak
(Contract Sum Analysis);
 
(f)
 
Jadual Kadar Harga (jika berkaitan);
(g)
 
Borang Tender;
(h)
 
Surat Setuju Terima tender; dan
(i)
 
Laporan Ketidakpatuhan (
Non Compliance Report-NCR).
 
Dokumen-dokumen tersebut hendaklah dijilid. Cadangan reka bentuk kontraktor yang 
 
telah dipersetujui hendaklah dijilid sebagai Lukisan Kontrak dalam Dokumen Kontrak.
 
Laporan Ketidakpatuhan
(Non Compliance Report-NCR)
 yang mana berkaitan hendaklah
 
dijadikan sebagai sebahagian daripada Dokumen Kontrak. Lukisan-lukisan pembinaan
 
 yang dibangunkan dari semasa ke semasa dalam tempoh pembinaan
 TIDAK PERLU
dijilid
 
dalam Dokumen Kontrak.
5.1
 
PERINGKAT PERANCANGAN PEMBINAAN
5.2
 
ORGANISASI KONTRAKTOR 
 
Pengarah Projek bertanggungjawab menyemak tahap kelayakan dan pengalaman
 
personel utama yang akan ditempatkan di tapak bina oleh pihak kontraktor seperti yang 
 
disyaratkan. Antaranya Pengurus Projek, perancang program kerja, pengurus
 
pembinaan, pegawai kepastian kualiti, pegawai keselamatan pekerja, jurutera tempatan
 
dan penyelia tapak.
5.3
 
PROGRAM KERJA 
 
Dalam tempoh empat belas (14) hari dari penerimaan Surat Setuju Terima Tender,
 
kontraktor hendaklah mengemukakan untuk kelulusan Pengarah Projek Program Kerja
 
 yang berupaya memastikan perancangan kerja harian dan aktiviti pemantauan dan
 
pengawalan kemajuan kerja dapat dijalankan dengan berkesan.
Penyediaan program kerja hendaklah menggunakan perisian pengurusan projek yang 
 
berdasarkan kaedah
Critical Path Method (CPM).
Perkara utama yang perlu diambil kira
 
dalam penyediaannya adalah:
(a)
 
Kaedah pembinaan dan turutan kerja;
(b)
 
Kadar produktiviti bagi aktiviti;
(c)
 
Sumber yang diperuntukkan; dan
(d)
 
Kalendar projek.
Pengarah Projek bertanggungjawab untuk meluluskan
mengubahsuai Program Kerja yang dikemukakan.
atau meminta kontraktor
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
5.4
 
SISTEM KEPASTIAN KUALITI
 
Pihak kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan Sistem Kepastian Kualiti
 
(
Quality Assurance System
- QAS) dan mengemukakannya kepada Pengarah Projek 
 
untuk kelulusan sebelum memulakan Kerja. Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti boleh
 
berdasarkan piawai ISO 9000 atau mana-mana spesifikasi Sistem Kepastian Kualiti
 
berkaitan yang mengambil kira semua skop kontrak.
Dokumen Sistem Kepastian Kualiti terdiri dari Manual Kualiti dan Pelan Kepastian
 
Kualiti (
Quality Assurance Plan

 QAP).
Pelan Kepastian Kualiti mengandungi antara lain:
(a)
 
Struktur Organisasi Kontraktor termasuk Pasukan Kepastian Kualiti;
(b)
 
Prosedur dan Proses Mereka bentuk;
(c)
 
Program Kerja yang diluluskan;
(d)
 
Kawalan operasi tapak;
(e)
 
Pengurusan Sumber Kontraktor;
(f)
 
Kenyataan Kaedah Kerja;
(g)
 
Kesihatan dan Keselamatan;
(h)
 
Pemilihan dan Pengujian Bahan;
(i)
 
Pengurusan Alam Sekitar;
(j)
 
Pelan Pengujian dan Pentauliahan;
(k)
 
Kawalan Kualiti Audit Dalaman; dan
(l)
 
Pelan Penyenggaraan.
5.5
 
SPESIFIKASI, REKA BENTUK TERPERINCI DAN LUKISAN PEMBINAAN
 
Kontraktor hendaklah menyediakan spesifikasi, reka bentuk terperinci dan lukisan
 
pembinaan dari semasa ke semasa selaras dengan program kerja untuk semua kerja
 
dalam skop kontrak dan memastikan ianya mematuhi Kehendak Kerajaan.
5.5
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DAN PELAN BANGUNAN
 
Kontraktor melalui
ORANG UTAMA YANG MENGEMUKAKAN
(
Principal Submitting Person
)
iaitu perunding yang dilantik oleh kontraktor, perlu mendapatkan kelulusan bagi
 
Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan dan Pelan Kerja Tanah daripada Pihak Berkuasa
 
Tempatan (PBT)
SEBELUM
sebarang kerja pembinaan dimulakan.
 
20
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Sekiranya perlu, Pengarah Projek boleh mengadakan mesyuarat penyelarasan bersama
 
PBT dan kontraktor bagi menyelesaikan sebarang masalah berbangkit.
6.0
 
6.1
 
6.2
 
6.3
 
PERINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN
 
KAWALAN KEMAJUAN KERJA 
 
Pengarah Projek hendaklah membuat pemantauan bagi menentukan kemajuan kerja
 
mematuhi Program Kerja yang diluluskan.
Kaedah pemantauan adalah dengan membuat penyemakan ke atas Laporan Kemajuan
 
Kerja, pengesanan kemajuan dan pemeriksaan rambang ke atas kemajuan sebenar di
 
tapak bina.
PENYELIAAN OLEH PERUNDING KONTRAKTOR 
 
Penyeliaan harian kerja-kerja di tapak hendaklah dilaksanakan oleh perunding yang telah
 
dilantik oleh kontraktor dan hendaklah memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan
 
mematuhi spesifikasi dan kualiti yang ditetapkan.
Kontraktor hendaklah mengemukakan Laporan Penyeliaan setiap bulan atau bila-bila
 
masa dikehendaki oleh Pengarah Projek seperti berikut:
(a)
 
Kerja yang telah disiapkan dengan sempurna di tapak;
(b)
 
Kemajuan kerja;
(c)
 
Pengujian yang dibuat di tapak;
(d)
 
Langkah-langkah keselamatan di tapak;
(e)
 
Laporan Kesan Alam Sekitar; dan
(f)
 
Lain-lain perkara yang dikehendaki oleh Kerajaan.
Laporan Penyeliaan hendaklah disahkan dan diperakukan oleh perunding kontraktor 
 
sebagai pra-syarat kepada bayaran interim.
KAWALAN KUALITI KERJA 
 
Tanggungjawab terhadap kualiti kerja terletak pada pihak kontraktor sebagaimana dalam
 
Klausa 13.2 Syarat-syarat Kontrak Reka dan Bina [PWD FORM DB (Rev. 1/2010)]
.
 
Pengarah Projek bertanggungjawab mengaudit aktiviti-aktiviti pembinaan oleh kontraktor 
 
untuk menentukan pematuhan kepada Sistem Kepastian Kualiti yang diluluskan oleh
 
Agensi.
Kaedah audit adalah secara pemeriksaan rambang terhadap rekod berikut:
(a)
 
Penerimaan bahan;
21
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(b)
 
Proses pembinaan (
in-process
); dan
(c)
 
Penerimaan kerja oleh perunding.
6.4
 
PENETAPAN PENANDA ARAS MUTU KERJA (
 MOCK-UP)
DAN
PERFORMANCE TEST 
 
Bagi kerja yang kriteria penerimaan tidak dapat diterangkan dengan jelas melalui
 
perkataan, tanda aras penerimaan produk hendaklah disediakan. Sebagai contoh, tanda
 
aras untuk kerja lepaan hendaklah disediakan bagi menetapkan tahap mutu kerja yang 
 
boleh diterima agar tidak timbul perselisihan pendapat mengenai mutu kerja yang boleh
 
diterima.
Performance test
hendaklah dijalankan ke atas peralatan yang akan dihantar ke tapak bina
 
untuk pemasangan bagi memastikan ianya memenuhi Kehendak Kerajaan.
Pengarah Projek hendaklah melaksana audit bagi menentukan aktiviti di atas dilaksanakan
 
dan diluluskan oleh personel yang ditetapkan dalam Sistem Kepastian Kualiti dan
 
mematuhi Kontrak.
6.5
 
PEMANTAUAN
 
(a)
 
Mesyuarat Koordinasi/Teknikal
Mesyuarat Teknikal diadakan bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu teknikal
 
 yang melibatkan reka bentuk dan masalah pembinaan yang akan memberikan
 
kesan kepada pencapaian objektif projek.
Mesyuarat Koordinasi bertujuan melicinkan kerja-kerja yang melibatkan pihak 
 
ketiga seperti PBT dan Agensi kerajaan/swasta yang berkaitan. Mesyuarat ini
 
 juga boleh membincangkan aduan orang awam/pihak yang terjejas akibat kerja-
 
kerja pembinaan.
(b)
 
Mesyuarat Tapak
Mesyuarat Tapak merupakan
 platform
komunikasi antara
 stakeholder
utama bagi
 
membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan projek.
Antara perkara-perkara yang perlu dibincangkan:
i)
 
Perubahan kepada skop kerja;
ii)
 
Pembentangan laporan kemajuan fizikal dan kewangan oleh Pengurus
Projek;
iii)
 
Perbincangan mengenai aktiviti kerja yang terlewat atau menjadi kritikal;
iv)
 
Pembentangan laporan terperinci Bayaran Kemajuan, Arahan Perubahan
Kerja dan tuntutan kontraktor;
v)
 
Perbincangan mengenai isu tertangguh yang akan menjejaskan objektif
kualiti projek;
vi)
 
Mengenal pasti isu-isu yang boleh mendatangkan masalah kepada
 
pelaksanaan projek;
vii)
 
Aduan orang awam/pihak yang terjejas akibat kerja-kerja pembinaan;
viii)
 
Laporan kawalan kualiti termasuk Laporan Ketidakpatuhan, tindakan
 
pembetulan, tindakan pencegahan oleh pihak kontraktor (perunding);
dan
22
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
ix)
 
Laporan audit kualiti oleh kontraktor.
6.6
 
6.7
 
PEMBAYARAN
 
(a)
 
Bayaran Pendahuluan
Kontraktor boleh memohon bayaran pendahuluan selaras dengan Syarat-syarat 
 
Kontrak. Bayaran balik wang pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan
 
dari bayaran interim mengikut formula yang telah ditetapkan dalam Syarat-syarat 
 
Kontrak.
(b)
 
Bayaran Interim
Permohonan dari kontraktor hendaklah dikemukakan bersama dokumen-
 
dokumen sokongan termasuk Laporan Penyeliaan daripada perunding kontraktor 
 
 yang mengesahkan bahawa kerja telah dilaksanakan dengan sempurna sejajar 
 
dengan terma-terma kontrak.
Setelah menerima Laporan Penyeliaan daripada kontraktor, Pengarah Projek 
 
hendaklah memeriksa kerja yang telah dilaksanakan di tapak bina dan membuat 
 
penilaian bayaran interim.
Bayaran interim boleh disediakan setiap bulan atau lebih kerap mengikut 
 
pertimbangan Pengarah Projek. Penyediaan, kelulusan dan pembayaran mesti
 
dibuat dalam tempoh yang ditetapkan di dalam Fasal 53 Syarat-syarat Kontrak.
(c)
 
Bayaran Terus Kepada Perunding
Kontraktor dan perunding hendaklah memeterai satu Perjanjian Penyerahan Hak 
 
bagi membolehkan bayaran terus dibuat kepada perunding. Bayaran kepada
 
perunding hendaklah diperakukan oleh kontraktor dan dimasukkan ke dalam satu
 
akaun
escrow
 yang dibuka bersama oleh kontraktor dan perunding.
PERUBAHAN KERJA 
 
Perubahan bererti pindaan atau pengubahsuaian kepada reka bentuk, kualiti, atau
 
kuantiti kerja termasuk pertukaran jenis atau standard bahan atau barang yang 
 
digunakan.
Syarat-syarat Kontrak memperuntukkan dua (2) keadaan yang melibatkan perubahan
 
kerja seperti berikut:
(a)
 
Perubahan kepada Kehendak Kerajaan sebagaimana yang diarahkan oleh
 
Pengarah Projek. Pelarasan harga kontrak hendaklah dibuat sewajarnya; dan
(b)
 
Perubahan terhadap reka bentuk kontraktor yang perlu dibuat disebabkan
 
ketidakcukupan dan ketidaksempurnaan reka bentuk dari segi kesesuaian,
 
kefungsian dan keselamatan Kerja. Sekiranya melibatkan tambahan kos,
 
tambahan tersebut hendaklah ditanggung oleh kontraktor. Walau bagaimanapun
 
sekiranya melibatkan penjimatan kos, harga kontrak hendaklah dikurangkan.
Sebelum meluluskan Arahan Perubahan Kerja (APK), Pengarah Projek
bertanggungjawab untuk memastikan sama ada perubahan disebabkan oleh perubahan
23
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
dalam Kehendak Kerajaan (a) atau disebabkan
ketidaksempurnaan reka bentuk kontraktor (b) di atas.
oleh ketidakcukupan dan
Sebarang perubahan disebabkan oleh keperluan statutori tidak boleh dianggap sebagai
 
Perubahan Kerja kecuali pindaan terhadap keperluan statutori dibuat selepas tarikh tutup
 
tender.
Pengukuran dan penilaian perubahan kerja termasuk dokumen sokongan hendaklah
 
disediakan dan disahkan oleh perunding kontraktor untuk disemak oleh Pengarah Projek.
 
Penilaian kerja tambahan atau gantian hendaklah selaras dengan nilai kerja yang serupa
 
 jenis/sifat di dalam
Contract Sum Analysis (CSA)
ataupun Jadual Kadar Harga Kontrak.
 
Sekiranya terdapat perbezaan di dalam keadaan melaksanakan kerja atau perbezaan yang 
 
ketara kepada kuantiti kerja di dalam kontrak maka satu penilaian yang saksama perlulah
 
dibuat oleh Pengarah Projek.
Pengarah Projek bertanggungjawab memastikan semua penilaian perubahan kerja
 
disediakan untuk tujuan penutupan akaun.
Peraturan Pengurusan Perubahan Kerja hendaklah selaras dengan Surat Pekeliling 
 
Perbendaharaan (SPP) yang berkuat kuasa.
6.7.1 SENARAI KUANTITI SEMENTARA 
 
Sekiranya senarai kuantiti sementara menjadi sebahagian daripada kontrak, maka
 
Pengarah Projek hendaklah menentu sahkan kuantiti kerja yang telah diukur 
 
semula sebagaimana yang telah dilaksanakan sebenarnya di tapak bina. Namun
 
begitu Pengarah Projek tidak boleh mengambil kira kuantiti sementara yang telah
 
diukur semula akibat kecuaian, kesilapan, peninggalan sebagaimana yang telah
 
disediakan oleh kontraktor sendiri.
6.8
 
LANJUTAN MASA 
 
Lanjutan masa dari segi perundangan dan syarat-syarat kontrak secara amnya boleh
 
diluluskan berlandaskan sebab-sebab berikut:
(a)
 
Kelewatan oleh sebab-sebab
neutral
contohnya cuaca luar biasa,
force majeure
 
seperti darurat, rusuhan, banjir besar di luar jangkaan dan sebagainya; dan
(b)
 
Kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan atau mana-mana pihak yang
mana Kerajaan bertanggungjawab.
Penilaian lanjutan masa tidak seharusnya dibuat semata-mata berdasarkan program kerja
 
asal sahaja, tetapi hendaklah juga mengambil kira tahap kemajuan kerja sebenar di tapak 
 
bina, kelewatan-kelewatan yang bertindih dan kelewatan yang disumbangkan oleh
 
kontraktor sendiri. Sekiranya lanjutan masa diluluskan, Pengarah Projek hendaklah
 
mengeluarkan Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (PKLM)
SEBELUM
tamat 
 
tempoh kontrak yang dibenarkan bagi mengelakkan masa kontrak dalam keadaan
 
tergantung (
” 
time is at large
” 
).
Sekiranya berlaku
” 
time is at large
” 
 ,
Kerajaan kehilangan
 
hak untuk menetapkan tempoh penyiapan kontrak dan hak-hak di bawah syarat-syarat 
 
kontrak yang berkaitan dengannya.
24
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Lanjutan Masa hendaklah diluluskan oleh Pengarah Projek.
6.9
 
PERAKUAN KERJA TAK SIAP
 
Sekiranya Pengarah Projek menjangkakan kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja pada
 
tarikh siap asal kontrak atau pada tarikh yang dilanjutkan dalam kontrak, maka Pengarah
 
Projek hendaklah mengeluarkan notis untuk tujuan mengenakan Ganti Rugi Tertentu
 
dan Ditetapkan (
Liquidated and Ascertained Damages

 
LAD) kepada kontraktor 
 
SEKURANG-
KURANGNYA DUA (2) MINGGU
sebelum tarikh siap yang ditetapkan. Sekiranya
 
kontraktor
gagal menyiapkan kerja pada tarikh tersebut, maka Perakuan Kerja Tak Siap
 
(PKTS)
hendaklah dikeluarkan
SERTA MERTA
kepada kontraktor dan LAD dikenakan.
 
Apabila PKTS dikeluarkan dan LAD dikenakan kepada kontraktor, Pengarah Projek 
 
masih perlu memantau kemajuan kerja kontraktor di tapak bina. Sekiranya jumlah nilai
 
LAD yang dikenakan adalah besar dan membebankan kontraktor, tindakan sama ada
 
untuk meneruskan kontrak atau menamatkannya hendaklah diambil dengan segera.
6.10
 
PENAMATAN KONTRAK 
 
Sekiranya keputusan diambil untuk menamatkan kontrak, Notis Kemungkiran hendaklah
 
dikeluarkan kepada kontraktor yang menyatakan kemungkiran yang dilakukan.
Sekiranya kontraktor masih gagal untuk membaiki kemungkiran dalam tempoh empat 
 
belas (14) hari dari tarikh penerimaan atau dalam tempoh yang ditetapkan, maka Notis
 
Penamatan Kontrak hendaklah dikeluarkan.
Kedua-dua Notis di atas hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Yang Dinamakan di
 
dalam Lampiran kepada Syarat-syarat Kontrak.
Tindakan susulan selepas penamatan hendaklah dibuat selaras dengan Syarat-syarat 
 
Kontrak.
Kerajaan berhak menggunakan lukisan-lukisan reka bentuk dan/atau pembinaan yang 
 
telah dikemukakan untuk menyiapkan baki kerja projek tersebut dengan syarat bayaran
 
sepenuhnya telah dijelaskan untuk kerja reka bentuk dan lukisan-lukisan berserta
 
spesifikasi telah berada dalam simpanan Kerajaan.
Kerajaan boleh menyiapkan baki kerja sama ada secara jabatan atau dengan melantik 
 
kontraktor yang baru. Segala kos yang ditanggung oleh Kerajaan akibat penamatan
 
tersebut hendaklah ditanggung oleh kontraktor asal. Tuntutan hendaklah dibuat dengan
 
seberapa segera yang boleh terhadap kontraktor sebaik sahaja jumlah kos penyiapan
 
dapat ditentukan. Sekiranya didapati bahawa kontraktor telah gagal untuk membuat 
 
bayaran maka tindakan undang-undang seterusnya hendaklah diambil terhadap
 
kontraktor.
7.0 PERINGKAT PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN
Kontraktor hendaklah memperuntukkan tempoh yang munasabah dan praktikal di dalam
 
program kerja bagi keseluruhan projek bagi Pengujian dan Pentauliahan
(Testing and 
 
Commissioning -T&C).
 
25
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Kontraktor hendaklah menyiapkan kerja-kerja yang berkaitan dan menjalankan ujian
 
pemasangan peralatan/sistem mekanikal, elektrik dan sistem kejuruteraan awam seperti
 
sistem kumbahan dan lain-lain yang disaksikan oleh perunding dan Pengarah Projek/wakil
 
Pengarah Projek dan seterusnya menyediakan rekod Pengujian dan Pentauliahan.
 
Keputusan keseluruhan Pengujian dan Pentauliahan hendaklah ditentu sahkan oleh
 
Jurutera bertauliah dan diterima oleh Pengarah Projek/wakil Pengarah Projek.
8.0
8.1
8.2
8.3
PERINGKAT PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN
 
PEMERIKSAAN PRA-PENYERAHAN
 
Kontraktor hendaklah menjalankan pemeriksaan pra-penyerahan untuk memastikan kerja
 
 yang diterima Agensi mematuhi kontrak. Laporan pemeriksaan hendaklah disahkan oleh
 
perunding kontraktor.
Pengarah Projek/wakil Pengarah Projek hendaklah menyemak laporan pemeriksaan dari
 
kontraktor dan kemudian melaksanakan pemeriksaan fizikal bersama kontraktor.
Pemeriksaan Pra-Penyerahan hendaklah merangkumi antara lain perkara berikut:
(a)
 
Pemeriksaan setiap bilik dan ruang serta menyenaraikan kecacatan yang dikenal
pasti;
(b)
 
Tindakan pembaikan kecacatan yang telah/perlu dilakukan oleh kontraktor;
(c)
 
Pemeriksaan semua inventori barangan mudah alih; dan
(d)
 
Peralatan seperti alat pemadam kebakaran, G
rand Master Key
dan kunci.
SIJIL LAYAK MENDUDUKI
(CERTIFICATE OF FITNESS FOR OCCUPATION

 CFO)
 ATAU
PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN
(CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIANCE -
 
CCC)
 
Apabila keseluruhan kerja telah mencapai penyiapan secara praktikal sebagaimana yang 
 
diperuntukkan dalam kontrak, kontraktor hendaklah mendapatkan Sijil Layak 
 
Menduduki
(Certificate of Fitness For Occupation

 CFO)
atau memastikan Perakuan
 
Siap Dan Pematuhan
(Certificate Of Completion And Compliance

 CCC)
, dikeluarkan
 
oleh Orang Utama Yang Mengemukakan, di mana berkaitan.
Kontraktor bertanggungjawab memastikan Sijil Layak Menduduki / Perakuan Siap Dan
 
Pematuhan diperolehi mengikut peruntukan perundangan atau peraturan yang 
 
ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan sebelum kerja boleh diperakukan siap oleh
 
Pengarah Projek.
PERAKUAN SIAP KERJA 
 
Apabila kontraktor telah memperolehi Sijil Layak Menduduki / Perakuan Siap Dan
 
Pematuhan dan Kerja telah dianggap mencapai penyiapan secara praktikal, kontraktor 
 
hendaklah memberi notis kepada Pengarah Projek secara bertulis mengenainya.
26
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan notis penyiapan daripada kontraktor,
 
Pengarah Projek hendaklah menjalankan pemeriksaan bersama kontraktor dan
 
mengambil tindakan seperti berikut:
(a)
 
Mengeluarkan Perakuan Siap Kerja sekiranya Pengarah Projek berpuas hati
bahawa keseluruhan kerja pembinaan telah siap tertakluk kepada kontraktor
memberi Surat Aku Janji untuk menyiapkan baki kerja kecil (

very
minor nature
” 
) dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan; atau
(b)
 
Memberi arahan kepada kontraktor untuk membaiki kerja-kerja kecacatan yang
dikenal pasti untuk disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan sebelum Perakuan
Siap Kerja dikeluarkan.
Tarikh siap kerja dalam Perakuan Siap Kerja adalah tarikh bermulanya Tempoh Liabiliti
 
Kecacatan.
Jaminan Reka Bentuk daripada Institusi Kewangan sebanyak 5% dari Harga Kontrak 
 
 yang berkuat kuasa selama lima (5) tahun dari tarikh siap kerja hendaklah dikemukakan
 
sebelum atau pada tarikh siap kerja. (Contoh Jaminan Reka Bentuk seperti
 
di
LAMPIRAN L).
 
8.4
 
9.0
9.1
 TINDAKAN SELEPAS PENGELUARAN PERAKUAN SIAP KERJA 
 
Setelah Perakuan Siap Kerja dikeluarkan, Pengarah Projek hendaklah memastikan
 
perkara-perkara berikut dikemukakan:
(a)
 
Lukisan
 As-Built
dalam bentuk yang dinyatakan dalam kontrak;
(b)
 
Manual Operasi dan Penyenggaraan;
(c)
 
Program Latihan untuk penggunaan kemudahan peralatan seperti mesin-mesin,
perisian komputer; dan
(d)
 
Jadual
“P
lanned and Preventive Maintenance (PPM)

 atau
“ 
Comprehensive
 
Maintenance Programme (CMP)
” 
 ,
 jika berkaitan.
Dokumen-dokumen tersebut di atas perlu disahkan oleh perunding dalam tempoh yang 
 
munasabah.
Pengarah Projek hendaklah bertanggungjawab untuk merekodkan dan menyimpan
 
perkara-perkara di atas dengan selamat untuk kegunaan dan rujukan.
PERINGKAT TEMPOH LIABILITI KECACATAN DAN PENYENGGARAAN
 
KECACATAN KERJA 
 
Tempoh Liabiliti Kecacatan jika tidak dinyatakan sebaliknya adalah selama 24 bulan.
27
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Dalam tempoh tersebut kontraktor hendaklah menguruskan dan melaksanakan perkara-
 
perkara seperti berikut:
(a)
 
Membaiki apa-apa kecacatan, ketidaksempurnaan atau sebarang kerosakan lain
 yang diarahkan oleh Pengarah Projek dari semasa ke semasa; dan
(b)
 
Kerja-kerja penyenggaraan yang ditetapkan dalam kontrak sama ada Jadual
 

Planned and Preventive Maintenance (PPM)

 
 atau
” 
Breakdown Maintenanc 
e” 
.
Pengarah Projek hendaklah mengadakan lawatan pemeriksaan dan mesyuarat dari semasa
 
ke semasa dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan dengan dihadiri oleh kontraktor dan
 
perunding (di mana perlu).
Pengarah Projek hendaklah memantau aduan kerosakan, kerja-kerja penyenggaraan dan
 
pembaikan kecacatan sepanjang Tempoh Liabiliti Kecacatan.
Pengarah Projek hendaklah menyenaraikan semua kecacatan, ketidaksempurnaan,
 
kekecutan dan semua kerosakan dalam Jadual Kecacatan yang dikeluarkan kepada
 
kontraktor. Jadual Kecacatan pertama hendaklah dikeluarkan dalam tempoh 14 hari
 
dari tarikh tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan dan Jadual Kecacatan terakhir tidak lewat 
 
dari 28 hari dari tarikh tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan.
Kontraktor hendaklah membaiki semua kecacatan yang disenaraikan dalam tempoh yang 
 
munasabah dan selewat-lewatnya tiga (3) bulan selepas penerimaan Jadual Kecacatan
 
terakhir.
Apabila Pengarah Projek berpendapat kontraktor telah membaiki kesemua kecacatan
 
sebagaimana yang diarahkan, Pengarah Projek hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap
 
Memperbaiki Kecacatan.
9.2
 
PENYENGGARAAN KERJA DAN PERKHIDMATAN
 
Kontraktor hendaklah menyenggara keseluruhan kerja dan perkhidmatan yang 
 
disenaraikan dalam skop penyenggaraan yang terkandung dalam Kehendak 
 
Kerajaan/PPM sepanjang Tempoh Penyenggaraan selama 24 bulan dari tarikh Perakuan
 
Siap Kerja.
Penyenggaraan ini termasuk pemeriksaan berkala dan sistematik, penggantian alat ganti,
 
consumables
, pembersihan, servis, pengujian dan
calibration
sepertimana yang disyorkan.
 
Di akhir Tempoh Penyenggaraan dan setelah Pengarah Projek berpendapat kontraktor 
 
telah melaksanakan kesemua kerja penyenggaraan, Pengarah Projek hendaklah
 
mengeluarkan Perakuan Siap Menyenggara (
Certificate of Completion of Maintenance-
 
CCM).
 
9.3
 
PENUTUPAN AKAUN KONTRAK 
 
Dalam tempoh tiga (3) bulan selepas pengeluaran Perakuan Siap Memperbaiki
 
Kecacatan atau Perakuan Siap Menyenggara, yang mana terkemudian, kontraktor 
 
hendaklah mengemukakan penyata akaun akhir kepada Pengarah Projek termasuk semua
 
dokumen sokongan.
28
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Pengarah Projek hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad tidak lewat dari tiga (3)
 
bulan selepas tamat tempoh pengemukaan penyata akaun akhir oleh kontraktor.
Sekiranya kontraktor tidak mengemukakan penyata akaun akhir selepas tamat tempoh
 
tiga (3) bulan, Pengarah Projek hendaklah memberi notis kepada kontraktor dan jika
 
kontraktor masih gagal mengemukakan dalam tempoh dua (2) bulan selepas notis
 
tersebut, Pengarah Projek sendiri boleh menyediakan Perakuan Muktamad. Walau
 
bagaimanapun, Pengarah Projek hendaklah menyediakan Perakuan Muktamad dalam
 
tempoh yang munasabah iaitu tidak lewat dari enam (6) bulan.
Kontraktor hendaklah mematuhi semua kehendak Syarat-syarat Kontrak sebelum
 
bayaran akhir boleh dibuat.
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
GARIS PANDUAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN
PROJEK SECARA REKA DAN BINA
 
LAMPIRAN
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN A
SYARAT DAN KRITERIA UTAMA PRA-KELAYAKAN &
PEMILIHAN KONTRAKTOR
1.
 
Pemilihan senarai kontraktor bagi kedua-dua kaedah perolehan sama ada pelawaan
secara tender terbuka melalui pra-kelayakan atau pelawaan secara tender terhad
hendaklah memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria utama. Antara syarat dan
kriteria utama bagi pelawaan kontraktor yang boleh dijadikan panduan adalah
seperti berikut:
(a)
 
Kontraktor hendaklah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran
 
Kontraktor (PPK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam gred,
kategori dan pengkhususan yang bersesuaian. Sekiranya memerlukan taraf
Bumiputera, kontraktor hendaklah mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB)
 yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).
(b)
 
Kontraktor yang dipilih hendaklah mempunyai PPK, SPKK dan STB (jika
berkaitan) yang masih berkuat kuasa pada tarikh tutup tender terbuka
melalui Pra-Kelayakan atau tender terhad dan sekurang-kurangnya melebihi
3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan.
(c)
 
Kontraktor hendaklah mempunyai keupayaan kewangan modal minimum
 yang mencukupi sekurang-kurangnya 3% daripada nilai anggaran kos projek
serta dan keupayaan teknikal yang mencapai tahap minimum yang
ditetapkan;
(d)
 
Kontraktor hendaklah mempunyai pengalaman yang mencukupi iaitu yang
serupa atau sebanding dengan skop kerja di dalam tempoh lima (5) tahun
lalu serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama dan melaksana dan
menyiapkan projek Kerajaan. Namun begitu bagi kerja-kerja pakar,
pengalaman sebagai sub-kontraktor bagi projek Kerajaan boleh diambil kira;
dan
(e)
 
Kontraktor tidak mempunyai kerja semasa yang

sakit 

 serta bebas daripada
rekod prestasi yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek
serta kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5)
tahun lalu adalah memuaskan.
30
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN A
2.
 
Kriteria Kontraktor yang dipilih hendaklah mempunyai pengalaman yang mencukupi
iaitu
 
 NILAI TAHUNAN KESELURUHAN KERJA
tertinggi yang telah disiapkan di
dalam tempoh 5
 
tahun lepas hendaklah melebihi
30%
dari
 NILAI TAHUNAN
BEBANAN KERJA;
 
Di mana:-
a)
 
 NILAI TAHUNAN KESELURUHAN KERJA
adalah jumlah terkumpul nilai
kerja
 
projek-projek yang telah dilaksanakan atau disiapkan dalam sesuatu
tahun yang 
 
mana nilai kerja projek serupa (Kepala/Sub-Kepala yang sama) yang
telah siap
 
digandakan (darab 2), manakala nilai kerja projek-projek lain atau
projek serupa
 
 yang sedang dilaksanakan (belum siap) adalah berdasarkan nilai
sebenar kerja yang 
 
telah dilaksanakan atau disiapkan;
 
b)
 
 NILAI TAHUNAN BEBANAN KERJA
adalah
 NILAI TAHUNAN KERJA
projek yang 
 
dicadangkan campur
 NILAI BAKI KERJA
projek-projek semasa yang belum
 
disiapkan;
 
Di mana:-
i)
 
 NILAI TAHUNAN KERJA
adalah purata nilai tahunan anggaran
projek yang 
 
dicadangkan untuk tender terhad jika sekiranya jangkaan
tempoh siap
 
melebihi setahun atau nilai anggaran projek sekiranya
 jangkaan tempoh
 
kurang dari setahun.
 
ii)
 
 NILAI BAKI KERJA
adalah
75%
dari nilai baki kerja projek yang 
 
belum disiapkan. Walau bagaimanapun sekiranya baki tempoh kerja
 
 TIDAK MELEBIHI 3 BULAN
dan nilai kemajuan kerja telah melebihi
 
75%
, nilai baki kerja projek berkenaan tidak perlu diambil kira;
 
c)
 
Nilai kerja projek swasta yang dilaksanakan sebagai Kontraktor Utama boleh
 
diambil kira dalam pengiraan
 NILAI TAHUNAN KESELURUHAN KERJA & NILAI
 
BAKI KERJA.
 
Walau bagaimanapun syarat di atas dikecualikan bagi projek-projek yang 
 
memerlukan kepakaran yang tinggi, contohnya kerja pembaikan struktur, pembaikan
 
cerun, kerja-kerja pangkalan udara dan maritim, kerja-kerja mekanikal dan elektrik 
 
dan lain-lain. Bagi projek sebegini, pihak Kontraktor hendaklah mempunyai
 
pengalaman melaksanakan projek yang serupa dengan nilai tidak kurang dari 20%
 
 NILAI TAHUNAN BEBAN KERJA.
 
31
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN A
3.
 
Dari segi kewangan, Kontraktor yang dipilih hendaklah memenuhi salah satu dari
kriteria berikut:-
a)
 
'NETT WORTH'
bernilai melebihi
20% DARI NILAI TAHUNAN BEBANAN KERJA 
 
di mana
'NETT WORTH'
adalah perbezaan positif di antara
HARTA TETAP
dan
 
 TANGGUNGAN TETAP
syarikat; atau
 
b)
 
'MODAL PUSINGAN'
bernilai melebihi
10% DARI NILAI TAHUNAN BEBANAN
 
KERJA
di mana
'MODAL PUSINGAN'
adalah perbezaan positif di antara
HARTA 
 
SEMASA
dan
 TANGGUNGAN SEMASA
syarikat; atau
 
c)
 
Nilai
'MODAL MUDAH CAIR'
bernilai melebihi
3% DARI NILAI
 TAHUNAN
 
BEBANAN KERJA
di mana
'MODAL MUDAH CAIR'
adalah
purata nilai positif wang 
 
dalam tempoh 3 bulan, nilai saham, pinjaman
dan nilai positif overdraf.
 
32
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CONTOH
KERAJAAN MALAYSIA
IKLAN PRA KELAYAKAN KONTRAKTOR
LAMPIRAN B
1.
 
Kerajaan Malaysia berhasrat mempelawa tender dari kontraktor-kontraktor yang layak melalui
Pra Kelayakan untuk Mereka Bentuk, Membina, Melengkapkan dan Mentauliahkan
(tajuk kerja)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2.
 
KETERANGAN AM KERJA 
 
Lokasi tapak bina terletak di .....................................................................................
Skop kerja bagi projek ini merangkumi
.........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Kerja dijangka akan dimulakan dalam bulan .............. tahun ......... dan tempoh penyiapan
 
adalah ............. bulan.
3.
 
SYARAT-SYARAT UNTUK PRA KELAYAKAN
 
Permohonan Pra Kelayakan ini adalah dibuka kepada kontraktor-kontraktor yang menepati
 
syarat-syarat berikut:
i)
 
PENDAFTARAN KONTRAKTOR 
 
(a) Jenis Syarikat

 .......................
(b)
 
Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja
 
Kerajaan (SPKK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
 
Malaysia (CIDB) dalam Gred ........ dan Kategori .........
(c)
 
* Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah dengan Pusat Khidmat 
 
Kontraktor (PKK) (jika berkaitan).
Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh Lembaga Pembangunan Industri
 
Pembinaan Malaysia (CIDB) dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai Pra
 
Kelayakan ini.
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
 
hendaklah masih berkuat kuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup
 
Pra Kelayakan.
Catatan:
* Agensi hendaklah menetapkan sama ada syarat ini perlu dimasukkan.
33
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN B
ii)
 
KEUPAYAAN KONTRAKTOR 
 
(A)
 
KEUPAYAAN KEWANGAN
 
Mempunyai
nett worth
melebihi RM........... atau Modal Pusingan (w
orking
capital 
) melebihi RM.......... atau Modal Mudah Cair melebihi RM...............
(b)
KEUPAYAAN TEKNIKAL
 
Telah melaksanakan projek pembinaan yang serupa dengan Nilai Tahunan
 
Keseluruhan Kerja tidak kurang dari RM............. dalam sesuatu tahun bagi
 
tempoh lima (5) tahun lepas. Nilai Tahunan Keseluruhan Kerja adalah jumlah
 
terkumpul nilai kerja projek-projek yang telah dilaksanakan atau disiapkan
 
dalam sesuatu tahun.
Tidak mempunyai rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan dalam tempoh
 
lima (5) tahun lepas dari segi tempoh penyiapan dan mutu kerja.
iii)
 
PERUNDING KONTRAKTOR 
 
Kontraktor dikehendaki melantik perunding-perunding yang bertauliah dan merupakan
 
perunding bebas (
independent and not inhouse consultants
) seperti berikut :-
(a)
 
Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan.
(b)
 
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan.
4.
 
Dokumen Pra kelayakan boleh diperolehi di pejabat
............................................................................................................................
 
............................................................................................................................
 
............................................................................................................................
 
dari ........................... hingga ........................semasa waktu pejabat.
Dokumen Pra kelayakan akan hanya dikeluarkan kepada wakil atau ejen kontraktor yang 
 
diberi kuasa sahaja. Wakil atau ejen dikehendaki mengemukakan bukti pendaftaran CIDB
 
dengan menunjukkan sijil/perakuan pendaftaran asal.
5.
 
Harga dokumen ialah RM................... (Ringgit Malaysia
..............................................) senaskah dan hendaklah di buat dalam bentuk Wang
Pos/Kiriman Wang atau Draf Bank di atas nama ......................................................
 
dan dipalang `Akaun Pembayar Sahaja'. Yuran dokumentasi ini tidak akan dikembalikan.
6.
 
Permohonan hendaklah dikemukakan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di pejabat
berikut:
............................................................................................................................
 
............................................................................................................................
 
............................................................................................................................
 
tidak lewat dari jam ............................... pada .............................
34
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN C
CONTOH KANDUNGAN KEHENDAK KERAJAAN
 
(GOVERNMENT 

S REQUIREMENTS)
 
 A - CONTRACTUAL AND GENERAL REQUIREMENTS (CGR)
1.0 GENERAL
 
2.0 SCOPE OF WORK
3.0 CONTRACTOR 
’S
CONSULTANTS
4.0 SPECIAL PROVISIONS ON PARTICULAR REQUIREMENTS
5.0 CONTRACT
OR’S
 SUPERINTENDING PERSONNEL
 
6.0 CONTRACTOR 
’S
PROPOSAL
7.0 CONTRACTOR 

S DESIGN, MATERIALS AND WORKMANSHIP
8.0 CONTRACT
OR’S
 DESIGN GUARANTEE BOND
 
9.0 COMPLIANCE WITH AUTHORITIES REQUIREMENTS
10.0 JOINT VENTURE REQUIREMENTS
 
11.0 MATERIALS OF MALAYSIAN ORIGIN
12.0 IMPORTED MATERIALS, PLANT, EQUIPMENT AND VEHICLES
13.0 GOVERNMENT

S PROCUREMENT POLICY ON IMPORTED GOODS AND FOREIGN
 
SERVICES
14.0 TAXATION
 
15.0 PERFORMANCE BOND AND INSURANCES
16.0 QUALITY OF WORKS
17.0 QUALITY ASSURANCE PLAN
18.0 PROGRAMME OF WORKS BY USING CRITICAL PATH METHOD (CPM)
19.0 PROJECT BRIEFINGS TO BE ARRANGED WHENEVER REQUIRED
20.0 BILLS OF APPROXIMATE QUANTITIES
21.0 CONTRACT DOCUMENT
 
22.0 MONTHLY PROGRESS REPORT
23.0 PAYMENT
24.0 DETAILED WORKING DRAWINGS
 
25.0 SITE DIARY
26.0 TEMPORARY FACILITIES AND SERVICES
27.0 PERMANENT RELOCATION OF UTILITIES AND SERVICES
28.0 SITE HOUSEKEEPING DURING CONSTRUCTION
29.0 CLEARING AND MAKING GOOD ON COMPLETION
30.0 PROTECTION AND TEMPORARY RELOCATION OF EXISTING UTILITIES AND
 
SERVICES
31.0 ADJOINING PROPERTY
 
32.0 ACCESS AND TEMPORARY ROADS
35
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN C
CONTOH KANDUNGAN KEHENDAK KERAJAAN (SAMB.)
 
(GOVERNMENT 

S REQUIREMENTS)
 
 A 
 
- CONTRACTUAL AND GENERAL REQUIREMENTS (CGR) (
CONT’D)
 
33.0 CONTRACTOR 

S HEALTH AND SAFETY PLAN
34.0 SAFETY AND PROTECTION
35.0 EMPLOYMENT OF FOREIGN WORKERS
36.0 PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESSMENT (EIA)
37.0 MATERIALS AND EQUIPMENT
38.0 AS-BUILT DRAWINGS AND DOCUMENTS
39.0 CERTIFICATION OF WORKS BEFORE TESTING & COMMISSIONING & FINAL
 
INSPECTION
40.0 MAINTENANCE REQUIREMENTS DURING MAINTENANCE PERIOD
41.0 DEFECT LIABILITY PERIOD
B
 
- TECHNICAL REQUIREMENTS
PART 1 - ARCHITECTURAL WORKS
1.0 GENERAL
2.0 SCOPE OF WORKS
3.0 SCHEDULE OF ACCOMMODATION (S.O.A)
4.0 GENERAL DESIGN AND CONSTRUCTION GUIDELINES
 
5.0 ARCHITECTURAL MATERIALS & FINISHES
6.0
ARCHITECTURAL REQUIREMENTS
7.0 LANDSCAPING AND TURFING
 
8.0 MAINTENANCE
 
9.0 CONTENTS OF CONTRACTOR 

S PROPOSAL
 
10.0 STANDARDS
11.0 REQUIREMENTS OF APPROVING AUTHORITIES
 
 APPENDICES
Appendix 1 - Project Brief
Appendix 2 - Schedule of Accommodation
Appendix 3 - Schedule of Internal & External Finishes
 
Appendix 4 - Windows & Doors
Appendix 5 - Schedule of Ironmongery
Appendix 6 - Schedule of Paint Work
36
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN C
CONTOH KANDUNGAN KEHENDAK KERAJAAN (SAMB.)
 
(GOVERNMENT 

S REQUIREMENTS)
 
B - TECHNICAL REQUIREMENTS (CONT 

D)
PART 1 - ARCHITECTURAL WORKS (CONT 

D)
 APPENDICES ( CON T 
’D
 )
 
Appendix 7 - Schedule of Sanitary Fittings
 
Appendix 8 - Schedule of Built-In Furniture
Appendix 9 - Schedule of Loose Furniture
Appendix 10 - Schedule of Artworks & Carvings
Appendix 11 - Schedule of Fittings & Accessories
 
Appendix 12 - Schedule of Internal Signages
Appendix 13 - Schedule of External Signages & Directories
PART 2 - CIVIL AND STRUCTURAL AND GEOTECHNICAL WORKS
1.0 GENERAL
 
2.0 SITE WORKS
3.0 DRAINAGE SYSTEM
4.0 ROAD WORKS
5.0 EXTERNAL WATER SUPPLY SYSTEM
6.0 SEWAGE PIPELINESS AND SEWAGE TREATMENT PLANT SYSTEM
7.0 STRUCTURAL WORKS AND FOUNDATION
8.0 DEMOLITION WORKS
 
9.0 RENOVATION WORKS/REHABILITATION WORKS
10.0 WASTE DISPOSAL SYSTEM
37
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN C
CONTOH KANDUNGAN KEHENDAK KERAJAAN (SAMB.)
 
(GOVERNMENT 

S REQUIREMENTS)
 
B - TECHNICAL REQUIREMENTS (CONT 
’D)
PART 3 - MECHANICAL WORKS
1.0 GENERAL SCOPE WORKS
2.0 GENERAL INSTRUCTION TO CONTRACTOR
3.0 GENERAL CONDITION OF CONTRACT
4.1
 
TECHNICAL GUIDE FOR MECHANICAL SERVICES
4.2
 
AIRCONDITIONING, VENTILATION AND EXHAUST SYSTEM
4.3
 
FIRE PROTECTION SYSTEMS
4.4
 
L.P.G. INSTALLATION
4.5
 
INTERNAL COLD WATER & SANITARY PLUMBING
4.6
 
CENTRALISED COMPRESSED AIR SYSTEM
4.7
 
DUST/FUME/SMOKE HOOD EXTRACTION SYSTEM
4.8
 
OVERHEAD TRAVELLING CRANES AND OTHER LIFTING EQUIPMENT
4.9
 
OTHER MECHANICAL REQUIREMENT.
PART 4 - ELECTRICAL WORKS
1.0 GENERAL SCOPE WORKS
2.0 GENERAL INSTRUCTION TO CONTRACTOR
3.0 GENERAL CONDITION OF CONTRACT
4.1
 
RULES, REGULATION, WORKMANSHIP AND SCHEDULE OF WORKS
4.2
 
11Kv HIGH TENSION SYSTEMS
4.3
 
EXTERNAL LOW TENSION ELECTRICAL INSTALLATIONS
4.4
 
INTERNAL LOW TENSION ELECTRICAL INSTALLATIONS
4.5
 
EXTERNAL LIGHTING INSTALLATIONS
4.6
 
LIGHTING AND SURGE PROTECTION SYSTEMS,
AND VOLTAGE STABILIZING
4.7
 
FIREMAN EMERGENCY ANNOUNCEMENT/PUBLIC
ADDRESS SYSTEM
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN D
CONTOH

GOVERNMEN
 T’
S REQUIREMENTS

 
The Government 

s Requirements are comprised in the following documents:
VOLUME 1

 Contractual and General Requirements
 
VOLUME 2

 Technical Requirements
The Governmen
t’s
 Requirements shall be read as a whole and are to be taken as mutually
explanatory of one another.
 
38
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN E
CONTOH KAEDAH PENILAIAN TEKNIKAL
 JADUAL A - JADUAL RINGKASAN KESELURUHAN SETIAP BIDANG KERJA (CONTOH BANGUNAN BIASA)
 
BIL
 
BIDANG KERJA 
 
 MARKAH
 
PENUH
 
 WEIGHTAGE
(%)
 
PETENDER 1/10
 
 MARKAH
 
 MINIMA 
 
SKOR 
 
 MARKAH (%)
 
[(D)/(B)] X 
 
(C)
 
(A)
 
(B)
 
(C)
 
(D)
 
(E)
 
(F)
 
1 Senibina 500 40 360 28.80 25
2 Sivil & Struktur 500 30 350 21.00 20
3 Mekanikal 500 15 325 9.75 7
4 Elektrik 500 15 330
9.90 7
 JUMLAH
 100
STATUS (LULUS/TIDAK LULUS)
 69.45
Penjelasan kepada jadual:-
i)
 
Ruang (a) - Bidang-bidang kerja yang terlibat dalam projek (boleh berubah mengikut kesesuaian
 
 jenis projek).
ii)
 
Ruang (c) - Jumlah 'weightage' hendaklah 100%, di mana pecahan bagi setiap bidang kerja
 
boleh berubah mengikut kompleksiti dan jenis bangunan.
iii)
 
Ruang (d) - Skor (d) diperolehi dari Jadual B (rujuk Lampiran E mukasurat 39 dan 40)
iv)
 
Ruang (e) - Markah kelayakan minimum keseluruhan ialah 60%
v)
 
Ruang (f) - Markah kelayakan minimum bagi setiap bidang kerja
 
Markah bagi setiap bidang kerja
Senibina 25%
Sivil & Struktur 20%
Mekanikal 7%
Elektrik 7%
Nota:
Markah kelayakan minimum yang dinyatakan adalah sebagai contoh sahaja.
Agensi perlu menetapkan markah kelayakan minima bagi setiap bidang dan markah lulus minima
 
keseluruhan bagi penilaian teknikal mengikut keperluan Agensi.
39
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CONTOH KAEDAH PENILAIAN TEKNIKAL (SAMB.)
 
 JADUAL B - JADUAL PENGIRAAN MARKAH BAGI KOMPONEN
 
LAMPIRAN E
KRITERIA PENILAIAN
 
 WAJARAN
 
PETENDER 1/10
 
GRED
 
SKOR 
 
[(C) X (B)]
 
(A)
 
(B)
 
(C)
 
(D)
 
BIDANG KERJA : SENIBINA 
 
KOMPONEN
 
1.1
 
Site Plan
 
1.2
 
Site Planning 
 
1.3
 
Building Expansion & Flexibility 
 
2.1
 
Design Concept
 
2.2
 
Overall Design Concept
 
2.3
 
 Aesthetic 
 
2.4
 
 Architectural Identity 
 
3.1
 
Specification
 
3.2
 
Schedule of Finishes
 
3.3
 
Schedule of Furniture
 
4.1
 
Works Outside Building 
 
4.2
 
Landscape Works
 
4.3
 
Covered Carpark.
 
10
10
4
3
40
30
20 70
15 3 45
15 3 45
10 4 40
40 130
10 3 30
10 4 40
20 70
10 5 50
10 4 40
20 90
 JUMLAH SKOR BAGI BIDANG KERJA SENIBINA 
 100
360 *
 
BIDANG KERJA : SIVIL & STRUKTUR 
 
KOMPONEN
 
1.1
 
Organisation & Planning 
 
1.2
 
Strategy and Methology 
 
1.3
 
Programme Of Works
 
2.1
 
Quality Assurance Plan
 
2.2
 
QA/QC Plan
 
3.1
 
Foundation
 
3.2
 
Design Brief 
 
3.3
 
Preliminary Drawings
 
4.1
 
Structural 
 
4.2
 
Design Brief 
 
4.3
 
Preliminary Drawings
 
5.1
 
Civil Works
 
5.2
 
Design Brief 
 
5.3
 
Preliminary Drawings
 
10
5
3
4
30
20
15 50
5 4 20
5 20
15 4 60
15 3 45
30 105
10 4 40
15 4 60
25 100
10 3 30
15 3 45
25 75
 JUMLAH SKOR BAGI BIDANG KERJA SIVIL & STRUKTUR 
 100
350 *
 
* Dibawa ke Jadual A
 
40
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
KRITERIA PENILAIAN
 
 WAJARAN
 
PETENDER 1/10
 
GRED
 
SKOR 
 
[(C) X (B)]
 
(A)
 
(B)
 
(C)
 
(D)
 
BIDANG KERJA : MEKANIKAL
 
KOMPONEN
 
1.1
 
 Air Conditioning System, Ventilation & 
 
Exhaust System
 
1.2
 
Design Calculation
 
1.3
 
Design Drawings
 
2.1
 
Fire Protection System
 
2.2
 
Design Calculation
 
2.3
 
Technical Specification
 
3.1
 
Kitchen Equipment And LPG Piping 
 
3.2
 
Design Calculation
 
3.3
 
Technical Specification
 
4.1
 
Lift System
 
4.2
 
Design Calculation
 
4.3
 
Technical Specification
 
10
15
3
3
30
45
25 75
10 3 30
15 3 45
25 75
10 4 40
15 4 60
25 100
10 3 30
15 3 45
25 75
 JUMLAH SKOR BAGI BIDANG KERJA MEKANIKAL
 100
325 *
 
BIDANG KERJA : ELECTRICAL
 
30 4 120
KOMPONEN
 
1.0 External Low Tension Electrical Installation
 
2.0 Internal Low Voltage Installations
 30 3 90
3.0 Internal Telecomunication Installation
 20 3 60
4.0 Information & Communication Technology (ICT)
 
20 3 60
 JUMLAH SKOR BAGI BIDANG KERJA ELEKTRIKAL
 100
330 *
 
CONTOH KAEDAH PENILAIAN TEKNIKAL (SAMB.)
 
 JADUAL B - JADUAL PENGIRAAN MARKAH BAGI KOMPONEN (SAMB.)
 
LAMPIRAN E
* Dibawa ke Jadual A
Gred diberi menggunakan skala seperti berikut:
0 - Tiada tawaran atau cadangan dikemukakan.
1 - Cadangan tidak memenuhi Kehendak Kerajaan dan tidak boleh diterima.
 
2 - Cadangan tidak jelas dan perlu pengubahsuaian/ penambahbaikkan
besar sebelum diterima.
3
 
- Cadangan hampir menepati Kehendak Kerajaan tetapi memerlukan
 
sedikit pengubahsuaian/ penambahbaikkan sebelum diterima.
4
 
- Cadangan pada amnya menepati Kehendak Kerajaan tetapi tiada kelebihan .
 
(advantageous).
5
 
- Cadangan menepati Kehendak Kerajaan dan terdapat kelebihan (advantageous).
41
42
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN F
CONTOH SURAT NIAT
Rujukan kami :
…………………………
..
 
Tarikh :
…………………………
 
……………………………………….
 
……………………………………….
 
……………………………………….
 
……………………………………….
 
(Nama Kontraktor)
Tuan,
PROJEK:
…………………………………………………………………………………
.
 
…………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………
 
PERKARA: SURAT NIAT 
 
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.
2.
 
Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan telah mempertimbangkan tender tuan dan berhasrat 
 
untuk menerimanya. Walau bagaimanapun penerimaan tender tersebut adalah tertakluk kepada
 
persetujuan tuan kepada syarat-syarat berikut;
2.1
 
Tuan dikehendaki mematuhi dan melaksanakan semua perkara yang terkandung
dalam Jadual Ketidakpatuhan (
Non-Compliance Schedule
) seperti di
LAMPIRAN
 A.
Senarai Ketidakpatuhan (NCR) dalam
LAMPIRAN A
ini bukanlah satu senarai
 yang menyeluruh. Pihak tuan hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap
reka bentuk yang dicadangkan dan menjamin ia adalah menepati Kehendak
Kerajaan.
2.2
 
Tuan dikehendaki mematuhi semua keperluan kontrak dan keperluan am yang
masih belum dipatuhi sepenuhnya seperti di
LAMPIRAN B
;
2.3
 
Tiada sebarang penambahan harga kepada Harga Tender tuan akibat daripada
 
pematuhan kepada syarat-syarat 2.1 dan 2.2 di atas.
3.
 
Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan. Sila nyatakan persetujuan tuan secara
 
rasmi dengan mengembalikan salinan ASAL yang telah ditandatangani oleh pihak tuan dan
 
disaksikan dengan sempurnanya di ruang yang berkenaan ke pejabat ini dalam tempoh 14 hari
 
daripada tarikh surat ini dan simpan salinannya untuk rujukan tuan.
4.
lain.
 
Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak
43
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN F
Rujukan kami :
…………………………
..
 
Tarikh
:…………………
..........
5. Surat ini hanyalah suatu Surat Niat dan hendaklah
 TIDAK
ditafsirkan dalam apa-apa cara jua
 
sebagai mengikat Kerajaan.
 
Sekian, terima kasih.
‘B
ERKHIDMAT UNTUK NEGAR 
 A’
 
Saya yang menurut perintah,
…………………………………………………
.
Tandatangan Pegawai
44
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN F
………………………………………
 
…………………………………………
 
…………………………………………
.
 
(
PEJABAT
 YANG MENGELUARKAN SURAT NIAT)
 
Tuan,
Rujukan kami :
…………………………..
 
Rujukan tuan :
(Rujukan Surat niat)
 
Tarikh :
……………………
......
PROJEK :
………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………
 
PERKARA: SURAT NIAT 
 
Adalah saya/kami merujuk kepada surat tuan rujukan ......................................bertarikh
............................... mengenai perkara di atas.
2.
 
Saya/Kami yang menandatangani di bawah dengan ini mengakui penerimaan surat 
 
tersebut di atas dan mengesahkan saya/kami
BERSETUJU/TIDAK BERSETUJU*
untuk menerima
 
semua hal, syarat-syarat dan stipulasi yang terkandung di dalamnya.
 
3.
 
Dengan ini dikembalikan salinan ASAL yang telah ditandatangani dan disaksikan serta
 
salinannya disimpan oleh pihak kami.
…………………………………………
..
 
(Tandatangan Kontraktor)
Nama Penuh:
………………………….
 
No. K/P :
………………………………
..
 
Atas Sifat:
………………………………
 
Diberi kuasa sepenuhnya untuk
Menandatangani untuk dan bagi pihak
……………………………………………
 
(Meteri atau Cop Kontraktor)
Tarikh :
………………..
 
* Potong yang tidak berkenaan
…………………………………………
 
(Tandatangan Saksi)
Nama Penuh:
………………………
 
No.K/P :
……………………………
 
Pekerjaan:
…………………………
.
Alamat:
……………………………
..
………………………………………
.
……………………………………….
 
……………………………………….
 
Tarikh:
………………….
 
45
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CONTOH
LAMPIRAN A* KEPADA SURAT NIAT 
 
PROJEK : PEMBINAAN
…………………………
..
 
KONTRAKTOR :
……………………………
 
SKOP MECHANICAL SERVICES
 JADUAL KETIDAKPATUHAN (NON-COMPLIANCE SCHEDULE)
 
KEPERLUAN TEKNIKAL
 
 NO
 
 TECHNICAL SPECIFICATION
 
REQUIREMENT 
 
CONTRACTOR'S OFFER 
 
 JKR COMMENTS
 
1.0
 
 Air Conditioning and Ventilation
System
 
Design drawing & specification
 
i) Schedule of Technical Data
 
- FCU serial number & model not stated 
 
ii) Drawings
 
-
 
No endorsement by Professional Engineer (P.E)
 
-
 
Layout drawings not submitted 
 
To provide and comply 
 
Drawings must be endorsed by Professional Engineer
(P.E)
 
To be submitted 
 
Disediakan oleh :-
 
……………………………….
 
(Tandatangan)
 
Saya/kami yang menandatangani di bawah ini bersetuju untuk mematuhi semua tindakan pematuhan
 seperti yang tersebut di atas tanpa sebarang kos tambahan.
 
………………………………
.
……………………………………
 
(Tandatangan Kontraktor) (Tandatangan Saksi)
 
Nama Penuh:
 Jawatan:
 
Cop Jabatan/Pejabat:
 
Nama Penuh:
No.K/P:
 
 Atas Sifat:
 
Diberi kuasa sepenuhnya untuk
menandatangani untuk dan bagi pihak 
 
……………………………….
 
(Meteri atau Cop Kontraktor)
 
Tarikh:
……………………
 
Nama Penuh:
No.K/P:
 
Pekerjaan :
 
 Alamat:
………
...
………………
..
 
……………………………………
 
…………………………………
..
 
Tarikh:
……………………
 
46
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CONTOH
 JADUAL KETIDAKPATUHAN (NON-COMPLIANCE SCHEDULE)
 
KEPERLUAN KONTRAK DAN KEPERLUAN AM
 
PROJEK : PEMBINAAN
…………………………..
 
KONTRAKTOR :
……………………………
 
LAMPIRAN B* KEPADA SURAT NIAT 
 
 NO
 
CONTRACTUAL
 
REQUIREMENT 
 
CONTRACTOR'S OFFER 
 
 JKR COMMENTS
 
CONTRACTORS
 
COMMITMENT/COMPLIANCE
 
1.0
 
Programme of works using
CPM 
 
Not submitted 
 
Contractor has to submit proper and
detail programme of work for JKR
 approval 
 
Disediakan oleh :-
 
………………………………
.
(Tandatangan)
 
Saya/kami yang menandatangani di bawah ini bersetuju untuk mematuhi semua tindakan
 pematuhan seperti yang tersebut di atas tanpa sebarang kos tambahan.
 
………………………………
 .
……………………………………
 
(Tandatangan Kontraktor) (Tandatangan Saksi)
 
Nama Penuh:
 Jawatan:
 
Cop Jabatan/Pejabat:
 
Nama Penuh:
No.K/P:
 
 Atas Sifat:
 
Diberi kuasa sepenuhnya untuk
menandatangani untuk dan bagi pihak 
 
………………………………
.
(Meteri atau Cop Kontraktor)
 
Tari 
kh:……………………
 
Nama Penuh:
No.K/P:
 
Pekerjaan :
 
 Alama
t:………
...
………………
..
 
……………………………………
 
…………………………………
 ..
 
Tari 
kh:……………………
 
Rujukan Surat :
(SAKPKR Bil.12/2011)
 
Nama Projek
:
 
47
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN G
KERAJAAN MALAYSIA
SURAT SETUJU TERIMA
( Kontrak Reka & Bina atau Turnkey )
Rujukan :
Pejabat :
Tarikh :
KEPADA:
 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
(BERDAFTAR DENGAN CIDB DALAM GRED 7)
 
 TUAN,
 
Tender untuk ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
Dengan ini adalah diberitahu bahawa Cadangan tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas dengan harga
Ringgit Malaysia: ....................................................................................................... telah
disetujuterima, tertakluk kepada had, syarat dan perjanjian dalam Dokumen Pra-Tawaran serta
Lampiran A (Jadual Ketidakpatuhan) yang menjadi asas kepada Tender ini dan juga kepada surat ini
dan apa-apa komitmen, persetujuan dan perjanjian samada secara surat atau mesyuarat sebelum ini.
2.
 
Dengan penerimaan tender tuan ini maka terdapat kontrak mengikat yang sah di antara tuan
dan Kerajaan. Perjanjian Kontrak yang formal akan dilaksanakan dengan memasukkan semua terma-
terma Cadangan sebagaimana yang telah dipinda.
3.
 
Tuan adalah diingatkan bahawa selaras dengan Syarat-syarat Kontrak tuan adalah
dikehendaki sebagaimana syarat-syarat sebelum memulakan Kerja-kerja itu, menyerahkan kepada
Kerajaan perkara-perkara berikut:
3.1.
 
Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada:-
(i)
 
Jaminan Bank / Bank Islam / Bank Pembangunan Malaysia Berhad (Bank
Pembangunan); atau
(ii)
 
Jaminan Syarikat Kewangan; atau
(iii)
 
Jaminan Insurans/ Takaful; atau
(iv)
 
Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh
peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah
lima peratus (5%) harga kontrak.
 ______ _ __ _ __
*
Batalkan yang mana tidak berkenaan
 
Rujukan Surat :
(SAKPKR Bil.12/2011)
 
Nama Projek
:
 
48
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN G
Sekiranya pihak tuan memilih salah satu daripada kaedah di para 3.1(i), 3.1(ii) atau
3.1(iii), tuan hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan bernilai
RM ............................................. (merupakan 5% daripada Harga Kontrak Asal)
dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak, Kerajaan berhak untuk
melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan.
3.2.
 
Tarikh milik tapak bina, seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak, ialah
pada ............................. Walau bagaimanapun, tuan hanya boleh memulakan
kerja setelah tuan menyerahkan kepada Pengarah Projek atau wakilnya perkara-
perkara berikut:-
(i)
 
Polisi lnsurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada
orang-orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada
RM ..........................
(ii)
 
Polisi Insurans Kerja: RM .........................
(iii)
 
Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja
(PERKESO)
Walau bagaimanapun, bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain, tuan boleh
menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-
resit premium yang telah dibayar itu kepada Pengarah Projek atau wakilnya. Tuan
dikehendaki menyerahkan Polisi

polisi Insurans yang berkenaan (jika belum
diserahkan) menurut perenggan 3.2 di atas, dalam tempoh tidak lewat daripada tiga
puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan.
4.
 
Sejajar dengan * Klausa 31 Syarat-syarat Kontrak Design & Build / Turnkey (PWD Form
DB/T-Edisi 2002) / Klausa 40.0 Syarat-syarat Kontrak Design & Build [PWD Form DB (Rev.
2007) / PWD Form DB (Rev.1/2010)], tuan tidak boleh mengsubkontrak kesemua atau mana-
mana bahagian kerja tanpa persetujuan bertulis daripada Pengarah Projek terlebih dahulu. Sebelum
memulakan apa-apa kerja, tuan dikehendaki mengemukakan senarai nama-nama Subkontraktor
berserta salinan sijil pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(LPIPM) dengan menyatakan bahagian-bahagian kerja yang terlibat dan nilainya kepada Pengarah
Projek untuk kelulusan. Sekiranya Pengarah Projek meluluskan permohonan tuan untuk
mengsubkontrakkan mana-mana kerja, tuan adalah dikehendaki mengikat perjanjian penyerahan hak
(Deed of Assignment) dengan Subkontraktor bagi tujuan bayaran terus dibuat kepada Subkontraktor
berkenaan.
5.
 
Pihak tuan juga dikehendaki untuk mengemukakan Surat Akuan Pembida Berjaya seperti
 yang dikepilkan kepada surat ini (Rujuk Lampiran 1) dan hendaklah mengembalikannya berserta
dengan Surat Setujuterima Tender yang ditandatangani oleh pihak tuan kepada pejabat ini. Surat
Akuan Pembida Berjaya tersebut, setelah ditandatangani akan menjadi sebahagian daripada Dokumen
Kontrak.
 ______ _ __ _ __
*
Batalkan yang mana tidak berkenaan
 
Rujukan Surat :
(SAKPKR Bil.12/2011)
 
Nama Projek
:
 
49
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN G
6.
 
Berdasarkan Tempoh Siap Kerja yang ditender selama ....................... Tarikh siap untuk
seluruh kerja di bawah kontrak ini ialah .................................
7.
 
Tuan adalah dikehendaki memuktamadkan segala butir-butir dan bertanggungjawab
sepenuhnya terhadap rekabentuk keseluruhan projek ini serta mengambil segala tindakan yang perlu
termasuk penyesuaian rekabentuk untuk menepati Kehendak-kehendak Kerajaan.
8.
 
Tuan adalah dikehendaki mengemukakan semua dokumen yang berkaitan bagi tujuan
penyediaan dokumen kontrak tidak lewat dari dua (2) bulan daripada tarikh surat ini.
9.
 
Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan. Sila nyatakan persetujuan tuan
dengan mengembalikan salinan asal serta Lampiran A, yang telah ditandatangani oleh tuan dan
disaksikan dengan sempurna, di ruang yang berkenaan, ke pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari
dari tarikh surat ini.
Nama Penuh
Nama
Jawatan
.................................................
(Tandatangan Pegawai)
: ................................................
: ................................................
Untuk dan bagi pihak Kerajaan
Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas termasuk
Lampiran A dan mengaku penerimaan surat di atas dan salinannya telah disimpan.
Tandatangan Kontraktor
Nama Penuh: .....................................
Atas Sifat:...........................................
Diberikan dengan sempurna untuk
menandatangani untuk dan bagi pihak:
...................................................
Meterai atau Cop Kontraktor
Tandatangan Saksi
Nama Penuh: ............................................
Nama Jawatan: .........................................
Alamat:......................................................
.......................................................
.................................................. ...................................................
Tarikh: ................................................... Tarikh: ....................................................
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN G
s. k.
-
 
Ketua Setiausaha Perbendaharaan,
Kementerian Kewangan,
Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan.
-
 
Akauntan Perbendaharaan
-
 
Ketua Eksekutif,
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
-
 
Ketua Pengarah,
Jabatan Tenaga Kerja Negeri.
) Sila berhubung dengan kontraktor
) tersebut untuk maklumat berkenaan
) bilangan pekerja yang akan diambil
)
bekerja.
 
-
 
Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah,
Lembaga Hasil Dalam Negeri.
-
 
Pengarah
Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Negeri
-
 
Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Pembangunan Bumiputera
Kementerian Kerja Raya
-
 
Ketua Setiausaha Kementerian
-
 
(Pengarah Projek)
Rujukan Surat
:
 
Nama Projek
:
50
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CONTOH
 JADUAL KETIDAKPATUHAN (NON-COMPLIANCE SCHEDULE)
 
KEPERLUAN TEKNIKAL & KONTRAKTUAL
 
LAMPIRAN A* KEPADA SURAT SETUJU TERIMA 
 
PROJEK : PEMBINAAN
…………………………
..
KONTRAKTOR :
……………………………
 
SKOP : * ARKITEK / SIVIL & STRUKTUR / MEKANIKAL / ELEKTRIK / KONTRAKTUAL
 NO
 
 TECHNICAL SPECIFICATION
 
REQUIREMENT 
 
CONTRACTOR'S OFFER 
 
 JKR COMMENTS
 
CONTRACTOR'S
 
COMMITMENT/COMPLIANCE
 
Disediakan oleh :-
……………………………….
 
(Tandatangan)
Saya/kami yang menandatangani di bawah ini bersetuju untuk mematuhi semua
 
tindakan pematuhan seperti yang tersebut di atas tanpa sebarang kos tambahan.
………………………………
.
……………………………………
 
(Tandatangan Kontraktor) (Tandatangan Saksi)
Nama Penuh:
Jawatan:
Cop Jabatan/Pejabat:
Nota: * Potong jika tidak berkaitan
 
Nama Penuh:
No.K/P:
Atas Sifat:
Diberi kuasa sepenuhnya untuk 
 
menandatangani untuk dan bagi pihak
……………………………….
 
(Meteri atau Cop Kontraktor)
Tarikh:……………………
 
51
Nama Penuh:
No.K/P:
Pekerjaan :
Alamat:………...………………
..
……………………………………
 
…………………………………
 ..
Tarikh:……………………
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
(Lampiran 1 kepada Surat Setuju Terima)
 
SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
BAGI
 
(TAJUK DAN NOMBOR TENDER/SEBUT HARGA)
 
Saya,
 (NAMA WAKIL SYARIKAT)
nombor K.P
 yang mewakili
(NAMA SYARIKAT)
nombor Pendaftaran
 
:
(MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)
dengan ini mengiystiharkan bahawa saya
atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah
kepada mana-mana individu dalam.
 
(NAMA KEMENTERIAN/AGENSI)
. atau mana-
mana individu lain, sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-
sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas
untuk membuat pengisytiharan ini.
2.
 
Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah
menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam
(NAMA KEMENTERIAN/AGENSI)
atau mana-mana individu lain sebagai ganjaran
mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju
tindakan-tindakah berikut diambil:
2.1
 
penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau
2.2
 
penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan
2.3
 
lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.
3.
 
Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-
mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut
harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut
kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang
berhampiran.
Yang Benar,
(TANDATANGAN)
(NAMA 
 
DAN
 
 NO
.
 K.P.)
Cop Syarikat :
CATATAN:*POTONG MANA YANG TIDAK BERKAITAN.
 
(Rujukan : Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2010)
 
52
53
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN H
 
CARTA ALIRAN TENDER TERBUKA MELALUI PRA-KELAYAKAN
PERINGKAT 1 - PROSES PRA-KELAYAKAN
 
1
2
3
4
5
6
7
PETUNJUK :-
JPK : Jawatankuasa Pra-Kelayakan
LPA : Lembaga Perolehan Agensi
Tubuhkan JPK
JPK menyedia dan mencadangkan kriteria
 
Pra-Kelayakan.
LPA meluluskan kriteria Pra-Kelayakan
Agensi menyediakan dokumen Pra-
 
Kelayakan dan notis pelawaan.
Agensi menguruskan pelawaan dan
 
penerimaan Pra-Kelayakan
JPK membuat penilaian dan perakuan
 
senarai pendek petender kepada LPA
LPA meluluskan senarai petender yang layak.
54
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN H
 
CARTA ALIRAN TENDER TERBUKA MELALUI PRA KELAYAKAN (SAMB.)
PERINGKAT 2 - PENYEDIAAN DOKUMEN
PREBID
DAN PELAWAAN TENDER.
 
1
Tubuhkan JPKK
2
 
JPKK menyediakan Kehendak Kerajaan
3
 
Rujuk kepada JSK untuk kelulusan
4
 
Agensi menyediakan Dokumen
Prebid 
 
5
 
Agensi mengeluarkan Surat Pelawaan
 
kepada petender-petender yang telah
 
diluluskan LPA.
6
 
Mengadakan lawatan tapak dan taklimat 
 
tender.
7
 
Agensi menjual dokumen
Prebid
kepada petender yang 
 
menghadiri taklimat serta lawatan tapak.
8
 
Agensi menyediakan anggaran kasar kos projek atau
 
peruntukan projek serta penetapan wajaran penilaian
 
 yang disediakan oleh JPT untuk dimasukkan ke dalam
 
Peti Tender.
9
 
Penerimaan dan pembukaan tender.
10
10
11
12
13
A
Penilaian tender oleh JPH dan JPT
Mesyuarat Penjelasan Tender (jika perlu)
 
JPH/Urusetia Tender menyediakan Laporan
dan Perakuan Tender 
 
Mesyuarat LPA
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN H
CARTA ALIRAN TENDER TERBUKA MELALUI PRA KELAYAKAN (SAMB.)
PERINGKAT 2 - PENYEDIAAN DOKUMEN
PREBID
DAN PELAWAAN TENDER (SAMB.).
 
A
14 Melebihi
Ya
had kuasa
LPA?
18
 
Rujuk semula
 
kepada LPA/
Kem.Kew
15
Kelulusan Kem.
 
Tidak Tidak Setuju
16
Kelulusan
Tidak
20
Keluarkan SST
 
Ya
17
 
Keluarkan Surat
Niat
 
Setuju
19
 
Adakan Mesy.
 
Penjelasan
Pre Award 
 
(jika perlu)
PETUNJUK :-
JPKK : Jawatankuasa Penyediaan Kehendak Kerajaan
LPA : Lembaga Perolehan Agensi
JPH : Jawatankuasa Penilaian Harga
JPT : Jawatankuasa Penilaian Teknikal
JSK : Jawatankuasa Standard dan Kos
SST : Surat Setujuterima Tender
55
56
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
DRAF PERMOHONAN AGENSI LAMPIRAN J1
PERMOHONAN KEMENTERIAN/AGENSI MENGENAI PEROLEHAN
 
KE BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN
 
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
No. Rujukan (Agensi):............................
No.Rujukan (Kem.Kewangan Malaysia):...(kosongkan).....
Tarikh:...........................
BAHAGIAN A: MAKLUMAT PERMOHONAN
PERKARA
(TAJUK PERMOHONAN)
:
BIDANG : KERJA
KATEGORI : TENDER TERHAD
BAHAGIAN B: MAKLUMAT PROJEK
 
BIL PERKARA
1
 
 TUJUAN PERMOHONAN :
Permohonan ini bertujuan........
2
 
 MAKLUMAT PROJEK:
BIL
 
PERKARA 
 
KETERANGAN
 
I.
 
KEMENTERIAN
 :
II.
 
 AGENSI
 
PELANGGAN
 
:
III.
 
 AGENSI
 
PELAKSANA 
 
:
* Rujukan : Surat Arahan Perbendaharan Bertarikh 4 Mei 2011 (Lampiran B )
57
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
Nama
 
Syarikat
Gred
 Taraf
(Bumiputera/
 
Bukan
 
Bumiputera)
Lokasi
 Tarikh
Luput 
 
Pendaftaran
IV.
 
PENGESAHAN
 
PERUNTUKAN
 
:
 
BIL
 
PERKARA 
 
 JUMLAH (RM)
 
1.
 
Belanja Pembangunan/Mengurus
2.
 Siling (RMK9/RMK10)
3.
 Peruntukan tahun semasa
 V.
 
 ANGGARAN KOS
 
PROJEK 
 
:
 
 VI.
 
 JANGKAAN
 
 TEMPOH SIAP
 
:
 
 VII.
 
 JANGKAAN TARIKH
 
PELAWAAN
 
 TENDER TERHAD
 
:
 
 VIII.
 
SKOP KERJA 
 
:
 
IX.
 
SENARAI PENDEK
SYARIKAT YANG
 
DICADANGKAN
 
:
 
DRAF PERMOHONAN AGENSI LAMPIRAN J1
BAHAGIAN B: MAKLUMAT PROJEK
58
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
DRAF PERMOHONAN AGENSI
LAMPIRAN J1
BAHAGIAN C : LATAR BELAKANG PROJEK*
BIL PERKARA
1.
 
 MAKLUMAT MENGENAI LATAR BELAKANG PROJEK
(Isikan di ruangan yang disediakan)
2.
 
 JUSTIFIKASI PERMOHONAN PELAKSANAAN PROJEK MELALUI KAEDAH
 
 TENDER TERHAD
(Isikan di ruangan yang disediakan)
* Sila gunakan lampiran berasingan sekiranya perlu
BAHAGIAN D : SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN
BIL DOKUMEN SENARAI SEMAK
1. Laporan penilaian ke atas syarikat-syarikat yang dicadangkan
 
untuk Tender Terhad (Penilaian dari aspek kemampuan
kewangan dan teknikal, pengalaman, prestasi kerja dan lain-
 
lain asas penilaian)
(SPP Bil 9/2009)
2. Salinan Profil yang dicetak dari CIDB yang terkini
3. Dokumen lain yang berkaitan (sekiranya perlu)
59
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
DRAF PERMOHONAN AGENSI
LAMPIRAN J1
BAHAGIAN E : MAKLUMAT PEGAWAI PROSES
PERKARA KETERANGAN
 NAMA 
 
 JAWATAN
 
UNIT/JABATAN
 
 NO TELEFON PEJABAT (DL/EXT.)
 
 NO TELEFON BIMBIT 
 
E-MAIL
 
 NO FAKSIMILI
 
BAHAGIAN F : PERAKUAN/ULASAN PEGAWAI PENGAWAL/TIMBALAN/KETUA 
 
 AGENSI
PERKARA PERAKUAN
 TANDATANGAN
 NAMA
 JAWATAN
ULASAN
(SILA GUNA RUANGAN DISEDIAKAN)
 
TARIKH
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN J2
MAKLUMAT KONTRAKTOR YANG DISYORKAN UNTUK TENDER TERHAD
 
Projek:
MAKLUMAT PROJEK/KONTRAKTOR BUTIR-BUTIR PENGIRAAN
Nama Kontraktor: NILAI % / Bebanan Kerja
Alamat: Nilai Tahunan Kerja (NTK)
Nilai Baki Kerja (NBK)
Nilai Tahunan bebanan Kerja (NTBK=NTK+NBK)
Kelas pendaftaran/Taraf
CIDB:
Pengalaman
 
Head/Sub-Head: Nilai Tahunan Keseluruhan Kerja Tertinggi (NTKK)(>30%)
Pendaftaran sah Hingga:
Kewangan:(salah satu dari)
 
Anggaran Jabatan: Nilai: Tph(minggu)
Net Worth(>20%)
Kelas /Kepala/Sub-Kepala: Modal Pusingan (>10%)
PENGALAMAN KERJA DALAM TEMPOH 5 TAHUN
Modal Mudah Cair (>3%)
Ringkasan
Perakuan:
BIL KERJA CLIENT
SKOP
 
KERJA @
NILAI TEMPOH % SIAP Tahun # Tahun # Tahun # Tahun # Tahun # Tahun # Baki Kerja
Belum Siap*
T.M.TAPAK T.SIAP
JUMLAH
Nota: * - 75% dari nilai baki jika baki tempoh projek >3 bulan atau nilai sifar jika baki tempoh projek < 3 bulan & kemajuan kerja >75%
# - Darab 2 (x2) bagi nilai kerja serupa yang telah siap atau nilai sebenar kerja siap bagi nilai kerja lain
@ - Taip S bagi Kerja Serupa & T bagi Kerja Tidak Serupa
Kriteria pemilihan : i) Pengalaman:- NTKK Tertinggi>30% dari Nilai Tahunan Bebanan Kerja
ii) Kewangan :-Nett Worth>20% atau Modal Pusingan >10% atau Modal Cair>3% dari Nilai Tahunan Bebanan Kerja
60
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
KERAJAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN/JABATAN
……………
 
LAMPIRAN J3
PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN SENARAI KONTRAKTOR UNTUK TENDER
 TERHAD
 A.
 
BUTIR-BUTIR PROJEK
1.
Tajuk Projek :
2.
Bulan dan tahun Dicadangkan Ditender :
B.
 
SENARAI KONTRAKTOR UNTUK TENDER TERHAD
BIL
 
 NAMA KONTRAKTOR YANG DICADANGKAN
 
KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN AGENSI *
 
1.
 
LULUS
Untuk diisikan
 
2.
 
oleh Urusetia
TIDAK LULUS
3.
 
dibuat 
.
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
…………………………………………
 
Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan
 
………………………….
 
………………………….
 
Ahli 1 Ahli 2
 
Tarikh:
 
* Lembaga Perolehan Agensi untuk permohonan di bawah SPP 9/2009
 
61
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CARTA ALIRAN TENDER TERHAD
LAMPIRAN K
PERINGKAT 1 - PROSES PEMILIHAN KONTRAKTOR 
 
Agensi memutuskan untuk mempelawa tender
1
 
secara terhad.
2
 
Pelantikan Jawatankuasa Pemilihan oleh
Pegawai Pengawal secara bertulis
3
 
JK Pemilihan Agensi membuat pemilihan
 
senarai nama petender mengikut kriteria yang 
 
ditetapkan
> RM 10 juta
5
 
Kem. Kewangan
 
4
Had kuasa
 
LPA 'A'
LPA 'A' meluluskan atau memperakukan
 
kepada Kem.Kewangan mengikut had kuasa
 
 yang dibenarkan

 
RM 10 juta
6
 
Kelulusan Nama
Petender 
 
7
LPA 'A' / Kem. Kewangan meluluskan
senarai petender yang layak
Agensi mengguruskan pelawaan dan
penerimaan tender terhad
62
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CARTA ALIRAN TENDER TERHAD (SAMB.)
LAMPIRAN K
PERINGKAT 2 - PENYEDIAAN DOKUMEN
PRE-BID
DAN PELAWAAN TENDER TERHAD.
 
1
 
Tubuhkan JPKK
2
 
JPKK menyediakan Kehendak Kerajaan
3
 
Rujuk kepada JSK untuk kelulusan
4
 
Agensi menyediakan Dokumen
Pre-Bid 
 
5
 
Agensi mengeluarkan Surat Pelawaan kepada
petender-petender yang telah diluluskan oleh
LPA 'A'.
6
 
Mengadakan lawatan tapak dan taklimat 
 
tender.
7
 
Agensi menjual Dokumen
Pre-Bid
kepada
 
petender yang telah menghadiri taklimat serta
 
lawatan tapak.
8
 
Agensi menyediakan anggaran kasar kos projek 
 
atau peruntukan projek serta penetapan
wajaran penilaian yang disediakan oleh JPT
 
untuk dimasukkan ke dalam Peti Tender.
A
63
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
CARTA ALIRAN TENDER TERHAD (SAMB.)
LAMPIRAN K
PERINGKAT 2 - PENYEDIAAN DOKUMEN
PRE-BID
DAN PELAWAAN TENDER TERHAD (SAMB.).
 
A
9
 
Penerimaan dan pembukaan tender.
10
 
18
 
Rujuk semula kepada
 
LPA 'A' / Kem.Kew
Tidak Setuju
10
 
Penilaian tender oleh JPH dan JPT
11
 
Mesyuarat Penjelasan Tender (jika perlu)
12
 
JPH/Urusetia Tender menyediakan Kertas
Pertimbangan dan Perakuan Tender
13
 
Mesyuarat LPA 'A'
14
 
Ya
 
Melebihi had
 
kuasa LPA 'A'
Tidak 
 15
 
Kelulusan Kem.
 
16
 
Kelulusan
 
Ya
Bersyarat?
17
 
Keluarkan Surat
Niat 
 
Setuju
19
 
Adakan Mesyuarat
Penjelasan
Pre-Award 
 
(jika perlu)
Tidak
20
Keluarkan
SST
PETUNJUK :-
JPKK
LPA
JPH
JPT
 
SST
 
JSK 
 
: Jawatankuasa Penyediaan Kehendak Kerajaan
: Lembaga Perolehan Agensi
: Jawatankuasa Penilaian Harga
: Jawatankuasa Penilaian Teknikal
: Surat Setujuterima Tender
: Jawatankuasa Standard dan Kos
64
65
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN L
 
(PWD DGB 1/2011)
CONTOH JAMINAN REKA BENTUK
BANK GUARANTEE FOR DESIGN GUARANTEE BOND
Bond No.:
…………………
 
By: (Banker)
:………………………….……………
(hereinafter referred as

the Guaranto
r”)
 
To: (Government)
…………………
.
……………
(hereinafter referred as

the Government 
”)
 
WHEREAS
 
A.
 
The Government has entered into a written contract no.
………………………
 
dated
……………………
..

.with (Contractor)
………………
.
…………
 ..(hereinafter
referred as

Contractor 

) fo
r ……………………………………
(hereinafter referred as

the Works

).
 
B.
 
At the request of the Contractor and in the consideration of the Government
accepting this Bank Guarantee for Design Guarantee Bond (hereinafter referred as
“Desi
gn Guarantee Bond
”)
 in relation to the obligation of the Contractor to
provide to the Government security for the purpose of ensuring the design,
workmanship, materials or equipment of the Works against any defect, fault,
insufficiency, imperfection, shrinkages or inadequacy, the Guarantor unconditionally
and irrevocably undertakes to pay on demand any sum which may from time to
time be demanded by the Government.
Now the Guarantor hereby agrees with the Government, as follows:
(1)
 
The Guarantor shall within fourteen (14) Business Days after receiving notice of
demand pay to Government the sum so demanded not withstanding any 
 
contestation or protest by the Contractor or any other third party and without
proof or conditions. Provided that the total of all demands so made shall not exceed
the sum of Ringgit 
……………………………………
..
(RM…………
..

.) (hereinafter
referred as

the said su
m”
) and the total amount recoverable against guarantor
under this guarantee shall not exceed the said sum.

Business Day 
s’
 means the days
which commercial banks are open for business in Malaysia and other than Saturday
or Sunday.
(2)
 
The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire
and the total of such partial demands so made shall not exceed the sum as stated in
paragraph (1) above and as the liability of the Guarantor to the Government shall
correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demands
having been made.
66
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.32
LAMPIRAN L
 
(3)
 
The Design Guarantee Bond given by the Guarantor is a continuing Design
Guarantee Bond and the Guarantor shall not be discharged or released from this
Design Guarantee Bond by any arrangement between the Contractor and the
Government.
(4)
 
The Guarantee given by the Guarantor is irrevocable and shall remain in force
until
…………t 
hat is for a period of five (5) years six (6) months after the
completion of the works.
Given under our hand this
……………………
 Day of
……………………
20

..
 
Signed for and on behalf )
Of the Guarantor in )
The presence of )
Name :
…………………………………………
..
 
Designation :
…………………………………………
..
 
Banker 

s Seals :
…………………………………………
..
 
…………………………
 
Witness
Name :
…………………………………………
..
 
Designation :
…………………………………………
..
 
Banker 

s Seals :
…………………………………………
..
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.33
GARIS PANDUAN
 
PEROLEHAN ICT KERAJAAN
Keluaran
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian dan isi kandungan
 
buku ini dengan apa jua bentuk dan cara yang bertujuan mendapat keuntungan sebelum memperoleh
 
izin bertulis daripada Kementerian Kewangan Malaysia.
Kementerian Kewangan Malaysia
 
 Aras 3, 4 dan 5, Blok Utara
 
Kompleks Kementerian Kewangan
 
Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
 
62592 PUTRAJAYA
No. Tel : 03-8882 3265
No. Faks : 03-8882 4290
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.33
PENDAHULUAN
Garis Panduan Perolehan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) Kerajaan ini
bertujuan untuk memberi panduan dan rujukan kepada semua Agensi Kerajaan dalam
melaksanakan perolehan ICT. Dengan adanya Garis Panduan ini, diharapkan proses perolehan
ICT dapat dilaksanakan dengan lebih teratur bagi menjamin ketelusan serta nilai faedah terbaik
kepada Kerajaan di samping dapat mengelakkan ketidakpatuhan kepada mana-mana peraturan
perolehan yang berkaitan.
Garis Panduan ini juga diharap dapat memberi pengetahuan dan maklumat berguna dalam
merealisasikan tatacara perolehan ICT yang lebih cekap dan seterusnya dapat meningkatkan
kemahiran diri, prestasi dan profesionalisme perkhidmatan awam khususnya dalam pengurusan
kewangan serta pencapaian indeks akauntabiliti yang lebih baik dan seterusnya dapat membantu
dalam mempercepatkan proses pembangunan Negara.
Garis Panduan ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan dan Surat
Pekeliling Perbendaharaan yang berkuat kuasa. Garis Panduan ini juga menyediakan panduan
mengenai proses penilaian teknikal dan harga bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan ICT.
Walau bagaimanapun, Agensi boleh menambah baik proses penilaian ini dengan menggunakan
kaedah penilaian yang berkuat kuasa.
Garis panduan ini juga mengandungi Garis Panduan Kontrak ICT bagi perolehan
pembangunan Sistem Aplikasi yang mengandungi klausa-klausa asas untuk diguna pakai oleh
semua Agensi.
Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia
Putrajaya
Mei 2013
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.33
SENARAI KANDUNGAN
BAB TAJUK
 MUKA 
 
SURAT
1
 
PERATURAN AM BERKAITAN PEROLEHAN ICT KERAJAAN
1.1
 
Prinsip Perolehan Kerajaan 1
1.2
 
Dasar Perolehan Kerajaan 1
1.3
 
Objektif Perolehan ICT 2
1.4
 
Peraturan Semasa Perolehan ICT 2
1.5
 
Integrity Pact
 4
1.6
 
Kod Bidang Bekalan/Perkhidmatan ICT 7
1.7
 
Proses Perolehan Projek ICT 7
SENARAI LAMPIRAN :
 
Lampiran 1A : Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Penjawat 9
Awam/Syarikat Berkenaan Dengan Akta Rahsia
Rasmi 1972
Lampiran 1B : Senarai Pekeliling, Garis Panduan, Peraturan Dan 10
Dokumen Mengenai Pembangunan, Pengurusan
Dan Perolehan ICT Sektor Awam Yang Masih
Berkuat Kuasa
Lampiran 1C : Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa 13
Berkaitan Perolehan
Lampiran 1D : Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa 14
Berkaitan Perolehan
Lampiran 1E : Surat Akuan Pelantikan Ahli Lembaga/ 15
Jawatankuasa Perolehan
Lampiran 1F : Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Lembaga/ 16
Jawatankuasa Perolehan
Lampiran 1G : Surat Akuan Pembida 17
Lampiran 1H : Surat Akuan Pembida Berjaya 18
Lampiran 1I : Surat Akuan Perunding 19
Lampiran 1J : Surat Akuan Perunding Yang Dilantik 20
Lampiran 1K : Klausa Pencegahan Rasuah Dalam Dokumen 21
Perolehan Kerajaan
2
 
PERANCANGAN PEROLEHAN ICT
2.1
 
Kenal Pasti Keperluan 22
2.2
 
Peruntukan 23
2.3
 
Kajian Pasaran 23
2.4
 
Penentuan Skop Dan
Cost Benefit Analysis
 23
2.5
 
Penentuan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan 23
2.6
 
Pemilihan Produk 24
2.7
 
Penentuan Jangka Masa/Jadual Pelaksanaan 25
2.8
 
Penentuan Kaedah Pelaksanaan 26
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.33
BAB TAJUK
 MUKA 
 
SURAT
2.9 Kenal Pasti Impak 26
2.10 Kenal Pasti Kekangan 26
2.11 Kenal Pasti Risiko 26
2.12 Laporan Kajian 27
2.13 Kelulusan Pelaksanaan 27
3
 
PELAKSANAAN PEROLEHAN ICT
3.1
 
Mewujudkan Struktur Tadbir Urus Projek ICT 29
3.2
 
Keperluan Penyediaan Spesifikasi/Terma Rujukan (
Terms Of 
 30
Reference
- TOR)
 
3.3
 
Penubuhan Jawatankuasa Spesifikasi Bagi Perolehan Bekalan Dan 30
Perkhidmatan ICT
3.4
 
Penubuhan Pasukan Penyediaan Terma Rujukan Bagi Perolehan 30
Perkhidmatan Perunding ICT
3.5
 
Butiran Spesifikasi 30
3.6
 
Butiran Terma Rujukan 31
3.7
 
Kelulusan Spesifikasi/Terma Rujukan 32
3.8
 
Penentuan Kaedah Perolehan 32
SENARAI LAMPIRAN:
 
Lampiran 3A :
Lampiran 3B :
Lampiran 3C :
Lampiran 3D :
Keahlian Dan Bidang Tugas Jawatankuasa Pemandu 37
Projek ICT
Keahlian Dan Bidang Tugas Jawatankuasa Teknikal 38
Projek ICT
Keahlian Dan Bidang Tugas Pasukan Projek ICT 39
Proses
eBidding 
 40
4
 
PROSES PENILAIAN PEROLEHAN ICT
4.1
 
Penilaian Teknikal Bagi Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan 41
ICT
 
4.2
 
Penilaian Harga Bagi Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan ICT 43
4.3
 
Penilaian
Proof Of Concept
(POC) 46
4.4
 
Penilaian Pra Kelayakan Bagi Perolehan Secara
eBidding 
 47
4.5
 
Penilaian Perunding Bagi Perolehan Perkhidmatan Perunding ICT 48
4.6
 
Syor Dan Perakuan Urus Setia Perolehan 50
4.7
 
Kelulusan Pelantikan 50
SENARAI LAMPIRAN:
 
Lampiran 4A :
Lampiran 4B :
Contoh Laporan Jawatankuasa Penilaian Teknikal 51
Contoh Laporan Jawatankuasa Penilaian Harga 84
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.33
BAB TAJUK
 MUKA 
 
SURAT
5
 
PROSEDUR PELANTIKAN RASMI
5.1
 
Surat Niat
5.2
 
Surat Pelawaan
5.3
 
Surat Setuju Terima
5.4
 
Bon Pelaksanaan
5.5
 
Penyediaan Dan Tandatangan Kontrak
5.6
 
Tempoh Jaminan
SENARAI LAMPIRAN:
 
Lampiran 5A : Garis Panduan Kontrak ICT Bagi Perolehan
Perkhidmatan Pembangunan Sistem Aplikasi
6
 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROJEK ICT
6.1
 
Bekalan
6.2
 
Perkhidmatan ICT
6.3
 
Perkhidmatan Perunding ICT
6.4
 
Pembangunan Sistem Aplikasi
6.5
 
Jaminan Kualiti
6.6
 
Latihan/Pemindahan Teknologi
6.7
 
Serahan/
Deliverables
 
6.8
 
Laporan Kemajuan Projek
6.9
 
Perubahan Kuantiti/Spesifikasi Dan Pelanjutan Kontrak
6.10
 
Penyerahan Projek
7
 
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK
7.1
 
Penyediaan Jadual/Rekod Pemantauan Kontrak
7.2
 
Memantau Pentadbiran Kontrak
7.3
 
Pelanggaran/Percanggahan Syarat Kontrak
7.4
 
Tindakan
Liquidated Ascertained Damages
(LAD)/Denda
7.5
 
Penamatan Kontrak
7.6
 
Bayaran Kemajuan
7.7
 
Pemantauan Kontrak Dalam Tempoh Jaminan
7.8
 
Pelepasan Bon Pelaksanaan
7.9
 
Penilaian Projek
106
106
106
107
107
110
111
112
112
112
112
113
113
113
113
113
114
115
115
115
115
116
116
116
116
116
117
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran
2.33
 AKRONIM
 AKRONIM
 
CIF
 
CIO
FOB
ICT
IPR
ISP
 JPICT
 JPP
 JPM
 JTICT
LAD
 MAMPU
 MITI
 MSC
POC
RFP
SAP
SLA
SPP
SPRM
SRS
 TOR
UKAS
URS
KETERANGAN
 
Cost, Insurance and Freight
Chief Information Officer
Free On Board 
 
Information And Communication Technology
Intellectual Property Rights
 
ICT Strategic Plan
 
Jawatankuasa Pemandu ICT
Jawatankuasa Penilaian Perunding
Jabatan Perdana Menteri
Jawatankuasa Teknikal ICT
Liquidated and Ascertained Damages
 
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Multimedia Super Corridor
Proof of Concept
 
Request For Proposal 
 
Surat Arahan Perbendaharaan
Service Level Agreement
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
System Requirement Specification
 
Terms Of Reference
 
Unit Kerjasama Awam Swasta
User Requirement Specification
 
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 Lampiran 2.33
GARIS PANDUAN
PEROLEHAN ICT KERAJAAN
Perolehan ICT Kerajaan kini menjadi semakin kritikal mengambil kira kepada faktor
kebergantungan Kerajaan terhadap penggunaan ICT yang semakin meluas serta perubahan
pesat teknologi ICT yang menimbulkan keperluan berterusan untuk memperoleh teknologi
terkini.
Sehubungan itu, Garis Panduan ini diwujudkan sebagai panduan amalan terbaik (
best
 practices
) kepada semua Agensi bagi menjamin kepentingan Kerajaan. Dalam perkara tersebut
Agensi perlu bijak membuat pilihan (
informed choices
) apabila menilai dan memilih di antara
pelbagai
delivery options
untuk perolehan ICT yang ditawarkan di pasaran.
Pada dasarnya perolehan ICT tertakluk kepada tatacara perolehan semasa. Garis
Panduan ini bertujuan memberi panduan kepada Agensi dalam melaksanakan perolehan
berkaitan dengan
Information & Communication Technology
(ICT). Garis Panduan ini
hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan dan Surat-Surat Pekeliling
Perbendaharaan mengenai peraturan perolehan semasa Kerajaan serta apa-apa peraturan atau
garis panduan yang ditetapkan oleh Kerajaan untuk pembangunan dan pengurusan ICT sektor
awam. Walau bagaimanapun proses penilaian teknikal dan harga bagi perolehan bekalan dan
perkhidmatan ICT hendaklah menggunakan Garis Panduan ini dan penilaian perkhidmatan
perunding untuk perolehan ICT hendaklah mematuhi Manual Perkhidmatan Perunding yang
berkuat kuasa.
Perolehan ICT adalah merangkumi perolehan bekalan, perkhidmatan dan perkhidmatan
perunding bagi projek ICT selaras dengan Surat Pekeliling Am dan Surat Arahan Ketua
Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri yang berkuat kuasa.
Bersama Garis Panduan ini juga disertakan Garis Panduan Kontrak ICT bagi Projek ICT
 yang mengandungi klausa-klausa standard untuk diguna pakai oleh semua Agensi.
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
1
 
BAB 1
 
PERATURAN AM BERKAITAN PEROLEHAN ICT KERAJAAN
1.1
 
PRINSIP PEROLEHAN KERAJAAN
 
Agensi hendaklah mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan dalam semua urusan
berkaitan perolehan ICT seperti berikut:
1.1.1
 
 AKAUNTABILITI AWAM
(PUBLIC ACCOUNTABILITY)
 
Perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab
dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan.
1.1.2
 
DIURUSKAN SECARA TELUS
(TRANSPARENT)
 
Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas,
diketahui dan difahami umum selaras dengan dasar dan peraturan yang 
 
ditetapkan.
1.1.3
 
 NILAI FAEDAH TERBAIK
(BEST VALUE FOR MONEY)
 
Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap
ringgit yang dibelanjakan.
1.1.4
 
SAINGAN TERBUKA
(OPEN AND FAIR COMPETITION)
 
Proses perolehan hendaklah dilaksanakan secara terbuka kepada semua pihak
 yang layak bersaing.
1.1.5
 
 ADIL DAN SAKSAMA
(FAIR DEALING)
 
Sesuatu perolehan itu hendaklah dipelawa, diproses dan dipertimbangkan
 
dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.
1.2
 
DASAR PEROLEHAN KERAJAAN
 
Perolehan Kerajaan yang dilaksanakan perlu mematuhi dasar-dasar berikut:
1.2.1
 
Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/
barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan.
1.2.2
 
Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi.
 
1.2.3
 
Menggalakkan penglibatan syarikat Bumiputera.
 
1.2.4
 
Memelihara serta mempertahankan kepentingan dasar perolehan Kerajaan bagi
mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
2
 
1.3
1.4
OBJEKTIF PEROLEHAN ICT 
 
Perolehan ICT hendaklah berpegang kepada objektif-objektif berikut:
 
1.3.1
 
Mendapatkan bekalan, perkhidmatan atau khidmat perunding ICT yang 
 
berupaya memenuhi keperluan yang telah dikenal pasti dengan efektif dan
efisien.
1.3.2
 
Nilai faedah terbaik dengan mendapatkan harga yang paling menguntungkan dan
berpatutan dengan mengambil kira kualiti, kuantiti dan tempoh
penyerahan/ siap yang ditetapkan.
1.3.3
 
Bersesuaian dengan siling peruntukan yang telah diluluskan dan disertai amalan
tadbir urus baik.
1.3.4
 
Menggalakkan pemindahan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak semasa
sektor ICT.
PERATURAN SEMASA PEROLEHAN ICT 
 
1.4.1
 
KELULUSAN TEKNIKAL
 
Perolehan ICT perlu dirujuk dan mendapat kelulusan teknikal daripada
 
Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Agensi, JPICT Kementerian dan
 
Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) MAMPU, JPM selaras dengan Surat 
 
Pekeliling Am semasa dan pekeliling MAMPU yang berkuat kuasa.
1.4.2
 
KEUTAMAAN PERKHIDMATAN PAKAR DALAMAN
 
Agensi hendaklah mengutamakan penggunaan kepakaran dalaman sektor awam
untuk perolehan pembangunan ICT yang berkaitan. Ini bagi mengurangkan
kebergantungan Agensi kepada kepakaran luar di samping mengurangkan kos
perolehan serta dapat meningkatkan kepakaran dalaman sektor awam.
1.4.3
 
KEUTAMAAN BAHAN/ BARANGAN/ PERKHIDMATAN TEMPATAN
 
(a)
 
Bahan/barangan/perkhidmatan tempatan dan barangan/produk keluaran syarikat 
 
berstatus
Multimedia Super Corridor
(MSC) Malaysia hendaklah diberi
 
keutamaan oleh Agensi dalam perolehan ICT tertakluk kepada Surat Pekeliling
Perbendaharaan yang berkuat kuasa.
(b)
 
Perolehan bahan/barangan import hanya akan dipertimbangkan setelah
 
dipastikan ia tidak boleh diperoleh secara tempatan. Perolehan bahan/ barangan
import kecuali perisian hendaklah mendapat kelulusan Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri (MITI) mengikut had nilai yang ditetapkan selaras
dengan peraturan yang berkuat kuasa.
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
3
 
(c)
 
Perolehan perisian ICT yang perlu diimport boleh menggunakan harga tawaran
secara
Cost, Insurance & Freight
(CIF). Manakala bagi perkakasan ICT yang
diimport, tawaran harga hendaklah dibuat secara
Free on Board
(FOB) selaras
dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berkuat kuasa.
(d)
 
Perolehan bagi barangan siap yang diimport yang berada dalam negara
(ex-
 
 stock)
tidak dibenarkan selaras dengan SPP yang berkuat kuasa.
(e)
 
Perolehan barangan/perkhidmatan ICT yang dilaksanakan secara penswastaan
hendaklah dirujuk kepada Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan
Perdana Menteri.
1.4.4
 
PENGLIBATAN PERUNDING ASING SEBAGAI PERUNDING ICT 
 
(a)
 
Agensi hendaklah memberi keutamaan kepada perunding tempatan di dalam
perolehan Kerajaan. Semua perolehan ICT yang memerlukan perolehan secara
perkhidmatan luar
(outsourcing)
hendaklah mendapat kebenaran MAMPU, JPM.
Semua permohonan kepada MAMPU, JPM hendaklah melalui
 
Jawatankuasa Pemandu ICT Kementerian/Agensi.
(b)
 
Pelantikan Perunding Asing boleh dibuat oleh Firma Tempatan/dilantik terus
oleh Agensi. Perunding yang dilantik hendaklah melaksanakan pemindahan
teknologi/pengetahuan kepada firma tempatan/Kerajaan tertakluk kepada
Terms
of Reference
(TOR).
(c)
 
Pelantikan perunding asing adalah tertakluk kepada kelulusan tapisan
 
keselamatan Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri selaras
 
dengan Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding semasa.
1.4.5
 
PEMILIKAN KOD SUMBER
(SOURCE CODE)
DAN/ ATAU
INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS
 
(IPR)
 
Agensi hendaklah memastikan kod sumber dan/atau IPR bagi pembangunan
sistem aplikasi dan serahan-serahan lain yang berkaitan adalah menjadi Hak Milik
Kerajaan Malaysia. Syarat ini hendaklah dinyatakan dalam syarat Sebut Harga/
Tender dan terma kontrak.
1.4.6
 
PEMINDAHAN TEKNOLOGI (
 TRANSFER OF TECHNOLOGY 
)
 
(a)
 
Agensi hendaklah memastikan syarikat melaksanakan pemindahan teknologi dan
pengetahuan dengan sempurna dalam tempoh kontrak bagi memastikan pegawai
teknikal Agensi berupaya menyelenggara perkakasan/perisian/rangkaian/sistem
aplikasi selepas tamat tempoh jaminan.
(b)
 
Agensi hendaklah memastikan jadual pelaksanaan pemindahan teknologi
 
dimasukkan ke dalam kontrak dan dilaksanakan seperti mana yang dipersetujui
serta dipatuhi sepenuhnya.
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
4
 
1.4.7
 
 AKTA RAHSIA RASMI ATAU TAPISAN KESELAMATAN
 
(a)
 
Bagi perolehan yang memerlukan syarikat/perunding mendapat akses kepada
data/maklumat/premis Kerajaan atau kawasan-kawasan sensitif/terperingkat,
 
Agensi hendaklah melaksanakan tapisan keselamatan dan memastikan kakitangan
syarikat yang terlibat di dalam projek Kerajaan menandatangani Borang
Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Penjawat Awam/Syarikat Berkenaan
Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] seperti di
LAMPIRAN 1A
bagi memelihara keselamatan data/ maklumat/premis Kerajaan.
(b)
 
Agensi juga hendaklah memastikan syarikat/perunding mematuhi
Malaysian
 
Public Sector Management Of ICT Security Handbook
(MyMIS) yang dikeluarkan
oleh MAMPU, JPM.
(c)
 
Agensi hendaklah memastikan capaian kepada maklumat/data terperingkat bagi
tujuan pelaksanaan projek hanya dibenarkan kepada pegawai dalaman Agensi
 yang diberi tanggungjawab untuk menjamin keselamatan dan mengelak
kebocoran maklumat/data.
1.4.8
 
PEKELILING, GARIS PANDUAN, PERATURAN DAN DOKUMEN MENGENAI
 
PEMBANGUNAN, PENGURUSAN DAN PEROLEHAN ICT SEKTOR AWAM YANG
 
BERKAITAN
 
(a)
 
Agensi boleh menggunakan Pekeliling, Garis Panduan, Peraturan dan dokumen
mengenai pembangunan, pengurusan dan perolehan ICT sektor awam yang masih
berkuat kuasa seperti di
LAMPIRAN 1B
sebagai rujukan dan panduan untuk
melaksanakan perolehan ICT.
(b)
 
Senarai tersebut adalah tertakluk kepada perubahan atau pindaan dari semasa ke
semasa.
1.5
 
INTEGRITY PACT 
 
1.5.1
 
Selaras dengan usaha Kerajaan untuk mencegah rasuah dalam perolehan
 
Kerajaan, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan Surat Pekeliling 
 
Perbendaharaan (SPP) yang menghendaki semua Agensi memasukkan peringatan
mengenai kesalahan rasuah dalam Arahan Kepada Syarikat dan Klausa
 
Pencegahan Rasuah Dalam Perolehan Kerajaan ke dalam teks perjanjian
berkaitan kontrak perolehan Kerajaan.
1.5.2
 
Bagi mengukuhkan usaha ke arah meningkatkan integriti dan ketelusan dalam
perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan memutuskan supaya
Integrity Pact
 juga
dilaksanakan dalam perolehan Kerajaan. Sehubungan itu, semua Agensi
dikehendaki melaksanakan
Integrity Pact
dalam perolehan masing-masing selaras
dengan SPP yang berkuat kuasa.
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
5
 
1.5.3
 
Integrity Pact
merupakan satu proses pengisytiharaan oleh pembida untuk tidak
menawar atau memberi rasuah bagi mendapatkan kontrak atau sebagai ganjaran
mendapatkan sesuatu kontrak dan bagi mempercepatkan sesuatu urusan
Perolehan Kerajaan. Seterusnya, pembida dan penjawat awam akan
menandatangani satu
‘ 
 pa
ct’
atau perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan
rasuah dalam pelaksanaan sesuatu kontrak serta menggariskan tindakan-tindakan
 yang boleh diambil sekiranya berlaku perlanggaran
‘pac 
t
’ 
 
atau kontrak tersebut.
1.5.4
 
Pelaksanaan
Integrity Pact
 juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran
berkaitan kesalahan rasuah di kalangan penjawat awam dan pihak-pihak yang
berurusan dalam perolehan Kerajaan, yang seterusnya dapat menghapuskan
kesalahan-kesalahan rasuah yang boleh berlaku dalam perolehan Kerajaan,
antaranya seperti berikut:
(a)
 
Pemberian dan penerima suapan antara penjawat awam dengan pembida dalam
pelbagai bentuk i.e. wang, hadiah, derma, diskaun, bonus, pekerjaan dan
sebagainya seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 3 Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah 2009 [Akta 694].
(b)
 
Penyalahgunaan kuasa yang melibatkan konflik kepentingan penjawat awam
berhubung pemilihan syarikat pembekal, perkhidmatan dan perunding di mana
penjawat awam mempunyai kepentingan.
(c)
 
Tuntutan atau perakuan palsu melibatkan pembida dan penjawat awam.
(d)
 
Pemalsuan maklumat dokumen dan rekod untuk mengaburi penilaian perolehan.
(e)
 
Persubahatan antara penjawat awam dan pembida/ syarikat.
1.5.5
 
Proses Kerja Pelaksanaan
Integrity Pact
Bagi Ahli Jawatankuasa Berkaitan
 
Perolehan adalah seperti berikut:
(a)
 
Setiap individu yang dilantik kepada mana-mana Jawatankuasa Berkaitan
Perolehan dikehendaki menandatangani Surat Akuan Pelantikan Ahli
Jawatankuasa Berkaitan Perolehan seperti di
LAMPIRAN 1C
. Sesalinan
Akuan
 
tersebut akan disimpan oleh Urus Setia di dalam fail berkaitan.
 
(b)
 
Setiap Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan dikehendaki menandatangani
Surat Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Berkaitan Perolehan setelah
 
menamatkan tugas seperti di
LAMPIRAN 1D
. Akuan ini hendaklah dikepilkan
bersama laporan berkaitan dan difailkan.
(c)
 
Jawatankuasa Berkaitan Perolehan adalah seperti berikut:
(i)
 
Jawatankuasa Spesifikasi
 
(ii)
 
Jawatankuasa Pembuka Tender/ Sebut Harga
(iii)
 
Jawatankuasa Pernilaian Teknikal dan/atau Kewangan
 
(iv)
 
Jawatankuasa Rundingan Harga
(v)
 
Jawatankuasa Penilaian Perunding
(vi)
 
Lain-lain Jawatankuasa Berkaitan Perolehan
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
6
 
1.5.6
 
Proses Kerja Pelaksanaan
Integrity Pact
Bagi Ahli Lembaga/ Jawatankuasa
 
Perolehan adalah seperti berikut:
(a)
 
Setiap individu yang dilantik sebagai Ahli/ Ahli Ganti Lembaga/ Jawatankuasa
Perolehan dikehendaki menandatangani Surat Akuan Ahli Lembaga/
 
Jawatankuasa Perolehan seperti di
LAMPIRAN 1E
. Sesalinan Surat Akuan
 
hendaklah disimpan oleh Urus Setia Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan.
(b)
 
Setiap Ahli/ Ahli Ganti Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan dikehendaki
 
menandatangani Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Lembaga/ Jawatankuasa
 
Perolehan seperti di
LAMPIRAN 1F
pada setiap mesyuarat setelah selesai
 
melaksanakan tugas. Sesalinan Surat Akuan hendaklah disimpan oleh Urus Setia
Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan.
(c)
 
Lembaga/ Jawatankuasa Perolehan adalah seperti berikut:
(i)
 
Lembaga Perolehan/ Tender Persekutuan atau Negeri
(ii)
 
Lembaga Perolehan/ Tender
‘A’
 
(iii)
 
Lembaga Perolehan/ Tender

B

 
(iv)
 
Lembaga Perolehan/ Tender Badan Berkanun/ Pihak Berkuasa Tempatan
(v)
 
Jawatankuasa Sebut Harga
(vi)
 
Jawatankuasa Projek Sakit
(vii)
 
Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja/ Tuntutan
(viii)
 
Jawatankuasa Penyelarasan Harga
(ix)
 
Lain-lain Lembaga/ Jawatankuasa seumpamanya
 
1.5.7
 
Proses Kerja Pelaksanaan
Integrity Pact
Bagi Pembida adalah seperti berikut:
(a)
 
Setiap Agensi hendaklah memastikan sesalinan Surat Akuan Pembida disertakan
bersama dokumen tender/ sebut harga yang diedarkan kepada pembida.
 
Sesalinan Surat Akuan Pembida seperti di
LAMPIRAN 1G
.
(b)
 
Apabila menghantar dokumen tender/ sebut harga setiap pembida hendaklah
memastikan Surat Akuan Pembida diisi dengan lengkap dan ditandatangani serta
dikepilkan bersama dokumen tender/ sebut harga.
(c)
 
Apabila mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada pembida yang berjaya,
Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida Berjaya disertakan bersama
Surat Setuju Terima. Sesalinan Surat Akuan Pembida Berjaya seperti di
LAMPIRAN 1H
.
(d)
 
Pembida berjaya hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida Berjaya diisi
dengan lengkap, ditandatangani serta dikepilkan bersama Surat Setuju Terima
dan dikembalikan kepada Agensi.
(e)
 
Pembida adalah merujuk kepada Petender/ Penyebut Harga.
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
7
 
1.5.8
 
Proses Kerja Pelaksanaan Integrity Pact Bagi Pelantikan Perunding ICT adalah
seperti berikut:
(a)
 
Setiap Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Perunding disertakan bersama
Surat Niat dan diserahkan kepada perunding ICT. Surat Akuan Perunding
seperti di
LAMPIRAN 1I
.
 
(b)
 
Setiap Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Perunding ditandatangani dan
dikembalikan kepada Agensi berkaitan bersama-sama dengan Cadangan
 
Perunding yang dikemukakan.
(c)
 
Setiap Agensi hendaklah memastikan Surat Akuan Perunding Yang Dilantik
disertakan bersama Surat Setuju terima yang dikeluarkan kepada perunding ICT
 yang berjaya. Surat Akuan Perunding Yang Dilantik seperti di
LAMPIRAN 1J
.
1.6
1.5.9
 
Setiap Agensi hendaklah memastikan klausa mengenai rasuah seperti di
 
LAMPIRAN 1K
dimasukkan di dalam semua dokumen kontrak.
 
KOD BIDANG BEKALAN/ PERKHIDMATAN ICT 
 
1.6.1
 
Syarikat/perunding ICT yang menyertai perolehan Kerajaan perlu berdaftar
dengan Kementerian Kewangan.
1.6.2
 
Agensi hendaklah memastikan bahawa syarikat/perunding ICT yang dilantik
untuk melaksanakan perolehan ICT hanya dibenarkan memberi perkhidmatan
berdasarkan kod-kod bidang yang telah didaftarkan sahaja sebagaimana yang
dinyatakan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan.
1.6.3
 
Perolehan bekalan/perkhidmatan oleh syarikat/perunding ICT yang tidak
berdaftar dengan Kementerian Kewangan atau tidak berdaftar di bawah kod
bidang berkaitan yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan adalah tidak
dibenarkan kecuali mendapat kebenaran daripada Kementerian Kewangan.
1.7
PROSES PEROLEHAN PROJEK ICT 
 
Perolehan projek ICT dapat dibahagikan kepada lima (5) proses utama seperti berikut:
1.7.1
 
Perancangan Perolehan (Bab 2)
1.7.2
 
Pelaksanaan Perolehan (Bab 3)
1.7.3
 
Proses Penilaian Perolehan (Bab 4)
1.7.4
 
Pemantauan Pelaksanaan Projek (Bab 6)
1.7.5
 
Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak (Bab 7)
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
8
 
CARTA ALIRAN PROSES PEROLEHAN PROJEK ICT
Perincian mengenai setiap proses yang dinyatakan di atas akan dijelaskan di dalam bab
seterusnya.
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
9
 
LAMPIRAN 1A 
 
PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH *PENJAWAT AWAM/ SYARIKAT
BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI 1972
BAGI MENGANGGOTAI .......................... di........................ pada.................. hingga.....................
 
Adalah saya dengan ini mengaku bahawa perhatian saya telah ditarik kepada peruntukan-peruntukan Akta
 
Rahsia Rasmi 1972 dan bahawa saya faham dengan sepenuhnya akan segala yang dimaksudkan dalam Akta
 
itu. Khususnya saya faham bahawa menyampaikan, menggunakan atau menyimpan dengan salah, sesuatu
 
benda rahsia, tidak menjaga dengan cara yang berpatutan sesuatu rahsia atau apa-apa tingkah laku yang 
 
membahayakan keselamatan atau rahsia sesuatu benda rahsia adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Akta
 
tersebut, yang boleh dihukum maksimum penjara seumur hidup.
Saya faham bahawa segala maklumat rasmi yang saya perolehi dalam perkhidmatan Seri Paduka Baginda Yang 
 
DiPertuan Agong atau perkhidmatan mana-mana Kerajaan dalam Malaysia, adalah milik Kerajaan dan tidak 
 
akan membocorkan, menyiarkan, atau menyampaikan, sama ada secara lisan atau dengan bertulis, kepada
 
sesiapa jua dalam apa-apa bentuk, kecuali pada masa menjalankan kewajipan-kewajipan rasmi saya, sama ada
 
dalam masa atau selepas perkhidmatan saya dengan Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong atau dengan
 
mana-mana Kerajaan dalam Malaysia dengan tidak terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis pihak 
 
berkuasa yang berkenaan. Saya berjanji dan mengaku akan menandatangani suatu akuan selanjutnya bagi
 
maksud ini apabila meninggalkan *Perkhidmatan Kerajaan/ projek.
Tandatangan:.................................................................................................................................
 
Nama dengan huruf besar:...............................................................................................................
 
No. Kad Pengenalan:......................................................................................................................
 
Jawatan:.......................................................................................................................................
 
Jabatan/ Syarikat:..........................................................................................................................
 
Tarikh:...................................................................................................... ...................................
 
Disaksikan oleh:........................................................................................................................ .....
 
Nama dengan huruf besar:..............................................................................................................
 
No. Kad Pengenalan:.................................................................................................................. ...
 
Jawatan:......................................................................................................................................
 
Jabatan:.......................................................................................................................................
 
Tarikh:........................................................................................................................................
 
Cop Jabatan:..................................................................................................................... ...........
 
CATATAN :
*Potong mana yang tidak berkenaan
 
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
10
 
LAMPIRAN 1B
 
SENARAI PEKELILING, GARIS PANDUAN, PERATURAN DAN DOKUMEN
 MENGENAI PEMBANGUNAN, PENGURUSAN DAN PEROLEHAN ICT SEKTOR
 AWAM YANG BERKAITAN
BIL
 
PERKARA 
 
1. Pelan Strategik ICT Sektor Awam
2. Pelan Strategik ICT Agensi
3. Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik (EGAA) 2007
4.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
Awam berkaitan yang berkuat kuasa yang dikeluarkan oleh MAMPU, JPM
5.
Pekeliling Am MAMPU
 
a)
 
Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002

 Penggunaan Dan Pemakaian
Data
 
Dictionary
Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard Di Agensi-Agensi Kerajaan
b)
 
Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1999

 Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara
Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat
6. Surat Pekeliling Am MAMPU
a)
 
Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2009

 Garis Panduan Mengenai Tatacara
Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kerajaan
b)
 
Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2009

 Garis Panduan Penilaian Tahap
Keselamatan Rangkaian Dan Sistem ICT Sektor Awam
c)
 
The Malaysian Government Interoperability Framework For Open Source Software
(
MyGIFOSS)
d)
 
Dasar Keselamatan ICT (DKICT) MAMPU

 Versi 5.3
7. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU
a)
Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam
8.
Garis Panduan MAMPU
 
a)
 
Garis Panduan IT
Outsourcing 
 
b)
 
Arahan Teknologi Maklumat Dan Data Aktiviti Kerajaan Elektronik (Akta 680)
c)
 
MyMIS

 
Malaysian Public Sector Management Of ICT Security Handbook 
 
9. Arahan Perbendaharaan 166 hingga 300
10.
Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
 
a)
Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2011

 Perolehan Perisian
Garis Panduan Perolehan
ICT
Kerajaan
 
11
 
BIL
 
PERKARA 
 
Microsoft Oleh Agensi Kerajaan Kecuali Institusi Pendidikan
b)
Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2010

 Pembekalan Alat
Proprietary
Elektronik Dan Alat Ganti Yang Berkaitan
11.
Surat Pekeliling Perbendaharaan
 
a)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1996

 Garis Panduan Pengurusan
Barangan Import Kerajaan
b)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2000

 Pelaksanaan ePerolehan Di
Bawah Program Kerajaan Elektronik
c)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 16 Tahun 2001

 Perolehan Perkakasan
Dan Perisian ICT Yang Diimport
d)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2002

 Penggunaan Bahan/
Barangan/ Perkhidmatan Tempatan Dalam Perolehan Kerajaan
e)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007

 Tatacara Pengurusan
Perolehan Kerajaan Secara Tender
f)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007

 Had Nilai Dan Syarat-
Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan
g)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2008

 Tatacara Pengurusan
Perolehan Kerajaan Secara Sebut Harga Dan Tender Melalui Sistem ePerolehan
h)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009

 Perubahan Had Nilai Dan
Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga
i)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2009

 Had Nilai, Kuasa Dan
Tanggungjawab Lembaga Perolehan Agensi
 j)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2010

 Tindakan Tatatertib Ke
Atas Syarikat Dan Firma Perunding Yang Berdaftar Dengan Kementerian
 
Kewangan
k)
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2010

 Garis Panduan
Pelaksanaan
Integrity Pact
Dalam Perolehan Kerajaan