Klinisk Psykologi Pensum (2)

August 22, 2017 | Penulis: abakhan12 | Kategori: N/A
Share Embed


Deskripsi Singkat

Modul 2.3(Klinisk psykologi - Medicin)...

Deskripsi

Klinisk Psykologi Pensum TERMINOLOGI Nævn (benævn, navngiv) En simpel angivelse af navn/navne – fx nævn hjernenerverne med udspring fra medulla oblongata. Redegør for: Anvendes, hvor man ønsker en beskrivelse af årsags/virknings sammenhæng. Tegn: Anvendes, når man f.eks. ønsker tegnet et nøjagtigt kurveforløb med angivelse af enhedernes størrelse på ordinat og abscisse, eller en anatomisk struktur med indhold og beliggenhed af andre strukturer. Skitsér: Anvendes, når man kun ønsker kendskab til kurvens forløb. Der angives, hvilke parametre der belyses, men uden kvantitative data. Anvendes også, når der ønskes overordnede skitser/omrids af anatomiske strukturer. Beregn: Anvendes, hvor man ønsker talstørrelser (med enheder) udregnet. Angiv: Anvendes, når nøjagtige facts - om muligt med enheder - skal angives. Beskriv: Anvendes, når man ønsker at den studerende skal demonstrere 1. kendskab til data og/eller fysiologiske sammenhænge 2. kendskab til strukturers beliggenhed, forløb og topografiske forhold, herunder sammenhænge mellem struktur og funktion. Forelæsninger Lectures Biopsykosociale modeler af sundhed og sygdom Biopsychosocial models of health and illness 1.

Forklar hvorfor den biopsykosociale model til at beskrive to sundhed og sygdom adskiller sig fra den tranditionelle? 2. Beskriv fordelen ved at anvende den biopsykosociale model til at beskrive sundhed og sygdom? Fysiologien bag stress og angst Physiology of stress and anxiety 1.

Definere stress, stressorer og lang/korttidsrespons?  Det væsentligste ved stress er at individet udsættes for positiv og negativ stimuli, hvor det kan påvirker individet både fysiologisk og psykologisk.  Stressorer; Endokrine reaktioner o Øget corticol afgift pga. HPA – aktivitet i HPA – aksen Øget glukagon afgift, mobilisering af energi via øget blod glukose o Hæmning af immunrespons o Øget kortisol medfører stress

Akut/Kronisk respons o Fordøjelsesbesvær, forstoppelse, diare, opstød og mavesår o Overvægt og nedsat immunrespons mm. 2. Beskriv det autonome nervesystems betydning? Autonome Nervesystem o Øget blodtryk og øget puls og øget afgift af adrenalin til blodet, øger blodgennemstrømning i musklerne. o Øget vejrtrækning, fordi der mindre ilt til sted, men øget blodperfusion i musklerne o Fordøjelsesbesvær, hvor blodet løber ikke organet, men til musklerne o Vægtøgning, Søvnløshed og koncentrationsbesvær 3. Tegne et diagram der illustrerer hvordan stress aktiverer hypothalamus-hypofyse-binyrebarkaksen the hypothalamic-pituitary-adrenal axis og forklare hvordan denne akse kan reguleres af amygdale og hippocampus.

4. Forklare betydningen af katekolaminerne og glukokorticoider under stress.  Katekolaminerne(adrenalin, noradrenalin og dopamin), der fungerer, som neurotransmitter i centralnervesystem(CNS). Adrenalin og noradrenalin er stresshormoner, som dannes i binyremarven og afgives til blodet, hvis mængden øges ved stress og hårdt arbejde. Det øger hjertefrekvensen og arterierne i tarm, nyre, og hud til at trække sig sammen, og resultatet bliver øget blodgennemstrømning til skeletmusklerne.Glukokorticoider(Kortisol); er et steriod, der dannes i binyrebarken under indflydelse af ACTH. Når kortisol i blodet stiger hæmmes frigørelsen af ACTH(negativ feedback). Kortisol spiller en rolle i kuldhydrat, protein – og fedtstofskift, og herved mindsker kapillærer permeabillitetet. Endvidere har kortisol en anti – flammatorisk effekt, fx ved at dæmpe alle betændelsesreaktioner og længere tid forbrug af kortisol vil medfører nedsat immunrespons i vævene, hvor vævenes forsvarsmekanisme nedsættes overfor infektion mm.

5. Kort beskriv betydningen af stresspåvirkningen immunsystemet?  Som nævnt at cortisol virker anti – inflammatorisk, således at immunesystemet kan provokeres ved cytokiner ”tilbage fra det prifere væv” til hjernen giver et uønsket virkning.  Serotonin sænkes ved høj inflammatorisk aktivitet i hjernen  Forsøgsdyr behandlet med cytokiner blev depressive 6.

Definere begrebet “anxiety”: Panikangst?  En normalt automatisk reaktion i faretruende situationer, hvor genetik og miljø (fysisk sygdom, belastning og kognitive vanskeligheder). Der findes tre typer angst, fobisk, panik – og generaliserende angst.  Tendens til at undersøge ting igen og igen  Manglende evne til at opleve og udtrykke følelse 7. Kort beskriv de væsentligste farmologisk behandlinger af panikangst og forklare farmakas virkningsmekanisme.  Psykoterapeutisk behandling er den mest effektiv behandling for de fleste former for angst og SSRI(antidepressiv medicin), medicinen virker ved at den hæmmer reabsorptionen af serotonin fra synpsespalten til depotgranula. Herved øges serotonins virkning på receptorerne.

Stresshåndtering og fysisk sygdom Stress, coping and physical illness 1. Beskriv hvordan begivenheder i tilværelsen kan forårsage stress!  Fysisk sygdom, arbejdsløshed skilsmisse og ensomhed kan medfører stress. 2. Forklare introverte og ekstroverte reaktioner på stress.  Personlig indstilling til omverden, og den ekstroverte(ydre) person har brug omgivelsernes opmærksomhed og denne type personer har typiske ”man” holdninger, fx man føler, siger. Denne gruppe personer føler sig godt tilpas til social aktiviteter.  Den introverte(indre) disse personer er mere tøvende i deres reaktionsmønstre og personen vil søge efter formål og motiv bag deres handlinger (typisk professor folk). 3. Beskrive følelsesmæssige og problemorienterede modeller for stresshåndtering models of coping.  Emotionsfokuserede model; o forbedre patientens ressourcer ved stress o Skabe bevidsthed om problem/situation o Fremme evne til at relevante håndteringo Metoder; psykoterapi og samtaleteknikker Problemorienterede model; o Forandre de belastende forhold  Arbejdsplads, pauser  Hospital patient, patientinformation o Social støtte  Arbejdsplads; omskoling, samtaler  Hospital patient; overnatning og børn og forældre

4. Beskrive hvordan et adækvat stressrespons kan mistolkes som fysiske symptomer.  Risiko for ”somatisering” af nedenstående, idet pga. Kronisk stress (over 1 uge symptomer); o Fordøjelsesbesvær; forstoppelse, diare, opstød og mavesår o Overvægt og nedsat immunrespons o Organisk CNS påvirkning giver psykisk manifestation (skade på hipocampus og amygdala).  Anspændt, presset og brugt  Koncentrationsbesvær  Forsænket stemningsleje, søvnløshed og koncentrationsbesvær  Depression og angsttilfælde 5. Forklare hvordan stress kan kobles til fysisk sygdom og medicinsk uforklarlige symptomer (f.eks: irriteret tyktarm, kronisk træthed).  Kronisk stress (over 1 uges tid); en UFORDELAGTIG tilstand o Fordøjelsesbesvær; forstoppelse, diare, opstød og mavesår o Overvægt og nedsat immunrespons o Organisk CNS påvirkning giver psykisk manifestation (skade på hipocampus og amygdala). Menneskelige tab og sorgreaktionern 1.

Beskriv modeller for tab hos born og voksne (Bowlby, Kubler-Ross). (Bowlby, Kubler-Ross).  Det tydeligste eksempel på dette er måske to – treåriges snavsede og lasede bamse, som for barnet repræsenterer den højeste værdi i tilværelsen(Børn).  Hos voksne kan der være tale om tabe af et nærestående menneske, en pårørende eller en ven, hvor tabet har værdi for den pågældende person (Voksne).

2. Diskuter påvirkningerne i den nærmeste familie ved tab.  3. Diskutere kulturelle forskelle ved sorgreaktion. 

Køn, etnicitet og psykisk sundhedstilstand Gender, ethnicity and mental health

1. Forklar de sociale forholds betydning for den psykiske sundhedstilstand og sygdomsfølelsen i relation til køn og etnicitet. 2. Definer psykisk sundhedstilstand og nødstedthed (distress). 3. Beskriv den historiske baggrund for klassifikation af psykisk sygdom, f.eks. påvirkning fra religion, videnskab, ideologi.

Patientperspektivet Exploring the patient’s perspective 1. Forklar hvorfor det er vigtigt at forstå patientens reaktion på den givne behandling, diagnose etc.

Definitioner på affektive sygdomme Definitions of affective disorders 1. Beskriv arv og miljøaspekterne bag de affektive sygdomme. 2. Diskuter hvordan personlige begivenheder og reaktioner herpå kan føre til affektive sygdomme. 3. Diskuter hvordan personlighed og stresshåndtering kan relateres til udvikling af affektive sygdomme. 4. Diskuter hvordan personlighed kan relateres til udvikling af affektive sygdomme. 5. Diskuter påvirkningen fra udefrakommende og kulturelle faktorer på udvikling af affektive sygdomme. 6. Beskrive hvordan affektive sygdomme kan behandles. Indlæringsteorier Learning theories 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Beskriv principperne bag operant og klassisk betinget indlæring. Beskriv principperne for “permanence and preparedness” Stigmatisering Stigma. Beskriv problemerne ved diagnosticering og mental identificering af personer med psykisk sygdom. Beskriv hvordan forskellige kulturer kan have et forskelligartet syn på psykisk sygdom. Diskuter hvordan samfundet kan reagere mod (exclusion personer med psykisk sygdom (eksklusion og bortvisning) and ostracism). Beskriv hvordan stigmatisering kan forekomme i uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladsen. Beskriv hvordan institutionalisering kan bevirke et menneskes mulighed for at fungere i samfundet. Diskuter asyl-baseret stigmatisering. Beskriv forholdet mellem selvopfattelse og stigmatisering.

Medicinsk uforklarlige symptomer Medically unexplained symptoms 1. Beskriv epidemiologien ved medicinsk uforklarlige symptomer. 2. Diskuter almindelige præsentationsformer af Discuss medicinsk uforklarlige symptomer. 3. Diskuter almindelige reaktioner mod medicinsk uforklarlige symptomer. 4. Diskuter modeller for Medicinsk uforklarlige symptomer: Fysiologiske, sekundærgevinst-søgende, sygdomsadfærd.

5. Beskriv principper for behandling af Medicinsk uforklarlige symptomer.

Psykotrope lægemidler Mechanisms of psychotropic drug 1. Forklaring på psykisk sygdom udspringer ofte i at Understand patienten har indtaget psykotrope lægemidler. 2. Angiv de væsentligste receptorers lokalisation for anti-psykotiske, hyponotiske, anxiolytiske lægemidler og midler mod bipolære syptomer. 3. Kend til almindelige bivirkninger grundet lav receptor, receptor affinities.

Mekanismer for afhængighed Mechanisms of addiction 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beskriv afhængighedens opståen og vedligehold. Beskriv begreberne for “pre-contemplators og contemplators “. Beskriv principperne for den motiverende samtale. Diskuter forholdet mellem personlighed og afhængighed. Diskuter miljøets betydning for afhængighed. Beskriv de biologiske teorier ved afhængighed. Beskriv sociale og kulturelle holdninger mod afhængighed.

Mindre hyppige psykologiske sygdommes epidemiologi Epidemiology of minor psychological disorders 1. Diskuter klassifikationen af en persons psykiske. 2. Beskriv fordelingen af symptomer på angst og let depression. 3. Beskriv hvordan psykiske problemer kan relatere til behandlings- tilbudene i den primære og sekundære sundhedssektor.

Cases Klinisk sundhedspsykologi Kende til forholdet mellem erkendelse og impulsive handlinger. 1. 2. 3. 4. 5.

Vid at mennesker reagerer forskelligt i alle tænkelige situationer med emotionelt og fysisk stress. Kend til moderne kriterier for depression og opstilling depressionsdiagnosen. Kend til biopsykologiske modeller for mentale problemer. Beskriv ætiologi og karakterisk egenskaber depression history of depression. Beskriv ændringer i neurotransmittere ved depression?

Sammenhænge psykisk stress og fysisk sygdom 1. Forstå fysiologien bag stress og angst. 2. Forstå sammenhænge mellem stress og fysiske symptomer. Stresshåndtering 1. 2. 3. 4.

Kende til forskellige modeller for stresshåndtering. Forstå menneskets tilpasningsreaktioner til kronisk sygdom Angsthed Definer begreberne angsttilfælde og panikangst. Kende til ætiologi og karakteristisk klinisk fremtoning ved angsttilfælde.

Tab 1. Kend til menneskets tilpasningsreaktioner. 2. Beskriv modeller for psykiske reaktioner. 3. Vid at der findes etniske og kønsforskelle ved sorgreaktioner. Stigmatisering 1. Kende til stigmatisering af personer med kronisk sygdom and eller psykisk eller fysisk handikap. 2. Vid at personer i sundhedssektoren kan møde patienter med uforklarlige symptomer. Indlæring 1. Beskriv indlæringsteorierne operativ og klassisk betingning

Farmakologi 1. 2. 3. 4.

Tricykliske antidepressive og selektive serotonin og noradrenerge receptor inhibitorer. Diskuter betydning af psykoterapi i forhold til farmakoterapi . Mekanismer bag udvikling af og misbrugsadfærd. De psykotrope lægemidler Mechanisms.

Lihat lebih banyak...

Komentar

Hak Cipta © 2017 DOKUMENSAYA.COM Inc.