Manual Prosedur Kerja Mahkamah Sesyen

February 19, 2017 | Penulis: Ermy | Kategori: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

Download Manual Prosedur Kerja Mahkamah Sesyen...

Deskripsi

MANUAL PROSEDUR KERJA

Mahkamah Sesyen

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 51 PENGENDALIAN SIVIL (TINDAKAN OLEH/TERHADAP KERAJAAN) DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Saman dan Penyataan A.5, k.1, KaedahTuntutan. Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 2) Pastikan mencukupi.

fi

pemfailan Borang 1 KKMR 1980

10 minit

3) Daftar dibawah Kod 51 dan rekod dalam Buku Kausa. Arahan Amalan Bil.4/2011

4) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur. 5 minit 2) Tetap tarikh Sebutan. 3) Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

3.

Pendaftar

1) Semak Saman.

dan

tandatangan

5 minit

2) Serah kepada PTUU

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

2) Simpan sesalinan dalam fail.

JANGKA MASA

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sedia Senarai Kausa.

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan simpan dalam fail.

dan

2 minit

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman.

2 minit

7.

Penghantar Notis

1) Serah Saman kepada A.7 k.3 KKMR 1980 Defendan dan sedia Afidavit (Borang 9) Serahan/Tanpa Serahan.

15 minit

2) Serah kepada PAP.

8.

Pembantu Am Pejabat

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/ Pos.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail di dalam perhatian A.5 k.2 KKMR 1980 untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan. Borang 2

10.

JIKA SAMAN DISERAH INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.11A DAN SETERUSNYA

5 minit

8 – 12 hari

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Serahan A7. k.19 KKMR Saman di Luar Bidang Kuasa 1980 beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman Borang 7, 12 dan 13 di Luar Bidangkuasa.

2 minit

JIKA SAMAN TIDAK DAPAT DISERAH, BUAT SERAHAN SECARA GANTIAN (LIHAT CATATAN DI BIL.12(i) DAN SETERUSNYA). SELEPAS INI IKUT BIL. 13 DAN SETERUSNYA.

11A (i)

Pembantu Tadbir UndangUndang

2) Pastikan mencukupi.

fi

pemfailan

3) Tetapkan tarikh pendengaran permohonan di hadapan Hakim. 4) Serah permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

11A (ii)

Pendaftar

Semak dan permohonan.

tandatangan

1 minit

11A (iii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. 3) Sedia senarai kausa.

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

dan

beri

JANGKA MASA

11A (iv)

Hakim

Dengar permohonan Perintah.

Bergantung kepada keadaan

11A (v)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. kelulusan. 4/2010

5 minit

11A (vi)

Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

11A (vii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan 4/2010 kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

Ketua Bil.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (viii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. 4/2010 dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan.

asal

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan. 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

11A (ix)

Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Bersih. 4/2010

11A (x)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

JANGKA MASA

2 minit

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980 Borang 13

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (xi)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Permintaan untuk A.7 k.21 KKMR Saman diserah di Luar 1980 Bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan Borang 7 dan 12 dokumen berkaitan yang telah disahkan.

5 minit

2) Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei. 3) Serah kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

11A (xii)

Pendaftar

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU.

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

11A (xiii)

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Serah surat iringan yang telah ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan.

JANGKA MASA

2 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (xiv)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Jika terdapat Interlokutori :-

Permohonan A.26A KKMR1980

A.14 KKMR 1980 1) Tetapkan tarikh untuk Pendengaran Permohonan di A.15 KKMR 1980 hadapan Hakim.

5 minit

2) Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihakpihak melalui B.C. Box/Pos. 3) Simpan sesalinan dalam fail. 4) Sedia Senarai Kausa. 11A (xv)

.

Hakim

Dengar Notis Permohonan dan beri keputusan.

LANGKAHSILA ULANGI LANGKAH DI BIL. 11A(v) HINGGA 11A (xv).

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

12.

JAWATAN

Hakim

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pada hari Sebutan Kes :Dengar kes dan beri keputusan :1) Prosiding Oleh Kerajaan a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti. b) Jika pihak-pihak hadir dan Defendan akui tuntutan, rekodkan Penghakiman Persetujuan. A.28 k.6 KKMR c) Jika Defendan tidak hadir, 1980 dan Saman telah diserahkan, rekod Penghakiman Ingkar. 2) Prosiding Terhadap Kerajaan a) Jika pihak-pihak hadir dan akui tuntutan, rekod Penghakiman Persetujuan. A.43 k. 6 KKMR 1980 b) Jika Defendan tidak hadir, tetap tarikh pendengaran Notis Permohonan untuk kebenaran mencatatkan Penghakiman Ingkar terhadap Kerajaan. c) Jika kedua-dua pihak hadir, teliti Afidavit-Afidavit yang telah difailkan dan dengar penghujahan pihak-pihak. permohonan d) Jika dibenarkan, rekod Penghakiman Ingkar.

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

e) Jika permohonan ditolak, tetapkan tarikh Sebutan untuk Defendan memfailkan Pembelaan. 3) Dalam prosiding terhadap Kerajaan

oleh/atau

a) Setelah penutupan Pliding, A.43 k.7, KKMR dan pemfailan ikatan-ikatan 1980 dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara. b) Jika mediasi berjaya, Arahan Amalan Bil. rekodkan Penghakiman 5/2010 Persetujuan. c) Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara. d) Bicara dijalankan dengan Surat Arahan YAA Hakim Besar menggunakan CRT. Malaya Bil.6 HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 e) Dengar kes Keputusan.

13.

14.

dan

beri

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan di dalam Buku A.52 KKMR 1980 Kausa.

Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan A.52 KKMR 1980 tandatangan Buku Kausa.

5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. kelulusan. 4/2010

16.

Pendaftar

dan 1) Semak Penghakiman.

lulus

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.4/2010

JANGKA MASA

5 minit

2 minit

2) Serah kepada PTUU.

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk dikembalikan 4/2010 kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

18.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih Pekeliling Ketua dan pastikan perkara-perkara Pendaftar Bil. berikut dipatuhi :4/2010 a) Draf Penghakiman disertakan.

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan. 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

19.

Pendaftar

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Penghakiman Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

20.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

22.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA KOD 51 PENGENDALIAN SIVIL (TINDAKAN OLEH/TERHADAP KERAJAAN) DI MAHKAMAH SESYEN

1(1)

Terima Saman dan Pernyataan Tuntutan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 51 dan rekod dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh Sebutan

2(3)

Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

Semak dan tandatangan Saman

3(2)

Serah kepada PTUU

4(1)

Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

4(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(3)

Sedia Senarai Kausa

5

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail

6

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman

7(1)

Serah Saman kepada Defendan dan sedia Afidavit Serahan/Tanpa Serahan

7(2)

Serah kepada PAP

8

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/Pos

9

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan/Sebutan

Jika sama tidak dapat diserah

10

11A(i) (1)

11A(i) (2)

Jika Saman bidangkuasa

diserahan

diluar

Terima Permohonan Serahan Saman di Luar Bidang Kuasa beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Luar Bidangkuasa

Pastikan fi pemfailan mencukupi

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11A (i)(3)

11A (i)(4)

Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Hakim Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk tandatangan

11A(ii)

Semak dan Permohonan

11A(iii) (1)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. BOX/Pos

11A(iii) (2)

tandatangan

Simpan sesalinan dalam fail

11A(iii) (3)

Sedia Senarai Kausa

11A(iv)

Dengar Permohonan Perintah

11A(v)

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

11A(vi) (1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11A(vi) (2)

Serah kepada PTUU

dan

beri

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11A(vii) (1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

11A(vii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(viii) 1

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Perintah asal disertakan dan Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

11A(viii) 2

Meterai Perintah Bersih

11A(viii) 3

Serah kepada Pendaftar disemak dan ditandatangan

untuk

11A(ix)

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

11A(x) (1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos

11A(x) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(xi) (1)

Terima Permintaan untuk Saman diserah di Luar Bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan dokumen berkaitan yang telah disahkan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11A(xi) 2

Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei

11A(xi) 3

Serah kepada ditandatangan

11A(xii)

Tandatangan surat serah kepada PTUU

11A(xiii) (1)

Pendaftar

iringan

untuk

dan

Serah surat iringan yang telah ditandangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihakpihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan

11A(xiii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(xiv) (1)

Jika terdapat Permohonan Interlokutori, tetapkan tarikh Pendengaran Permohonan dihadapan Hakim

11A(xiv) (2)

11A(xiv) (3 )

Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11A(xiv) (4)

Sedia senarai kausa

11A(xv)

Dengar Notis Permohonan beri Keputusan

dan

12 Pada hari sebutan kes, dengar kes dan beri keputusan

12(1)

Prosiding oleh Kerajaan a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti b) Jika pihak-pihak hadir dan Defendan akui tuntutan, rekodkan Penghakiman Persetujuan c) Jika Defendan tidak hadir, saman telah diserahkan Rekod Penghakiman Ingkar

12(2)

Prosiding Terhadap Kerajaan a) Jika pihak-pihak hadir dan akui tuntutan, rekod Penghakiman Persetujuan b) Jika Defendan tidak hadir, tetap tarikh pendengaran Notis Permohonan untuk kebenaran mencatatkan Penghakiman Ingkar terhadap Kerajaan c) Jika kedua-dua pihak hadir, teliti Afidavit-Afidavit yang telah difailkan dan dengar penghujahan pihak-pihak d) Jika permohonan dibenarkan, rekod Penghakiman Ingkar e) Jika permohonan ditolak, tetapkan tarikh sebutan untuk Defendan memfailkan Pembelaan

12(3)

12(3)(a)

Dalam prosiding oleh/atau terhadap Kerajaan

Setelah penutupan Pliding dan pemfailan ikatan-ikatan dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

12(3)(b)

12(3)(e)

Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan

12(3)(c)

Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara

12(3)(d)

Bicara dijalankan dengan menggunakan CRT

Dengar kes dan beri keputusan

13(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

13(2)

Serah fail beserta Buku kausa yang telah dikemaskini Kepada Pendaftar untuk ditandatangan

14

15

Semak Keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

16(1)

Semak dan lulus Draf Penghakiman

16(2)

Serah kepada PTUU

17(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

17(2)

18(1)(a) (b)

18(2)

18(3)

19

20(1)

20(2)

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

Meterai Penghakiman Bersih

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar Kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

21

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

22

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 52/52A PENGENDALIAN KES SIVIL DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Saman dan Penyataan A. 5 k.1, KaedahTuntutan. Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 2) Pastikan mencukupi.

fi

pemfailan Borang 1 KKMR 1980

10 minit

3) Daftar dibawah Kod 52/52A dan Arahan Amalan rekod dalam Buku Kausa. Bil.4/2011 4) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1/2008

1) Pastikan dokumen teratur. 5 minit 2) Tetapkan tarikh sebutan. 3) Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

3.

Pendaftar

1) Semak dan tandatangan Saman. 2) Serah kepada PTUU

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail. 3) Sediakan senarai kausa

5 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan simpan dalam fail.

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman.

7.

Penghantar Notis

1) Serah Saman kepada Defendan A.7 k.3 KKMR 1980 dan sedia Afidavit (Borang 9) Serahan/Tanpa Serahan. 2) Serah kepada PAP.

15 minit

8.

Pembantu Am Pejabat

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis A.5 k.2 KKMR1980 Kehadiran difailkan oleh Defendan.

10.

dan

JANGKA MASA

2 minit

Borang 2 JIKA SAMAN DISERAH INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.11A DAN SETERUSNYA JIKA SAMAN TIDAK DAPAT DISERAH, SERAHAN SECARA GANTIAN DIBUAT (LIHAT CATATAN DI BIL.14(i) DAN SETERUSNYA). SELEPAS INI IKUT BIL. 12A ATAU 12B ATAU 12C DAN SETERUSNYA.

8 – 12 hari

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

11A (i)

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Serahan A7. k.19 KKMR Saman di Luar Bidang Kuasa 1980 beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman Borang 7, 12 dan 13 di Luar Bidangkuasa.

2 minit

2) Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Hakim. 2) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

11A (ii)

Pendaftar

Semak dan Permohonan.

tandatangan

1 minit

11A (iii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sedia Senarai Kausa.

11A (iv)

Hakim

Dengar Permohonan perintah.

dan

beri

11A (v)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. kelulusan. 4/2010

Bergantung kepada keadaan

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

11A (vi)

Pendaftar

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

JANGKA MASA

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

11A (vii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk dikembalikan 4/2010 kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (viii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. dipatuhi :4/2010 a) Draf Perintah disertakan.

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan. 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 11A (ix)

Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

11A (x)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 A.29 KKMR 1980

Borang 13

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

11A (xi)

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima Permintaan untuk A.7 k.21 KKMR Saman diserah di Luar 1980 Bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan Borang 7 dan 12 dokumen berkaitan yang telah disahkan.

JANGKA MASA

5 minit

2) Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei. 3) Serah kepada Pendaftar untuk tandatangan.

11A (xii)

Pendaftar

Tandatangan surat iringan serah kepada PTUU.

11A (xiii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah surat iringan yang telah ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan.

dan

2) Simpan sesalinan dalam fail.

1 minit

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

Jika terdapat Interlokutori :-

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Permohonan A.26A KKMR1980

A.14 KKMR 1980 a) Tetapkan tarikh untuk Pendengaran Permohonan di A.15 KKMR KKMR hadapan Hakim. b) Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihakpihak melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum

c) Simpan sesalinan dalam fail. d) Sedia Senarai Kausa. 13.

Hakim

14.

15.

Dengar Notis Permohonan dan beri keputusan.

SILA ULANGI LANGKAHLANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiii). Hakim

PADA HARI SEBUTAN Dengar Kes dan beri keputusan :1) Kes biasa a) Jika Saman tidak diserahkan, A.28 k.6 KKMR dengar Permohonan untuk 1980 Serahan Ganti. b) Jika pihak-pihak hadir dan A.45 k.5 KKMR Defendan akui tuntutan, 1980 rekod Penghakiman Persetujuan. c) Jika Defendan tidak hadir, dan Saman telah diserahkan, rekod Penghakiman Ingkar

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Kes Money Lender a) Jika Defendan tidak hadir/tidak memasukkan Notis Kehadiran, beri tarikh sebutan untuk Plaintif memohon kebenaran Mahkamah untuk merekodkan Penghakiman Ingkar. b) Jika Defendan hadir dan akui tuntutan rekod Penghakiman Persetujuan. c) Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail Penyata Pembelaan dan tetapkan tarikh Sebutan. 16.

Hakim

1) Setelah penutupan Pliding, dan Arahan Amalan Bil. pemfailan ikatan-ikatan 5/2010 dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara. 2) Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan. 3) Jika mediasi gagal, tetap tarikh bicara. Surat Arahan YAA Hakim Besar 4) Bicara dijalankan dengan Malaya Bil.6 menggunakan CRT. HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 5) Dengar kes dan beri keputusan. Mei 2010

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Bergantung kepada keadaan

1) Catat keputusan di dalam Buku A.52 KKMR 1980 Kausa. 5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk tandatangan.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

BIL

JAWATAN

18.

Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan A.52 KKMR 1980 tandatangan Buku Kausa.

2 minit

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. 4/2010 kelulusan.

5 minit

20.

Pendaftar

dan 1) Semak Penghakiman.

lulus

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.4/2010

JANGKA MASA

2 minit

2) Serah kepada PTUU. 21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendafar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk dikembalikan 4/2010 kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

22.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. dipatuhi :4/2010 a) Draf Penghakiman disertakan

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 23.

Pendaftar

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Penghakiman Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL

JAWATAN

24.

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

25.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

26.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA PROSES KERJA KOD 52/52A PENGENDALIAN SIVIL (TINDAKAN OLEH/TERHADAP KERAJAAN) DI MAHKAMAH SESYEN 1(1)

Terima Saman Pernyataan Tuntutan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 52/52A dan rekod dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh sebutan

2(3)

Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

Semak dan tandatangan Saman

3(2)

Serah kepada PTUU

4(1)

Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(3)

Sedia senarai kausa

5

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail

6

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman

7(1)

Serah Saman kepada Defendan dan sedia Afidavit Serahan/Tanpa Serahan

7(2)

Serah kepada PAP

8

9

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/Pos

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan.

10

11A(i) (1)

Jika Saman bidangkuasa

diserahan

diluar

Terima Permohonan Serahan Saman di Luar Bidang Kuasa beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Luar Bidangkuasa

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A (i) (2)

11A(i) (3)

Tetap tarikh pendengaran permohonan di hadapan Hakim Serah permohonan yang telah telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

11A(ii) Semak dan permohonan

11A(iii) (1)

tandatangan

Serah permohonan yang telah di meterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. BOX/Pos

11A(iii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(iii) (3)

Sedia senarai kausa

11A(iv)

Dengar permohonan dan beri perintah

11A(v)

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

11A(vi) (1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11A(vi) (2)

Serah kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A (vii) (1)

11A(vii) (2)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos Simpan sesalinan dalam fail

11A (viii) (1) (a)(b)

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Perintah asal disertakan dan Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang diluluskan

11A (viii) (2)

Meterai Perintah Bersih

11A (viii) (3)

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan

11A(ix)

11A(x) (1)

11A(x) (2)

11A(xi) (1)

Semak dan Perintah Bersih

tandatangan

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Permintaan untuk Saman diserah di Luar Bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan dokumen berkaitan yang telah disahkan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A(xi) 2

11A (xi)(3)

11A(xii)

11A (xiii) (1)

11A (xiii) (2)

12(a)

12(b)

Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura danBrunei Serah kepada Pendaftar untuk ditandatangan

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU Serah surat iringan yang telah ditandangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan

Simpan sesalinan dalam fail

Jika terdapat permohonan interlokutori, tetapkan tarikh Pendengaran Permohonan dihadapan Hakim

Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihakpihak melalui B.C Box/Pos

12(c ) Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

12(d)

13 14

15

15(1)

Sedia senarai kausa

Dengar Notis Permohonan dan beri keputusan

SILA ULANGI LANGKAH-LANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiii)

Dengar kes dan beri keputusan

Kes biasa a) Jika Saman tidak diserahkan,dengar Permohonan untuk Serahan Ganti b) Jika pihak-pihak hadir dan Defendan akui Tuntutan, rekod Penghakiman Persetujuan c) Jika Defendan tidak hadir dan saman telah diserahkan, Rekod Penghakiman Ingkar

15(2)

Kes Money Lender a) Jika Defendan tidak hadir/tidak memasukkan Notis Kehadiran, beri tarikh sebutan untuk Plaintif memohon kebenaran Mahkamah untuk merekodkan Penghakiman Ingkar b) Jika Defendan hadir dan akui tuntutan rekod Penghakiman Persetujuan c) Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail penyata Pembelaan dan tetapkan tarikh sebutan

16(1)

Setelah penutupan Pliding dan pemfailan Ikatan-ikatan dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

16(2)

Jika mediasi berjaya, rekodkan 16(3) Penghakiman Persetujuan

Jika gagal, tetapkan tarikh bicara

16(4)

Bicara dijalankan dengan menggunakan CRT

16(5)

Dengar kes dan beri keputusan

17(1) Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

17(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk tandatangan

18

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

19

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

20(1)

Semak dan lulus Draf Penghakiman

20(2)

Serah kepada PTUU

21(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam melalui B.C Box/Pos

21(2)

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

22(1) (a)(b)

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih serta Draf Penghakiman yang telah diluluskan

22(2)

Meterai Penghakiman Bersih

22(3)

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

23

24(1)

24(2)

25

26

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

PROSES KERJA KOD 53 SAMAN – TORT DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Saman dan Penyataan A. 5 k.1 KaedahTuntutan. Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 Borang 1 KKMR 1980 2) Pastikan mencukupi.

fi

pemfailan

10 minit

3) Daftar dibawah Kod 53 dan Arahan Amalan Bil.4/2011 rekod dalam Buku Kausa. 4) Buka fail.

2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur. 5 minit 2) Tetap tarikh Sebutan. 3) Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

3.

Pendaftar

1) Semak Saman.

dan

tandatangan

5 minit

2) Serah kepada PTUU. 4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

2) Simpan sesalinan dalam fail.

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sediakan Senarai Kausa.

5.

JANGKA MASA

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan simpan dalam fail.

dan

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman.

7.

Penghantar Notis

Saman kepada A.7 k.3 KKMR 1980 1) Serah Defendan dan sediakan Afidavit (Borang 9) Serahan/Tanpa Serahan.

2 minit

1 minit

15 minit

2) Serah kepada PAP. 8.

Pembantu Am Pejabat

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/ Pos.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail di dalam perhatian A.5 k.2 KKMR1980 untuk mengesahkan Notis difailkan oleh Borang 2 Kehadiran Defendan..

10.

JIKA SAMAN INGIN DISERAH DI LUAR BIDANG KUASA, SILA IKUT BIL.11A DAN SETERUSNYA JIKA SAMAN TIDAK DAPAT DISERAH, SERAHAN SECARA GANTIAN DIBUAT (LIHAT CATATAN DI BIL.14(i) DAN SETERUSNYA).

5 minit

8 – 12 hari

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

11A (i)

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Serahan A7. k.19 KKMR Saman di Luar Bidang Kuasa 1980 beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman Borang 7, 12 dan 13 di Luar Bidangkuasa. 2 minit 2) Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Hakim. 3) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan. .

11A (ii)

Pendaftar

Semak dan Permohonan.

tandatangan

1 minit

11A (iii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail. Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

3) Sedia Senarai Kausa.

11A (iv)

Hakim

Dengar Permohonan Perintah.

dan

beri

11A (v)

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. kelulusan. 4/2010

Bergantung kepada keadaan

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

11A (vi)

JAWATAN

Pendaftar

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

JANGKA MASA

5 minit

2) Serah kepada PTUU.

11A (vii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk dikembalikan 4/2010 kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11A (viii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. 4/2010 dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan.

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan. 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

11A (ix)

Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

11A (x)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980 Borang 13

2) Simpan sesalinan dalam fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

11A (xi)

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permintaan untuk A.7 k.21 KKMR Saman diserah di luar 1980 bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan Borang 7 dan 12 dokumen berkaitan yang telah disahkan. 5 minit 2) Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah di Luar Bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei. 3) Serah kepada Pendaftar untuk tandatangan.

11A (xii)

Pendaftar

Tandatangan surat iringan dan serah kepada PTUU.

11A (xiii)

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah surat iringan yang telah ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan.

1 minit

2 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Jika terdapat Interlokutori :-

Permohonan A.26A KKMR1980

A.14 KKMR 1980 a) Tetapkan tarikh untuk Pendengaran Permohonan A.15 KKMR KKMR di hadapan Hakim.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

b) Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C. Box/Pos. c) Simpan fail.

sesalinan

dalam

d) Sedia Senarai Kausa.

13.

Hakim

14.

15.

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum

Dengar Notis Permohonan dan beri Keputusan.

SILA ULANGI LANGKAHLANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiii).

Hakim

PADA HARI SEBUTAN KES Dengar kes dan beri keputusan :a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti. Defendan tidak A.14 k.5 (2) KKMR b) Jika memasukkan kehadiran 1980 atau tidak hadir, rekod Penghakiman Ingkar c) Jika Defendan hadir dan akui liabiliti sahaja/Penghakiman Persetujuan (liabiliti) direkodkan

Tertakluk kepada keadaan kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

d) Dengar taksiran dan beri perintah. e) Jika Defendan hadir dan setuju gantirugi dan liabiliti, Penghakiman Persetujuan Liabiliti dan Gantirugi direkodkan. f)

16.

Hakim

Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail Penyata Pembelaan dan tetapkan tarikh Sebutan.

1) Setelah penutupan Pliding, dan A.43 k.7 KKMR pemfailan ikatan-ikatan 1980 dokumen, tetapkan tarikh Arahan Amalan Bil. mediasi/bicara. 5/2010 2) Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan.

Bergantung kepada keadaan

3) Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh Bicara. dengan Surat Arahan YAA Hakim Besar Malaya Bil.6 5) Dengar kes dan beri keputusan. HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 4) Bicara dijalankan menggunakan CRT.

17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan di dalam Buku A.52 KKMR 1980 Kausa. 5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

18.

Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan A.52 KKMR 1980 tandatangan Buku Kausa.

2 minit

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. kelulusan. 4/2010

5 minit

20.

Pendaftar

1) Semak dan Penghakiman.

lulus

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.4/2010

2 minit

2) Serah kepada PTUU.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk dikembalikan 4/2010 kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

22.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih Pekeliling Ketua dan pastikan perkara-perkara Pendaftar Bil. berikut dipatuhi :4/2010 a) Draf Penghakiman disertakan

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 23.

Pendaftar

Semak dan tandatangan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Penghakiman Bersih. 4/2010

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

BIL.

24.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

25.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

26.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

CARTA ALIRAN KERJA KOD 53 SAMAN – TORT DI MAHKAMAH SESYEN

1(1)

Terima Saman dan Pernyataan Tuntutan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 53 dan rekod dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh Sebutan

2(3)

Serah Saman yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

Semak dan tandatangan Saman

3(2)

Serah kepada PTUU

4(1)

Serah Saman yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

4(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(3)

Sedia Senarai Kausa

5

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail

6

Terima permohonan daripada Peguam Plaintif untuk serah Saman

7(1)

Serah Saman kepada Defendan dan sedia Afidavit Serahan/Tanpa Serahan

7(2)

Serah kepada PAP

8

Serah Afidavit Serahan/Tanpa Serahan kepada Peguam Plaintif melalui B.C. Box/Pos

9

Simpan fail di dalam perhatian untuk mengesahkan Notis Kehadiran difailkan oleh Defendan.

Jika Saman tidak dapat diserah

10

11A(i) (1)

11A (i)(2)

Jika Saman Bidangkuasa

diserahan

di

Luar

Terima Permohonan Serahan Saman di Luar Bidang Kuasa beserta Afidavit Sokongan dan Draf Perintah Serahan Saman di Luar Bidangkuasa Tetap tarikh pendengaran Permohonan di hadapan Hakim.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A (i)(3)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk tandatangan

11A(ii)

Semak dan Permohonan

11A(iii) (1)

Serah Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. BOX/Pos

11A(iii) (2)

tandatangan

Simpan sesalinan dalam fail

11A(iii) (3)

Sedia Senarai Kausa

11A(iv)

Dengar Permohonan Perintah

11A(v)

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

11A(vi) (1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11A(vi) (2)

Serah kepada PTUU

dan

beri

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A(vii) (1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

11A(vii) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(viii) (1)(a)(b)

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Perintah asal disertakan dan Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

11A(viii) (2)

Meterai Perintah Bersih

11A(viii) (3)

Serah kepada Pendaftar disemak dan ditandatangan

untuk

11A(ix)

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

11A(x) (1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos

11A(x) (2)

Simpan sesalinan dalam fail

11A(xi) (1)

Terima Permintaan untuk Saman diserah di Luar Bidangkuasa beserta Perintah dan salinan terjemahan dokumen berkaitan yang telah disahkan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

11A(xi) (2)

Sedia surat iringan Permintaan untuk Perintah diserah diluar bidangkuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri melalui Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya/Sabah dan Sarawak kecuali penyerahan kepada Defendan yang menetap di Singapura dan Brunei

11A(xi) (3)

Serah kepada ditandatangan

11A(xii)

Tandatangan surat serah kepada PTUU

11A(xiii) (1)

11A(xiii) (2)

12(a)

12(b)

12(c)

Pendaftar

iringan

untuk

dan

Serah surat iringan yang telah ditandangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dihantar kepada pihakpihak melalui B.C Box/Pos/Serahan Tangan

Simpan sesalinan dalam fail

Jika terdapat Permohonan Interlokutori, tetapkan tarikh Pendengaran Permohonan dihadapan Hakim

Serah Notis Permohonan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada pihak-pihak melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

12(d)

13

14

15(1)

Sedia Senarai Kausa

Dengar Notis Permohonan beri keputusan

dan

SILA ULANGI LANGKAH-LANGKAH DI BIL. 11A (v) HINGGA 11A (xiii).

Pada hari sebutan kes, dengar kes dan beri keputusan

a) Jika Saman tidak diserahkan, dengar Permohonan untuk Serahan Ganti b) Jika Defendan tidak memasukkan kehadiran atau tidak hadir, rekod Penghakiman Ingkar c) Jika Defendan hadir dan akui liabiliti sahaja/ Penghakiman Persetujuan (liabiliti) direkodkan d) Dengar taksiran dan beri Perintah. e) Jika Defendan hadir dan setuju gantirugi dan liabiliti, Penghakiman Persetujuan Liabiliti dan Gantirugi direkodkan. f) Jika Defendan hadir dan tidak akui tuntutan, beri tempoh untuk fail Penyata Pembelaan dan tetap tarikh Sebutan

16(1)

Setelah penutupan Pliding dan pemfailan ikatan-ikatan dokumen, tetapkan tarikh mediasi/bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

16(2)

Jika mediasi berjaya, rekodkan Penghakiman Persetujuan

16(3)

Jika mediasi gagal, tetapkan tarikh bicara

16(4)

Bicara dijalankan dengan menggunakan CRT

16(5)

Dengar kes dan beri keputusan

17(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

17(2)

Serah fail beserta Buku kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan

18

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

19

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

20(1)

Semak dan lulus Draf Penghakiman

20(2)

Serah kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMPM

21(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

21(2)

Simpan sesalinan dalam fail

22(1) (a)(b)

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

22(2)

22(3)

23

24(1)

24(2)

Meterai Penghakiman Bersih

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar Kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

25

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

26

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 54 PERMOHONAN PEMULA DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Permohonan Pemula dan A.6 k.2, KaedahAfidavit Sokongan. Kaedah Mahkamah Rendah (KKMR) 1980 10 minit 2) Pastikan fi pemfailan mencukupi.

Borang 6 KKMR 1980

3) Daftar dibawah Kod 54 dan catat Arahan Amalan dalam Buku Kausa. Bil.4/2011 4) Buka fail. 2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur. 2) Tetapkan tarikh sebutan. 5 minit 3) Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

3.

Pendaftar

dan tandatangan 1) Semak Permohonan Pemula.

5 minit

2) Serah kepada PTUU. 4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plaintif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail. 3) Sedia Senarai Kausa.

5 minit

Selewatlewatnya 1 minggu sebelum tarikh bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

5.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail (jika berkaitan).

6.

Hakim

Permohonan Pemula 1) Jika (Ex-Parte), kes didengar dan Perintah diberikan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

2) Jika Permohonan Pemula (InterParte), kes disebut dan tarikh Bicara Permohonan Pemula ditetapkan.

JANGKA MASA

2 minit

Bergantung kepada keadaan

3) Dengar Permohonan Pemula dan beri Perintah.

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Catat keputusan di dalam Buku A.52 KKMR 1980 Kausa.

8.

Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan A.52 k.KKMR 1980 tandatangan Buku Kausa.

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Draf Perintah, semak dan Pekeliling Ketua serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. 4/2010 kelulusan.

5 minit

Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

5 minit

10.

5 minit 2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk tandatangan.

2) Serah kepada PTUU.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

11.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar kepada Pendaftar Bil. PAP untuk dikembalikan kepada 4/2010 peguam melalui B.C. Box/ Pos.

JANGKA MASA

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. dipatuhi :4/2010 a) Draf Perintah asal disertakan. 5 minit b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan. 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

13.

Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Bersih. Pendaftar Bil. 4/2010

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

2) Simpan sesalinan dalam fail.

Borang 13

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

2 minit

5 minit A.29 KKMR 1980

Terima Draf Penghakiman, semak Pekeliling Ketua dan serah kepada Pendaftar untuk Pendaftar Bil. kelulusan. 4/2010

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

16.

JAWATAN

Pendaftar

PROSES

1) Semak dan Penghakiman.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

lulus

JANGKA MASA

Draf Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

2 minit

1) Serah Draf Penghakiman yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendafar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk dikembalikan 4/2010 kepada peguam melalui B.C. Box/ Pos.

5 minit

2) Serah kepada PTUU. 17.

Pembantu Tadbir UndangUndang

2) Simpan sesalinan dalam fail.

18.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Penghakiman Bersih dan Pekeliling Ketua pastikan perkara-perkara berikut Pendaftar Bil. 4/2010 dipatuhi :a) Draf Penghakiman disertakan.

asal 5 minit

b) Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan. 2) Meterai Penghakiman Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan.

19.

Pendaftar

Semak dan Penghakiman Bersih.

tandatangan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010

20.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 A.29 KKMR 1980

2 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

5 minit

22.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 54 PERMOHONAN PEMULA DI MAHKAMAH SESYEN 1(1)

Terima Permohonan Pemula dan Afidavit Sokongan

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah kod 54 dan catat dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Tetapkan tarikh Sebutan

2(3)

Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk ditandatangan

3(1)

Semak dan tandatangan Permohonan Pemula

3(2)

Serah kepada PTUU

4(1)

Serah Permohonan Pemula yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Peguam Plantif/Plaintif melalui B.C. Box/Pos

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

4(2)

4(3)

5

Simpan sesalinan dalam fail

Sedia Senarai Kausa

Terima Afidavit Serahan dan simpan dalam fail (jika berkaitan)

Jika Permohonan Pemula (Ex-parte), kes didengar dan Perintah diberikan

6(1)

6(2)

Jika Permohonan Pemula (Inter-parte), kes disebut dan tarikh bicara Permohonan Pemula ditetapkan

6(3)

Dengar Permohonan Pemula dan beri Perintah

7(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

7(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan

8

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

9

Terima Draf Perintah, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

10(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

10(2)

Serah kepada PTUU

11(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

11(2)

Simpan sesalinan dalam fail

12(1)

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

12(2)

12(3)

13

14(1)

14(2)

15

16(1)

Meterai Perintah Bersih

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Draf Penghakiman, semak dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

Semak dan lulus Draf Penghakiman

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

16(2)

Serah kepada PTUU

17(1)

Serah Draf Penghakiman yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

17(2)

Simpan sesalinan dalam fail

18(1)

Terima Penghakiman Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

18(2)

18(3)

19

20(1)

20(2)

Meterai Penghakiman Bersih

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Penghakiman Bersih

Serah Penghakiman Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar Kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

21

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

22

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 56 WRIT PENYITAAN DAN PENJUALAN (HARTA ALIH) DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima permohonan dalam 4 A.31 k. 4 Kaedahsalinan dokumen-dokumen Kaedah Mahkamah berikut : Rendah (KKMR) 1980 a) Perintah/Penghakiman berkaitan yang diakui sah.

A.30 k. 11 KKMR 1980

3 minit

b) Permintaan Writ Penyitaan Borang 78 dan 82 dan Penjualan. 2) Daftar di bawah Kod 56 dan Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2011 rekod dalam Buku Kausa.

2.

Pendaftar

Pastikan dokumen-dokumen Borang 82 Jadual A berikut disertakan : KKMR 1980 a) Permintaan Writ Pelaksanaan yang ditandatangani oleh peguam atau Pemiutang Penghakiman. A.31, k.2(1)(a) b) Writ Pelaksanaan bagi KKMR 1980 melaksanakan Penghakiman atau Perintah. c) Jika Penghakiman/Perintah melebihi 6 tahun dan tiada perintah kebenaran untuk Melaksanakan Penghakiman di Luar Tempoh, maka Permohonan ditolak.

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Hantar surat kepada peguam atau A.31, k.12 KKMR Pemiutang Penghakiman meminta 1980 wang deposit Mahkamah. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005

4.

Pembantu Tadbir Kewangan

Terima deposit dan buka akaun A.31, k.12 KKMR deposit. 1980

JANGKA MASA

3 minit

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005

5.

Pendaftar

Tetapkan tarikh pelaksanaan.

1 minit

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima Writ Pelaksanaan dari Pendaftar untuk pelaksanaan.

5 minit

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pergi ke alamat Penghutang Penghakiman. 2) Lakukan berikut:

perkara-perkara

a) Tunjuk Kad Kuasa dan terangkan tujuan kedatangan kepada Penghutang Penghakiman. b) Kemukakan Penghakiman/ Perintah serta Writ Penyitaan dan Penjualan kepada Penghutang Penghakiman.

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

c) Catat senarai barangbarang yang dicamkan oleh peguam/wakil untuk disita di dalam borang inventori mengikut : i. ii. iii.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Borang 85 Jadual A KKMR 1980

Jenama Nombor siri dan Model

d) Lekat mohor Mahkamah pada barang-barang yang disita mengikut normbor siri seperti di dalam inventori. e) Sekiranya ada barang- Pekeliling Ketua barang yang disita didapati Pendaftar Bil. 2 mudah rosak, maklum Tahun 2005 kepada Pendaftar bagi mendapatkan arahan untuk lelongan secepat mungkin. f) Buat penilaian ke atas barang-barang yang disita. g) Wakil Pemiutang Penghakiman/Peguam melantik pengawal keselamatan untuk menjaga premis yang disita. Sebelum tinggalkan premis, 1 salinan inventori yang telah ditandatangani oleh Pembantu Tadbir, wakil Pemiutang Penghakiman/peguam hendaklah ditampalkan di tempat yang mudah dilihat atau diserahkan kepada penghuni/ Penghutang Penghakiman.

JANGKA MASA

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

h) Maklum kepada Penghutang Penghakiman tempoh 7 hari diberi untuk selesai hutang. i) Serah kepada Penghutang Penghakiman : i)

1 salinan Penyitaan Penjualan.

Writ dan

ii) 1 salinan Penghakiman/ Perintah. salinan iii) 1 Penyitaan Inventori.

Notis dan

3) Serah kepada Pemiutang Penghakiman 1 salinan Notis Penyitaan dan Inventori.

8.

Hakim

Dengar Permohonan ex-parte memasuki premis secara paksaan munasabah dan berikan perintah (jika berkaitan).

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima dan Perintah.

Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

10.

semak

Draf

Bergantung kepada kes

10 minit

2) Serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

3 minit 2) Serah kepada PTUU.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

11.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling Ketua diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk 4/2010 dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos.

JANGKA MASA

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan.

asal 5 minit

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan. 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

13.

Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang Pekeliling Ketua telah dimeterai dan Pendaftar Bil.4/2010 ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

3 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

15.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Setelah terima kelulusan, buat laporan polis dan mohon bantuan pihak polis untuk menjaga ketenteraman penyitaan. Guna khidmat tukang kunci bagi membuka mangga kunci atau tempat-tempat lain yang berkunci.

JANGKA MASA

Bergantung kepada keadaan

2) Masuk premis tersebut bersamasama Pemiutang Penghakiman/wakil dan anggota polis. 16.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Kembali ke Mahkamah dan serah Borang 86 Jadual A. fail bersama laporan kepada KKMR 1980 Pendaftar. NOTA :

Bergantung kepada keadaan

Jika nilai harta alih adalah tidak melebihi RM 10,000.00, sediakan Notis Jualan dan Notis Perisytiharan Jualan. Jika nilai harta alih adalah melebihi RM 10,000.00 rujuk kepada Pendaftar untuk perlantikan pelelong berlesen.

17.

18.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sekiranya terdapat SAMAN A.13 KKMR 1980 Borang 29 hingga INTERPLIDER difailkan : 33 Terima Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta diambil dalam Pelaksanaan dan semak

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Notis dan semak butir- Borang 30 Jadual A butir tuntutan. KKMR 1980.

5 minit

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Keluarkan Notis Pihak Menuntut Borang 31 Jadual A Mengenai Harta yang diambil KKMR 1980. dalam pelaksanaan yang dituntut kepada Pemiutang Pelaksanaan.

19.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia dan serah Notis Pihak Borang 30 Menuntut Mengenai Harta yang telah ditandatangan kepada Pemiutang Pelaksanaan. 2) Simpan sesalinan asal dalam fail.

20.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima dan semak Notis Pihak Borang 31 Jadual A Menuntut Mengenai yang diambil KKMR 1980. dalam pelaksanaan sama ada Pemiutang Pelaksanaan mengaku atau mempertikaikan tuntutan pihak menuntut.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Jika Pemiutang Pelaksanaan mengakui tuntutan pihak menuntut, lepaskan harta yang dituntut kepada pihak menuntut. 2) Jika Pemiutang Pelaksanaan A. 13 KKMR 1980 pertikai tuntutan pihak menuntut, sediakan Borang 32 dan 33 Jadual A, KKMR Permohonan. 1980 Permohonan 3) Tandatangan Saman Interplider dan serah kepada Pendaftar untuk tandatangan dan meterai.

Bergantung kepada keadaan

20 minit

4) Tetapkan tarikh Bicara.

22.

Pendaftar

Tandatangan Permohonan Saman Interplider.

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

23.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Saman Interplider A. 13 KKMR 1980 secara kediri kepada pemiutang pelaksanaan dan pihak menuntut

24.

Hakim

Dengar Saman Interplider dan beri Perintah 1) Jika permohonan pihak menuntut dibenarkan, harta yang dituntut dilepaskan kepada pihak menuntut;

JANGKA MASA

Sekurangkurangnya 7 hari sebelum hari kembalian.

Bergantung kepada keadaan

Atau; 2) Jika permohonan ditolak, proses lelongan diteruskan

25.

26.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima dan Perintah.

semak

Draf

Pendaftar

1) Semak dan lulus Draf Perintah.

3 minit

2) Serah kepada Pendaftar untuk kelulusan. 5 minit

2) Serah kepada PTUU. 27.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) KembalikanDraf Perintah yang Pekeliling Ketua telah diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar Bil. kepada PAP untuk 4/2010 dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos 5 minit 2) Simpan sesalinan di dalam fail. 3) Terima Perintah Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi :a) Draf Perintah disertakan

asal

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

b) Perintah Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan 4) Meterai Perintah Bersih. 5) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan. 28.

Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. Bersih. 4/2010

29.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah ditandatangan dan dimeterai kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C. Box/Pos.

A.29 KKMR 1980

2) Simpan sesalinan dalam fail.

Borang 13

30.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit

1) Jika harta yang disita nilainya A.46 k.22 & 23 kurang daripada RM 10,000.00: Kaedah Mahkamah Tinggi (KKMT) 1980 Sediakan Notis Jualan dan laksanakan lelongan awam Borang 95 dengan kehadiran peguam/ wakil Pemiutang Penghakiman. A.46 k.24 KKMT 1980 Nota : Pastikan Notis Jualan ditampal di premis Penghutang Penghakiman dan papan notis Mahkamah 7 hari sebelum penjualan 2) Sekiranya harta yang disita bernilai lebih RM 10,000.00 : a) Rujuk Pendaftar untuk melantik pelelong berlesen yang berdaftar dengan Mahkamah

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Nota : Pendaftar tetapkan tarikh lelong dan keluarkan surat tawaran lelong kepada pelelong berlesen. Pindaan 1/92 b) Jika tawaran diterima, (Resit Rasmi Pendaftar arahkan pelelong Mahkamah sediakan dan hantar deraf Persekutuan) Perisytiharan Jualan lelong untuk kelulusan Pendaftar. c) Pastikan pelelong tampal Notis Perisytiharan Jualan di premis Penghutang Penghakiman dan juga sebarkan/ edarkan Perisytiharan Jualan seberapa luas yang mungkin untuk pengetahuan umum. d) Serah salinan Notis Perisytiharan Jualan kepada Peguam Pemiutang Penghakiman. 3) Pastikan hasil lelongan diserahkan kepada PTUU.

31.

32.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Keluarkan resit rasmi untuk hasil Pindaan 1/92 lelongan atas nama pembeli. (Resit Rasmi Mahkamah 2) Kreditkan hasil lelongan ke Persekutuan) dalam Akaun Amanah.

5 minit

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima surat permohonan pengembalian deposit daripada peguam/ Pemiutang Penghakiman sekiranya perlaksanaan dibatalkan.

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

33.

JAWATAN

Pendaftar

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima bil pelelong disemak dan diluluskan. 2) Arah PTUU untuk Penyata Bailif.

34.

35.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sediakan Penyata Bailif

Pendaftar

1) Semak dan Penyata Bailif.

untuk

JANGKA MASA

20 minit

sediakan

15 minit

tandatangan 5 minit

2) Serah fail pelaksanaan kepada PTUU untuk membuat bayaran.

36.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Hantar fail bersama Penyata Bailif yang telah diluluskan ke Bahagian Kewangan untuk tindakan pembayaran.

37.

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Sediakan jurnal bayaran dan baucar bayaran dan hantar kepada Jabatan Akauntan Negara secara online untuk tindakan pembayaran.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Catatkan kes pelaksanaan yang telah selesai dalam buku Writ Pelaksanaan.

38.

2) Serah buku Writ Pelaksanaan yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

2 minit

10 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

39.

Pendaftar

Semak dan tandatangan pengesahan pelaksanaan yang telah selesai dalam Buku Writ Pelaksanaan.

5 minit

40.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan simpan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 56 WRIT PENYITAAN DAN PENJUALAN (HARTA ALIH) DI MAHKAMAH SESYEN 1(1)

1(2)

2

Terima permohonan dalam 4 salinan dokumen-dokumen berikut: a)

Perintah/Penghakiman berkaitan yang diakui sah

b)

Permintaan Writ Penyitaan dan Penjualan

Daftar dibawah kod 56 dan rekod dalam Buku Kausa

Pastikan dokumen-dokumen berikut disertakan : a) Permintaan Writ Pelaksanaan yang ditandatangani oleh peguam atau Pemiutang Penghakiman b) Writ Pelaksanaan Perintah

bagi

melaksanakan

Penghakiman

atau

c) Jika Penghakiman/Perintah melebihi 6 tahun dan tiada perintah kebenaran untuk melaksanakan Penghakiman di luar tempoh, maka Permohonan ditolak

3

Hantar surat kepada peguam atau Pemiutang Penghakiman meminta wang deposit Mahkamah

4

Terima deposit dan buka akaun deposit

5

Tetapkan tarikh Pelaksanaan

6

Terima Writ Pelaksanaan dari Pendaftar untuk pelaksanaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

7(1)

Pergi ke alamat Penghutang Penghakiman

7(2)(a)

Tunjuk Kad Kuasa dan terangkan tujuan kedatangan kepada Penghutang Penghakiman

7(2)(b)

Kemukakan Penghakiman/Perintah serta Writ Penyitaan dan Penjualan kepada Penghutang Penghakiman

7(2)(c)

Catat senarai barang-barang yang dicamkan oleh peguam/wakil untuk disita di dalam borang inventori mengikut : I) Jenama II) Nombor siri dan III) Model

7(2)(d)

Lekat mohor Mahkamah pada barang-barang yang disita mengikut normbor siri seperti di dalam inventori

7(2)(e)

Sekiranya ada barang-barang yang disita didapati mudah rosak, maklum kepada Pendaftar bagi mendapatkan arahan untuk lelongan secepat mungkin

7(2)(f)

Buat penilaian ke atas barang-barang yang disita

7(2)(g)

Wakil Pemiutang Penghakiman/Peguam melantik Pengawal Keselamatan untuk menjaga premis yang disita. Sebelum tinggalkan premis, 1 salinan inventori yang telah ditandatangani oleh Pembantu Tadbir, wakil Pemiutang Penghakiman/peguam hendaklah ditampalkan di tempat yang mudah dilihat atau diserahkan kepada penghuni/ Penghutang Penghakiman

7(2)(h)

Maklum kepada Penghutang Penghakiman tempoh 7 hari diberi untuk selesai hutang

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

7(2)(i)

Serah kepada Penghutang Penghakiman : I) 1 salinan Writ Penyitaan dan Penjualan II) 1 salinan Penghakiman/ Perintah III) 1 salinan Notis Penyitaan dan Inventori.

7(3)

Serah kepada Pemiutang Penghakiman 1 salinan Notis Penyitaan dan Inventori

8

Dengar Permohonan ex-parte memasuki premis secara paksaan munasabah dan beri Perintah (jika berkaitan)

9(1)

Terima dan semak Draf Perintah

9(2)

Serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

10(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

10(2)

Serah kepada PTUU

11(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

11(2)

12(1)

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

12(2)

12(3)

13

14(1)

14(2)

Meterai Perintah Bersih

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

15(1)

Setelah terima kelulusan, buat laporan polis dan mohon bantuan pihak polis untuk menjaga ketenteraman penyitaan. Guna khidmat tukang kunci bagi membuka mangga kunci atau tempat-tempat lain yang berkunci

15(2)

Masuk premis tersebut bersama- sama Pemiutang Penghakiman/wakil dan anggota polis

16

Kembali ke Mahkamah dan serah fail bersama laporan kepada Pendaftar. NOTA : Jika nilai harta alih adalah tidak melebihi RM 10,000.00, sediakan Notis Jualan dan Notis Perisytiharan Jualan. Jika nilai harta alih adalah melebihi RM 10,000.00 rujuk kepada Pendaftar untuk perlantikan pelelong berlesen.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

Sekiranya terdapat SAMAN INTERPLIDER difailkan :

17

Terima Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta diambil dalam Pelaksanaan dan semak

18(1) Terima notis dan semak butir- butir tuntutan

18(2)

Keluarkan Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta yang diambil dalam pelaksanaan yang dituntut kepada Pemiutang Pelaksanaan

19(1)

Sedia dan serah Notis Pihak Menuntut Mengenai Harta yang telah ditandatangan kepada Pemiutang Pelaksanaan

19(2)

20

21(1)

Simpan sesalinan asal dalam fail

Terima dan semak Notis Pihak Menuntut Mengenai yang diambil dalam pelaksanaan sama ada Pemiutang Pelaksanaan mengaku atau mempertikaikan tuntutan pihak menuntut

Jika Pemiutang Pelaksanaan mengakui tuntutan pihak menuntut, lepaskan harta yang dituntut kepada pihak menuntut.

21(2)

Jika Pemiutang Pelaksanaan pertikai tuntutan pihak menuntut, sediakan Permohonan

21(3)

Tandatangan Permohonan Saman Interplider dan serah kepada Pendaftar untuk tandatangan dan meterai

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

21(4)

24

Tetap tarikh Bicara

22

Tandatangan Permohonan Saman Interplider

23

Sedia dan serah Saman Interplider secara kediri kepada pemiutang pelaksanaan dan pihak menuntut sekurangkurangnya 7 hari sebelum hari kembalian.

Dengar Saman Interplider dan beri Perintah a) Jika permohonan pihak menuntut dibenarkan, harta yang dituntut dilepaskan kepada pihak menuntut; Atau; b) Jika permohonan ditolak, proses lelongan diteruskan

25(1)

Terima dan semak Draf Perintah.

25(2)

Serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

26(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

26(2)

Serah kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

27(1)

27(2)

27(3)

27(4)

27(5)

28

29(1)

29(2)

30(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Perintah Bersih dan pastikan Draf Penghakiman asal disertakan dan Penghakiman Bersih sama dengan Draf Penghakiman yang telah diluluskan

Meterai Perintah Bersih

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui B.C Box/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Jika harta yang disita nilainya kurang daripada RM 10,000.00: Sediakan Notis Jualan dan laksanakan lelongan awam dengan kehadiran peguam/ wakil Plaintif Nota : Pastikan Notis Jualan ditampal di premis defendan dan papan notis Mahkamah 7 hari sebelum Penjualan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

30(2)

Sekiranya harta yang disita bernilai lebih RM 10,000.00 : a)

Rujuk Pendaftar untuk melantik pelelong berlesen yang berdaftar dengan Mahkamah

Nota : Pendaftar tetapkan tarikh lelong dan keluarkan surat tawaran lelong kepada pelelong berlesen b) Jika tawaran diterima, Pendaftar arahkan pelelong sediakan dan hantar deraf Perisytiharan Jualan lelong untuk kelulusan Pendaftar c) Pastikan pelelong tampal Notis Perisytiharan Jualan di premis Penghutang Penghakiman dan juga sebarkan/ edarkan Perisytiharan Jualan seberapa luas yang mungkin untuk pengetahuan umum d) Serah salinan Notis Perisytiharan Pemiutang Penghakiman

30(3)

Jualan

kepada

Pastikan hasil lelongan diserahkan kepada PTUU

31(1)

Keluarkan resit rasmi untuk hasil lelongan atas nama pembeli

31(2)

Kreditkan hasil lelongan ke dalam Akaun Amanah

32

33(1)

Peguam

Terima surat permohonan pengembalian deposit daripada peguam/ Pemiutang Penghakiman sekiranya perlaksanaan dibatalkan

Terima bil pelelong untuk disemak dan diluluskan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

33(2)

34

35(1)

35(2)

Arah PTUU untuk sediakan Penyata Bailif

Sediakan Penyata Bailif

Semak dan tandatangan Penyata Bailif

Serah fail pelaksanaan kepada PTUU untuk membuat bayaran

36

Hantar fail bersama Penyata Bailif yang telah diluluskan ke Bahagian Kewangan untuk tindakan pembayaran

37

Sediakan jurnal bayaran dan baucar bayaran dan hantar kepada Jabatan Akauntan Negara secara online untuk tindakan pembayaran

38(1)

Terima Catatkan kes pelaksanaan yang telah selesai dalam buku Writ Pelaksanaan

38(2)

Sediakan Serah buku Writ Pelaksanaan yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan

39

Semak dan tandatangan pengesahan pelaksanaan yang telah selesai dalam Buku Writ Pelaksanaan

40

Tutup fail dan simpan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

PROSES KERJA KOD 57 PENGENDALIAN KES SIASATAN KEWARGANEGARAAN DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

JAWATAN

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

permohonan 1) Terima daripada Jabatan Pendaftaran Negara (Bahagian Kewarganegaran) failkan Permohonan Siasatan Kewarganegaraan:

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Perkara 27(3) Perlembagaan Persekutuan

JANGKA MASA

5 minit

k.38, KaedahKaedah Kewarganegaraan permohonan untuk (KW) 1964 2) Teliti pastikan nama dan alamat terbaru subjek. 5 minit 3) Daftar dibawah kod 57 dan Arahan Amalan Bil. catat dalam Buku Kausa: 4 Tahun 2011 a) Nombor kes b) Nama dan alamat subjek.

2.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Tetapkan tarikh kewarganegaraan :

siasatan Perkara 27(3) Perlembagaan Persekutuan a) Pilih 2 orang Ahli Jawatankuasa Siasatan dari senarai yang diwartakan.

b) Sediakan surat pemberitahuan pemilihan Ahli Jawatankuasa. 2) Sediakan 3 salinan Notis yang menyatakan tarikh, tempat, waktu siasatan bagi kedua-dua Ahli Jawatankuasa Siasatan.

15 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

BIL

3.

JAWATAN

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Sedia 2 salinan Notis siasatan k.38 KW 1964 dan hantar kepada subjek di alamat terakhir diketahui melalui A.R Berdaftar.

JANGKA MASA

10 minit

2) Maklumkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (Bahagian Kewarganegaraan), peguam dan pihak-pihak (Jika berkenaan) melalui surat yang menyatakan tarikh, tempat dan waktu siasatan kewarganegaraan. 3) Serah salinan asal surat dan notis kepada subjek dengan cop ‘Sulit’ secara serahan tangan oleh Penghantar Notis Mahkamah.

4.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Buka 3 fail dalam satu kes iaitu: a) Fail asal untuk Pengerusi ; dan

5 minit

b) 2 fail salinan untuk Ahli Jawatankuasa Siasatan. 2) Kemuka fail asal kepada Hakim selaku Pengerusi Jawatankuasa Siasatan Kewarganegaraan.

5.

Penghantar Notis

Serah surat-surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah kepada subjek.

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

BIL.

6.

JAWATAN

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Rujuk Pengerusi jika notis tidak sampai kepada subjek untuk mendapatkan alamat yang baru. 2) Hantar satu lagi notis kepada k.38 (4) KW 1964 subjek.

JANGKA MASA

Bergantung kepada keadaan

3) Wartakan notis jika alamat subjek tidak dapat ditentukan, 7.

8.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail siasatan.

sehingga

tarikh

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Semak dengan PTUU samada kad A.R Berdaftar telah diterima untuk dimasukkan ke dalam fail. 2) Semak samada sebarang surat atau afidavit dari subjek, peguam atau wakil Menteri Dalam Negeri,

1 minit

10 minit

3) Sekiranya ada, masukkan ke dalam fail dan rujuk kepada Pengerusi untuk makluman dan arahan. 9.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

Simpan fail sehingga siasatan dijalankan.

10.

Jurubahasa

Buat persiapan untuk rakam Surat Arahan YAA prosiding kes dengan Hakim Besar menggunakan CRT Malaya Bil (6) HBM/Pelbagai/2010 bertarikh 17 Mei 2010

1 minit

Bergantung kepada keadaan.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

11.

Jawatankuasa Siasatan (J.S.)

Jalankan siasatan :

Perkara 27(3) Perlembagaan 1) Dengar keterangan pemohon Persekutuan dan subjek, sama ada diwakili k.38 dan 39 KW peguam atau tidak. 1964 2) Ahli Jawatankuasa berbincang dan membuat syor kepada Menteri Dalam Negeri.

Bergantung kepada keadaan

12.

Pengerusi Jawatankuasa

Buat laporan bertulis.

Bergantung kepada keadaan

13.

Pengerusi Jawatankuasa

Semak dan tandatangan laporan.

15 minit

14.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

Kemuka laporan Jawatankuasa k.39 (1) KW 1964 Siasatan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (Bahagian Kewarganegaraan), Putrajaya untuk dimajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat keputusan.

5 minit

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod dan simpan fail.

3 minit

15.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

CARTA ALIRAN KERJA KOD 57 PENGENDALIAN KES SIASATAN KEWARGANEGARAAN DI MAHKAMAH SESYEN 1

4) 1(1)

1(2)

Terima permohonan daripada Jabatan Pendaftaran Negara (Bahagian Kewarganegaran) failkan Permohonan Siasatan Kewarganegaraan

Teliti permohonan untuk pastikan nama dan alamat terbaru subjek

Daftar dalam Buku Kausa a) Nombor kes b) Nama dan alamat subjek

2)2(1)

Tetapkan tarikh siasatan kewarganegaraan : a)Pilih 2 orang Ahli Jawatankuasa Siasatan dari senarai yang diwartakan b)Sediakan surat pemberitahuan pemilihan Ahli Jawatankuasa

2(2)

Sediakan 3 salinan Notis yang menyatakan tarikh, tempat, waktu siasatan bagi kedua-dua Ahli Jawatankuasa Siasatan

3(1)

Sedia 2 salinan Notis siasatan dan hantar kepada subjek di alamat terakhir diketahui melalui A.R Berdaftar

3(2)

Maklumkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (Bahagian Kewarganegaraan), peguam dan pihak-pihak (Jika berkenaan) melalui surat yang menyatakan tarikh, tempat dan waktu siasatan kewarganegaraan

3(3)

Serah salinan asal surat dan notis kepada subjek dengan cop ‘Sulit’ secara serahan tangan oleh Penghantar Notis Mahkamah

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

4(1)

Buka 3 fail dalam satu kes iaitu: a)Fail asal untuk Pengerusi ; dan b)2 fail salinan untuk Ahli Jawatankuasa Siasatan

4(2)

5

7

8(1)

Kemuka fail asal kepada Hakim selaku Pengerusi Jawatankuasa Siasatan Kewarganegaraan

Serah surat-surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah kepada subjek

6(1)

Rujuk Pengerusi jika notis tidak sampai kepada subjek untuk mendapatkan alamat yang baru

6(2)

Hantar satu lagi kepada subjek

6(3)

Wartakan notis jika alamat subjek tidak dapat ditentukan

notis

Simpan fail sehingga tarikh siasatan

Semak dengan PTUU samada kad A.R Berdaftar telah diterima untuk dimasukkan ke dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011

8(2)

Serah Semak samada sebarang surat atau afidavit dari subjek, peguam atau wakil Menteri Dalam Negeri

8(3)

Sekiranya ada, masukkan ke dalam fail dan rujuk kepada Pengerusi untuk makluman dan arahan

9

Simpan fail sehingga siasatan dijalankan

10

Buat persiapan untuk rakam prosiding kes dengan menggunakan CRT

11(1)

Dengar keterangan pemohon dan subjek, sama ada diwakili peguam atau tidak

11(2)

Ahli Jawatankuasa berbincang dan membuat syor kepada Menteri Dalam Negeri

12

Buat laporan bertulis

13

Semak dan tandatangan laporan

14

Kemuka laporan Jawatankuasa Siasatan kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (Bahagian Kewarganegaraan), Putrajaya untuk dimajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat keputusan

15

Rekod dan simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 58 PETISYEN PENGANGKATAN DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang / Jurubahasa

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima Petisyen dalam 2 Sek.11, Akta salinan, catat dalam Buku Pengangkatan (AP) 1952 Kausa. Borang 1, Jadual Pertama, PeraturanPeraturan Pengangkatan (PPP) 1953 2) Pastikan mencukupi.

fi

5 minit

pemfailan

3) Daftar dibawah Kod 58 dan Arahan Amalan Bil. rekod dalam Buku Kausa. 4/2011 4) Buka fail.

2.

Pendaftar

Tetapkan tarikh awal untuk Per. 10, PPP 1953 permohonan pelantikan guardianad-litem.

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang / Jurubahasa

Maklumkan tarikh melalui surat kepada PempetisyenPempetisyen dan Pegawai Kebajikan Masyarakat

Hakim

1) Dengar permohonan dan Sek.12(1) AP1952 lantik Pegawai Kebajikan Masyarakat sebagai guardian- Per.10 PPP 1953 ad-litem pada tarikh yang ditetapkan.

4.

3 minit

3 minit

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

PROSES

JAWATAN

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Nota : Pastikan Petisyen telah disokong dengan dokumendokumen yang perlu termasuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga kanak-kanak berkenaan.

Sek.5 (1) AP 1952 Per. 7 dan 9 Borang 2, Jadual PPP 1953

2) Dengar permohonan dan buat Sek.14 (1) AP 1952 keputusan jika ada permohonan untuk mengecualikan kebenaran ibu bapa atau penjaga; atau 3) Dengar permohonan untuk mengecualikan kehadiran mana-mana Pempetisyen atau Responden. 5.

Pendaftar

1) Tetap tarikh pendengaran Per.11, PPP 1953 Petisyen dan pastikan petisyen diserahkan kepada Sek.12(3) & (4) AP guardian-ad-litem. 1952 2) Tandatangan Notis Perbicaraan dan pastikan Pempetisyen, semua Responden dan guardian-adlitem diserahkan notis tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh pendengaran.

6.

Hakim

Perkara 11 PPP 1953 Borang 3, Jadual Pertama, PPP 1953 dan Perkara 6 PPP 1953

1) Pada tarikh pendengaran, Sek. 14(1) AP 1952 pastikan PempetisyenPempetisyen, RespondenResponden dan guardian-adlitem hadir kecuali mereka yang telah telah dikecualikan. 2) Pastikan kehendak Seksyen 4 Sek. 4, 6 dan 13 AP dan 6 A.P. telah dipatuhi. 1952

3 minit

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL

7.

8.

PROSES

JAWATAN

Jurubahasa

Hakim

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Terang isi kandungan, kebenaran dan kesan Perintah Pengangkatan yang mungkin dibuat oleh Mahkamah dalam bahasa yang difahami oleh pihakpihak berkenaan.

Beri Keputusan

JANGKA MASA

5 minit

Sek.20 AP 1952 Bergantung kepada keadaan

1) Beri Perintah Pengangkatan atau tolak Petisyen. Jika perlu, beri Perintah meletakkan kanak-kanak berkenaan dalam jagaan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Atau Sek.17 (1) AP 1952 2) Tangguhkan Keputusan permohonan. Beri Perintah Per. 15, PPP 1953 Interim untuk tempoh yang tidak kurang daripada 7 bulan dan tidak melebihi 2 tahun.

9.

Pendaftar

Jika Perintah Interim dibuat, tetap Sek.19 AP 1952 tarikh pendengaran selepas terima permohonan daripada Borang 3, Jadual Pempetisyen. Pertama, PPP 1953

10 minit

Nota : Pastikan notis pendengaran serah kepada Pempetisyen dan semua Responden yang kehadiran mereka tidak dikecualikan.

10.

Hakim

Dalam kehadiran pihak-pihak, Sek.6, AP1952 buat keputusan samada untuk membenarkan atau menolak petisyen.

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL

11.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima dan semak Draf Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim. 2) Serah kepada Pendaftar untuk kelulusan.

12.

Pendaftar

1) Semak dan luluskan Draf Perintah.

5 minit

2) Serah kepada PTUU. 13.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Draf Perintah yang telah Pekeliling diluluskan oleh Pendaftar Pendaftar kepada PAP untuk 4/2010 dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/ Pos.

Ketua Bil.

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail dan rekodkan keputusan dalam buku kausa. 14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima Perintah Pekeliling Ketua Pengangkatan atau Perintah Pendaftar Bil. Interim Bersih dan pastikan 4/2010 perkara-perkara berikut dipatuhi :a) Draf Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim asal disertakan. Perintah b) Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan. 2) Meterai Perintah Bersih. 3) Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL

JAWATAN

PROSES

BORANG/ PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

15.

Pendaftar

Semak dan tandatangan Perintah Pekeliling Ketua Pengangkatan atau Perintah Pendaftar Bil. 4/2010 Interim Bersih.

16.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim Bersih yang telah ditandatangan dan dimeterai kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/Pos.

JANGKA MASA

2 minit

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010 5 minit A.29 KKMR 1980 Borang 13

2) Simpan sesalinan dalam fail.

17.

18.

Pembantu Tadbir UndangUndang / Jurubahasa

Terima Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim dan serahkan salinan diakui sah kepada Pendaftar Besar Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat dan Pendaftar Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat dalam tempoh 7 hari dari tarikh Perintah melalui serahan tangan.

Sek.24, AP 1952

Pendaftar

Simpan semua petisyen dan Per.12 & 19, PPP dokumen berkaitan dalam fail 1953 sulit.

Per.16, PPP 1953 Borang 4 atau 5, Jadual Pertama PPP 1953

5 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 58 PETISYEN PENGANGKATAN DI MAHKAMAH SESYEN 1(1)

Terima Petisyen dalam 2 salinan, catat dalam Buku Kausa

1(2)

Pastikan fi pemfailan mencukupi

1(3)

Daftar dibawah Kod 58 dan rekod dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2

Tetapkan tarikh awal untuk permohonan pelantikan guardian-ad-litem

3

Maklumkan tarikh melalui surat kepada Pempetisyen-Pempetisyen dan Pegawai Kebajikan Masyarakat

4(1)

Dengar permohonan dan lantik Pegawai Kebajikan Masyarakat sebagai guardian-ad-litem pada tarikh yang ditetapkan Nota : Pastikan Petisyen telah disokong dengan dokumen-dokumen yang perlu termasuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga kanak-kanak berkenaan

4(2)

Dengar permohonan dan buat keputusan jika ada permohonan untuk mengecualikan kebenaran ibu bapa atau penjaga; atau

4(3)

Dengar permohonan untuk mengecualikan kehadiran mana-mana Pempetisyen atau Responden

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

5(1)

Tetap tarikh pendengaran petisyen dan pastikan petisyen diserahkan kepada guardian-ad-litem

4(2)

Tandatangan Notis Perbicaraan dan pastikan Pempetisyen, semua Responden dan guardian-ad-litem diserahkan notis tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh pendengaran

6(1)

Pada tarikh pendengaran, pastikan Pempetisyen-Pempetisyen, Responden-Responden dan guardian-ad-litem hadir kecuali mereka yang telah telah dikecualikan

6(2)

Pastikan kehendak Seksyen 4 dan 6 AP 1952 telah dipatuhi

7

8

8(1)

Terang isi kandungan, kebenaran dan kesan perintah pengangkatan yang mungkin dibuat oleh Mahkamah dalam bahasa yang difahami oleh pihak-pihak berkenaan

Beri Keputusan

Beri Perintah Pengangkatan atau menolak Petisyen dan jika perlu, beri Perintah meletakkan kanak-kanak berkenaan dalam jagaan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat

8(2)

9 10

Dalam kehadiran pihakpihak, buat keputusan samada untuk membenarkan atau menolak petisyen

Tangguhkan Keputusan permohonan. Beri Perintah Interim untuk tempoh yang tidak kurang daripada 7 bulan dan tidak melebihi 2 tahun Jika Perintah Interim dibuat, tetap tarikh pendengaran selepas terima permohonan daripada Pempetisyen Nota : Pastikan notis pendengaran serah kepada Pempetisyen dan semua Responden yang kehadiran mereka tidak dikecualikan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11(1)

11(2)

12(1)

Terima dan semak Draf Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim

Serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

Semak dan lulus Draf Perintah

12(2)

Serah kepada PTUU

13(1)

Serah Draf Perintah yang telah diluluskan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/ Pos

13(2)

Simpan sesalinan Kausa

14(1)

Terima Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim Bersih dan pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi :-

dalam fail dan rekodkan keputusan dalam Buku

a) Draf Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim asal disertakan b) Perintah Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim Bersih sama dengan Draf Perintah yang telah diluluskan

14(2)

Meterai Perintah Bersih

14(3)

Serah kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

15

16(1)

16(2)

17

18

Semak dan tandatangan Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim Bersih

Serah Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim Bersih yang telah ditandatangan dan dimeterai kepada PAP untuk dikembalikan kepada peguam melalui Serahan Tangan/Pos

Simpan sesalinan dalam fail

Terima Perintah Pengangkatan atau Perintah Interim dan serahkan salinan diakui sah kepada Pendaftar Besar Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat dan Pendaftar Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat dalam tempoh 7 hari dari tarikh Perintah melalui serahan tangan

Simpan semua petisyen dan dokumen berkaitan dalam fail sulit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 61 DAN 61J KES TANGKAP TERHADAP KAKITANGAN AWAM DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima kertas pertuduhan dan Mahkamah 114 semak. Mahk 113-Pin 4/01 2) Daftar dibawah Kod 61/61J Arahan Amalan Bil. dan rekod dalam Buku Kausa. 4/2011 3) Buka fail.

5 minit

Arahan Amalan Bil. 1/2009

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur.

3.

Hakim/ Pendaftar

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Serah Salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan.

1 minit

5.

Jurubahasa

Panggil kes di mahkamah Sek.173 (a) Kanun terbuka dan pastikan tertuduh Prosedur Jenayah berada dalam kandang tertuduh. (KPJ)

2 minit

6.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan Sek.173 (a) KPJ pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya.

5 minit

2.

1 minit 2) Serah kertas pertuduhan kepada Pendaftar untuk tandatangan dan meterai.

2) Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya.

Sek.5 (1)(b) Akta Mahkamah Rendah (AMR) 1948

1 minit

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

7.

JAWATAN

Hakim

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Dengar kes dan beri Keputusan.

2 minit

2) Rekod pengakuan tertuduh Sek.173 (b) KPJ samada mengaku salah/minta bicara. 3) Pastikan tertuduh memahami JK/MP 39 Jld 2 sifat dan akibat pengakuannya bertarikh 21 Januari jika tertuduh mengaku salah. 2010 4) Minta Laporan Sosial Pesalah JK/MP 16 Jld 5 Muda jika tertuduh di bawah bertarikh 14 Julai 2009 umur 21 tahun. 5) Rekod pengakuan tertuduh, Sek.173 (b) KPJ sekiranya tertuduh mengaku salah dan teruskan dengan fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap. 6) Jika tertuduh minta dibicarakan, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan.

JANGKA MASA

2 minit

2 minit

3 minit

Bergantung kepada keadaan

Arahan Amalan Ketua Hakim Negara (KHN) No. 1/1994

7) Timbang tawaran Jaminan Sek.387, 388 , 389 dan mengeluarkan Perintah dan 390 KPJ Jaminan jika berkaitan.

8.

Jurubahasa

Sedia dan serahkan Kad Tarikh Bicara kepada tertuduh.

TKP/MPM/005 bertarikh 29 September 2009

2 minit

9.

Jurubahasa / Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Waran Menahan jika tertuduh gagal memenuhi syarat jaminan.

Mahkamah 75

10 minit

2) Laksanakan proses jaminan jika tertuduh mampu memenuhi syarat jaminan.

15 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

3) Sedia lampiran ‘A’ untuk ditandatangani oleh Hakim/Pendaftar dan hantar kepada Ketua Jabatan tertuduh dan pihak-pihak yang berkenaan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1996

5-10 minit

Mahkamah 123 pind 1/78 Arahan Amalan KHN No. 1/1994 dan 2/2004

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Notis Bicara dan OTP Mah. 148 (Pin. 2/84) kepada pihak-pihak. 2) Sedia sapina kepada saksi.

Mah. 132 15 minit

3) Sedia permohonan jurubahasa asing jika perlu. 4) Jika perlu khidmat jurubahasa asing:a) Buat permohonan kepada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. b) Terima perkhidmatan asing.

Surat Ketua Pendaftar Persekutuan bertarikh 29 Jun 2009

kebenaran jurubahasa

5) Serah dokumen kepada Pendaftar untuk tandatangan.

11.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod tarikh akan datang dan Mahkamah 116 simpan kertas pertuduhan di Pindaan 2/87 dalam kabinet/bilik fail.

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

12.

JAWATAN

Jurubahasa

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami.

13.

Hakim

JANGKA MASA

3 minit

1) Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009).

2 minit

2) Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya.

14.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul.

5 minit 1 minit 1 ekshibit

2) Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwa. 15.

Hakim

1) Pastikan:a) Elemen-elemen pertuduhan dibuktikan. b) Tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibitekshibit tanpa syarat. c) Tertuduh didapati bersalah dan disabitkan atas pertuduhan.

Sek.173 (b) KPJ

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

JK/MP 39 Jld 2 Laporan Sosial bertarikh 21 Januari 2) Terima Pesalah Muda (jika tertuduh di 2010 bawah umur 21 tahun). 3) Rekod mitigasi untuk peringanan hukuman dan rayuan balas, jika ada. 4) Terima rekod sabitan lampau, jika ada.

16.

Jurubahasa

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit.

2 minit

17.

Hakim

1) Jatuhkan hukuman ke atas Sek.173(m)(2) KPJ tertuduh mengikut undangSek.63 dan 64 AMR undang yang berkenaan. 1948

3 minit

1 minit 2) Buat Perintah ke ekshibit/barang kes.

atas Sek.406A KPJ

18.

Pembantu Tadbir Kewangan

Terima bayaran denda dan Kew 38 atau resit keluarkan resit jika tertuduh SKHD dijatuhkan hukuman denda.

3 minit

19.

Jurubahasa/ Pembantu Tadbir UndangUndang

(a) Sediakan Waran Pemenjaraan Mahkamah 131 pin jika tertuduh dihukum penjara 2/87 atau tidak mampu membayar denda.

5 minit

(b) Sediakan Bon Ikat Jamin Sek.173A(ii) KPJ untuk berkelakuan baik Mahkamah 126 dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (tanpa rekod sabitan-conviction unrecorded).

5 minit

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

(c) Sediakan Bon Ikat Jamin Sek.294 KPJ untuk berkelakuan baik Mahkamah 148-D dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (sabitan direkodkan – conviction recorded).

20.

Hakim/ Pendaftar

Semak dan tandatangan (yang mana berkaitan):a) Bon Jaminan;

Mahkamah 123 pind 1/78 2 minit

b) Waran Pemenjaraan.

Mahkamah 131 pin 2/87

c) Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod sabitan). d) Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (Sabitan direkodkan).

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Rekod keputusan dalam Buku Mahkamah 116 pin Kausa. 2/87

22.

Pendaftar

Semak minit dan tandatangan Buku Kausa.

23.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Lampiran ‘B’ untuk ditandatangan oleh Hakim/Pendaftar setelah tamat perbicaraan dan tempoh memfailkan rayuan telah luput,

21.

3 minit

2) Serah kepada Pendaftar untuk semak dan tandatangan.

Arahan Amalan KHN No. 1/1994 dan 2/2004

10 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

2) Hantar kepada Ketua Jabatan tertuduh serta pihak-pihak yang berkenaan.

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA.

24.

Pembantu Tadbir UndangUndang/ Pendaftar

1) Terima bayaran baki denda Mahkamah 145 pin setelah menolak tempoh 1/80 tertuduh menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit. Sek. 283(1) KTJ

5 minit

2) Sedia Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat.

10 minit

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA

Mahkamah 132

3 minit setiap saksi

1) PTUU terima permohonan dan proses sapina. 2) Serah sapina kepada Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan.

25.

Pendaftar

Semak dan tandatangan sapina.

1 minit

26.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Terima sapina dan keluar kertas pertuduhan 2 hari sebelum tarikh bicara.

1 minit

2) Serah kertas pertuduhan kepada Jurubahasa untuk maklumkan kepada Hakim.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

Sek.173 (a) KPJ

Bergantung kepada keadaan kes

27.

Jurubahasa

1) Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kandang tertuduh. 2) Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya. 3) Pastikan tertuduh faham akan pertuduhan yang dihadapinya.

28.

Hakim

1) Jika tertuduh tidak keluar waran tangkap.

hadir, Mahkamah 112 Pin 1/ 80

2) Jalankan prosiding perbicaraan jika pihak pendakwa dan pembela bersedia : a) Dengar Pemeriksaan Utama b) Catat Nota Keterangan mengikut undang-undang c) Terima ekshibit yang dikemukakan oleh Pihak Pendakwa (jika ada dan jika kehendak Akta Keterangan 1950 telah dipatuhi) Pemeriksaan d) Dengar Balas Pemeriksaan e) Dengar Semula f) Dengar penutupan kes pendakwaan dan penawaran saksi-saksi (jika ada) kepada pihak pembelaan g) Bebaskan saksi-saksi yang tidak diperlukan oleh pihak Pembelaan h) Dengar dan timbang hujah diakhir kes pendakwaan (jika ada).

Sek.3 KPJ Sek.173(c) KPJ Sek.176 KPJ Sek.138 Akta Keterangan 1950 & Sek.173(e) KPJ

Bergantung kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

29.

Jurubahasa

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pendakwa dan buat catatan dalam Senarai Eksibit.

30.

Hakim

1) Beri Keputusan.

Sek.173(f)(1) KPJ

2) Jika pihak Pendakwaan berjaya buktikan satu kes prima facie, panggil tertuduh membela diri.

Sek.173(h)(1) KPJ

JANGKA MASA

1 minit 1 ekshibit

Bergantung kepada kes

3) Jika pihak kes prima facie gagal dibuktikan, lepas dan bebaskan tertuduh.

31.

Jurubahasa

Terangkan 3 pilihan kepada OKT Sek.173(h) KPJ untuk membela diri iaitu: a) Beri keterangan dengan ambil sumpah di dalam kandang saksi dengan b) Beri keterangan tidak bersumpah c) Berdiam diri

32.

Hakim

1) Terang kepada tertuduh faktor Sek.257(1) KPJ utama yang menjadi keterangan kes pendakwaan sekiranya tertuduh tiada diwakili peguam. 2) Dengar keterangan tertuduh Sek.173(j)(3) KPJ dan lain-lain saksi pembelaan (jika ada). 3) Terima eksibit yang dikemuka melalui saksi (jika ada dan jika kehendak Akta Keterangan 1950 telah dipatuhi)

5 minit

Bergantung kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

33.

Jurubahasa

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pembelaan dan buat catatan dalam Senarai Eksibit.

34.

Hakim

1) Beri keputusan dan sabitkan Sek.173(m)(2) KPJ tertuduh jika gagal untuk timbulkan keraguan Sek.406A, KPJ munasabah terhadap kes Pendakwaan Pekeliling Ketua Pendaftar No. 2) Jatuhkan hukuman 1/1991

JANGKA MASA

1 minit 1 ekshibit

Bergantung kepada kes

perintah berkaitan 3) Buat dengan pelupusan ekshibit.

35.

Jurubahasa

1) Susun Kertas Pertuduhan dan rekod prosiding dengan teratur.

10 minit

2) Semak dan simpan ekshibit sehingga tempoh rayuan tamat. 36.

37.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekod keputusan dalam fail dan serah fail kepada Pendaftar untuk ditandatangan.

Pendaftar

1) Semak keputusan di dalam fail dan ditandatangan.

Mahkamah 116 5 minit

2 minit 2) Serah fail kepada PTUU.

38.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Catat keputusan Buku Kausa.

di

dalam 5 minit

2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

39.

Pendaftar

Semak Keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

40.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia dan serah Waran Mah 131 Pin 2/87 Pemenjaraan (jika perlu) yang telah dimeterai dan diturunkan Sek.282 & 283 KPJ tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk Sek.173A(ii)(b) KPJ tandatangan. Mah 126 atau 2) Serah fail kepada Bahagian Sek.294, KPJ Kewangan jika hukuman denda untuk buat bayaran.

41.

Pembantu Tadbir (Kewangan)

1) Keluarkan resit bayaran denda Kew.38 (jika perlu).

JANGKA MASA

2 minit

10 minit

5 minit

2) Serah fail kepada PTUU.

42.

Pendaftar

dan tandatangan 1) Semak Waran Pemenjaraan. 2) Serah kepada PTUU.

1 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

43.

PROSES

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Serah Waran Pemenjaraan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada Polis melalui serahan tangan. 5 minit 2) Sedia dan serah Laporan yang telah ditandatangan oleh Pendaftar beserta Perintah/ Keputusan kepada Ketua Jabatan tertuduh. 3) Simpan sesalinan dalam fail. Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

44.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

2 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 61 DAN 61J KES TANGKAP TERHADAP KAKITANGAN AWAM DI MAHKAMAH SESYEN

1(1)

Terima kertas pertuduhan dan semak

1(2)

Daftar dibawah kod 61/61J dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Serah kertas pertuduhan kepada Pendaftar untuk ditandatangan dan dimeterai

3

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan

4

Serah Salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan

5

Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kadang tertuduh

6(1)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya

6(2)

Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya

7(1)

Dengar kes dan beri keputusan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

7(2)

Rekod pengakuan tertuduh samada mengaku salah/minta bicara

7(3)

Pastikan tertuduh memahami sifat dan akibat pengakuannya jika tertuduh mengaku salah

7(4)

Minta Laporan Sosial Pesalah Muda jika tertuduh di bawah umur 21 tahun

7(5)

Rekod pengakuan tertuduh, sekiranya tertuduh mengaku salah, teruskan dengan fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap

7(6)

Jika tertuduh minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

7(7)

Timbang tawaran jaminan dan mengeluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan

8

Sedia dan serahkan Kad Tarikh Bicara kepada tertuduh

9(1)

Sedia Waran Menahan jika tertuduh gagal memenuhi syarat jaminan

9(2)

Laksanakan proses jaminan jika tertuduh mampu memenuhi syarat jaminan

9(3)

Sedia lampiran ‘A’ untuk ditandatangan oleh Hakim/Pendaftar dan hantar kepada Ketua Jabatan Tertuduh dan pihak-pihak yang berkenaan

10(1)

Sedia Notis Bicara dan OTP kepada pihak-pihak

10(2)

Sedia sapina kepada saksi

10(3)

Sedia permohonan jurubahasa asing jika perlu

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

10(4)

Jika perlu khidmat jurubahasa asing:a) Buat permohonan kepada Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia b) Terima kebenaran perkhidmatan jurubahasa asing

10(5)

Serah dokumen kepada Pendaftar untuk ditandatangan

11

Rekod tarikh akan datang dan simpan kertas pertuduhan di dalam kabinet/bilik fail

12

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan tuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami

13(1)

Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009)

13(2)

Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya

14(1)

Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul

14(2)

15(1)

Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwa

Pastikan:a) Elemen-elemen pertuduhan dibuktikan b) Tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibit-ekshibit tanpa syarat c) Tertuduh didapati bersalah dan disabitkan ke atas pertuduhan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

15(2)

Terima Laporan Sosial Pesalah Muda (jika tertuduh di bawah umur 21 tahun)

15(3)

Rekod mitigasi untuk meringankan hukuman dan rayuan balas, jika ada

15(4)

16

Terima rekod sabitan lampau, jika ada

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit

17(1)

Jatuhkan hukuman ke atas tertuduh mengikut undang-undang yang berkenaan

17(2)

Buat Perintah ke atas ekshibit/barang kes

18

Terima bayaran denda dan keluarkan resit jika tertuduh dijatuhkan hukuman denda

19(1)

Sediakan Waran Pemenjaraan jika tertuduh dihukum penjara atau tidak mampu membayar denda

19(2)

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (tanpa rekod sabitan-conviction unrecorded)

19(3)

20

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (sabitan direkodkan – conviction recorded)

Semak dan tandatangan (yang mana berkaitan):a) b) c) d)

Bon Jaminan Waran Mempenjarakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod Sabitan) Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (sabitan direkodkan)

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

21(1)

Catat Keputusan dalam Buku Kausa

21(2)

Serah kepada Pendaftar untuk semak dan tandatangan

22

Semak minit dan tandatangan Buku Kausa.

23(1)

Sedia Lampiran ‘B’ untuk ditandatangan oleh Pendaftar setelah tamat perbicaraan dan tempoh memfailkan rayuan telah luput,

23(2)

Hantar kepada Ketua Jabatan tertuduh serta pihak-pihak yang berkenaan.

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA: 1) Terima bayaran baki denda setelah menolak tempoh tertuduh menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit. 2) Sedia Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat

24 (1)

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA PTUU terima permohonan dan proses sapina

24(2)

25

26(1)

Serah sapina kepada Pendaftar untuk disemak dan ditandatangan

Semak dan tandatangan sapina

Terima sapina dan keluar kertas pertuduhan 2 hari sebelum tarikh bicara

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

26(2)

Serah kertas pertuduhan kepada Jurubahasa untuk maklumkan kepada Hakim

27(1)

Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kandang tertuduh

27(2)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya

27(3)

Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya

28(1)

Jika tertuduh tidak hadir, keluarkan waran tangkap

28(2)

Jalankan prosiding perbicaraan jika pihak pendakwa dan pembela bersedia : a) b) c) d) e) f)

Dengar Pemeriksaan Utama Catat Nota Keterangan mengikut undang-undang Terima ekshibit yang dikemukakan oleh Pihak Pendakwa (jika ada) Dengar Pemeriksaan Balas Dengar Pemeriksaan Semula Dengar penutupan kes pendakwaan dan penawaran saksi-saksi (jika ada) kepada pihak pembelaan g) Bebaskan saksi-saksi yang tidak diperlukan oleh pihak Pembelaan h) Dengar dan timbang hujah diakhir kes pendakwaan (jika ada)

\

29

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pendakwa dan buat catatan dalam Senarai Eksibit

30(1)

Beri Keputusan

30(2)

Jika pihak Pendakwaan berjaya buktikan satu kes prima facie, panggil tertuduh membela diri.

30(3)

Jika pihak kes prima facie gagal dibuktikan, lepas dan bebaskan tertuduh.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

31 \

Tanda dan terangkan 3 pilihan kepada OKT untuk membela diri iaitu: a) Beri keterangan dengan ambil sumpah di dalam kandang saksi b) Beri keterangan dengan tidak bersumpah c) Berdiam diri

32(1)

Terang kepada tertuduh faktor utama yang menjadi keterangan kes pendakwaan sekiranya tertuduh tiada diwakili peguam.

32(2)

Dengar keterangan tertuduh dan lain-lain saksi pembelaan (jika ada).

32(3)

Terima eksibit yang dikemuka melalui saksi pembelaan (jika ada).

33

Tanda dan rekod eksibit dari pihak pembelaan dan buat catatan dalam Senarai Eksibit.

34(1)

Beri keputusan dan sabitkan tertuduh jika tertuduh gagal untuk menimbulkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan

34(2)

Jatuhkan hukuman

34(3)

Buat Perintah berkaitan dengan pelupusan ekshibit

35(1)

Susun Kertas Pertuduhan dan rekod prosiding dengan teratur

35(2)

Semak dan simpan ekshibit sehingga tempoh rayuan tamat

36

Catat keputusan dalam fail dan serah fail kepada Pendaftar untuk ditandatangan

37(1)

Semak keputusan di dalam fail dan ditandatangan

37(2)

Serah fail kepada PTUU

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

38(1)

38(2)

39

40(1)

Catat keputusan di dalam Buku Kausa

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk ditandatangan

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

Sedia dan serah Waran Pemenjaraan (jika perlu) yang telah dimeterai dan diturunkan tanda cop nama Pendaftar kepada Pendaftar untuk tandatangan

40(2)

Serah fail kepada Bahagian Kewangan jika hukuman denda untuk buat bayaran

41(1)

Keluarkan resit bayaran denda (jika perlu)

41(2)

Serah fail kepada PTUU

42(2)

Semak dan tandatangan Waran Pemenjaraan

43(1)

Serah Waran Pemenjaraan yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada Polis melalui Serahan tangan

43(2)

Sedia dan serah Laporan yang telah ditandatangan oleh Pendaftar beserta Perintah/Keputusan kepada Ketua Jabatan tertuduh

43(3)

Simpan sesalinan dalam fail

44

Simpan fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 62, KOD 62J KES TANGKAPAN AM DI MAHKAMAH SESYEN BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima kertas pertuduhan dan Mahkamah 114 semak. Mahk 113-Pin 4/01 2) Daftar dibawah Kod 62/62J dan catat dalam Buku Kausa.

5 minit

3) Buka fail. 2.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Pastikan dokumen teratur.

3.

Hakim/ Pendaftar

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan.

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Serah salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan.

1 minit

5.

Jurubahasa

Panggil kes di mahkamah terbuka Sek.173 (a) KPJ dan pastikan tertuduh berada dalam tertuduh.

2 minit

6.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan pertuduhan Sek.173 (a) KPJ kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya.

1 minit 2) Serah kertas pertuduhan kepada Pendaftar untuk tandatangan dan meterai.

2) Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya.

Sek.5 (1)(b) Akta Mahkamah Rendah (AMR) 1948

1 minit

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

7.

JAWATAN

Hakim

PROSES

1) Dengar kes Keputusan.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

dan

beri Sek.173 (b) KPJ

JANGKA MASA

2 minit

2) Rekod pengakuan tertuduh JK/MP 39 Jld 2 samada mengaku salah/minta bertarikh 21 Januari 2010 bicara.

2 minit

3) Pastikan tertuduh memahami JK/MP 16 Jld 5 sifat dan akibat pengakuannya bertarikh 14 Julai jika tertuduh mengaku salah. 2009

2 minit

4) Minta Laporan Sosial Pesalah Sek.173 (b) KPJ Muda jika tertuduh di bawah umur 21 tahun.

3 minit

5) Rekod pengakuan tertuduh, Arahan Amalan sekiranya tertuduh mengaku Ketua Hakim Negara salah dan teruskan dengan (KHN) No. 1/1994 fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap.

Bergantung kepada keadaan

6) Jika tertuduh minta dibicarakan, Sek.387, 388 , 389 tetapkan tarikh bicara supaya dan 390 KPJ kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan. 7) Timbang tawaran Jaminan dan keluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan.

8.

Jurubahasa

Sedia dan serahkan Kad Tarikh TKP/MPM/005 Bicara kepada tertuduh. bertarikh 29 September 2009

9.

Jurubahasa/ 1) Sedia Waran Menahan jika tertuduh gagal memenuhi Pembantu syarat jaminan. Tadbir Undang2) Laksanakan proses jaminan jika Undang tertuduh mampu memenuhi syarat jaminan.

Mahkamah 75

Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1996 Mahkamah 123 pind 1/7

2 minit

10 minit

15 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

10.

Jurubahasa/ Rekod tarikh akan datang dan Mahkamah 116 simpan kertas pertuduhan di dalam Pindaan 2/87 Pembantu kabinet/bilik fail. Tadbir UndangUndang

11.

Jurubahasa

12.

Hakim

JANGKA MASA

3 minit

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami.

3 minit

1) Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009)

2 minit

2) Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya.

13.

Jurubahasa

1) Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul. 2) Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan.

14.

Hakim

elemen-elemen Sek.173 (b) KPJ 1) Pastikan pertuduhan dibuktikan dan tertuduh mengakui fakta kes dan ekshibit-ekshibit tanpa syarat.

5 minit

1 minit/ ekshibit

Bergantung kepada keadaan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

TERTUDUH BERSALAH PERTUDUHAN.

DI

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

DIDAPATI ATAS

2) Terima Laporan Sosial pesalah Muda (jika Tertuduh di bawah JK/MP 39 Jld 2 umur 21 tahun). bertarikh 21 Januari 2010 3) Rekod mitigasi tertuduh untuk meringankan hukuman dan rayuan balas, jika ada.

Bergantung kepada keadaan

4) Terima rekod sabitan lampau (jika ada). 15.

Jurubahasa

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit.

2 minit

16.

Hakim

1) Jatuhkan hukuman ke atas Sek.173(m)(2) KPJ Tertuduh mengikut undangSek.63 dan 64 AMR undang yang berkenaan. 1948

3 minit

2) Buat perintah ke ekshibit/barang kes.

1 minit

atas Sek.406A KPJ

17.

Pembantu Tadbir Kewangan

Kutip denda dan keluarkan resit Kew 38 atau resit jika tertuduh dijatuhkan hukuman SKHD denda.

18.

Jurubahasa/ 1) Sediakan Waran Pemenjaraan Pembantu jika Tertuduh dihukum penjara Tadbir atau tidak mampu membayar Undangdenda. Undang 2) Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (tanpa rekod sabitan -conviction unrecorded)

3 minit

Mahkamah 131 pin 2/87

5 minit

Sek.173A(ii) KPJ Mahkamah 126

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

3) Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (Sabitan direkodkan – conviction recorded). 19.

Hakim/ Pendaftar

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

Sek.294 KPJ Mahkamah 148-D

JANGKA MASA

10 minit

1) Tandatangan Bon/Bon Mahkamah 123 pind 1/78 Jaminan, jika berkaitan. dan tandatangan 2) Semak Waran Pemenjaraan. Mahkamah 131 pin 2/87 3) Tandatangan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod sabitan).

8 minit

4) Tandatangani Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (sabitan direkodkan). 20.

21.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Catat Keputusan kes dalam Buku Kausa.

Mahkamah 116 pin 2/87

3 minit

Terima bayaran baki denda Mahkamah 145 pin setelah menolak tempoh tertuduh 1/80 menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit.

5 minit

Sediakan Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat.

10 minit

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL.

JAWATAN

PROSES

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KESKES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 61 & 61J.

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 62, KOD 62J KES TANGKAPAN AM DI MAHKAMAH SESYEN 1(1)

Terima kertas pertuduhan dan semak

1(2)

Daftar dibawah Kod 62/62J dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

2(1)

Pastikan dokumen teratur

2(2)

Serah kertas pertuduhan kepada Pendaftar untuk tandatangan dan meterai

3

Semak dan tandatangan kertas pertuduhan

4

Serah Salinan asal kertas pertuduhan kepada Jurubahasa di mahkamah terbuka dan kembalikan salinan pendua kepada pihak Pendakwaan

5

Panggil kes di mahkamah terbuka dan pastikan tertuduh berada dalam kandang tertuduh

6(1)

Baca dan terangkan pertuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahaminya

6(2)

Pastikan tertuduh faham pertuduhan yang dihadapinya

7(1)

Dengar kes dan beri keputusan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

7(2)

Rekod pengakuan tertuduh samada mengaku salah/minta bicara

7(3)

Pastikan tertuduh memahami sifat dan akibat pengakuannya jika tertuduh mengaku salah

7(4)

Minta Laporan Akhlak jika tertuduh di bawah umur 21 tahun

7(5)

Rekod pengakuan tertuduh, sekiranya tertuduh mengaku salah dan teruskan dengan fakta dan hukuman sekiranya dokumen telah lengkap

7(6)

Jika tertuduh minta bicara, tetapkan tarikh bicara supaya kes diselesaikan dalam tempoh 3 bulan

7(7)

Timbang tawaran jaminan dan keluarkan Perintah Jaminan jika berkaitan

8

Sedia dan serahkan Kad Tarikh Bicara kepada tertuduh

9(1)

Sedia Waran Menahan jika tertuduh gagal memenuhi syarat jaminan

9(2)

Laksanakan proses jaminan jika tertuduh mampu memenuhi syarat jaminan

10

Rekod tarikh akan datang dan simpan kertas pertuduhan di dalam kabinet/bilik fail

11

BAGI KES-KES DI MANA TERTUDUH MENGAKU SALAH: Panggil kes di mahkamah terbuka dan baca serta terangkan tuduhan kepada tertuduh dalam bahasa yang difahami

12(1)

Sebut kes pada hari yang ditetapkan (bagi kes-kes yang tidak dapat mematuhi JK/MP 16 Jld 5 bertarikh 14 Julai 2009)

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

12(2)

Terima dan teliti fakta kes secara lisan atau bertulis dan ekshibitnya

13(1)

Baca dan terangkan fakta kes kepada tertuduh dan pastikan samada fakta kes itu betul

13(2)

Tanda ekshibit-ekshibit yang dikemukakan oleh pihak pendakwa

14(1)

Pastikan elemen-elemen pertuduhan dibuktikan dan tertuduh mengakui fakta kes tersebut dan ekshibit-ekshibit tanpa syarat

TERTUDUH DIDAPATI BERSALAH KE ATAS PERTUDUHAN.

14(2)

Terima Laporan Akhlak (jika tertuduh di bawah umur 21 tahun)

14(3)

Rekod mitigasi untuk peringanan hukuman dan rayuan balas, jika ada

14(4)

Terima rekod sabitan lampau, jika ada

15

Baca dan terangkan rekod lampau dan tandakan sebagai ekshibit

16(1)

Jatuhkan hukuman ke atas tertuduh mengikut undang-undang yang berkenaan

16(2)

Buat Perintah ke atas ekshibit/barang kes

17

Terima bayaran denda dan keluarkan resit jika tertuduh dijatuhkan hukuman denda

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

18(1)

Sediakan Waran Pemenjaraan jika tertuduh dihukum penjara atau tidak mampu membayar denda

18(2)

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (tanpa rekod sabitan-conviction unrecorded)

18(3)

Sediakan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik dengan penjamin dengan sesuatu amaun, jika berkenaan (sabitan direkodkan- conviction recorded)

19

Semak dan tandatangan (jika berkaitan berkaitan):a) b) c) d)

Bon Jaminan Waran Pemenjaraan Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (tanpa rekod sabitan) Bon Ikat Jamin untuk berkelakuan baik (sabitan direkodkan)

20

Rekod keputusan dalam Buku Kausa

21

JIKA TERTUDUH MEMBAYAR DENDA SETELAH MENJALANI SEBAHAGIAN HUKUMAN PENJARA KERANA GAGAL MEMBAYAR DENDA: 1) Terima bayaran baki denda setelah menolak tempoh tertuduh menjalani hukuman penjara dan keluarkan resit 2) Sedia Perintah Pelepasan setelah pembayaran denda dibuat

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA :IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 61& 61J.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 63 PENDAFTARAN KES SAMAN JENAYAH DI MAHKAMAH SESYEN

BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Terima dan semak Borang Mahkamah 143 Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan Mahkamah 113 kertas pertuduhan dalam 2 salinan. Mahkamah 114 5 minit 2) Daftar dibawah Kod 63 dan Mahkamah 116 rekod dalam Buku Kausa. 3) Buka fail. 4) Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan catatkan butirbutir pertuduhan di dalam Buku Kausa.

2.

Pendaftar

Tandatangan dokumen serah kepada PTUU.

dan Sek. 5(1) Akta Mahkamah Rendah (AMR) 1948

3.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Kembalikan salinan pendua Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan kertas pertuduhan kepada pihak Pemohon dan salinan asal ke Mahkamah Terbuka. 2) Simpan sesalinan dalam fail.

2 minit

3 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL. JAWATAN

4.

Jurubahasa

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

1) Buat persiapan untuk rakam Surat Arahan YAA prosiding kes dengan Hakim Besar Malaya menggunakan CRT. Bil.6 HBM/Pelbagai (2010) bertarikh 17 Mei 2010 Sek. 272E KPJ Sek. 173(a) KPJ 2) Panggil kes di mahkamah terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya.

5.

Hakim

1) Dengar permohonan dan beri keputusan

Sek.173(a) KPJ

Sek.173(a) KPJ i. Pastikan OKS faham akan tuduhan yang dihadapinya. Sek.173(b) KPJ ii. Catat pengakuan OKS Sek.173(b) KPJ samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri. iii. Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemen-elemen pertuduhan diasaskan. 2) Catat pengakuan OKS dan tarikh Sebutan/ Bicara/ Fakta dan hukuman.

Tertakluk kepada kes

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL. JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

6.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Rekodkan keputusan di dalam fail dan serah fail kepada Pendaftar untuk tandatangan.

7.

Hakim/ Pendaftar

1) Semak Keputusan di dalam fail dan tandatangan.

JANGKA MASA

2 minit

2) Serah fail kepada PTUU.

Pembantu Tadbir UndangUndang

keputusan 1) Rekodkan dalam Buku Kausa.

9.

Hakim/ Pendaftar

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa.

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Sedia Draf Perintah, semak dan serah Draf Perintah kepada Pendaftar untuk kelulusan.

8.

di 5 minit

2) Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk tandatangan.

2) Simpan sesalinan dalam fail.

11.

Hakim/ Pendaftar

dan 1) Semak Perintah.

lulus

2 minit

5 minit

Draf 2 minit

2) Serah kepada PTUU.

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL. JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

13.

Hakim/ Pendaftar

Semak dan Perintah Bersih.

tandatangan

14.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk dikembalikan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan.

JANGKA MASA

2 minit

5 minit

2) Simpan sesalinan dalam fail.

15.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan.

2 minit

16.

Pembantu Am Pejabat

Simpan fail.

1 minit

BAGI KES-KES DITETAPKAN BICARA:-

YANG UNTUK

IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 61 & 61J.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 63 PENDAFTARAN KES SAMAN JENAYAH DI MAHKAMAH SESYEN

1(1)

Terima dan semak Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan kertas pertuduhan dalam 2 salinan

1(2)

Beri nombor daftar Daftar di bawah Kod 87 dan rekod dalam Buku Kausa

1(3)

Buka fail

1(4)

Beri nombor daftar, tarikh sebutan dan catatkan butir-butir pertuduhan di dalam Buku Kausa

1(5)

2

Serah kepada Hakim/Pendaftar untuk tandatangan

Tandatangan dokumen dan serah kepada PTUU

3(1)

Kembalikan salinan pendua Borang Permintaan Saman, Borang Pengaduan Saman dan kertas pertuduhan kepada pihak pemohon dan salinan asal ke mahkamah terbuka

3(2)

Simpan sesalinan dalam fail

4(1)

4(2)

Buat persiapan untuk rakam prosiding kes dengan menggunakan CRT

Panggil kes di mahkamah terbuka, baca dan terangkan pertuduhan kepada Orang Kena Saman (OKS) dalam bahasa yang difahaminya

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

5(1)

Dengar Permohonan dan beri keputusan i) ii) iii)

5(2)

6

7(1)

7(2)

Pastikan OKS faham akan tuduhan yang dihadapinya Catat pengakuan OKS samada mengaku salah/ minta bicara/ berdiam diri Pastikan OKS memahami sifat dan akibat pengakuannya jika OKS mengaku salah dan elemen-elemen pertuduhan diasaskan

Rekodkan pengakuan OKS dan tarikh sebutan/ bicara/ fakta dan hukuman

Rekodkan keputusan di dalam fail dan serah fail kepada Pendaftar untuk tandatangan

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan

Serah fail kepada PTUU

8(1)

Rekod keputusan di dalam Buku Kausa

8(2)

Serah fail beserta Buku Kausa yang telah dikemaskini kepada Pendaftar untuk tandatangan

9

10(1)

10(2)

Semak keputusan di dalam fail dan tandatangan Buku Kausa

Sedia Draf Perintah dan serah kepada Pendaftar untuk kelulusan

Simpan sesalinan dalam fail

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

11(1)

Semak dan lulus Draf Perintah

11(2)

Serah kepada PTUU

12

Sedia dan serah Perintah Bersih yang telah dimeterai kepada Pendaftar untuk disemak dan tandatangan

13

Semak dan tandatangan Perintah Bersih

14(1)

Serah Perintah Bersih yang telah dimeterai dan ditandatangan oleh Pendaftar kepada PAP untuk diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara melalui Pos/Serahan Tangan

14(2)

Simpan sesalinan dalam fail

15

16

Tutup fail dan serah kepada PAP untuk disimpan

Simpan fail

BAGI KES-KES YANG DITETAPKAN UNTUK BICARA:IKUT PROSES KERJA BAGI KES-KES JENAYAH UNTUK BICARA KOD 61 & 61J.

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

PROSES KERJA KOD 64 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 32(2) & 32(3) AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTAN HARTA) 1988

BIL.

1.

JAWATAN

Pembantu Tadbir UndangUndang

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

1) Terima permohonan daripada Sek. 32(2) Akta Timbalan Pendakwaraya. Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta) (ADBPH) 1988 2) Semak permohonan.

JANGKA MASA

10 minit

3) Daftar dibawah Kod 64 dan rekod dalam Buku Kausa. 4) Buka fail.

2.

Jurubahasa

Terima permohonan dan serah Borang 22A ADBPH fail kepada Hakim. 1988

5 minit

3.

Hakim/ Pendaftar

Tetapkan tarikh dan keluarkan Sek.32(3) ADBPH saman. 1988

10 minit

4.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Kembalikan permohonan kepada Timbalan Pendakwaraya untuk penyerahan

5 minit

5.

Hakim

Dengar kes dan beri Keputusan:a) Jika ada persetujuan antara pihak-pihak atau tiada pertikaian rekodkan penghakiman persetujuan. tiada persetujuan, b) Jika tetapkan tarikh untuk perbicaraan permohonan.

Sek.32(3) ADBPH 1988

15 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

BIL. JAWATAN

PROSES

BORANG / PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

JANGKA MASA

6.

Hakim

Dengar permohonan dan beri keputusan.

7.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima dan semak Draf Perintah

5 minit

8.

Pendaftar

1) Semak dan Perintah.

10 minit

2) Serah fail PTUU.

luluskan

Draf Sek.32(3) ADBPH 1988

semula

kepada

Tertakluk kepada kes

9.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Hantar Draf Perintah pihak berkenaan.

kepada

5 minit

10.

Pembantu Tadbir UndangUndang

Terima salinan Perintah Bersih dan masukkan dalam fail. Hantar fail kepada Pendaftar.

5 minit

11.

Pendaftar

1) Tandatangan salinan Perintah Bersih.

5 minit

2) Serahkan fail kepada PTUU.

12.

Pembantu Tadbir UndangUndang

1) Hantar salinan Perintah bermeterai kepada pihak berkenaan dan failkan salinan asal. 2) Rekod keputusan dalam Buku Kausa dan simpan fail.

5 minit

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

CARTA ALIRAN KERJA KOD 64 PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 32(2) & 32(3) AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTAN HARTA) 1988 1(1)

Terima permohonan daripada Timbalan Pendakwaraya

1(2)

Semak permohonan

1(3)

Daftar dibawah Kod 64 dan rekod dalam Buku Kausa

1(4)

Buka fail

2

Terima permohonan dan serah fail kepada Hakim

3

Tetapkan tarikh dan keluarkan saman

4

Kembalikan permohonan kepada Timbalan Pendakwaraya untuk penyerahan

5

Dengar kes dan beri keputusan:c) Jika ada persetujuan antara pihak-pihak atau tiada pertikaian rekodkan penghakiman persetujuan d) Jika tiada persetujuan, permohonan

6

tetapkan

Dengar permohonan dan beri keputusan

tarikh

untuk

perbicaraan

MANUAL PROSEDUR KERJA (SEMAKAN) 2011 PKPMP

7

3)8(1)

8(2)

Terima dan semak Draf Perintah

Semak dan luluskan Draf Perintah

Serah fail semula kepada PTUU

9

Hantar Draf Perintah kepada pihak berkenaan

10

Terima salinan Perintah Bersih dan masukkan dalam fail. Hantar fail kepada Pendaftar

11(1)

Tandatangan salinan Perintah Bersih

11(2)

Serahkan fail kepada PTUU

12(1)

Hantar salinan Perintah bermeterai kepada pihak berkenaan dan failkan salinan asal

12(2)

Rekod keputusan dalam Buku Kausa dan simpan fail

Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 DOKUMENSAYA.COM Inc.